Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på B: 975 | Totalt: 15223 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ba'

utan stans

Mi kvílde 'kji ti' nóss, men héle det i eitt ba' ti' mi vår' færige. Da héle det i eitt ba'.

check babb'e

køyredoning til tømmerkøyring

Koss an babb'e såg út vite mi alli no leng'e.

check bafse

vere ureinsleg med maten, fare stygt med maten

Gútungan kóme heim'tt'e, hólsoltne, sette sikkå innat bóræ å bafsa å åte.

check bafselèg'e (V)

ser ureinsleg ut når det gjeld mat og klede

'An æ an bafselèg'e mann'e.

check bafsen

ureinsleg når det gjeld mat og klede

'An va' så bafsen mæ matæ.

check bak

rygg

Ånund laut 'å bakji for 'ó Såvi.

check bakast

leike hardhendt (ikkje berre med snø)

Inkji bakast sossa bonn, di mòge 'kji vère harde mæ kvorairne itt di stròke!

check bakastí

bakarst
Sjå også attastí.

Bussen va' fudd'e, å mi såte plent bakastí.

check bakblòke

ryggsida på brjóstdúkjen, gråkuptâ, rundtrøyâ og blåkuptâ (i setesdalsbunaden)

Bakblòkâ 'å brúsdúkjæ æ av kvítt vallmål.

check bakbul'e

ryggsida på genser eller jakke
Sjå også frambul'e og bul'e.

Der æ åtteblarósu på bakbulæ.

check bake

1. snøbake
2. bake (berre bruka om flatbraud og lefser)
3. jule opp
Sjå også snjóbake.

1. Nò ska' eg bake deg! 'An varte baka så ti'.
2. Hèv' du baka ti' jóle?
3. Jón baka 'an Ånund fælt ti' i gjår.

check bake fullt

bake 9 tjug til dagen

Å bake fullt va' hardt arbei', da bigjynte klokka seks å héle det ti' kvelds.

check bake opp

reingjering av trekoppar på heia med hjelp av eineravkok (td trau, koller og holkar)

Fysst an kåm 'å støyli, å der va' øyesmòk i trékoppó, laut an bake da opp mæ einérbak.

check bake seg

vere i sterk varme (både i sola og innmed omn o.l.)
Sjå også bake seg med tåg.

Du må 'kji bake deg leng'e i sólinn, så var' du brend'e.

check bake seg mæ tåg

smørje sauetalg under føtene og setje føtene tett inntil ein varm omn slik at talg trekkjer inn i huda
Sjå også bake seg, tåg og tåge seg.

Fysst Papa kåm ó' høyskóg om vetren å fraus 'å fótó, baka 'an seg mæ tåg.

check bakkbèrari

bagasjebrett bak sal eller sete på sykkel eller motorsykkel
Somme seier "bèrari".

Førr'e sykla mi mæ jentó att'å bakkbèraræ ell' på teinæ.

check bakke

rygge
Sjå også òpe (V) og hòpe (H).

Eg bakka beint på a stórt tré. Da bakka sikkå for å sleppe dei hí fram, i kǿæ.

check bakkesag

bakksag

Bakkesagjí æ fíntanna, stutt, mæ breitt blad.

check Bakkjen

Bakken, gardsnamn både i Valle og i Hylestad.

Tarjei Bakkâ búdde på Rysstad.

check bakkji

1. bakke
2. knivsbakke

1. Da løypte jamt på rattkjåkkji néd bakkjen.
2. Eg nattar på bakkjen itt eg vi kløyve a véeskjíe mæ nívæ mí.

check bakklengjis

baklengs

'An raut bakklengjis útive múren; 'an va' søkkfudd'e.

check bakkvatn

bruka om når vatnet når opp i fjørene på kvernkallen og denne dreg med seg vatnet

Æ det fæl'e flaum'e i åne, kan det vare bakkvatn, så kvinnekadden svív'e i vatn å gjeng'e tungt.

check baklesse

lesse mykje bak på td ei kjerre
Sjå også bakleste og framlesse.

Du må inkji baklesse sossa, for då lypter det frammi.

check baklesst'e

lass som har mest tyngde bak
Sjå også framlesst'e og baklesse.

Bílen va' så baklesst'e at eg va' ræd'e eg miste stýringjí.

check bakmeisbendi (H)

band til å feste ei ryggbør på ein bakmeis'e

Bakmeisbendi laut vèr' langt for at an kunna binde býrí støygt om 'u va' mykji i vavi.

check bakmeis'e (H)
image

spesiell ryggmeis av tre

Svein batt hókkjen på meisen å reiste 'å støyli.

check bakryv'e

stokk til å sveipe renninga omkring (med spildrer i mellom)

Varpi ligg'e rundt bakryven i vevreiæ.
check bakskreidd'e

bakglatt (bruka om ski)

Pål ha' så bakskreidde nåkå skjí. Det æ tungt å gange på skjí itt det æ bakskreitt.

check bakslodde

hestereiskap som ein fester bak framslodda slik at ein kan køyre lange ting utan at dei kjem nedpå marka
Sjå også framslodde og slodde.

Eg lýt setje på baksloddâ, for eg ska' kjøyre nåkå lange stokka.

check bakspenne

baksparke (om hest)

Merrí 'ass Pål va' så fæl ti' bakspenne, an måtte passe seg fysst an gjekk attenat 'enni.

check bakstamn'e

Stamnen attarst i ein slede (høyskógsslé'i)

Bakstamnen va' bunden fast mæ hekkun, å framstamnen líkeis.

check bakstrebórd

Spesiell bordplate som vert nytta til å bake flatbraud, lefse m.m. på. Bordplata har ikkje faste føter, men vert bygd opp til passeleg høgde med stolar, benker o.l.

An gó'e bakari lýt have a godt bakstrebórd.

check bakstredag'e

full arbeidsdag for to bakarar (dei skulle då bake 9 tjug, altså 180 leivar)

D'æ lengji å sitje an bakstredag'e ti' endis.

check bakstrehedde

"flatbraudhelle" av stein

Bakstreheddun vorte nóg helst'e brúka 'å heiinn.

check bakstrekjeddari

kjellarrom der ein bakar flatbraud, lefse m.m.
Sjå også eplekjeddari, kjeddari, kjeddarlæm'e og kjeddartropp.

Det høyrdest an jamn'e dúr'e frå bakstrekjeddaræ.

check bakstrekåne

kvinne som bakar

Bakstrekånun hav' lang'e dag'e, frå seks om morgónen ti' sjau om kveldi, å då hav' da baka níe tjug. Eg vi' néd i kjeddaren ti' bakstrekånó mæ mat'e.

check bakstremjø̀l

mjøl til å bake flatbraud eller lefser av; bruka berre i eintal

Bakstremjø̀li æ mali av kveiti.

check bakstretròg

stort uthola tretrau til å kna deig i til flatbraud

Bakstretrògji va' laga av eitt tréimni.

check bakstrevé'e

ved til baking av flatbraud (ca 60 cm lang, småkløyvd, og med liten brennverdi)
Sjå også vé'e.

År 'ell anné "fillen vé'e" varte gjinni brúka som bakstrevé'e.

check baksǿlt

plass med lite sol; vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader
Sjå også avsǿlt og sǿlt.

Dei håge fjøddí gjère det baksǿlt nórdlénæ.

check bal (V)
image

oval balje, av metall, tre eller plast
Sjå også balje og sår'e.

Då eg va' lítí, tvó eg meg i hovdæ i a bal.

check baldére

bråke, ståke, sjaue med mangt

Èlí va' fæl ti' baldére, men fekk gjårt líti.

check baldren

vanskeleg, problematisk

Det kan vère baldri å kjøyre skóter i laus'e snjór'e.

check balje
image

oval balje
Sjå også bal (V).

Småunga líke å skvasle i a balje.

check ballblóm'e

trollbær

Ballblóman vakse i heimejóræ.

check bals

søl; bruka berre i eintal
Sjå også balse, balsen og bals'e.

Det kan vère nåkå fælt bals å arbeie i vègeveitu.

check bals'e

person som er fæl til å skitne seg til
Sjå også balse, balsen og bals.

Lisle-Bóa æ enn fæl'e bals'e, 'an hoppar allstǿtt i søyledammó.

check balse

1. skitne seg til
2. søle (med td vatn)
Sjå også bals, balsen og bals'e.

1. Knút balsa helst'e ti' den nýi dressen.
2. Inkji balse nå sossa mæ vatnæ, Bóa.

check balsen

sølut, klissut osv
Sjå også balse, bals og bals'e.

Ungan våre så balsne at da vorte plent gjænomvåte.

check balstækjen

villstyren

Den balstækni paggjen datt på sykkel å sló seg i blèsâ så 'an úvita.

check balsutt'e

sølete, klissete, tilgrisa

Ungan vorte så balsutte då da róta i søylunn.

check balúr'e

bråk, skjenn

Det varte slig balúr'e då ungan ha' stòli.

check banane

banane

Bananun våre ivemogne, men inkji útskjemde.

check band

1. band, snøre
2. vidjeband ("bindingen") på eldre ski

1. Mi have mange gamle bond (ljódbond) heimi.
2. Skjítti brast unde bandæ.

check banda stakk'e

stakk med voven list på eine kvåren

Banda stakka æ sjella å sjå nò for tí'inn.

check bandenív'e
image

knivjarn med to handtak, rett eller litt krumt, bruka til lafting eller skaving av bork

Bandeníven æ a hǿgt reiskap.

check bandetjóv'e

ein stein som er for stor eller ugrei og som dermed hindrar samanbinding av steinar i mur (murar-uttrykk)

Mi vi' líksågodt sipte út den bandetjóven, for 'an passar 'kji plent hèra.

check bandfesti

1. feste til kuband inne i eit fjos; av tre eller jern
2. treplugg som ein slo inn i fjøsmuren eller i jorda når ein skulle mjølke kyrne på støylen

1. An lýt have sterke bandfesti ti' stóre stúta.
2. Eg sló bandfesti néd i jórdí mæ a øks.

check bandfló

lag med kornband på golvet i konngóvæ (ferdig til å treskje med flygjili)

An lýt treskje a bandfló av gongjinn.

check bandhakji

1. reiskap til å feste gjårin på lagga kar
2. smidd hake med eit tau fest i auga; til å dra stokkar med

1. Mæ bandhakâ strammar an gjårin.
2. Taddeiv ha' inkji hest'e, så 'an laut drage dei tyngste vé'estrangan mæ bandhakji.

check bandmòn'e

rom for å stramme eit vidjeband td på eit kjerald

Bandmònen lýt vère passelèg'e, inkji for stór'e å inkji for líten.

check bandvèvari

person som vev med "bandvevrei"

An bandvèvari laut vèr' nøyen å tolmódig'e.

check banglast

"gå på tverke", vere uheldig

Det banglast tídt for 'ó Gjermund.

check bangle

kome bort, "gå på tverke"
Bruka i uttrykket bangle ti'.

Gognin bangle mæ slurv å úvýrskap.

check bangle ti'

få noko til (på eit vis)
Sjå også bangle.

Vigleik fekk bangle det ti', om 'an va' tvoglen å únýten.

check bangli

på skakke, ugreitt, vanskeleg å lage, "går opp og ned"

Det hèv' gjengje så bangli i dag.

check bank

pengelaus

Eg æ plent bank, så eg kan alli bitale denne reikningjí.

check bankatré

trestykke (ca. 70 cm) med handtak; bruka til å banke tøyet med når ein vaska ute ved ein bekk eller elv

Bankatréi æ flatt i endâ mæ a rundt handtak.

check barkakjèr

stort lagga "kjèr"; bruka til å barke skinn i

Barkakjèri fyllte da mæ vatn å bjørkebork'e ell' grånebork'e.

check barke

lage avkok av bork for å barke skinn
Sjå også beite og barkekjèr.

Stúteskjinní plag' eg barke ti' skóleir.

check barke ti'

gyve på, setje i veg

Mi ljóte barre barke ti' sku' mi vare færige mæ desse arbeiæ i dag.

check barkekjèr

kjer til å barke huder eller skinn i
Sjå også barke.

Barkekjèri æ stórt å vídt.

check barkekjýli

adamseple

"Barkekjýli va' stórt som a epli", sa Sigríd.

check barkji

1. luftrøyret, pusterøyret; bruka både om menneske og dyr
2. "halsen" av laftehogget

1. Å svægje i vronge æ å få mat'e ell' drykk'e né' i barkjen.
2. Barkjen høgg'e an út mæ øks.

check barm'e

avstanden mellom siste innslaget (veptetråd) og vevskeia i veven

Du ska' 'kji have sò lang'e barm'e mæ du vèv'e.

check barme seg

1. forbarme seg, stelle med, ta hand om
2. ynke seg, klage, jamre

1. Det va' godt da barma sikkå iv' 'ó.
2. 'An barma seg for helsunn som ha' vorte fillnare ettekverrt.

check barre

berre

Der fýgde barre mæ sommårsdekk ti' bílæ eg kaupti.

check barsǿl

dåpsfeiring med heimebrygg (til å servere gjester når eit barn var født)

Gunnår å Anne vår' mæ i barsǿlæ.

check bartu

bart; bruka berre i fleirtal

Snykkjen rann nédive bartun 'ass.

check bas

ugreie, "over stokk og stein" (om arbeid)

Det varte a fælt bas førr'ell mi finge ti' detta vanskelège arbeii.

check bas'e

1. basstrengen på fele og hardingfele
2. "den flinkaste"

1. Fysst basen va' stilt'e på "gorrlaust", sa dei gamle at 'an surra som a humle.
2. Der va' mange som våre góe ti' spile, men Ånund va' basen.

check base

plaske i vatn, plaske med vatn

Ungan basa fælt mæ vatnæ i dei stóre ollunn. D'æ helst'e tvó-tríåringa som base.

check bas'e

"så verst", nokså god, flink

"Svinge di, Svålaug, du æ 'kji så bas!"

check bask'e

mann som arbeider hardt med noko og ikkje tek seg tid til pausar

Jón å Torgrím våre nåkå fæle baska ti' arbeie.

check baske

kvinne som arbeider hardt med noko og ikkje tek seg tid til pausar

Den baskâ sèt'e seg inkji tídt!

check baske ba'

1. fælt og langvarig regn
2. sterk påkjenning

1. Nò hèv' regni halde det i a baske ba'!
2. Det va' a baske ba' då mi måtte flytje inn i nýe hús.

check baskeleg (H)

hardt arbeid og ikkje tid til pausar

Det varte enn baskeleg dag'e då da sill' lite så mykji gån.

check baskjen

1. strevsam
2. vått (om regn og snø)

1. Det va' så baskji a fǿri.
2. Det va' an baskjen dag'e, det ringde å dreiv omananné.

check bassari

basar
Mange seier "basar'e".

Der æ visst bassari i Òveinang i kveld.

check basse

drikke og feste

Ånund kjæm'e inkji i dag, 'an æ heimi å bassar.

check bassegraut'e

graut for jolebukk (Vart servert nyttårskvelden og oftast bore fram på bordet i kveldinga. Ein skulle rope på bassen med tvòrunn i handa)

Bassegrauten varte reidd'e av saup å byggmjø̀l.

check basseklæi

klede til å vere bassi i

Ti' fælare basseklæí æ, ti' gamare vare det.

check bassekveld

nyttårsaftan og 13. januar (om kvelden er det tradisjon å gå julebukk i Valle og Hylestad)

Ko vi' dú gjère bassekveldi?

check bassemål

endra talemål til ukjenneleg når ein er jólebassi (slik at ingen skal vite kven ein er)

Den minsti jólebassen tala alli bassemål, så adde forstóge mæ ei gong kvæ 'an va'.

check bassi
image

1. jolebukk, utkledd til nyttårskveld og 20. dag jol (somme seier "jólebassi")
2. person som ser uflidd ut

1. Det kåm mange bassa, den seisti va' kveldskjǿglâ.
2. 'An va'skjeggjutt'e at det va' púre bassi.

check basstogdott'e

"tøyball" til å tette att den ca. 15 cm vide opninga (som oftast er i mønet av badstova; bruka berre i eintal)
Sjå også basstòge.

