Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på H: 1047 | Totalt: 15235 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ha' kunna

kunne ha

Eg ha' kunna kaupt mi enn anné bíl'e no.

check ha' mått

hadde måtta

Eg ha' mått athuga bèt'e.

check ha' sillt

skulle ha

Eg ha' sillt slègje plænen no. Du ha' 'kji sillt tèkje di så mykji fyrom.

check ha' villt

hadde vilja

Ha' du villt havt inn hesten?

check hadd

1. hall, liedrag
2. skråning i terrenget
Sjå også hadde og hallskakkt.

1. I desse haddæ veks'e 'er jarbèr.
2. Haddi æ ti'gródt mæ rynninga.

check hadde

halle, stå skeivt, liggje på skrå
Sjå også hadd og hallskakkt.

Húsi va' faddefærigt å veggjin hadda útetti.

check hadde attât si

drikke
Somme seier "hadde ât si".

Òlâv hadda bodden attât si å drakk seg útysst'e.

check hadde att'å

seie noko indirekte som er leitt for andre

Danil laut allstǿtt seie nåkå som hadda att'å 'an Gjermund.

check hadde si né'å

leggje seg på sofa eller i seng i halvt sitjande stilling (for ikkje å sovne så tungt)

Det hjelper å hadde si né'å a líti bil fysst an hèv' arbeidt hardt å æ tròta.

check hadde undâ

halle nedforbakke

Det hadda greitt undâ i dei veitunn.

check Haddvår

Hallvard

Haddvår sat innmæ sivâTjógjei kaga i dynnegruttunn.

check hage

setje opp gjerde

Svein vi' ti' hage i Ungårsmýrinn laudagsmorgónen.

check hag'e

godt handlag, nevenyttig
Sjå også konstig'e, bikundeleg (H) og bikundelèg'e (V).

I dei ættinn va' der nåkå hage kara' å kvendi.

check hagelykkje

gjerdelykkje, gjerdekrampe

Eg brúkar hagelykkju ti' å feste piggtråen mæ.

check hagji
image

1. gjerde
2. hage
Sjå også verbet hage.

1. Mi hoppa ive hagjen.
2. Eg hèv' an vén'e hagji, mæ mange apla.

check hagl

ladning i ein haglepatron

"'Er æ patrónu mæ stóre å små hogl", seie Knút .

check haglette

matrett laga av mjølk (sjå oppskrift i heftet "Gamle matoppskrifter og matskikkar frå Valle", utgjeve av Valle Bondekvinnelag)
Sjå også hagletteskjý.

Haglette åte da jamt om kveldi.

check hagletteskjý

skyer som er lette og samanhengande
Sjå også haglette.

Fysst det æ langstóda å godt veir, kjæm'e det av å ti' nåkå hagletteskjý.

check hagnýte

utnytte på beste måte
Sjå også hagnýten.

Eg veit alli makjen enni Anlaug, som hú kan hagnýte alt 'u steller mæ.

check hagnýten

nytte ut vel
Sjå også hagnýte.

Bjynn va' gó'e ti' å hagnýte alt på beste måti.

check hake

halde fast med ein hake

Nò lýt du hake stokkjen så mi få mée greitt.

check hakebròt (H)
image

handreiskap med hake i, bruka til å flytje tømmer med
Sjå også hakji og bròt.

Eg lýt have mi hakebròti fysst eg ska' rinde.

check hakelekkji
image

jernlekkje med hakar fest i eit drætti (til å dra ihop tømmerstokkar med)

Hakelekkjí laut vère sterke, for det va' jamt tunge stokka hesten laut drage.

check hakji
image

hake
Sjå også hakebròt, flòtehakji, hallhakji og vendehakji.

Det æ greitt mange haka på sloddunn.

check Hakji

Hake (eldre mannsnamn i Valle)

Hakji æ a eldri karenamn som inkji var' brúka leng'e.

check hakkast

krangle

Mi kunn' inkji setje 'an Ånund å Tårål ti' arbeie ihóp, da kåme barre ti' hakkast.

check hakkrí

munnhoggeri

"Eg kjæm'e barre i hakkrí mæ presten", sa tussen. Det varte alli kå hakkrí fysst Úv'e å Orm'e mǿttest.

check haldast

ta ryggtak

Svein å Tårål héldest så det va' 'kji mæ måti, men da våre líke góe. Mi héldest jamt i fríminuttó i skúlâ.

check halde
image

1. greie påkjenninga
2. halde
3. verdsetje, vurdere, rekne
4. halde seg etter, fylgje
5. bruka i uttrykka halde eit blad / avis, halde ti' og halde attí.

