Ulikskapar i talemålet i Valle og Hylestad

Vallemålet og hylestadmålet er stort sett likt, skilnaden må seiast å vere på detaljnivå. Skal ein seie noko om skilnadane, kan ein kanskje nemne at valldølane tykkjest ha noko større ordtilfang, medan hylstringane har ein meir "syngjande" uttale.

Andre skilnader:
NB: I ordlista er alle ord som er spesielle for Valle, merkte med (V), og alle ord som er spesielle for Hylestad er merkte med (H). Ord som ikkje er merkte med desse bokstavane er fellesord for Valle og Hylestad.


Hankjønnsartikkelen. I Hylestad seier dei enn (mann'e), og i Valle seier dei an (mann'e).

Ulike uttalar av æ-en. I ein del ord som færi og lærari, har hylstringane ein breiare æ enn valldølane.

Ulike kjønn. Desse substantiva har ulikt kjønn i Valle og i Hylestad:

Valle Hylestad
An mó'e (lang slette) hankjønn A (lang slette) hokjønn
A krí (krig) inkjekjønn A krí (krig) hokjønn


Hankjønns- og hokjønnsforma av adjektiv i positiv som endar på -lège/-leg. Hylstringane brukar ikkje den siste e-en, og har ein annan uttale av den nest siste e-en. Dette gjeld ikkje konsekvent alle av desse orda. Ein del av desse adjektiva vert i Hylestad bøygde med "Valle- bøying".

Døme:

Valle Hylestad
Det va' an sipelèg'e gút'e Det va' enn sipeleg gút'e
Det va' a sipelèg jente Det va' a sipeleg jente
Det va' a sipelegt bån Det va' a sipeleg bån


Vidare er det ein tilsvarande skilnad i uttalen av den nest siste e-en i komparativ og superlativ i alle desse adjektiva, samt i alle adverb som endar på -leg. Dette er konsekvent.

Valle Hylestad
-lègare, -lègaste -legare, -legaste


Alle desse adjektiva og adverba er registrerte i ordlista både som valleord og hylestadord, med sine respektive nyansar.

Ulik uttale av gardsnamna som endar på -gard:

Valle Hylestad
Nóriga, Heimiga, Oppiga Nórigar', Heimigar', Oppigar'


Døme på andre ulikskapar:

Valle Hylestad Forklåring
i fjår i fjór i fjor
å præke å préke å preke, prate
sjåv sjóv sjølv, hokjønn
skómt skúmt skumt, held på å mørkne
kværejindi kværejind ingen av to
å sumle å sunle å svimle, svimre
gróv'e gròv'e grov
berglilje bergebrúskji bergfrue
tvífari tjúgfari golvbjelke
sydd svidd botnsvill i ein bygning


I søkjesystemet for ordlista ligg det søkjealternativ for berre valleord, berre hylestadord og fellesord.