Mi brúke útsliti tøy ti' basstogdottæ for å halde på vermden itt vé'en hèv' brunne opp.

check basstòge

1. frittståande bygning nytta til turking av korn, røykjing av kjøt. Tidlegare også bruka til å få bort lyser og lopper i kleda. Var plassert i ei viss avstand frå andre bygningar på grunn av brannfaren.
Sjå også basstogdotten.
2. badstoge

1. Konni låg på pada ti' turking i basstògunn.
2. Du hèv' det så heitt som i a basstòge! sa Svein mæ 'an Haddvår.

check basstoghiti

"badstovevarme" (altfor varmt til å tole)

Hui, nò æ det så varmt inni at det æ basstoghiti! Vi' an døye fyddu, lýt det vère basstoghiti.

check basstogomn'e

oppmura steinomn (gråsteinsomn utan avtrekk) i basstòga

Basstogomnen æ oppmúra midt i basstògunn.

check basstogpad'e

kornpaden i badstoga

I gamle dage la da sikkå på basstogpaden fysst da sill' "lauge" sikkå.

check bastèkjen

sjølvsikker, egoist, ein som "brøyter seg fram"

"Du må 'kji late båni vare bastèkji!", sa Gamlegóme.

check bate

1. få fordel av
2. til fordel for

1. I arbei' batar jamnast'e den som æ sterkast'e.
2. Den handelen eg gjår' i dag bata meg líti.

check bati

bate (hjelp, vinning, nytte)

"Fysst greie jentu hav' fare gali, for adde slarvan det æ an bati" (stevline)

check batne

heilast

'U ha' a sår som alli ville batne.

check bausen

ufin i måten å ete på

Kråmkaren va' så bausen ti' ète.

check baut'e

mann som går tungt

Den bauten gjeng'e som 'an ha' stampa i snjór'e.

check baute

gå eller vasse i laus snø eller tungt snøføre
Sjå også bauten og bauti.

Mi bauta ti' langt på lærí. Èg gjeng'e fyri å bautar, å Bóa kjæm'e etti.

check bauten

tungt og vanskeleg å ta seg fram på grunn av laus og djup snø (vert ikkje gradbøygt)
Sjå også baute og bauti.

Detti va' an bauten dag'e, for hest'e å mann'e, mæ a tungt høyslass ó' Finndalæ.

check bauti

vanskeleg og tungt å ta seg fram på grunn av djupt og laust snøføre (vert ikkje gradbøygt)
Sjå også bauten og baute.

Bjúg gjekk ette snòrelåminn, å det varte så bauti at 'an snúddi.

check bé'e

1. be
Sjå også bǿn.
2. invitere

1. Mamme ba' meg om å inkji vère så sein'e i kveld. 'An ba' ti' Gud om at det måtte gange da godt.
2. Marí ba' meg ti' middags om sundagjen.

check bé'e si

tigge
Sjå også bé'e.

Ingjen æ så fatikke at 'an tar bé'e si i dag.

check bée ti' bórds

bede folk til eit måltid i heimen

Jórånd bé'e sjella ti' bórds, 'u æ så gåmó nò. Mi vorte bé'ne ti' bórds då mi kóme frå kjørkjunn.

check bée ti' bóti / bée ti' bótis

bede om hjelp etter tap (av eit eller anna)

Da vurte nøydde ti' bée ti' bótis ette dei fæle brannæ.

check bé'ehús

bedehus

Ette at kjørkjestògâ kåm, vill' fókk ríve bé'ehúsi.

check bé'elag

bearlag (ein krins som var saman i bryllaup og gravferd; alle vart bedne)

A bé'elag va' 'kji så stórt områdi, men der kunna bú mange fókk.

check bé'emann'e

person som går rundt i bedelaget og bed til likferds (i eldre tid var nok dette ein eldre mann, men seinare kunne det òg vere oppgåve for ei kvinne)

"Så æ di velkomne adde samen i líkfærinn", sa bé'emannen då 'an va' rundt i bé'elagjæ.

check bé'esi-kjèring

tiggarkone

Bé'esi-kjèringan båe sikkå helst'e matmjø̀l.

check befs

frynser

På kjyrkjeploggó æ langt befs. Befsi ska' 'kji hange n'i blèsâ.

check befse a plagg

saume befsi på eit plagg

Det va' kji adde som kunna befse a plagg.

check bei'berr'e

mager 

Dei som våre bei'berre, våre jamnaste kara som ha' hardt kroppsarbei'.

check bei'bròt

beinbrot

A bei'bròt lýt an antel spjåkke ell' gjipse.

check bei'grind

1. skjelett til menneske og dyr
2. uferdig utkast

1. Der låg a bei'grind úti skógjæ.
2. Nótenédskriftin 'ass Knút Jónson Heddi vår' helst'e barre bei'grindi av slåttó.

check bei'gródd'e

1. skinn og vev veks rett på beinet ved brotskade
2. svært tynn og spinkel person

1. Eg såg at leggjen 'ass va bei'gródd'e dèr 'an ha' bròte 'an av.
2. 'An æ plent bei'gródd'e å sjå ti'!

close beikk'e (H)

hårskilje
Sjå også beink'e (V) og beikke.

close beikke (H)

gjere bein, rette ut
Sjå også beinke (V) og beikk'e.

check beilaus'e

vinden som blæs og lagar lyd, helst kring husnovene; bruka berre i eintal

Høy' beilausen, nò ýler 'an kring húsí!

check beilei

beinveg, snarveg
Sjå også bei'vèg'e.

Mi vi' inkji gange hèra, mi take beileií.
check beineverk'e

verk i beina på krøter

Kåvan få beineverk'e av rått grjón, var' det sagt.

check beink'e (V)

hårskilje
Sjå også beikk'e (H) og beinke.

Sòme hav' beinkjen midt 'å hòvúdæ, å aire hav' 'an 'å lénæ.

check beinke

hjelp, beine

Det æ viktigt at an kan gjère kvorairne a beinke av å ti'.

check beinke (V)

gjere bein, rette ut
Sjå også beikke (H) og beink'e.

Da finge a gravemaskjín ti' å beinke vègjen. Nò beinke 'kji fókk spíker lenge'.

check beis

rundt fat av blekk med to handtak

Slå detta vatni 'pi beisí, Titta!

check bei'sau'e

eit bestemt bein i føtene på ein sau (td bruka til å vinde renningtråd i samband med veving)

An bei'sau'e sille have a viss vikt mæ varp.

check beisl

beksel

Eg hengjer beisli på bógtrétti itt eg tèk'e av silen.

check beisle

setje beksel på hest

'An beisla hesten å rei' avgari sǿigjænom.

check beisle seg

uttrykk bruka om når fisken hengjer seg i garnet etter tennene

Det æ stundom vanskeleg å få út fiskan itt da hav' beisla sikkå i nètæ.

check beislebit
image

munnbit (om hest)

'Er æ tvau slags beislebit, eit som æ beint, å eit som æ déla på midten.

check beislelaus'e

1. utan beksel
2. bruka om tankar som fer i alle retningar

1. Hesten va sò grei'e; an kunna ríe 'an beislelaust.
2. Tankan fóre beis'laust i 'ó Gunnår, 'an va' så oppriven av di som ha' hendt.

check beislering'e

ringen på kvar side av bekselet som taumane er feste i

Beisleringan våre jamt gjåre av jinn.

check beisletygjili

stutt taugstump eller lerreimstump til å feste i bikselet for å leie ein hest

Titta leier hesten ette beisletygjilæ. Stundom legg'e eg beisletygjilen på klyví å stýrer hestæ.

check bei'só'

kraft koka på bein

Hèv' an godt béi'só' var' suppâ au gó'.

check beist

ku

Ko mange beist hav' di i fjósæ?

check beistelèg'e (V)

stort, kraftig

Dèt va' den beistelègasti stúten èg hèv' sétt!

check beistemat'e

fór, mat for kyr

Håm'e va' grei'e beistemat'e.

check bei'søyl'e

hestesal som er delvis laga av bein

'U rei' si' ti' Brottveit på an bei'søyl'e.

check beit å bar

furukvistar

Sauin naga å tubba på beit å bar.

check beitast

1. skjenne, bruke munn
2. kortspel (eit spel heitte "beit")

1. Bjørgúv å Gunnår vår' fæle ti' beitast.
2. Nò som mi hav' gód tíd i kveld; sku mi beitast?

check beite

1. stund
Sjå også bil og òte.
2. saltlake til å konservere (garve) skinn med

1. Eg bía a lang beite.
2. Kjø̀ti va' salt som beite.

check beite

1. preparere skinn med salt og alun
2. beite; om dyr
Sjå også barke.

1. An treng'e mykji salt itt an vi' beite stóre húi. 2. An ska' alli beite plent glèrsnautt.

check beiti

svært salt (ikkje etande)

Detti kjø̀ti æ salt som beiti, an lýt vatne det út.

check bei'tind

tind av bein (helst i horv)

Bei'tindan æ sterkare 'ell trétindan i lórtehorvinn.

check bei'vèg'e

beinveg, snarveg
Sjå også beilei.

Det æ 'kji adde bei'vègji som vare líka.

check beiål'e

pågåande (bruka om person som er "rett på sak" og noko grådig)

Fysst fókk våre beiåle kunna an seie at "da hav' 'kji fosstòge". 'An va' så beiål'e, å spúre å masa om å få kaupe garen så billigt.

check bekkjefydd

flaumfulle bekker (etter ein turkeperiode)

Det laut trjú bekkjefydd ti' a rótbløyte.

check bekkjesikl

liten bekk (såvidt vatnet renn)

Det ska' 'kji stóre bekkjesikli førr'ell det fydder an brunn'e.

check bèl'e

høgt rop
Sjå også bèle, illbèle og vål.

'An la ti' mæ an kallèg'e bèl'e.
check bèle

1. rope høgt
2. gråte høgt
Sjå også bèl'e, illbèle, belje og våle.

1. 'An va' fudd'e, å bèla som enn stút'e.
2. Anlaug bèla heile nóttí.

check béle

frie
Sjå også béli, bélegút'e og bélevand'e.

Tjógjei ha' mæ si an bélegút'e ti' béle fyr' seg.

check bélegút'e

kar som frir for ein annan kar
Sjå også béli, béle og bélevand'e.

Òlâv va' bélegút'e for 'an Haddvår. 'An ha' mæ si bélegút'e.

check bélesvein'e

kar som frir for ein annan kar (same tyding som bélegút'e)

Det va' så viktig å have an gó'e bélesvein'e som kunna skrøyte av fríaræ.

check bélevand'e

vand om friarane
Sjå ogå béle, béli og bélegút'e.

Sigríd va' så bélevond at 'u fekk alli nòken.

check bélevekkje

gut som på vegne av ein ven fortel ei jente at vedkomande er interessert i henne

"Bélevekkje tar' 'an 'kji have, at èg æ ǿr ett'ó veit 'an sjav'e" (stevline).

check béli

friar
Sjå også bélegút'e og béle.

Der va' så mange béla som romstéra på fosstogtrèvæ.

check belje

1. rope høgt
2. gråte høgt
Sjå også illbelje, bèle og våle.

1. 'An belja så mi høyre det alt heim'tt'e.
2.Gúten belja å skreik då 'an datt å sló seg.

check beltestein'e

lodd til å henge i veven

Fysst an vèv'e belti å typlebond, brúkar an beltestein'e ti' stramme mæ.

check bendast om

krangle om, diskutere veldig

Da bendtest fælt om býtí midjom slåttó.

check bendi

tynt taug, hyssing
Sjå også binde.

Eg strotta sekkjin mæ bendi.

check bendili

band av halmstrå kring eit kornband
somme seier bendli

Èg stelte bendla, å batt konnbondí, mæ Mamme å Papa skåre.

check bendlekast

"knuten" på bendilen som ein sveiper kring eit kornband

Fysst an steller bendlekasti vrí'e an toppen på konnoksó å legg'e skjóran unde armen.

check bendlekaste

kaste bendlane på same tid når to personar ville kappast om å skjere korn fortast med sigd

Mi ville bendlekaste, å sjå kvæ som va' skjótast'e ti' skjère.

check bendlevrie

band som lagar lykkjer på seg når tråden ikkje er strekt

Bendlevriun kunn' vèr' vónde å rétte.

check benkje seg

setje seg på ein benk

Nò kunn' di benkje dikkå kring bórd'i så sku di få sjessemat'e!

check benkjegåve

gåve i bryllaup

Eg fekk an vén'e boddi i benkjegåve.

check bensín

bensin

Bensíni æ hǿgt ti' mangt, men det smedd'e fælt fysst det tenner.

check bèr

bær

Bèrí eg pila i haust have vorte ti' sylte, å liggje i frjósaræ.

check bèrandi

"mogeleg å bere" (over ei viss avstand; pga form og tyngd)

Skrýti ti' sepratóræ va' mest'e inkji bèrandi fysst an sill' flytj' 'an ti' ananné støyl'e.

check bèrast

1. bere (av garde)
bruka i uttrykket bèrast fyri
2. få tanke om (av fyrebó)
3. herje, bråke

1. Kòri berst det av mæ di i dag?
2. Det barst fyre mi at 'an kåm ti' å druknast.
3. Nò mòge di inkji bèrast så fælt!

check bèrast fyri

ha tankar om / sjå for seg ting som vil hende i framtida
Sjå også bèrast og fyrebó'.

Det berst fyre mi at sòn 'enni alli kjæm'e heim'tte. Det barst fyre mi at 'an kåm ti' å druknast.

check bèrast ti'

bruka om noko som hender uventa eller tilfeldig

Det barst ti' a gong 'an va' ti Býn at 'an trefte 'an Tårål att'e.

check bère

1. bere
2. bruka i uttrykka å bère ned og bère fyri.
3. kalve (om ku)
Sjå også kåme ti' og drabbe.
4. når snøen / isen er så fast / sterk at ein ikkje søkk / trør igjennom
5. stemne, gå, føre i ei viss lei
6. ha på seg t.d. kledeplagg, våpen o.l.

1. Gútungjen va' så tròta at fair 'ass laut bèr' 'an seiste bakkjen.
3. Nò hèv' kjýrí drabba så lengji at 'u må vel bère snart.
4. Det æ léttfǿrt itt skaren bèr'e.
5. Det bar så fórt avbakkt, at eg rokk alli å skjóte fyrr'ell reissdýrí gladdi.
6. Det va' vanleg å bère nív'e ti' rétte klæi førr'e.

check bère at røysó

bere vekk daude dyr (bruka om svært skrøpelege dyr som som det snautt var verdt å fø på)

Det hendte da laut bère at røysó dýr som da ha' avlíva fordi da inkji våre lív lagji.

check bère at si

bruke medisin eller styrkjemidlar

Dei unge tóre 'kji sýne at da båre at sikkå, då våre da helselause å finge 'kji gjipte sikkå.

check bère avbakk

1. halle nedover
2. vere løynd pga terrenget

1. Det léttar fælt for hesten å drage lassi fysst det bèr'e avbakk.
2. Det bar avbakk så eg såg alli då da kóme.

check bère bód

kome med ei melding (vere sendebod)

Gunnår bar bód om at Rannei ha' døydt.

check bère fyri

1. bere høygjev inn til buskapen
Sjå også bère, og æsle.
2. gå fyrst av kvinnene som serverer (når ein ber inn maten i brudlaup eller gravferd)
3. ha tankar om

1. Èg ska' æsle disom dú vi' bère fyri. 
2. Svålaug bar fyri i líkfærinn 'ass Gófa.
3. Det bar fyre mi at nåkå gali ha' hendt.

check bère í

sovne (eit lite bel)

'U vakna å sa: "Eg trúr eg hèv' bòre í."

check bère í seg

ete / drikke mykje

Å ja, dèt han bère í seg! Eg tenkte 'an va' galen som 'an bar í seg.

check bère imót

1. vere motbakke (i landskapet)
2. møte motbør

1. Det bèr'e imót nò, mi mòg' gange seinare!
2. Fysst lívi bèr'e imót, så hèv' an det tungt.

check bère inn'tt'e

kome heim med nyhende (særleg om sladder)

Gunnår va' fæl'e ti' bère inn'tt'e slòsu 'an høyre på bygdinn.

check bère ivi mæ

tilgjeve eller oversjå lei eller ugrei oppførsel

Du lýt bère ivi mæ 'ó, 'an æ så líten.

check bère langt

høyrest lang veg (om lyd)

Det bar så langt fysst Tóne kadda på kjýne.

check bère lýdt

høyre lyd klårt langt borte (td i skodde, verdrag eller over eit vatn)

Det bar så lýdt at mi høyre da tala 'å hí lénæ 'å vatnæ. Du tar' 'kji tale så hågt, for hèr bèr'e det så lýdt.

check bère néd

snøe
Sjå også bère og dríve.

