Kva er med i ordlista?

Ei av dei store utfordringane når ein skal lage eit register over dialektord, er å avgjere kva som skal vere med eller ikkje. Ordlista skal helst vere så komplett som mogleg, men samstundes er det viktig å ikkje få med ord som folk flest ikkje vil oppfatte som dialekt. Ordlista vert då noko "utvatna".

Dersom ordet kjem inn under eitt eller fleire av følgjande punkt, kan det registrerast:

  • Medlemene i talemålsgruppa oppfattar ordet som eit dialektord
  • Ordet skil seg ut frå vanleg nynorsk i skrivemåte, uttale, bruk og/eller tyding
  • Ordet har ei eller fleire bøyingsformer som skil seg frå nynorsk (unnateke substantiv, då desse alltid har dativformer i talemålet)
  • Ordet har peikarar til eitt eller fleire dialektord, endå om ikkje sjølve ordet er dialekt
  • Verb som styrer dativ
  • Alle substantiv som i talemålet har eit anna kjønn enn på nynorsk
  • Ord som er ulike i Valle og Hylestad, eller berre finst i eitt av sokna