Graf over framdrifta i ordinnsamlinga

Her er ein graf som viser framdrifta i ordinnsamlinga frå oppstarten hausten 2002 og fram til i dag. Som ein ser i grafen, så vart berre penn og papir bruka frå oktober 2002 og fram til juni 2004. Det nye dataprogrammet vart då teke i bruk. Den bratte ”stigninga” sommaren 2004 kjem av ein då hadde eit stort lager med ord frå handskrivne lister. Desse vart då registrerte inn i dataprogrammet.

Samstundes som nye ord har vorte registrerte, så har ein òg hatt eit stort arbeid med å gjere ferdig detaljane til ord i ordlista. Med dette meinest ein siste sjekk og korrektur på at td bøying, tyding og døme på bruk i setning er korrekt. Desse kallar me ”ferdig utfylte ord”.

Grafen er diverre ikkje oppdatert sidan januar 2018. Dette har samanheng med arbeidet med fornying av heimesida. Grafen kjem vonleg i oppdatert versjon etter kvart.