Det va' harlegt dèt det bar néd i gjår, det kåm enn håv'e méter.

check bère på hondó

vere så glad i barnet sitt at ein "gjer alt" for det og dermed "overbeskytter"

'U æ så ræd fyr' 'enni at 'u bèr' 'æ plent på hondó.

check bère seg

1. oppføre seg dårleg
2. greie tosteget i eit tresteghopp

1. Du må inkji bère deg sossa!
Kòss æ det du bèr'e deg?
'An bar seg så eg gorrskjemdest.
2. 'An greidde 'kji å bère seg det fysste stigji, så 'an hoppa 'kji langt.

check bère si ti'

verte slik

Det bar si ti' at mi reiste heim'tt'e.

check bère undâ

mjølke fleire kyr med same bytta

Kjýne halde på å låte âv, så nò bèr'e eg úndâ mæ eg mókkar.

check bère útivi

spreie rykte, sladre

Kvendí vorte tídt skulda for å bère útivi dèt som helst'e inkji ha' sillt kåme út.

check bère 'å

byrje, ta til (om regn)

Det bar 'å mæ så strítt regn at mi laut nøyte åkkå unde tòke.

check bère 'å seg

ser større ut enn det er (om buskap)

Lauvrós bèr'e 'å seg, men 'u æ 'kji tyngri 'ell dei hí kjýne.

check bère 'å si

"ha med seg"

Jórånd bar 'å si pípâ å tóbakkspungjen.

check bèreróm

avstanden mellom vassflata i bøtta og toppen av bøtta

Det lýt vère bèreróm i byttunn ska' an bèr' 'æ i úkviddæ.

check bèrfètili

fatle (på hýkkji eller ryggmeis)

Den eini bèrfètilen på hýkkjæ æ mest'e útsliten, å hell'e på å gange âv.

check bergebrúsi

rosenrot

Sòme kadde bergebrúsen for bergebukk'e.

check bergebrúskji (H)

bergfrue

"Bergebrúskjen" æ a diktrøkkje av 'ó Tarjei Bjørgúvson Rysstad.

check bergeflæe

flatt og utbreidt berg (slik som ein kan finne på høgheia)

D'æ létt å godt å gange på bergeflæó.

check bergenòv

bergnabb

Det stakk fram a bergenòv i ein av svingó.

check bergeskórte

berghylle, skar i fjell

Sauen va' skorfast'e i a bergeskórte.

check bergestír'e

geolog (person som skulle kunne sjå om det var metall i ei gruve, eller om fjellet var dårleg)

Knút sa at bergestíren laut opp i Bergeheií å sjå på dei rare litin på bergjæ.

check bergetunn'e

lite jord før ein kjem nedpå berget (vert ikkje gradbøygt)

'Er æ så bergetunnt hèra at an kan inkji så nåkå.

check bergingsveir

godt ver for å tørke høyet (på bakken)
Sjå også høyveir.

'Er hèv vòr' godt bergingsveir i sommår, mi have alli turt sett opp a hesje.

check bergjelèg'e (V)

brukbart (om td "tak over hovudet", husly)

Barre an hèv' bergjelegt ti'helli, æ det inkji spélegt om det æ úveir.

check bergjingsråd

bergingsvon

Eg trúr alli 'er æ bergjingsråd for denne gamle å håvrotne búí.

check berglilje (V)

bergfrue

Kommúneblómen i Valle heite berglilje.

check bergsi

mann frå Berg

Bergsan bú hågt.

check bèrhendis (V)

berrhendt
Sjå også berrhendis (H)

Eg gróv bèrhendis néd i ískaldt vatn å fekk frost í meg. 'An kasta bort vettó sí å laut gange bèrhendis i kjylæ.

check bèrhendt'e (V)

berrhendes; vert ikkje gradbøygt

'Er æ så kaldt i dag at du må inkji gange bèrhendt.

check bèring

kalving

Kjýrí æ så lòselèg, nò æ 'u på bèringjinn. Det va' a hard bèring.

check berje

Kornband breidde ut på eit tett låvegolv, ferdig til å treskjast med "flygjili"

Nò hèv eg trekst a berje, så no æ eg síle sveitt'e.

check berke

1. verte snøberrt; bruka berre i eintal
2. gjere synleg (td tenner)

1. No sér eg det fèr'e ti' å berke i bakkó. Det hèv' berka godt i dag.
2. 'U berka tanngaren.

check bèrknysje

stampa bær

Gýrí ha' bèrknysjâ oppi fjórpotthókkjen.

check bèrkrúsi

krans av td tytebær

Det va' sérs stóre bèrkrúsa dèr eg plukka i dag.

check berlòg'e

tytebærdrykk; laga ved å blande tytebær og vatn og la det stå nokre veker
Sjå også lòg'e.

Det smakar godt mæ berlòg'e attat graut'e.

check berre seg

vedkjenne seg, vere open om noko

Vrål berra seg at 'an va' gla'e i heimebryggja ǿl.

check berrfís'e

1. bille som ofte er i blåbær eller ripsbær; rundvoren, flat og med små prikkar
2. rotne tytebær (V)

1. Eg sér fleire berrfísa i blåbèrspannæ dí!
2. Berrfísan plukkar eg inkji fysst eg æ at bèrskóg.

check berrhendis (H)

berrhendt
Sjå også bèrhendis (V)

Eg skrúva på traktóren heile dagjen i kjylæ, berrhendis.

check berrhovda

ikkje ha td lue eller hatt på hovudet

Det æ godt å vère berrhovda itt det æ varmt.

check berrlest'e

utan ryggbør (vert ikkje gradbøygt)
Sjå også tómreipis.

Det æ snart í vère sjót'e ive heií itt an æ berrlest'e.

check berrsnau'e (H)

skalla (person utan hår på hovudet)

Svein varte berrsnau'e på sí gamle dage.

check berrstæle

leggje stål på jern, t,d. på hestesko

Sméen berrstæler for å styrkje jinni.

check berrtennt'e

synberr tanngard

Ein som æ berrtennt'e sýner mykji av tanngardæ om 'an inkji lær.

check berrtevli

snautt område (td open slette med fritt utsyn; bruka berre i eintal)

Då jasen å èg kappsprunge út'å berrtevlæ, va' det èg som vann.

check bert

einast, berre

"Eg kjenner bert úfré'e í mi nò", sa Såvi.

check besne

verte friskare

Eg va' krímsjúk'e i a vike, men no hèv' eg besna.

check bíbelbód

predikant, reisande religiøs talar

Gófa varte omvend'e, å reiste rundt som bíbelbód.

check bíbili

bibel

I bíbilæ æ der tvau testament, det gamle å det nýe.

check bibre

vibrere, dirre

Luftí bibrar denné kaldi morgónen.

check bíe
image

1. vente
2. når ein har ete mykje mat slik at det vert lenge til ein vert svolten att
3. når hesten / merra er i brunst
Sjå også hestegalen.

1. Mi vi alli bíe på 'an, mi reise barre ti!
2. An bíar lengji ette an gó'e dògúr'e.
3. Eg sér at merrí bíar, for 'u æ så vrong å ústýrlèg.

check bíe etti

bruka om mat som gjer at det går lang tid før ein vert svolten att

Feit'e mat'e æ gó'e å bíe etti. An bíar lengji ette a gó' flotmylje.

check bíebiti

mellommåltid (når ein et litt sidan det er for lenge å vente til neste faste måltid)
Sjå også biti.

Eg må have enn bíebiti, det vare for lengji å vente ti' kvelds.

check bíemat'e

mat som nærer godt og gjev krefter lenge

"Brau æ gó'e bíemat'e", seie Kristí.

check bíetòl

tolmod til å vente

Hèv' du bíetòl, ell' ljóte mi gjère det plent no?

check bíflat'e

heilt flatt

Det lýt helst'e vère bíflatt dèr an ska spenne fótball.

check bigange seg

overleve, kome seg etter sjukdom (om dyr)

Det sér út ti' at hesten bigjeng'e seg.

check bigjève

slutte, halde opp med

Du lýt bigjève mæ røykjingjinn, Bóa! Du må inkji bigjève å syngje, Òlâv!

check bigjève seg

la vere å gjere det ein hadde tenkt til

Såvi sa 'an bigav seg, å vill' vente ti' i morgó. Vi' du bigjève deg?

check bigjynde

byrje

Ko, hèv' du bigjynt mæ brillu!

check bigjynde mæ ungdómæ

verte med i ungdomshopen og deira aktivitetar

Det va' sòme som bibjynte mæ ungdómæ mæ same da våre konforméra.

check bigló

sjå nøye på

Gútan vorte så biglódde si' da gjinge så rart klædde.

check bigríne

gjere narr av

Eivind bigrein 'an Ånund fordè 'an ha' fare gali.

check bigrinen

latterleggjord

Såvi varte bigrinen si' an samla på gamle tóbakksøskju.

check bihytte

passe på, take vare på

Eg hèv' 'kji róm ti' bihytte alt. Kòsi sku mi bihytte detti?

check bik

bek

Bik, bikatrå'e, biksauma; bik trunge da ti' mangt førr'e.

check bika heili

klisterhjerne, ha lett for å minnast

Da fortålde at gamle-Jón Ròtunn ha' bika heili; ha' 'an lèse nòkå ei gong, så sat det.

check bikanta

oppfinnsam, ikkje rådlaus
Sjå også bekant'e (V).

Gýrí æ så bikanta å kånstig mæ alt 'u gjèri.

check bikant'e (V)

oppfinnsam, lett for å finne på ein god idé
Sjå også bikanta.

Gýrí va' så bikant mæ alt dèt 'u gjåri.

check bikengjili

demon

"Din bikengjili!" húva Taddeiv ti' 'ó Knút.

check bikhúve

tjøreblanding på hovudet til småborn (råd mot utslett)

Eg trúr mi ljóte leggje på a bikhúve mót skurvæ.

check bikmørk'e

bekmørk
Somme seier "bikmyrkt" eller "bikmjørkt".

Det va' bikmørkt å sílregn då da kóme heim'tt' av heiinn.

check biksaum'e
image

eldre skisko

Eg líka bæri å hoppe mæ biksauma 'ell mæ dei nýmótens hoppstivló.

check biksi

1. jernplugg til å feste tømmerstokkar ved tømmerkøyring (bein plugg, med hol til lekkje)
2. storkar, kakse

1. An biksi héldt filnare 'ell an hakji i stokkjæ.
2. Bjørgúv va' biksen i Òveinang, mæ mykji skóg'e å nóg av pæninge.

check biksvårte

farge svart

Eg held'e ti' i kjeddaræ å biksvårtar gåni mitt.

check bikundeleg (H)

oppfinnsam person som er god til å utføre vanskelege tekniske oppgåver
Sjå også bikundelèg'e (V), konstig'e og hag'e.

Den bikundelegari av da va' Eirik.

check bikundelèg'e (V)

oppfinnsam person som er god til å utføre vanskelege tekniske oppgåver
Sjå også bikundeleg (H), konstig'e og hag'e.

Svein va' den bikundelègasti av da. Hú æ bikundelèg ti' å kåme på det.

check bikåme

få, få tak i

Kòri hèv' du bikåme dei greie leirstivlan?

check bikåri

1. ver
2. person med mange rare påfunn
3. gammaldags lang omn (omnsponnâ var så vid at dei elde på henne og koka kaffi i ei skòre)
Sjå også veir'e og høyveirsbikåri.

1. "Kví laut den bikåren stange meg", sa Salmund, då 'an fekk a puff i fuí.
2. "Den bikåren finn'e på så mangt rart!", sa Rannei om 'an Nils.
3. "Kan eg få kaupe bikåren din, 'an æ vel 'kji så fælt rusta?", spúre Torgrím 'an Nikelos.

check bil

bel, stund
Sjå også beite og òte.

Sit nå a bil ti', sa Jórånd.

check bílhús

garasje

I bílhúsæ æ der straum'e ti' ljós å ti' motórvermari.

check biljett'e

billett

'U kaupte si biljett'e mæ tókjæ ti' býn.

check bílstadd'e

garasje for bil

Sòme seie bílstadd'e i staden for bílhús.

check bilåten

stappmett, godt forsynt

Nò æ eg så bilåten at eg vinn'e alli ète mei'.

check binde

1. binde
Sjå også bendi.
2. bruka i uttrykket binde í.

1. Inkji bitt hesten i brunnsråtâ! Bindi strottan nòkå hardare!
2. Torjús batt í an nýslípa ljår'e, men stei'hoggje a líti bil ett'å.

check binde í
image

1. uttrykk bruka om det å feste ljåen til orvet
2. binde fast ting i klyvmeisan
Sjå også binde.

1. Ti' å binde í brúkar eg a leirreim å a einérspite.
2. An lýt binde klyvmeisan så fast å stramt at det an hèv' i klyvinn inkji fær lée si.

check binde lodda

nålebinding; spesiell teknikk for å lage lodda

Gýró va' ti England å lære engjilsmennan å binde lodda.

check binde ó'

1. ta ut ljåen frå orvet
2. løyse klyvmeisan

1. Nò æ ljåren så skjemd'e at eg lýt binde ó'.
2. Vi' du hjelpe mi å binde ó' denne klyví?

check bindingsnåvåri

stor bygningsnavar, stavbandsnavar

Hèv' du ein ell' tvei bindingsnavra?

check bindøks

lett tømmermannsbile (bruka til å spretthogge eller berkje med)

Ti' å spretthogge an stokk'e æ det best'e å brúk' a bindøks.

check bingji

binge (bruka td til flatbraud, korn, poteter)

Denné bingjen, som ska' vèr' ti' brau, æ inkji músefrí'e.

check bírebjødde

syngjande bjølle (laga av messing)

Bírebjøddun kan an høyre langt, om ljóden inkji æ så håg'e.

check birgjen

person eller dyr som et endå om det ikkje er den beste maten

An må vère birgjen om an èt'e mygla stump'e.

check Birgjit / Bergjit / Bjirgjit

Birgit

Birgjitt hèv' vurte gåmó nò.

check bírhani

tappekran

Du lýt få a ný pakning i bírhanâ, det drýpe så.

check birkje (V)
image

tappe bjørkesaft frå bjørk
Sjå også birkji og renne birkji (H)

Fysst èg birkjer, så bòrar eg hòl gjænom bjørkeborkjen, klemmer fast a slòk av blèk å sèt'e a flaske nédundi, néd'å jórdinn. An kan au skjère av a grein, å hengje på a flaske for å samle opp birkjen.
check birkji
image

bjørkesaft
Sjå også: renne birkji (H) og birkje (V).

Birkjen æ nòkå sǿt'e, å gó'e å drikke, tikje sòme.

check birri

1. tverr person (vrangpeis)
2. borre (arcticum lappa)

1. 'An vill' alli låne mi pæninge, den birren. 'An glór som an birri.
2. Birran hengje sikkå létt i klæin.

check bisett'e

1. svært ivrig
2. leie til

1. Pusi æ plent bisett'e ti' å opp'å kjykkenbenkjen.
2. Lefsun våre så bisette ti' mygle itt da vorte lagde n'i barkekjèri, så mi laut leggje nòkå midjom leivó.

check bisk'e

vere ram til, ha hang til

'An va' bisk'e ti' setje seg fysst ingjen såg 'an.

check bísne

stire med stor interesse, undre seg

Da bísna at alli Òlav øyelâ seg, som 'an martéla seg ti'.

check bisse

bysse i svevn (om born)

Itt 'an hèv' det ampi, æ det hǿgt å have 'æ Góme ti' bisse bonnó.

check bissmål'e

bismarvekt (stongvekt)

Bissmålen vóg i pund.

check bit

bruka i samband med å skildre kor kvass td ein kniv eller ljå er

Der æ godt bit i dei nívæ!

check bíte hòvúdi av skomminn

svært negativt uttrykk om person som ikkje bryr seg lenger om han gjer det han ikkje burde gjere

Hèv' an bíte hòvúdi av skomminn, så gjèr' an létt oppatt'e det an inkji ha' sillt gjårt ell' sagt.

check bíten

plutseleg mykje spyttproduksjon i munnen; bruka berre i bunden form eintal (magen set i gong spyttproduksjon, men væska kjem ikkje frå magen)
Sjå også brjósvée.

Fysst an fær bíten, æ an inkji plent gó'e i magâ.
check bíteskjíe

vertikal stolpe som vert driven inn i spor i enden av laftestokkane (i døropninga, for å halde desse på plass, og som også går inn i gròp i den øvre og nedre stokken i døropninga)

Bíteskjíun halde stokkó i dynneopningjinn på plass.

check bitgogn

kvass reiskap

Bitgogni lýt an slípe ti' eggja å brýne mæ a fínt brýni.

check biti

1. bløytt lefse eller flatbraud med smør
Sjå også brau, bíebiti, blaut'e biti, bòren biti, bæse biti, jasebiti, kjinnebiti, klingsbiti, kveldsbiti, lúsebiti og øyktebiti.
2. hjørnetann
3. stovebjelke; stor tverrbjelke mellom sideveggene i ei årestoge. I stover med to bjelkar får den eine eit anna namn: "Biti" om den bakaste og "rond" om den fremste.

1. Høyskógsmennan ha allstǿtt mæ sikkå bita mæ smø̀r å ost'e.
2. Eg verkte i dei hǿgri bitâ.
3. Biten æ røykròkjen å gjyvutte.

check bitjinn

stål til eggverktøy

Mýrmalmen gav godt bitjinn.

check bitrúdd'e

1. til å stole på, påliteleg
2. ikkje til å stóle på

1. I an butikk'e ell' a forretning lýt an have bitrúdde fókk.
2. 'An æ bitrúdd'e ti' å stèle, for 'an hèv gjårt det førr'e.

check bitutt'e

merke i huda etter loppebit

Eg kleiar så att'å ryggjæ; vi du klå meg, Mamme, eg æ så bitutt'e.

check bítå

frukost (kl. 5.00 - 5.30 frå gamalt av)

An kan bíe lengji ett' a godt bítå.

check bivresús

kalvesus (også for moro bruka om gelé)

Det æ godt mæ bivresús på stumpesivunn. 

check bjalkehoggari

tømmerhoggar

Bjalkehoggaran æ fæle ti' ète.

check bjalkekjøyrari

tømmerkøyrar (med slodde)

Bjalkekjøyraren laut hav' gó'e hest'e.

check bjalkeskòt

bratt bakke som vart bruka til å rinde sevla tømmerstokkar ned (gjerne for bratt til å køyre med hest)

Bjalkeskòti va' ísa, så stokkan fór' som a rit n'igjænom.

check bjalkeslodde (H)
image

hestereiskap bruka til å køyre tømmer eller ved med
Same tyding som bakslodde.
Sjå også bakslodde og slodde.

Fysst an kjøyrer vé'e å det æ mykji útfyri, brúkar an barre bjalkeslodde.

check bjalkeslæpe

tømmerslepe (der ein dreg tømmer)

Bjalkeslæpâ va' så brott at eg laut vreiste.

check bjalkji
image

1. berebjelke i eit bygg
2. tømmerstokk

1. Kjø̀ti varte turka på stava oppunde bjalkó i stògunn.
2. Såvi laut sevle kverr bjalkjen.

check bjóe âv

1. takke nei (td mat, drykk eller betaling)
2. å ikkje ha lyst på meir mat eller drykk
Sjå også bjóe imót.

1. Eg bau' âv då Ånund kåm mæ ǿlboddâ. Gunnúv bau' av, 'an ville 'kji have nåkå bitaling.
2. Æ an mett'e så lýt an barre bjóe âv.

check bjóe imót

1. ikkje ha lyst på mat
2. ikkje kjennast rett
Sjå også bjóe av.

1. Det bau' imót å ète sói sauekjø̀t som va' steikt.
2. Det bý'e mi imót å take bitaling fysst eg hèv' gjårt sò líti.

check bjóe ti'

1. by noken slagsmål eller tvekamp
2. "bjode seg til" (men ingen reaksjon)

1. 'An bau' 'ó ti', men Taddeiv tóre alli.
2. Bílen min bau' alli ti' vi' starte i dag.

check bjóe vóndt

svare nokon med trugsmål

Gunnår bau' vóndt, å ville dengje 'an Åni.

check bjór'e
image

bever
Sjå også bjórstemm'e og bjórhús.

Bjóren stýver å stemmer mykji i Finndalæ.

check bjórebrand'e

trestubb som bjoren har gnaga borken av

Bjórebrandan æ greie elle mæ fysst an vi' steikje si fisk'e.

check bjóreslæpe

"slæpe" der bjoren har drege tregreiner

I Finndalæ va' der mang' a bjóreslæpe.

check bjórestýv

tre som er stývt av bever

Der va' fullt mæ bjórestývi innmæ bjórhúsi.

check bjórhús

beverhus
Sjå også bjór'e og bjórstemm'e.

Der æ tvau bjórhús i Grípemóbekkjæ.

check bjórspæk'e

spæk'e som ligg att etter trefellinga til beveren

Ròn i rundt den bjørkjí som bjóren mest'e ha' naga âv, va' der fullt av bjórspækji.

check bjórstemm'e

beverdam
Sjå også bjór'e og bjórhús.

Sjå den bjórstemmen! Mæ Heddestøyl æ der så stór'e an bjórstemm'e, at skógjen ikring hèv' daua.

check bjórvé'e

tre som beveren har felt (og han har oftast gnaga av borken)
Sjå også vé'e.

Det låg så mykji bjórvé'e ette strendó at mi samla det å tóke det mæ åkkå heim'tt'e.

check Bjúg / Bjúg'e

Bjug

Bjúgan fare ti' vare sjella nò.

check bjúg'e

bøyg

Der æ an bjúg'e 'å bandfestæ. An lýt have rétt'e bjúg'e på slé'emeió.

check bjúg'e

krumbøygd

Haddvår æ så bjúg'e nò ette alt sliti 'an hèv' havt gjænom lívi.

check bjúgleitt'e (H)

framståande munn og nase og tilbaketrekt panne

Det æ sjella sjå bjúgleitte fókk.

check bjúgnasa
image

bøygd / krum nase

Pål æ så bjúgnasa, det æ så fræmindsklegt.

check bjus

utydeleg tale, låg tale

'U tala så lågt, det va' barre nåkå bjus.

check bjuse

tale utydeleg, med noko attknipen munn

'An bjusa å tala så eg høyr' alli ko 'an sa.

check bjusen

utydeleg tale

Gunne va' så bjusí at eg ha' vóndt for å skjø̀n' 'æ.

check Bjynn

Bjørn

Ko Bjynn ha' gjårt gali då 'an tók ti' skots, veit inkji èg.

check bjynn'e
image

1.bjørn
Sjå også vetlé'e og húnebère
2. høvel med 2 handtak
3. lekkjestrammar
4. stor og sterk person
5. kloss mellom stokkane i ein tømmerbygning

1. I gamle dage va' bjynnen a fæl plåge.
2. An bjynn'e, 'ell bjynnehǿvili va' skjót'e å hǿvle stògetimr .
3. På framsloddunn lýt an júre bjynn'e, an fær godt vègetak då.
4. Bjúg æ an bjynn'e.

check bjynne

sprengje stein ved å leggje dynamitten på steinen, utan å bore hol

Stundom kan an vèr' heldig'e mæ å bjynne, men jamt kan det vare mislykka.

check bjynnebòke

myrgras i runde tuver på heia (scirpus caspitosus)

Trú om búskapen èt'e bjynnebòke?

check bjynnedrag

kronisk hovudsjukdom hjå hest (hesten reiar att og fram med framkroppen)

Denné hesten må hav' fengje bjynnedragji!

check bjynnehǿvili
image

høvel med to handtak

An bjynn'e, 'ell bjynnehǿvili va' skjót'e å hǿvle stògetimr mæ.

check bjynnekamb'e

bjørnkam (Blechnum spicant), bregneart i sisselrotfamilien

Bjynnekamben æ grǿn'e heile vetren.

check bjynnelamp'e

bjørnelabb

Bjynnelampen æ spélèg'e.

check bjynnelås'e

innvendig lòke til å låse opp med utanfrå (bruka i lopt og búr)

I Oppistogsloptæ æ der bjynnelås'e.

check bjynnestræti

veg der bjørnen ofte ferdast

I Finndalæ æ der fleire bjynnestræti.

check bjødde

bjølle

An høyre godt bjøddun itt sauin kåm' heim'tt'e av heiinn. Fysst bjøddâ lýer fysst kjýrí jórtar, kaddar bjøddâ på regn.

check bjøddeblóm'e

blåklokke

Der va' mykji bjøddeblóm'e òvenat stògehúsó.

check bjøddeklavi

halsklave til å hengje bjølla i

På bjøddeklavâ stend'e namni å adressa 'å eigaræ.

check bjøddereim

reim til å feste bjølla til klaven

Eg hèv' tvæ gamle bjøddereima heimi.

check bjøddeskraml

sterk lyd frå bjøller frå mange dyr
Ordet vert også bruka som hankjønnsord (bjøddeskraml'e).

Der æ såden bjøddeskraml oppi líinn at sauin måg' have vorte ræda.

check bjǿre

binne

Bjǿrun æ kallège fysst da hav' unga.

check Bjørgúv/Bjørgúvi

Bjørgulv

Bjørgúv Holæ hèv' laga programmi ti' desse internettsí'unn.

check bjørgúvsponne (H)

omnsponne under omnsdøra der ein kunne setje kaffikjelen for t.d. å halde han varm

Órdi bjørgúvsponne kjæm'e av ó Bjørgúv Uppstad, kjempekaren.

check bjørk
image

1. pyntebroderi av kvitt perlegarn på setesdalsbunaden, både den mannlege og den kvinnelege
2. bjørk

1. Der æ seks sting, tvau ti' vístri å tvau ti' hǿgri å tvau i midjom, i a bjørk.
2. Bjørkjí kan brúkast ti' mangt: Imnetré, taknævra, garving, tæga, vidju, fór, å mangt anna.

check bjørkefút'e

bjørkekvist til å pryle ungar med
Sjå også stong.

Fysst ungan finge sjå bjørkefúten, då vorte da spake.

check bjørkekryml

krokete og vridd småbjørk

Der va' så mykji bjørkekryml, det va' mæden mi kóme fram.

check bjørkemål

"svært gammalt setesdalsmål"

"Di gamle sætisdalsmåli va' runni ó' dei gamle bjørkemålæ", sa sòme.

check bjå

oppdyrka jordteig

Mange stadnomn kunna fortelje om bjå: Bjåne, Bjålí, Bjådal, Bjåmidjom å Líbjå.

check Bjåí

Bjåen (gardsnamn i Bykle)

Bjåne æ evsti garen i Sætisdal.

check bjåslí'e

hissig etter å kome inn på innmarka for å beite (om husdyr)

Snillesau æ sò bjåslí'e at eg trúr mi barre ljót' slakt' 'an.

check bla'

blad (td vekeblad)

Kòri hèv' du gjårt av adde bló'ó som mi finge i gjår?

check bladd'e

utvalt (det beste)

Detti timri æ bladt, kvistlaust å stórt.

check bladde kara

utvalde karar

I a fótballag æ det barre bladde kara.

check bladre

tale fort og utydeleg

'An bladra å tala så eg skjø̀na 'kji ko 'an sai.

check blake

1.smelle, skyte, kaste td snøball
2. arbeider og strever med liti framgong

1. Da blaka å skute.
2. da blaka med dessa buinn men det tottest alli mone a grand

check blakk'e
image

1. gulbrun farge; bruka berre om hest; vert ikkje gradbøygt
Sjå også músutt'e, blår'e og borkutt'e.
2. pengelens

1. Tór hèv' enn blakk'e hest'e.
2. Tór varte blakk'e då 'an kaupte hesten.

check bla'naut

eit utvalt storfe (eit sers godt naut)

Denne kvígâ æ a bla'naut.

check blande fænår'e

blande småfe frå ulike eigarar

Mi gådde alli ât førr'ell mi blanda fænår'e mæ víkan i dag.

check blank'e

ublanda, rein (bruka om metall)

'An laga det av blank'e kåpår'e.

check blarr'e

1. fremste delen av tunga
2. lyden som sauen lagar (å blarre, blækte)

1. Èg vi' ète blarren, for den æ best'e.
2. Eg høyre enn blarr'e, så sauen må vère nérhendeleg.

check blarre

breke, lyden som sauen lagar
Sjå også blækte og blarr'e.

Sauin blarre fælt itt an skjil'e lombí frå moiró om hausti.
check blase

prate tull

Hakji blasa å rǿa.

check blaskre

1. plaske i vatn; t.d. i badekar eller ute
2. rote i papir eller aviser slik at det vert mykje lyd

1. Ungan tótte så gama blaskre i vatnæ mæ da lauga sikkå.
2. Du tar 'kji blaskre sossa mæ avísunn; mi sjå på fjernsýn!

check blaskre kvé

lage "tyggis" (ha tunne bjørkenevrar over elden og etterpå i vatn; då vert det ein klump som ein kan tyggje)

'An héldt tunne nævreflak 'pive ellæ, å da krulla sikkå å smelta, di varte kadda å blaskre kvé.

check bla'teig'e

utifrå god slåtteteig

Slåttâ 'punde Åsæ æ plent enn bla'teig'e.

check blaug'e

blyg, unnséleg, sjenert

Den jenta va' så blaug at eg fekk inkji a einaste órd útav 'enni.

check blauglèg'e (V)

virkar tilbakehaldande

Ungan våre blauglègare førr'e 'ell da æ nò.

check blaut'e biti

bløytt flatbraud med smør rulla saman
Sjå også biti.

Blaut'e biti mæ mykji kvítost'e æ nauendi godt.

check blaut'e kjakji

klem (frå born)

Ungan gåvest blaut'e kjakji då da skjúldest.

check blautgrjót

kleberstein
Somme seier "blautegrjót".

I Blåsteinsånæ mæ Bjynnevatn æ der blautgrjót.

check blautmerkt

blaut myr der det er veg over

Hestan æ ræde å gange dèr det æ blautmerkt.

check blé

1. velje
2. bla; t.d. i ei avis eller bok

1. Eg hèv' blétt mi út stórvaksi timr ti' dei nýe húsó mí.
2. Eg hèv' blétt fórt igjænom Sætisdǿlen.

check bleie

kinnplagg som er utsauma som ei drègjilshúve

Den gamle bleiâ eg hèv' heimi hèv' Góme brúka då 'u va' enn reivungji.

check bleikjetíd

tid når det er godt å bleikje tøy (td lin og vadmål; særleg om våren, men også om hausten)

Lavrans rulla vadmåli út 'å voddæ, mæ den beste bleikjetídí va', om våri.

check bleikjeveir

når det er regn og sol om einannan (i slåtten; bruka berre i eintal)

Detti va' a leitt bleikjeveir, nò som høytti va' så grǿnt å gó'slegt; å mest'e tjurrt.

check blèk

1. blekk til å skrive med; bruka berre i eintal
Sjå også blèkhús.
2.blekk (tunn metalplate)

1. Førr'e skríva fókk mæ blèk; nò æ det helst'e tjurrblèk å kúlepenni fókk skríve mæ.
2. Bylgjeblèkplatu æ gjåre av blèk.

check blèkhús
image

blekkhus, lita flaske til å ha blekk i, i bruk før ca. 1960.
Sjå også blèk.

I dei pultó som mi ha' på 50-talæ va' der a hòl i platunn ti' å setje blèkhúsi n'í.

check blekk'e

1. vindkast
2. røyksky som slår inn i romet, frå omnen
3. noko uventa som skjer, sjukdom / motgang
4. blink, skyteskive (H)
5. slag mot kroppen
Sjå også blekkje.

1. Der va' alli an blekk'e på vatnæ, så fiskjen vill' alli bíte.
2. Det kåm an blekk'e néd omnspípâ så stògâ varte fudd av røyk'e.
3. 'An fekk an blekk'e då húsí brunne.
4. Da drive å skute på blekk'e.
5. 'An fekk an blekk'e å seig ihóp.

check blekkje

1. blinke, merke tre som skal hoggast
2. slå inn i romet gjennom omnen (om vind)
3. slå, kaste
Sjå også blekk'e.

1. Skógbrúkssjæfen blekkte i tynningsfeltæ i Kanalíinn.
2. Det æ leitt fysst det blekkjer i omnæ.
3. Der va' så svikhålt, å så blekkte det meg 'å ryggjen, så eg sló meg i hòvúdi.

check blekkje leiven

lyfte og lufte leiven før ein steikjer lefser eller flatbraud

An lýt blekkje leiven fleire vendu førr'ell an legg'e 'an på takkâ.

check blekkje ti'

slå til

'An blekkte ti' 'ó alt det 'an vann.

check blekkjestein'e

steinhelle på kant i åren, mot døra

Blekkjesteinen gjère ti' at det inkji blekkjer frå dynninn itt 'o stend'e oppi.

check blekkji
image

1. blad på planter
2. blad av metal (td messing eller jern)
3. kvitt pyntebroderi som ser ut som eit lite blad (på setesdalsbunaden; både den mannlege og den kvinnelege)

1. Seinhaustis dette blekkjí av tréó. I båneskúlâ samla mi blekkji å turka da.
2. Da kunna pynte kjýklavan mæ blekkji. Hèv' du fengje tak i blekkji?
3. Der æ fíre sting ti' hǿgri, å trjú ti' vístri i a blekkji.

check blekksmé'e

blikkslagar

Blekksmé'in gjèr' dropprennu av blèk.

check bléme

blemme
Sjå også lygjebléme.

Aslak brende seg så 'an fekk blému 'å adde fingó. Lars fekk tídt vassblému itt an raka høy.

check blendebrev

Blendepapir. Under andre verdskrigen vedtok okkupasjonsmakta (tyskarane) ei lov om at det var ikkje lov å ha lys i vindaugo når det var mørkt ute. Difor var det i "blendebrev" i handelen slik at ein kunne ha ljos inne. "Blendebrevet" vart kjøpt i metervis, og det var vanleg at ein tilpassa dette som gardin til glaset, med ei trestong i kvar ende, og denne blendingsgardina vart hengd opp om kvelden og teken ned om morgonen.
Sjå også brev.

Fókk skjø̀na inkji kofyri da laut brúke blendebrev hèra som det va' langt midjom fókk.

check bleng'e

vassaktig væske som ligg under ostemassen i sur mjølk
(faren øvst, ostemassen i midten og "blengjen" nedst)
Sjå også fari.

An kan drikke mjåkkjí om der æ nåkå bleng'e í.

check blengsetje seg

når kabrettâ har skilt seg (gjeld "kabrette" og surmjølk)

An laut rǿre i mjåkkjinn an ha' slègje ihóp om våri, så 'u inkji blengsette seg.

check blengsett

når kabrettâ har skilt seg (gjeld "kabrette" og surmjølk)

Fysst den súre mjåkkjí hèv' blengsett seg, lýt an fløyte blengjen av, så mjåkkjí vare drikkandi.

check blèse

panne

Nò heng'e håri langt n'i blèsa, så nò lýt du klyppe deg!

check blèseband

reim som går over panna på hestegrima / bikselet

Sòme pynta blèsebandi på stassilâ.

check blèsebein

pannebein

Snæri fekk a slag i blèsebeini så 'an úvita.

check blèseberr'e

bunadplagget dregje høgt opp på panna (om kvinner, rekna som ugreitt; vert ikkje gradbøygt)
Sjå også blèse.

'U va' blèseberr, den nýe kånâ i Heimigâ.

check blèsepligg'e

1. pigg i slaktevåpen (slår hol i panna på td ein gris)
2. vond, snappsinna

1. Gófa hèv' enn gåmål'e blèsepligg'e liggjandi.
2. Blèsepligga æ det inkji úvandt hav' mæ å gjère.

check blídkast

verte blid att

Borgjill blídkast då 'u høyre at dèt Svein ha' sagt va' 'kji vóndt meint.

check blídke

gjere blid, gjere blidare
Sjå også blidke seg.

Det blídka 'an fælt då 'an såg 'an ha' vunni i Lóttó.

check blídke seg

verte blid

Da blídka sikkå då da finge mat'e.

check blidr

fargar som er urolege eller glitrande; bruka berre i eintal

Fysst an hève fillí antenne æ det jamt blidr i fjærnsýnæ.

check blidre

1. glitre
2. vondt å sjå på, t.d. urolege, sterke fargar

1. Det blidrar så i vatnæ.
2. Det blidra i augó, det va' så blonk a sól å så kvít'e snjór'e.

check blidren

uroleg, glitrande synsinntrykk

Eg tikje løyesaumen din æ helst'e for blidren!

check blídsklèg'e (V)

blid utsjånad

Den blídsklègji Gunnåren varte allstǿtt så godt líka.

check blike

bleke

Blika gjekk fyre kraftútbyggjingjinn alt oppat Hallandsfossæ.

check blikne

bleikne

Høytti hèv blikna ette ringsbøygjâ. Lauvi bliknar om hausti.
check blikre

blinke, glitre

Det blikrar i lauvæ.

check blinde

jernplate til å setje mot omnsdøropninga

Du lýt setje blindâ mót omnæ så det inkji neistar fram 'å tili!

check blindekling'e

kling'e som vart lagd i hop med smøret på innsida

Fysst smø̀ri inkji sýnti, varte det kadda blindekling'e.

check blindetjug

barneleik (liknar bomme å leite / løyne å leite; den som skal leite vert blinda og skal prøve å få tak i dei andre som er med i leiken)

Fysst mi leika "blindetjug" på heiinn, héle mi helst'e ti' i fjósæ.

check blindgòte

gate der det ikkje er hol (på bunad for kvinner; til pynt)

Blindgòtun vare brúka på búnadsskjortunn.

check blindgraut'e

graut utan smørauga; bruka berre i eintal

Det æ alli godt mæ blindgraut'e.

check blindingji

1. molteplante på det voksterstadiet at bekarblada ennå ikkje har opna seg
Sjå også glåpari, graskårt'e og kårt'e.
2. ein slags klegg (chrysops relictus)
3. blind person

1. Du må inkji plukke blindinga, for dei vi' alli mogne.
2. Blindingan æ létte å slå i hèl si' da æ så gålause.
3. Det æ stygt å kadde blinde fókk for blindinga.

check blindtròta (V)

svært trøytt, heilt utsliten (vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader)
Sjå også kavtròta, tròta og tròte.

Det va' 'kji unde da våre blindtròta då da kóme heim'tt'e av heiinn, mæ tunge kassa å lang'e vèg'e.

check blódarm'e

blodfattig (låg blodprosent)

Da vorte tídt blódarme av einsídig'e kost'e.

check blódbògji

samla blodsprut (som når ein skjer over ei pulsåre)
Sjå også bògji.

'An trefte bjynnen i bringâ så blódbògjen stód.

check blódfæsl

bandasje til å stoppe ei bløding

Fysst blǿingjí hèv' stansa, lýt 'an sipte blódfæsl.

check blódhogge

årelate

Fyrr' i tí'ínn blódhoggje da fókk som råd mót mange sjúkdóma.

check blódkomle

komle laga av blod og mjøl

Det æ sjella fókk ète blódkumlu i dag.

check blódpýsse

blodpølse

'An varte rau'e som a blódpýsse.

check blódslivr

klump av størkna (levra) blod

Reisdýri ha' dutte útiv' bergji å låg i blóslivrinn i úrinn undi.

check blódslonk

blodtrevl som hengjer seg på tvara (tvòrâ) når ein rører i blodet medan ein slaktar

An lýt rǿre i blódæ mæ same an hèv' rennt det av dýræ, så inkji blódslenkan livre sikkå.

check blódstukkjen

blod under huda når ein har slått seg

Lidvår varte så blódstukkjen då den stóri steinen datt né'å fóten 'ass.

check blódsyt

blodblanda væske som tyt fram frå sår
Somme seier "blódsýt".

'U fæsla seg då det kåm nåkå blódsyt dèr 'u ha' skadt si 'å handebakjæ.

check blódteig'e

"betaling" eller "erstatning" for td drap (drapsmannen kunne då sleppe hemn)

D'æ lengji si' det hèv' vòr' tala om blódteigji.

check blódtèven

når ein spring hardt og pustar så kraftig at det verkjer i halsen og ein får "blodsmak" i munnen.bruka berre i bunden form eintal og dativ.
Sjå også tèv'e

Eg sprang så fælt at eg fekk blódtèven.

check blódtròg

stort "tretròg" til å samle blodet i når ein slaktar

Dú bóa lýt halde blódtrògjæ!

check blódvassle

blod og væske frå sår

Der kåm mykji blódvassle frå såræ.

check blódverk'e

sår som ikkje er betent

Der kjæm'e inkji våg'e ó' an blódverk'e.

check bló'ge

få blod på seg

Det æ lyksi ti' bló'ge seg itt an slaktar.

check blòke

1. "bukseloket" i den mannlege setesdalsbunaden (H)
2. dei ulike delane av bulen i kuftene til den kvinnelege setesdalsbunaden før dei er sydde saman
3. dei ulike delane av brúsdúkjen i den mannlege setesdalsbunaden, før han er sydd saman.
4. dei to delane i eit fantebuksepar
5. tøystykke av td vadmål

1. Blòkâ ska' helst'e vèr' alt oppat halsnappó.
2. Eg hèv' mynstr ti' adde blòkó.
3. Blòkâ att'å ryggjæ 'å brúsdúkjæ æ kvít.
4. Der va' barre tvæ blòku i a fantebuksepar.
5. Der æ tvæ blòku frammi i brúsdúkjæ.

check blokkeklavi

bjølleklave med blokkar på (blokkane dingla som i ei lauvsylje)

Mi have barre ein blokkeklavi, å den gjeng'e Lauvrós mæ.

check blóm'e
image

del av broderiet på setesdalsbunaden (både den mannlege og den kvinnelege)

Blómen æ sauma midjom sylvbóró, midt 'å opplutæ.

check blómelilje

lilje med blomeform (td heggelilje, liljekonvall, marihand)

Ungan plukka blómelilju å sette da i vatn midt på bóræ.

check blonde

1. blanding (helst væske, td oppspedd sur mjølk)
2. blanding (td språkblanding)

1. Førr'ell da reiste 'å heií om sommåri tykka da kabrette, å fysst da sille bruke det ti' matvæte, blanda da kabrettâ mæ vatn ti' a blonde.
2. 'Er æ slig a blonde mæ úlíke talemål nò ti' dags.

check blòte

"fyllekule" (ein eller fleire personar som drikk mykje alkohol over fleire dagar)

Det va' tungt for 'an Tarjei å på arbei' att'e ette dei fæle blòtunn 'an ha' havt.

check blòte

når snøen vert våt og blaut så ein søkk igjennom, snøen "ber" ikkje lenger, dette skjer på vårparten; bruka berre i eintal 

Det blòta så fælt at mi lute snú. Å blòte æ nòkå som snjóren gjèri, å blotne æ nòkå som mýrí gjèri.

check blòti

svært våt og blaut snø (helst om våren)
Sjå også vårblòti.

Det kåm enn fæl'e blòti så fókk vorte faste mæ å kjøyre.

check bludre

tale utydeleg med lite open munn

'U bludra så lågt at eg høyre alli ko 'u sa. "Inkji bludr sossa, tal så eg høyrer ko du sei!"

check bluse

tale fort og utydeleg

Du må 'kji bluse sossa, eg forstend'e 'kji ko du seii.

check blægje

drikke mykje og fort; for å sløkkje tørsten

'An blægja å drakk så eg tenkte 'an kunna var' ýlen.

check blækte

breke; gjeld sau
Sjå også blarre.

Det må vère nåkå gali, for sauen hèv' blækta i heile dag.

check blǿmandi

friskleg og raudleitt i andletet (mest bruka om jenter og kvinner)

"Dei blǿmandi kjinní du fyrr'e ha'i, no hav' da bleikna å tèkje ska'i" (gammal stevline).

check bløyg'e

kile
Sjå også bløygje.

An kan brúke bløyg'e fysst an ska' kløyve stóre trékubba.

check bløygje

bruke bløyg'e for å kløyve tre på langs

Du lýt nóg bløygje denné branden for å få kløyv 'an.

check bløyte

søyledíkji på ein fǿrslevèg'e.

Fysst der æ bløytu ette vègjæ, då lýt an króke, så satt an kan.

check bløyte

1. bløyte, væte
2. gjere rørd

1. 'U bløytte si brau å stelte si biti mæ smø̀r å ost'e.
2. "'Er æ inkji nåkå som bløyter som féla", sa spilemannen.

check bløyte brau

helle vatn over flatbraudleiv
Sjå også brau.

Eg vi' stelle mi an gó'e ostebiti, å då lýt eg bløyte braui a bil fyri.

check bløytt'e

sterkt rørd (kjenslemessig)

Mange vorte bløytte då da høyre immisæren i bé'ehúsæ.

check blåbèrbuskji

blåbærlyng

Det æ gama plukke itt blåbèrbuskan' æ tunge av bèr.

check blåhúve

lue til småborn (både gut og jente)

Blåhúvun våre av svårt vallmål å våre kanta mæ grǿnt.

check blåklædd'e

folk kledde i mørk dress (gjekk ikkje i daleklæi)

Det va' vel helst'e svårte klæi da ha', dei som vorte kadda blåklædde.

check blåklæi

dress som menn utanfor dalen bruka (ikkje bunad)

Da gjinge mæ blåklæi ottafor dalen.

check blåkupte

stutt kufte av svart vadmål til kvinnebunaden i Setesdal (med løyesaum)

Blåkuptâ vare brúka ihóp mæ svårtestakk'e som kjyrkjeklæi ell' ti' anna fínt brúk.

check blåmann'e

person utanfor Setesdal som gjekk "blåklædd'e"; altså utan bunad

Blåmennan, som gjinge blåklædde, skjúlde sikkå út fysst da kóme ti' dalæ.

check Blåmannsbygd

bygder nedanfor Gullsmedmoen (ved Byglandsfjord, der ikkje folk gjekk i setesdalsbunad til dagleg)

Fysst an kåm út'å Blåmannsbygdí, såg an mæ ei gong at fókk dèr våre aila.

check blåmi

stor mørkeblå sky

Blåmen kan varsle tóreveir.

check blåmiltri

kar frå byen (blåklædd'e)

'An æ 'kji nåkå å brý seg om, denna blåmiltren!

check blåmyse

tunn myse (myse: del av mjølka som blir att når ostestoffet er skilt frå)

Blåmysâ varte brúka i slåttæ om sommåri.

check blånéa

skiftet mellom ne og ny måne

Denne vikâ æ det blånéa, men ti' hægjinn æ det ný.

check blår'e

blå farge

Hesten æ helst'e kvít'e, men mi sei 'an æ blår'e, å mi kadd' 'an Blåren.

check blåsari

skøyar med gode talegåver (betre i ord enn i gjerning)

Haddvår va' an fæl'e blåsari, som fann på mangt snódig, an kunna 'kji trú på alt 'an fortåldi.

check blåse bústein'e

innbille seg at ein er gravid

Det hèv' hendt at kvendi hav' blåse bústein'e

check blåstakk'e

stakk til brurebunad i Setesdal; også bruka av jenteborn opp til om lag 12 år ("blåstakk'e" og bórastakk'e er same stakken)

I blåstakkjæ æ der sylvbóru i staen for ei grǿn å tvæ raue lista.

check blåstein'e

mørkfarga stein (td i bruk i kvernstein)

Blåsteina å syl'steina i kvinnó var' kadda heigjeitila.

check Bóa

kjælenamn på smågut
Sjå også bóari og Titta.

"Snille min bóa, vi' du nå lýe".

check bóari (H)

kjælenamn på ein smågut
Sjå også Bóa og Titta.

Dèr stend'e der tvei snille bóara!

check boddi
image

1. bolle
2. kveitebolle

'U sylte si i boddâ.

check bó'fǿr'e

vere i stand til å bere bod eller gå med ei melding

Ungan turve 'kji vère så gamle før'ell da æ bó'fǿre.

check bògestiddi

oppmura løynleg plass til å liggje på lur for å skyte reinsdyr med boge (helst i tronge klemstri og skar, ved dyregraver og liknande stader)

'Er æ ennå bògestiddi sòmestad, i heió.

check bògji

boge

Ungan tikje gama å skjóte mæ bògji.

check bògó

båe (mann og kvinne)

Da kóme bògó i líkfærinn. Eg trefte da bògó.

check bógtaske

feittpute på bogen til hesten

Órâ kvíler inn'å bógtaskâ.

check bók

bok

'An kåm heim'tte mæ bókó sundeleppa. Far snilt mæ bókjinn!

check bòke

feittlaget på reinsdyr (bakarst på ryggen)
sjå også bòkerein'e.

Sòme tikje bòkâ æ det beste på reissdýrskrottæ.

check bòke

1. ståke med, skuve på, gnu
2. bruka i uttrykket bòke seg fram.
Sjå også bòte.

1. Da bòka ti' da finge det ti'.

check bòke seg fram

trengje seg fram, skuve andre til sides for å kome seg fram
Sjå også bòke.

Gútan bòka sikkå fram i trengslunn.

check bòkerein'e

feit og velfødd reinsbukk (som regel bruka om reinsbukk i tida før brunsten)
Sjå også bòke.

Æ du heldig'e mæ jaktinn kan du få an bòkerein'e.

check bókgrind

bokhylle

A bókgrind hèv' fleire jeddi.

check bókró

bokhylle (ofte med berre ein hjell)

Bókróí ha' jamnast'e barre ein jedd'e.

check bóksamling

bibliotek

Eg mǿtt' 'ó Tjógjei i bóksamlingjinn. Bóksamlingjí æ òpí kverr dag'e.

check boksi

boks (td hermetikkboks eller ølboks)

'An fiskar mæ enn boksi det hèv'e vòre fiskebolla í, å så hèv' 'an nulla enn lang'e sènetaum'e rundt.

check bóktré

1. lese- og skrivestativ
2. treplate til å leggje på knea

1. Bóktréi hèv' visst fare sund'e; kan du stelle det?
2. Ånund fekk si a nýtt bóktré.

check bóle
image

opphøgd sirkelforma del av bolesylje
Sjå også bólesýe.

Bólun i a bólesýe liggje rundt ytri kanten.

check bòlen

opphovna

'U æ bòlí unde augó.
check bólesýe
image

bolesylje (til bunadbruk)
Sjå også bóle og sýe.

Bólesýun æ jamt dei tyngste å mætaste av sýó.

check bolne

1. hovne opp
2. leggje på seg

1. Fysst an hèv' kusmâ, då bolnar an opp i kjakó.
2. An hèv' létt for å bolne opp disom an sit'e mykji å èt'e godt.

check bolteló

tjukk jarnplate med hol i mange storleikar (som smeden brukar når han skal smi boltar)
Sjå også .

Boltelóí ligg'e på smidjestabbâ i smidjunn.

check bóløks

øks (vanleg øks med smal kjeft, til skilnad frå bile, helst bruka til å hogge ved, eller som skogsøks; ordet omfattar også ei liknande øks til å hogge hol for blindnaglar med eller til å hogge mosefaret i tømmerstokken)

Bóløksan brukar an ti' timre mæ.

check bomme

stor og halvrund øskje av tre

Det va' viktigt at bommun våre tétte så inkji mellefívrellí kóme inní da.

check bomre
image

1. tung heimelaga kjelke av fjøler og utan stabband
Sjå også kjåkkji.
2. grovbygd (om eldre kvinne)

1. Det æ gama løype mange på same bomrunn.
2. Det varte stundom sagt "bomre" om kvendi som våre nòkå stóre å tykke.

check bòne

1. beinknutane bak på ryggen (på storbuskap)
2. hoftekammen (på menneske)

1. Kjýrí va' så tjurr at bònun våre kvosse.
2. 'U datt å sló seg 'å eine bònâ.

check bórastakk'e blåstakk'e med sylvbóru i staden for kvåra; også bruka av jenteborn opp til om lag 12 år (blåstakk'e og "bórastakk'e" er same stakken)

Bórastakkjen hève svårt klæi i staen for vallmål.

check bórd

1. bord (kjøkkenbord)
2. materialbord

1. Mi have 'kji dúka ti' adde bórdó åkkå.
2. Bórdi va' for stutt.

check bórdgang'e

bordsetning
Somme seier "bórdgong" (hokjønn)

Der va' tvei å trí bórdganga i dei stǿste bryddaupó, sò stóre våre da.

check bórdhald

bordsetning (ved td gjestebod)

Der va' så mykji fókk i dei bryddaupæ at der va' tvau bórdhald.

check bórdkrakk'e

lang benk på framsida av stovebordet

Denné bórdkrakkjen æ visst eldgåmål'e.

check bórdòkji

labank

Bórdòkan æ 'å undelénæ, å halde ihóp bórdplatâ.

check bórdspjørre

bordbrikke, bordløpar

Bórdspjørrâ va' så vént vòví, mæ mange véne liti å a vént mynstr.

check bórdstig

bordbein

Dèt eine bórdstigji æ så rikli at eg lýt få gjårt nåkå mæ det.

check bordstol'e

understell til bordplata

D'æ úlíleg mæ bórdstǿli som æ vryglne.

check bóre

borde

Der æ mange bóru på stakkó, gjåre av sylv.

check bòren biti

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein rest av nista som ein ikkje har ete opp (bruka berre ubunden form eintal)
Sjå jasebiti og biti.

Bòren biti va' bòren ti' heis å heim'tt'e av høyskógsmonnó.

check borg

1. steinmur framanfor langveggen på våningshus, opphaveleg fundament for svolestolpane
2. steinmur i bratt terreng; for å verte kvitt stein, og for å halde jorda på plass
Somme seier "stògeborg".

Stògehúsí stóge oppi bakkâ a håg borg frammenat.

check borge

1. byggje husmur
2. borge
3. stadfeste

1. Vorte di færige mæ å borge ti' ell'úsæ?
2. Denné bílen hèv' eg borga mi.
3. Detta kan eg borge på at æ satt!

check borgji

kome greitt og turrt i hus

Høytti æ godt borgji.

check Borgjill

Borghild

Borgjill gjèr' bå' rósemålar å skrívar dikt.

check borkelòg'e

væte av bork som ligg i blot i vatn

Da brúka borkelòg'e fysst da reidde skjinn.

check borkutt'e

gulbleik farge (bruka berre om hest; vert ikkje gradbøygt)
Sjå også blakk'e, blår'e og músutt'e.

Fjórdhestan æ jamnaste blakke ell' borkutte. Mikkjål hèv' a borkutt merr.

check borr'e

1. dor til smiing
2. person som trengjer seg fram med makt
Sjå også drivi og stú'e.

1. Mæ desse borræ slær eg hòl for boltan i húrejinnæ.
2. An kan var' leidd'e dei borran som alli kunn' vente ti' d'æ deiris túr'e.

check borre seg fram

trengje seg fram med makt

Sòme tikjest ljóte borre sikkå fram for å få vère i fysste endâ.

check bortgjèven

ha selt sjela si til Den Vonde

Gunnúv spila som om 'an va' bortgjèven.

check bortnykt'e

liten, veik (bruka helst om dyr, td eit lam som er sers lite og ikkje trivst, men òg bruka om folk)

Lambi æ så bortnykt at det vare 'kji nåkå av det.

check bòs

bøss, strø for td kyr
Sjå også bysje.

An lýt have nóg av bòs ti' bysje mæ. Kvílebòs æ au bòs, men dèt æ helst'e håm'e ell' høy.

check bossbreie

kledet / teppet som vart lagt nærast eller oppå halmen, dengong dei bruka halm til madrass i senga

Sòme brúka bossbreiu i kvíló ti' ette kríinn.

check bosti

kost, børste

'An stelte bosta av hestetogl. 'U leita ette bostâ ti' sópe snjóren av heddunn.

check bòte seg fram

trengje seg fram, skuve andre til sides for å kome seg fram
Sjå også bòte.

Orm'e bòta seg allstǿtt fram, å varte filli líka.

check bóteflókji

"håp om reparasjon" 

Der æ alli bóteflókji på desse trøyunn mí.

check bótekassi

kasse med utstyr til å bøte klede med

Bótekassen ha' da jamt å samt brúk fyri i gamle dage.

check bótestellinga

utstyr eller ting til å bøte klede med

Mamme hèv' bótestellingan i a korg.

check bótfærug'e

angrande, klar til å gjere bot
Sjå også færug'e.

Bjørgúv varte bótfærug'e på sí gamle dage.

check bóttfóri

ein type kjøpte lersko (noko over anklane høge)

Bóttfóran som da brúka førre vite mi inkji kòs' såge út.

check bótutt'e

stor fargeflekk eller flekker (om td sauer og kyr)

Tilemarkskjýne våre mykji bótutte.

check bótøskje

øskje med utstyr til å bøte klede med

I bótøskjunn ha' da nåli å gån.

check bó'vand'e

vanskeleg å få til bords 

Sòme som kóme ti' aire å vorte bó'ne mat'e, våre bó'vand'e, vanskelège å få innât bór'æ.

check braddandi

drivande, utolmodig etter å kome i gong

Kjètil æ så braddandi, 'an kan alli vente på åkkå.

check bradde

vere utolmodig, vere drivande, vere brå

Du må 'kji bradde, mi ljóte have tí' ti å stelle åkkå. Gýró braddar oppi så tí'legt om morgónen. Ein som inkji kan bíe ti' tí'í kjæm'e, å lýt vère fyre aire, han braddar. 'An braddar oppi så tí'legt.

check brame

felle i auga (td skarpe fargar)

Løyesaumen bramar, der æ så mange véne liti å týdeleg mynstr.
check bramelèg'e (V)

prydeleg, staseleg, vakker (td om rik løyesaum og staseleg pynta person)

Flatelandan kóme så bramelège inn i kjørkjâ.

check brand'e
image

1. ukløyvd, oppkappa ved
2. reisning (ereksjon)
Sjå også ve'ebrand'e

1. Stóre bjørka plage eg sage opp i branda mæ ei gong.
2. Eg fekk plútseleg brand'e då eg såg det véne kvendi.

check branke

1. veikje, sprekkje, knekkje
2. bryte, vri
3. Bruka i uttrykket å branke isen.

1. Eg datt å sló meg i sía, eg æ ræd'e eg hèv' branka bein.
2. Eg snåva i a grein, så at eg branka vístri okla mitt.

check branke ísen

veik is som sprekk når det kjem tyngde på han
Sjå også verbet å branke.

Den eini brankar, den airi brýt'e, den tréi i vòkjinn flýt'e. (gåmålt ordtak)

check brase

1. lodde med kopar og massing, slaglodde
2. steikje i panne

1. Den eine silesýa æ sund'e, så eg lýt brase æ.
2. Gunnår brasa å steikti.

check brasi

sprakande eld

Brasen hèv' visst slokna nò.

check bratt'e
image

bratt

A brott stétt æ vónd å kåm' opp for eldri fókk.

check brattlenda

stutt bak krysset (om dyr, helst hest)

Denna hesten æ 'kji vén'e, 'an æ for brattlenda.

check brattrausta

1. bygning som har bratt tak
2. stolt kroppshaldning (oftast bruka om høge personar)
Sjå også raust.

1. Snjóren ræser létt fysst tòkâ æ brattrausta.
2. 'An va' brattrausta, å gjekk mæ hòvúæ hågt.

check brau
image

flatbraud; bruka berre i eintal
Sjå også biti, bløyte brau, braubingji, braubomme, braubýre, braujedd'e, braumòli, braurúve, brausleiv'e, harangebrau og smø̀r å brau.

Det smakar allstǿtt godt brau.

check braubingji

musetett binge, plassert i eit kjøleg, mørk og tørr rom (oftast "búret"), der ein lagrar flatbrau, lefser m.m.
Sjå også mjø̀lbingji, eplebingji og brau.

Itt an hèv' mykji brau, æ det greitt å have det i braubingâ.

check braubiti

passeleg stor bit av flatbrød; hardt flatbrød, eller gjennombløytt og med smør

Danil hèv' feit'e braubiti ti' nyste.

check braubomme
image

trekar til å lagre lefser og flatbraud i, tilpassa storleiken på leivane
Sjå også brau.

Det æ greitt braubommu for músó.

check braubýre

stor trekiste med flatt lok (musefritt; bruka til å lagre flatbrød i)
Sjå også býre og brau.

Der æ tjø̀rekrossa på braubýrunn.

check braujedd'e

hjell til å ha flatbraud på
Sjå også jedd'e og brau.

Der låg barre tvei leiva på braujeddæ.

check braukast

fire leiva med flatbraud

Tóne bløytte a braukast ti' nóss.

check braumòli / brausmòli

stykke av flatbraudleiv
Sjå også brau, mòli og brausleiv'e.

'U sylte si av braumòló.

check braurúve

stabel med flatbraud
Sjå også brau.

Braurúvâ datt n'i tili, 'u varte for håg.

check brausleiv'e
image

flatbraudleiv
Sjå også brau, leiv'e og braumòli.

Det gjekk gjinni an brausleiv'e ti' manns.

check brausodd'e

flatbraudsoll (matrett av knusa flatbraud og mjølk)
Sjå også sodd'e

Eg hèv' vòr' braulaus i a håvt år, så eg hèv' alli ète enn einaste brausodd'e.

check brausyll'e

få mat heime eller på støylen sjølv om ein ikkje er i nær slekt med vedkomande som serverer maten (om slektskap som er mindre enn syskenborn)

"Mi æ så mykji i hóp at eg tikje mi æ brausylle", sa Såvi.

check brausyllske

få mat på støylen sjølv om ein ikkje er i nær slekt med vedkomande som serverer maten (om slektskap som er mindre enn syskenborn)

An talar om brausyllske fysst det gjell'e fókk an hèv' mykji mæ å gjère, å som an treffer tídt.

check braut

1. skråning med "laus" sand eller grus
2. kanten opp frå vegen, der snøen som er brøytt vekk ligg
Sjå også snjóbraut.

1. Ungan hoppa i brautinn, sprunge å húva.
2. Eg tèk'e brautí ette brøyteplógjæ mæ snjófræsæ, så eg fær kjøyre greitt opp ifrå túnæ.

check brautægje braubomme laga av tæger

I brautægjunn mí æ der róm ti a håvt tjug håvnepte brausleiva.

check bredd

1. kant (td på ei bytte)
2. kanten av td eit bratt fjell

1. Der æ a sukke i breddinn 'å byttunn. Åne æ plent på breddó.
2. An må inkji våge seg út'å breddí.

check breffe

1. stor og kraftig kvinne; vil gjerne syne seg fram
2. kvinne med uvyrden tale
Somme seier "braffe".

1. Anne æ a breffe, det æ sjella an sér makjen.
2. Borgjill va' a fæl breffe, 'u tala mest'e som an anleggsslusk'e.

check breffelèg'e

tjukk (mest berre bruka om kvinner)
Sjå også breffe.

Der gjeng'e a breffelegt kvendi ette vègjæ.

check breffen

tjukkfallen

Åni å Gýró våre breffne å gó'mósne.

check bregd

endring, avvik

Dei som arbeie mæ løyesaum'e have úlíke bregdi i saumæ.

check bregde på

1. forandre på
2. endre på fargar eller mønster i bunadsaum

1. Tór bregda alli a grand på måli fysst 'an va' ti' Bý'n.
2. Yngjebjør bregda nåkå líti på saumen, mæ aire liti 'ell èg brúkar.

check breggje å læ

le høgt og støyande

Karan breggja å lóge, da ha' det visst gama.

check breiari

person som breier høy

'U va' breiari dèt sommåri.

check breidke
image

gjere breiare (helst bruka om veg)

Da halde no på mæ å breidke vègjen oppi Garan.

check breie

breitt område; td teig med høy som ligg på marka for å turke i sola
Sjå også kvirvle og verbet breie.

Mi ha' a fæl breie mæ høy útivi då regni kåm. Eg såg a heil breie mæ reissdýr i dag.

check breie

Jamne graset utover marka, med rive. Når ein slår graset med orv vert graset liggjande delvis i haug. Å slå gras med stuttorv var tungt arbeid og var mannsarbeid. Å "breie" var som regel kvinnearbeid.
Sjå også substantivet breie.

Ei jente breidde ette tvei slåttekara. Breislejentâ brúka jamt mufla fysst 'u breiddi.

check breie attivi

dekkje til

Svålaug breidde attive braurúvâ da ha' baka den dagjen.

check breiemjø̀l

mjølet ein spreier på bakstrebordet når ein bakar flatbraud og lefser; berre bruka i eintal

Bakstrekånun have an haug'e mæ breiemjø̀l innmæ sikkå fysst da bake.

check breilenda

brei over lenda (om td hest)

Merrí va' breilenda å væl ihópkåmí.

check breiskle

breie utover
Sjå også breiskle si og breisklen.

Om morgónen, itt an hèv' rise opp, lýt an breiskle fyddâ ette si.

check breiskle si

1. gjere seg større, bruke meir plass enn turvande
2. "ta mykje plass" og vil vise seg
Sjå også breiskle og breisklen.

1. 'An breiskla si så at eg fekk inkji sitje innmæ 'an.
2. 'An breiskla si å tala heile tí'í, så ingjen aire finge kåme ti'óri.

check breisklen

plasskrevjande
Sjå også breiskle og breiskle si.

Det æ breiskli mæ stakka.

check breisle

gras som er raka ihop på ein slåtteteig

Fysst breislejentun ha' raka ihóp å kådt grasi, då ha' da stelt a breisle.

check breisleitt'e

breikjaka
Sjå også langleitt'e, raudleitt'e, rundleitt'e, smalleitt'e og tunnleitt'e.

'An æ breisleitt'e plent som gófa sin.

check breislejente

jente som breier etter ein slåttekar

Breislejentun gjinge mæ a ríve å breidde ette karan som slóge.

check brekkfudd'e

breiddfull

Nò æ mjåkkbyttâ brekkfudd, så nò lýt du stiltre di inn'tt'e ó' fjósæ mæ 'enni.

check brekkísen

1. den beste eller flinkaste av fleire personar
2. den personen som byrjar, t.d. å slåst
bruka berre i bunden form eintal

1. Eg hèv' høyrt mangt, men dèt va' brekkísen! Ragnill va' den fælaste av da, hú va' brekkísen.
2. Gunnår va' brekkísen!

check brèm

brem

Brèmi på húvunn skjyggjer for sólinn.

check brèmhúve

skyggelue
Dei fleste i Hylestad seier "brimmhúve"

Brèmhúvâ kan vèr' hǿg å have i fótball, for den som stend'e i mål.

check brend'e

skade på hest når ein klyvjar (under søylefòtó vert det varmt og tett så hårlaget vert ljosfarga eller hårlaust og det vert varig skade)

An måtte passe godt på så inkji hesten varte brend'e.

check brenne

1. ved
2. mengda med kaffi ein brenner i ei kaffébrenne

1. Tjurrvé'e æ allstǿtt gó' brenne. Lauvstývi va' tjurr å gó' brenne om vetren.
2. "A brenne hell'e 'kji kå a håv vike", sa Gunnår.

check brenne

hårlaget losnar under søylefótó (Om hest som går lenge med tyng kløv og ikkje får lufte seg. Sveitte og varme kan føre til at hårlaget losnar og det kan verte varig skade. Er støylsreisa lang kan ein måtte ta av kløva og lufte hesten på halvvegen)

Då da kóme å' støyli ette dei heite å tunge reisunn, å tóke av klyví, såge da at hesten ha' brunni unde trýgjâ.

check brenne kvé

lage "tyggis" (ha tunne bjørkenevrar over elden og etterpå i vatn; då vert det ein klump som ein kan tyggje)

Sòme tótte gama sjå om da finge ti' å brenne kvé.

check brenne seg

1. uttrykk om å gjere ein dårleg handel eller td vere for seint ute med eit eller anna
2. brenne seg

1. Eg hèv' brent meg på mang enn bílhandel. Eg hèv' brent meg førr'e mæ å inkji sjå ette rútetíó i rútetabellæ.
2. Brenni dikkå inkji, bonn, fysst di røyte snårta opp i luftí!

check brenne ti'

setje i gong i full fart

Eg måtte barre brenne ti' for å vare færig'e i tí'i.

check brenne út kjæsen

1. få vekk vond lukt og smak av kjæsen; ein slo gloheitt vatn i bytta og reingjorde denne
2. desinfisere separatoren med gloheitt vatn

1. Hèv' du brent út kjæsen?
2. Mi brende helst'e út kjæsen om sommåri.

check brennegras

brennesle

Brennegrasi veks'e i feit å djúp jórd.

check brennenosle

brennesle

Brennenoslun vorte inkji brúka i suppe førr'e.

check brennespar'e

bestemt type vedomn der ein får utnytte brennverdien i veden betre (ved å stengje noko att for trekken)

Då dei brennesparan kóme, va' det a stórt framstig, for då fekk an útnytte vé'en bèt'e.

check brett'e

brett (på papir, tøy o.l.)

Brettin 'å dúkó lute vère beine! Sjå ette brettó, at da fýast!

check brev

1. papir (bruka berre i eintal)
2. kontrakt, skjøte
3. etikett
4. brev
Sjå også blendebrev.

1. Det slong mykji brev rundt syppeldunkan.
2. Eg hève brev på at eg eige denné teigjen.
3. Eg tikje flaskâ æ helst'e tóm fysst eg hèv kåme né'at brevæ!
4. Det vare sendt mindri brev nò 'ell førr'e.

check brevast (H)

skrive brev til kvarandre

Sku mi brevast?

check brevhús

eldre ord for posthus

D'æ lengji si' 'er va' brevhús.

check brevlepp'e

papirlapp

Eg fann nåkå brevleppi mæ gåmó skrift, som slunge lause, så eg passa på da.

check brevpòsi

papirpose

Førre va' det barre brevpòsa 'er va', 'er va' alli plastikkpòsa.

check brevpæningji

papirpengar (pengesetlar)

Brevpæningan kunn' vèr' hǿge, endå om an hèv bankkórt.

check brevsekk'e

papirsekk
Sjå også brev og sekk'e.

Brevsekkjin kunna fórt gange hòl 'å fysst det va' vått úti.

check brevsýnt'e

1. uttrykk bruka om person som har lært å lese
2. uttrykk helst bruka om person som ikkje ser til å lese utan briller

1. I gamle dage va' det 'kji adde som vår' brevsýnte.
2. Eg hèv' dimka så at eg æ 'kji brevsýnt'e leng'e, kå fysst eg hèv' brillu.

check brík

låg vegg (låvebríkjí)
Sjå også ive adde bríka.

Vi' dú Bóa klíve ive bríkjí å flí mi siptelykjilen?

check brillu

brille; bruka berre i fleirtal

Eg hèv dimka, så eg sér inkji godt nóg mæ brillu helle.

check brimm'e (H)

brem

Brimmen æ hǿg'e itt sólí skjín'e.

check brimse
image

bremse
Somme seier "bremse" eller "brymse"

Torbjør ville brimse, men brimsun tóke alli, å 'u laut kaste si av sykkelæ i dei bratte bakkâ.

check bringe

bringe, bryst

Håvår hève så stór å sterklèg a bringe. Det æ vóndt i bringunn itt eg hóstar.

check bring'e

brystkasse på dyr

Bógtréí liggje imót bringjæ på hestæ.

check bringeklemm'e

1. smerte i brystet
2. psykisk påkjenning

1. Eg fekk slig an bringeklemm'e, eg trúr eg lýt finne midisíni.
2. Anne fekk slig bringeklemm'e då Tårål reiste ifrå 'enni.

check bringeklút'e

strikka klut (same som bringeskjinn,men ikkje laga av skinn)

Gamle kånu, å kvendi som ha' súgarbonn, brúka bringeklút'e førr'e. Bringeklúten gjekk néd ti' oppstyttâ å útunde faslan, å mest'e oppât halsnappó.

check bringekodd'e

mellom framføtene på eit dyr, "pute" med feitt

Itt an slaktar, krossrister an ive bringekodden. Der æ líti udd på bringekoddæ.

check bringeskjinn

brystduk av mjukt saueskinn med ull (bruka av kvinner; til vern td mot troddi)

A bringeskjinn æ varmt å hell'e godt på vermden.

check bringesýe

stor sylje i bringa (bolesylje eller lauvsylje)

I kvendehópæ glitra å singla det i bringesýu. Bringesýun æ gjylte ell' gullvéra.

check bris

feitt rundt endetarmen

Fysst inkji rasstarmen fógar seg sjav'e, så fydder an í bris itt an steller ti' brispýsse.

check brispýsse

heimelaga pølse (Ofte laga av hjernemasse, bukspyttkjertelen og noko feitt frå inne i magen. Dette vart fóga saman til ei pýsse som vart turka og stundum røykt)

I fjernsýnsseriæ "Fjellmat" stella da sikkå brispýsse.

check brissel å fikrell

kjemisk stoff til å beise ullgarn med før ein tilset farge

Brissel å fikrell laut an have førr'ell an lita valmåli svårt.

check brjósk

brusk

Sòme ète brjósk, det ska' vèr' helsigt.

check brjós'nål

pyntenål for kvinner (ikkje til bunad)

Det va' a kavendi vé' brjós'nål! Brjós'nålin have an tunn'e.

check brjóst

1. bringe
2. bryst

1. Eg fekk vóndt i brjóstæ å laut reise mæ sjúkebílæ.
2. Eg hèv' vòre ti' mammografí mæ brjóstó.

check brjóste

lérreima på klyvsalen som går framom brystet på hesten (og er fest i klyvmeisan)
Sjå også brýste (V).

Brjóstâ æ viktig itt an klyvjar i bratte mótbakka.

check brjósvé'e

halsbrann; bruka berre i eintal
Sjå også bíten.

Det æ vóndt å få brjósvé'e, det svíer i halsæ å i bringunn.

check brjótast

skiljast (når mjølka skil seg ved tilsetjing av syrna mjølk eller osteløype)

Fysst mjåkkjí hèv bròtest, kan an sjóe æ ti' gumb'e. Mjåkkjí va' så súr at 'u brautst.

check brjóte

1. bryte
2. smelte i elv eller vatn (om is som vert broten opp; slik at det vert ope vatn)
3. plage

1. "Brjót 'kji av ríveskapti fysst du brúkar det sossa!"
2. Nò fèr'e ísen på åne ti' brjóte.
3. Det va' syndetrègji som braut 'an Haddvår.

check brjóte av si

bryte arm eller bein
Sjå også brjóte.

Andrés braut av si fóten mæ 'an hoppa på skjí.

check brjóte bórdskjikkjen

oppføre seg udanna ved eit måltid (t.d. ete med lue på)

Jón va' allstǿtt fæl'e ti' brjóte bórdskjikkjen fysst 'an sjala si.

check brjóte bræ

opne augo etter svemn

Det æ godt brjóte bræ itt an æ útsvævd'e.

check brjóte í

setje i gong

Nò ljóte mi brjóte í sku' mi var' færige i tí'i.

check brjóte i fótó

veksesmerter

Førr' i tíinn va' det sòme unga som brute i fótó, å det kunna vère kalleg vóndt.

check brjóte i målæ

1. kome i røysteskifte
2. verte på gråten

1. Då eg braut i målæ, laut eg bigjève å syngje.
2. Lív braut i målæ då 'u tala i líkfærinn 'å fai sí.

check brjóte måli

knote (leggje om til bymål)

Det æ mange som brjóte måli itt da kåme ti' Bý'n.

check brjóte om

forandre seg (om veret)

Veiri brýt'e om, å vrí'e seg på austri, å då vare det vel regn?

check brjóte opp

dyrke jord

Kjètil braut opp så mykji ný jórd at 'an fekk diplóm.

check brjóte opp'tt'e

1. rive opp gammalt sår eller skade
2. bryte opp gamle frostskadar kvar vår (huda sprekk)

1. Svein braut opp'tt'e den gamli úmeien.
2. Såvi ha' ska'fròsi om vetren mæ 'an sette snòru, å så va' det så vóndt fysst det braut opp'tt'e om våri.

check brjóte stakkjen

forme stakkskóren slik at spríkjin ligg greitt (bruka både om når ein saumar "spríkjin", og når ein legg stakken bort etter bruk)

Det æ viktig å brjóte stakkjen så 'an heng'e greitt ti' 'an ska' brúk' 'an att'e.

check brjå

lyn

Brjåi ha' slègje néd i a fure.

check brjå

lyne; bruka berre i eintal
Sjå også veileike.

Det va' harlegt dèt det brjåddi. Det brjådde fælt fyrr'ell tóra sló.

check brjåing

lynblink

Det va' i ei brjåing, så mi rýmde inn'tt'e.

check brodd'e
image

1. groe på potet
Sjå også brodde.
2. metalpiggar som ein fester i skosolane på vintersko; bruka berre i fleirtal
Sjå også brydde.

1. Eplí vare visne å våke itt da have lange brodda.
2. Svein ha' brodda unde skó, avdí 'er va' svikhålt.

check brodde
image

rive av groane på poteter
Sjå også brodd'e og brydde.
Somme seier "take broddan".

Tårål va' så svårt'e 'å hondó; 'an ha' brodda eplí.

check bróedótter

brordotter (niese)

Eg æ sjå bróedǿttó mí no mæ hægjí.

check bróer

bror
NB: I td ordet "broer" fell "r"-en bort når fyrste bokstaven i ordet etterpå er ein konsonant (sjå det andre dømet)

Gýró hève ein bróer å tvæ systa. Bróe min å brǿan dí stròke mykji i hóp.

check Brói

1. onkel, vert bruka både sjølvstendig og i hop med namnet
Sjå også faibróer og moibróer.
2. besteven

1. Eg spúr' 'an Brói om eg måtte fý' 'ó ti' Òveinang.
2. Kom nå Brói, så ska' du få nåkå ǿl av mi!

check Brokkâ

stadnamn i Valle

Tårål Nómeland meinte at Brokkâ i Valle varte kasúsbøygt avdí garden va nýare 'ell Brokke i Hylestad.

check bròkålbèr / bråkålbèr

trollheggbær
Sjå også bròkål'e.
Somme seier bròkålebèr eller bråkålebèr.

Bròkålbèrí æ gjiftige.

check bròkål'e

brakal (trollhegg)
Sjå også bròkålbèr.

Bròkålen æ mest'e som a úgras i skógjæ.

check bròm
image

1. små bjørkekvister med mykje knuppar (td bruka til lokkemat innmed rypesnarer; bruka berre i eintal)
2. raklar på  td bjørk og selje
Sjå også kluktrjúpesnòregar'estreng'e og snòrelíne.

1. An lýt hav' godt bròm  stóre knuppa itt an sèt'e snòru.
2. Det æ mykji bròm på bjørkó i år. Rjúpun hav' ète bròmi av kvistó. Da brúka bròm ti' fór for saui å gjeita itt da ha' líti fór.

check bròmbuskji

knippe av bjørkeris (med mykje knupp eller bròm på; ein sette ein busk på kvar side av rypesnara for å lokke rypa gjennom kluktí)

Fysst an sèt'e rjúpesnòru æ det viktigt å finne góe bròmbuska.

check bròme

gå og ete bjørkeknuppar (om rype som et bròm)

Eg såg rjúpun mæ da bròma i dag, oppi líinn.

check bròmepòsi

krås hjå rype

I bròmepòsâ var' maten múld'e sund'e.

check bròmpòsi

krås

Bròmpòsen æ lívsviktig'e for matmeltingjinn å' rjúpó.

check brondutt'e

mørkebrunflekkut; gjeld storfe

Vetrongjen va' brondutt'e å kvít'e unde magâ.

check brònebléme

brannblemme

Eg fekk nåkå bròneblému då eg prǿvde å sløkkje grasbrannen.

check bròni

stad i skogen der all vegetasjon er brend (for å bruke staden td til dyrking)

Der veks'e mykji gjeisskór'e i dei gamle brònâ.

check bró'sòn'e

brorson (nevø)

Den eini bró'sòn min æ fæl'e ti' spenne fótball.

check brossi (H)

sengeteppe vove av garn i mønster med fleire fargar, sydd saman i dobbel breidde
Sjå også rugge og fillerugge.

'U breidde brossen ive kvílâ.

check bròt

1. handreiskap av tre eller jern til å flytje / lyfte tunge ting med
Sjå også hakebròt.
2. bratt bakke, brekke
3. vrangbord, fremste delen på ermane på genser / jakke
Sjå også oppslag.
4. brot

1. Hèr æ a passelèg bjørk som eg kan stelle a bròt av.
2. Då mi kóme út'å bròti å såge heim'tte, finge mi nýe krefti.
3. Bròtí på genseræ våre så slitne at 'u ville spite nýe.
4. Der va' bròt i fótæ mí, så eg varte nøydd'e ti' gjipse.

check bròte

velte på noko tungt med eit bròt

Mi ljóte vèr' tvei ti' bròte denné steinen hít i røysí.

check bròtelèg'e (V)

kraftig; bruka om personar

Mikkjål æ bròtelèg'e å sterk'e.

check bròten

1. omvend til tru på Gud
2. vondt sår i silestaden (om hest; alvorleg og ofte varig tilstand)

1. Då Andrés varte bròten, spila 'an alli slåtta mei'.
2. Hestan have a filli gróhold, så fysst hesten va' bròten, så va' det alvårleg.

check brotfǿrt

bruka om føret når folk eller dyr bryt gjennom skaren

"Fysst det æ brotfǿrt æ det helst'e úmògeleg å gange på skjí", sa Eivind.

check bròthoggjen

sløv, veldig uskarp (om øks)

Øksí æ sò bròthoggjí at 'u æ plent øyelagd.

check bròti

1. ei mengd, mange
2. vase av tømmer under fløyting
Sjå også øye bròti.

1. Der va' an bròti fókk på fótballkampæ.
2.

check bròtúvi

stor kraftig kar (som ofte "bryt seg fram")
Sjå også storbròten.

"Bròtúvan passe inkji ti' vèr' sylvsmé'i!", sa Knút.

check bròtøks

øks til å dele opp kjøt med

Bròtøksí va' 'kji brúkandi ti' anna 'ell ti' sakse opp kjø̀t mæ.

check brú
image

bru

Den gamle brúne æ mest'e ròtí. Der æ fín'e vèg'e midjom dei tvæ nýe brúó.

check brú

gripebrett og strengehaldar på fele/hardingfele

Koss æ brúí på dei nýe félunn dí?

check brugde
image

ryggstø
Sjå også brugdestól'e.

'An studde seg ti' brugdunn då 'an reiste seg frå stólæ.

check brugdebenk'e

trebenk med ryggstø (brugde)

Brugdebenkjin æ gamle å vént útskorne 'å brugdó.

check brugdestól'e
image

halvhøg stol med nærast halvsirkelforma ryggstø, gjerne 3 bein
Sjå også stól'e, kubbestól'e, vaggestól'e og brugde.

Da ha' enn brugdestól'e i stògunn som va' så gó'e å sitje í.

check brúkari

person som driv ein gard (eigar eller forpaktar)

I Prestegaræ hèv' det vòre mange brúkara.

check brúke

1. drive ein gard
2. bruke
Sjå også brúkari.

1. Torkjell hève brúka på mange gara.
2. "Brúkji viti, bonn, tenkji dikkå om!".

check brúke seg

1. arbeide hardt
2. kjefte ut nokon

1. Mi brúka åkkå plent det mi kunna, men mi vorte inkji færige mæ arbeiæ den dagjen.
2. "Inkji brúk deg!", sa Mamme mæ den oppǿsti mannen.

check brúlé

1. brurefylgje
2. "leggje bruled"; dvs leggje steinar i ei rekkje der brurefylgjet har gått

1. Heile brúléi kjøyre mæ hest å kjerre.
2. På heió kan an finne brúlé fysst an gút'e ell' a jente hèv funne si a gjipte ó an anné dal'e.

check brulle si (H)

brette seg, krumme seg

Tòkeplatun brulla sikkå fælt då lǿâ mest'e brann opp. 

check brún

augnebryn
Sjå også bræ.

Brúnin hinge mest'e né' i augó på 'ó.

check brund'e

brunsttid

Rúkattan æ fæle ti' míge rundt húsí i brundæ.

check brunde

1. vere i brunst; bruka om hanndyr som lagar lydar
2. fare i risskog i vårknípâ

1. Då eg va' i skógjæ, høyre eg nåkå rare lýda, det måtte vère a dýr som brunda.
2. Æ an plent fórlaus'e, lýt an brunde.

check brundebukk'e

1. bukk som leitar etter brunstige geiter
2. også bruka i overførd tyding om menn
Somme seier "runnbukk'e".

1. Brundebukkjen gjeng'e i gjeitehópæ å snusar. Da sleppte brundebukkjæ inn ti' gjeitó, så da finge sjå om der va' nòken som flaug.
2. Det hèv' vurte tala om brundebukka i ungdómshópæ.

check brundelupt'e

lukt av brunst (om ver og bukk)

Bukkan have sterkare brundelupt'e 'ell veirin.

check brunnsråte

lang stokk på stativ (som vektstong til å lyfte ei bytte med vatn opp or ein brunn)

Brunnsråtâ æ gåmó å ròtí.

check brúrebrett'e

uttrykk bruka når stakkskóren på setesdalsbunaden har brett seg opp

Der æ brúrebrett'e på stakkskóræ 'enni Margjitt.

check brúrebøysti

det finaste kjøtstykket eller kvitosten som brura skulle få (skulle liggje øvst på "brurebordet"); bruka berre i eintal

Brúrebøysti va' lærsteikjí av sauefaddæ.

check brúrefýi

brurefylgje (på veg til eller frå kyrkja)

"Ko mange va' der i brúrefýæ då Bjúg å Targjær gjipte sikkå?", spúre Tårål.

check brúregåve

gåve som brura gjev til brudgomen

Pål fekk så vé' a brúregåve av 'enni Angjær.

check brúrelâ
image

brurekrune

Valle húsflídslag ha' fudd'e brúrestas'e mæ brúrela ti' útleige.

check brúrering'e

giftering med mykje doblar på (for menn og kvinner; helst berre bruka under sjølve bryllaupet)

Eg fann enn gåmål'e brúrering'e i enn kjistili oppå skjeltilæ.

check brúreslag

bruremarsj, brureslått

Spilemannen gjekk fremst'e i fýæ å spila a brúreslag.

check brúresvein'e

oftast ein bror til brura; han var ein del av fýisfókkjæ
Somme seier "brúsvein'e".
Sjå også brúrkåne.

Brúresveinen va' av dei fremste i røkkjunn fysst da gjinge at kjørkjunn.

check brúresøyningji

middag som vert koka den første bryllaupsdagen (i eldre tid, då bryllaupa kunne vere i mange dagar)

I brúresøyningjæ brúkar an det beste kjø̀ti an hèvi.

check brúrkåne

syster til brura og syster til brudgomen som del av fýisfókkjæ
Sjå også brúresvein'e.

Brúrkånâ va' jamt syster å' brúrinn ell' brúdgåmæ.

check brús

brus (kolsyrehaldig leskedrikk)

Dèt va' a våkt brús!

check brúsdúk'e / brjósdúk'e
image

vesten i den mannlege setesdalsbunaden

Hèr sér du enn gåmål'e brjósdúk'e.

check bruse

1. små kvister av furu med turre nåler (til å gjere opp eld med)
2. bål som gjev god varme

1. Brusu æ góe å gjère 'å mæ. Det vare bysutt'e mæ brusu inni.
2. Nò ha' du ellt opp a gó' bruse!

check brúsk'e

"dott" i panna (på somme sauer)

Stuttróva smòlogg have brúsk'e i blèsunn.

check brúske seg

vekse seg tettare i baret

Grænan brúske sikkå fórt itt da hav' nóg av ljós å plass'e.

check brúskjen

mykje greiner og kvistar (stort i omfang; bruka om tre)

Brúskne furu have havt det godt. Den furâ æ brúskjí å stórkvistutt.

check bruskle

rasle (td med papir)

"Inkji bruskl sossa mæ avísunn, eg høyre alli ko da seie i radióæ!"

check bryddaup

bryllaup

Det va' a stórt bryddaup, mæ mange útlaupara.

check bryddaupskost'e

drikkevarer som ein kjøpte inn til eit bryllaup

Nò æ 'an âv ette bryddaupskostæ, Såvi.

check brydde

setje broddar under skosolane
Sjå også det andre verbet brydde.

Dreng brylte allstǿtt opp a skópar ti' vetræ. Fysst det æ glèrungjen, æ det viktig å brydde skóne. Nò ljóte mi brydd' åkkå godt i desse hålkâ.

check brydde

1. spire, om korn og andre vokstrar
2. take av groane på poteter (bruka sør i Valle)
Sjå også brodde og det andre verbet brydde.

Konni hèv' brydda i åkræ nò. "Det bryddar strå, det sveller knupp."

check brydding

det ytste av hårpelsen på eit dyr (td mår, rev)

"Èg veit inkji ko brydding æ for nòkå", sa Åni.

check bryggjekopp'e

lagga stavkopp som vart bruka til ølbryggjing

"'Er æ nóg alli etti gamle bryggjekoppa som an kan få kaupt", sa Torbjør.

check brykk'e

brøk

Fysst an ska' leggje ihóp úlíke brykka, kan 'an setje da på a bukselòk.

check bryll'e

"brøl"

Eg høyre an fæl'e bryll'e, å då va' det Taddâk som va' vónd'e på hesten.

check brylle

tale høgt og kvasst

Bjynn brylla så hågt å vóndsklegt at ungan vorte ræde.

check brylt'e

broddsette skosolar

Det æ trygt å vère godt brylt'e itt det æ svikhålt.

check brýne nòsí

gnike seg på nasen (oftast bruka om born som er trøytte og kjedar seg)

Itt ungan brýne nòsí æ det på tí'i å leggje da.

check brynne

gje husdyra drikke

Det æ greitt drikkekar, så slepp'e an å brynne.

check brýrí

bryderi

D'æ mykji brýrí å sipte dekk tvæ vendu i åræ itt an hèv' fleire bíla.

check brysje

stort uhell (i tale eller handling)

Det va' néri mi gjåre brysju då mi rive néd omnspípâ. Det va' a brysje då mi forsåte åkkå.

check brýste

lérreima på klyvsalen som går framom bringa på hesten (og er fest i klyvmeisan)
Sjå også brjóste

Brýstâ lýt vère stromm så inkji klyví síg'e attigjænom i bakkó.

check brýste

skryte

Mange rugge kara brýsta inkji mæ styrkâ sí.

check brýste på

gå på med for mykje kraft

Sauin brýsta på så gjæri gav etti.

check brýste seg

vise motvilje (ikkje fysisk, men td truge)

Ånund brýsta seg då da vill' hav' 'an ti' vèr' leiari i stýræ for heievègjen.

check brythogg

uskarp øks
Sume seier "bròthogg".

Denne øksí æ barre a brythogg, så an kan 'kji brúk' æ kå ti' kjø̀t.

check brytje

1. hogge kjøtstykke til middag (med brythogg)
2. leggje i gryta

1. Det va' helst'e mannen i húsi som brytja kjø̀t.
2. Gýró brytja n'i grýtâ sòden massi kjø̀t, for mi våre så mange denné sundagjen.

check brytøks

øks til å dele opp kjøt med

Fysst an brúkar brytøksí ti' å déle kjø̀tlèmin mæ, så kan an 'kji brúk' 'æ ti' anna.

check bræ

augnehår; bruka berre i fleirtal
Sjå også brún.

'U ha' så mørke bræ å brúni.

check bræ

smelte
Sjå også bråne.

Itt an kjæm'e på heií å inkji hèv' vatn, lýt an bræ snjór'e. Ska' eg bræ detti smø̀ri? Birgjitt Ròtunn brædde kvåe for ungan, 'u va' så grei å spørje itt mi ha' skrapa kvåe. Å bræ tåg gjåre mi i slaktingjinn.

check bræ seg

varme seg ved ein gloheit omn
Sjå også bræ.

'An brædde seg innmæ omnen då 'an kåm så fròsen av heiinn.

check bræ å brúni

augnevipper og augnebryn
Sjå også bræ og brún.

'U va' mjørk i bræ å brúni.

check bræe

solvarme som varer ei stund (sterk og trykkjande)

Dei vesste bræun i slåttæ arme meg út.

check bræle

brøle, rope høgt

Fyddebassan bræla fælt då da gjinge framom åkkå.

check bræse

1. stygg og utflytande flekk, klyse
Sjå også verbet bræse og bræsutt'e.
2. ei feit kvinne (Hylestadmål)

1. Der æ a fæl bræse på skjortunn mí, så eg lýt två !
2. Tvæ fæle bræsu gange nårigjænom gongji.

check bræse

1. steikje (med mykje feitt)
2. bruka i uttrykket bræse seg ti'.
Sjå også substantivet bræse.

1. Gunnår bræsa å steikte si kjø̀t i ponnunn.

check bræse seg ti'

flekke til kleda
Sjå også bræse.

Det va' då fælt som du ha' bræsa deg ti'.

check bræsutt'e

flekkut, ureint; vert ikkje gradbøygt
Sjå også substantivet bræse og verbet bræse.

Eg kan 'kji gange mæ desse bræsutte fyreklææ.

check brǿsnål

brystnål, brosje (smykke av sylv, tinn osv)

Torbjørg fekk a vé' brǿsnål av góme sí.

check brǿstfeldig'e

falleferdig (om bygning)

Mange av dei gamle støylsbúó hav' vorte helst'e brǿstfeldige.

check brøy'sle

tjukt lag med nysnø, så det er tungt å vasse

I vète hèv det kåme den eine brøy'slâ ette den .

check brøysli

mykje snø der ein ferdast (på veg eller i utmark)

'Er æ så brøy'sli úti at eg lýt starte snjófræsen.

check brøyte

1. tilsetje syrna mjølk eller osteløype for å få ostemassen til å skilje seg
2. gå eller køyre som førstemann i nysnø
3. brøyte snø

1. Eg vi' stelle mi haglette av feskjí mjåkk, å då lýt eg brøyte mæ nåkå líti súrt.
2. Vi' dú Òlav brøyte, som hèv' dei breiaste skjíne.
3. Eg hèv' inkji brøytt mykji i vèt'e.

check brøyting

når mjølka har skilt seg (når ein lagar gumb'e)

Det varte a gó' brøyting av desse gumbekaslâ.

check brøytingji

hjelpemiddel til å skilje mysa frå ostestoffet (til kabrette eller gumb'e)
Sjå også brøyte.

'An kan brúke súr mjåkk ti' brøytingji.

check brøytt mjåkk

mjølk som har surna og skilt seg (kunne også brukast til súrost'e)

Om sommåró, itt búskapen va' 'å heiinn, ha' 'kji dei som våre heimi onnó mjåkk ti' matæ 'ell brøytt mjåkk.

check brå

smelta feitt av kjøt; bruka berre i eintal
Sjå også flòt.

D'æ godt mæ nåkå brå attat nósmatæ.
Det vare líti brå itt an steikjer magert flesk. Fleskji va' så feitt at det varte 'kji kå brå i ponnunn.

check brådøy

døy brått (td i ulykke)

Da finge a sjokk då den lisle jentâ brådǿi.

check bråen

smelta (ofte bruka om smør)

Eg lýt hav' bråi smø̀r attat kompó.

check bråk

1. utstyr (jernbøyle) til å make skinnfellar med (gjere dei mjuke)
2. ein slags kam med handtak til å reinse linfibrane

1. På garó ha da som régel a bråk hít i lǿunn an sta'e, ti' å møykje skjinn mæ.
2. Førr' i tí'inn dyrka da lín hèr oppi dalæ, å då laut an hav' a bråk ti' å møykje fíberan mæ.

check bråne

smelte, tine
Sjå også bræ og verbet tíne.

Smø̀ri brånar i varm'e graut'e. Snjóren brånar i túnæ nò.

check brår'e

fortfarande, snappsinna

Gjermund æ så brår'e, 'an tòler alli å var' mótsagd'e.

check brås

"billeg" stas, overdriven pynting av seg sjølv

Flatelandan ha' mykji brås på sikkå itt da sille ti' kjørkje.

check bråse

kvinne med fyldig og raudleitt andlet

Anlaug va' a bråse, å varte inkji gjipt.

check bråse seg ti'

stase seg for mykje

Det var' sjella líka itt fókk bråse sikkå ti'.

check bråselèg'e

1. stort og rundt andlet (bruka om vaksne folk)
2. storslegen, staseleg

1. Å vère bråselèg'e va' jamt a teikn på at 'an va' for feit'e.
2. Det va' an bråselèg'e amtsstút'e da ha' kaupt nò.

check bråsen

1. stort og rundt andlet (bruka om vaksne folk)
2. flott (men noko "for mykje")

1. 'An æ så bråsen å feitlagd'e i andlitæ.
2. Løyesaumen må inkji vère for bråsen, då tikje sòme at det skjemmer út. Den sýâ æ så bråsí.

check bråsleitt'e (H)

rundt og fyldig andlet

Gunnår hèv' vorte så bråsleitt'e i di seiste.

check bråvóndt

brå smerte

Det æ bråvóndt å vare vafsestungjen.

check
image

1. mindre og helst lafta bygning
Sjå også høybú, sètebú, slåttebú.
2. butikk
Sjå også kråmbú.

1. Búin på støyló våre små å mjørke.
2. Fókk mǿtast på búinn.

check bú seg

førebu seg

Mi ljóte bú åkkå på filnare tí'i nò.

check búdròs

flokk med buskap (storfe)

Bøykjen va' så slemm'e at heile búdròsí tók út, å la' 'å vatni.