1. Detta taugji held'e di 'kji itt du ska' hange í det.
2. Eg held'e bókjinn i hondinn.
3. Eg held'e min hest'e líkså gó'e som din!
4. Gýró sviga ti' dei eine kåvæ då 'an inkji ville halde vègjæ. Eg vi' halde meg ti' bókjinn.

check halde a bla' / avíse

abonnere på eit blad / ei avis

Eg hèv' allstǿtt halde Dag og Tíd.

check halde attât

1. hjelpe eller gje noko til ein person som treng det (pengar eller mat)
Somme seier "stǿ attât".
2. gje tilleggsmjølk til lam som får for lite av mora (med tåte)

1. Det va' 'kji så úvanleg at an laut halde attât dei som ha' det vanskeleg, mæ mat'e ell' pæninge.
2. Itt det varte trillingelomb, varte an nøydd'e ti' halde attât dei lambæ som vóks minst'e.

check halde attí

1. greie å halde fylgje med
2. halde med like
Sjå også halde.

1. Eg greier alli halde attí deg, du æ så spræk'e! Mi som æ nòkå frametti kunne alli halde attí desse unge, da æ så svirpe å skjóte ti' gange.
2. I dag æ det så kaldt at mi ljóte halde attí med vé'e.

check halde bórdskjikkjen

oppføre seg danna ved matbordet

Det æ inkji adde unga som kunne halde bórdskjikkjen.

check halde det mæ

1. drive på, ha for vane
2. prøve å overtale, mase

1. 'An held'e det mæ dessa kjøyringjinn forotta eksóspotte heile néttan! 'An held'e det mæ dei vasingjinn sí plent allstǿtt!
2. Gunnúv héldt det mæ 'ó at 'an sille skjóte steinan.

check halde det same

ikkje bry seg, vere likesæl med

Bjúg tóttest halde det same om 'an vart'e lædd'e at.

check halde heilagt

1. ikkje arbeide (bruka i samband med sundagar og andre heilagdagar)
2. "ikkje ha overdreven respekt"

1. Dei gamle vår' nøyne mæ å halde sundagjen heilag'e, det vi' seie å høyre elle lèse gussórd, å inkji gjère únǿdvendig arbei'.
2. Den mannen hell'e eg 'kji mei heilagt 'ell at eg seie det mæ 'an.

check halde i hævi

i hevd, verte akta på (uttrykket er ubunden dativ)

Mi halde tradisjónen i hævi.

check halde i spríkjen

bruka om born som heldt i dei to rundingane bak på stakkane i setesdalsbunaden (for små born var det trygt å halde der)

"Eg mist'æ Mamme då èg va' líten, eg ha' 'kji nòken ti' hall' i spríkjen" (stevline).

check halde innât

syte for å ha noko i bakhand; td mat, pengar

Mi ljót' prǿve å halde innât 'enni, no mæ same 'u hèv flutt.

check halde inni grautæ

ikkje buse ut med ting ein bør halde for seg sjølv

'U greidde sjella halde inni grautæ, 'u skjemde si út gong på gong.

check halde kjýrinn

1. halde ei ku roleg når ho skal mjølkast (på støylen)
2. halde ei ku roleg når ho skal pare seg med stuten

1. Itt an inkji ha' fjós 'å støylæ, laut an have eikvæ ti' halde kjýrinn mæ an mókka.
2. Vi' dú halde kjýrinn, Nils?

check halde kust'e

ha respekt

Læraren héldt slig kust'e ive ungó.

check halde kvíla

vere sjuk, liggje til sengs

Eg ha' nòkå féber, så eg héldt kvílâ a par dage.

check halde lag med

1. vere saman med
2. halde fylgje med

1. Tóne ville inkji halde lag mæ dei som våre úsætandi. Tór héldt lag mæ nåkå fillesekkji, å dèt trèga 'an på sía. 
2. Eg greier inkji halde lag mæ dei sprækaste.

check halde mæ

vere samd 

Detta held'e eg mæ di í! Eg held'e mæ 'enni i detta. Detta held'e eg mæ dikkå í.

check halde oppi

halde med like, vidareføre

D'æ viktigt å halde oppi talemåli åkkå.

check halde seg sjav'e

ta med seg eigen mat ved arbeid for andre

Gunleik héldt seg sjav'e, 'an kunna alli ète airis mat'e.

check halde si

greie å la vere å gjere noko ein har lyst eller trong til

Det va' såvídt 'u greidde å halde si. 'An va' fælt pissetrengd'e, men greidde å halde si.

check halde sitt jamne

halde jamn fart

'An va' 'kji skjót'e, men 'an héldt sitt jamne.

check halde sitt same

1. arbeide som vanleg (trass i alder eller helse)
2. stå fast på noko

1. Òlâv held'e sitt same, om 'an æ gåmål'e å inkji så spræk'e som førr'e.
2. Lidvår varte mótsagd'e, men 'an héldt sitt same.

check halde skúli
image

vere lærar, undervise

Haddvår héldt skúli ti' 'an va' rundt åttí år.

check halde strottæ

halde munn
Sjå også gjève strott'e og strott'e.

"Vi' du halde strottæ!

check halde ti'

1. vere på ein viss eller fast stad medan ein gjer ein ting
Sjå også halde.
2. halde til, bu
Sjå også ti'helli.

1. 'An héldt ti' i skjólæ mæ 'an tinda rívun.
2. Gamle-Pål héldt ti' i a stòge 'pi voddæ, nórenat Bòneifurunn.

check halde ti' lått'e

halde til narr

Dei som knóta vorte haldne ti' lått'e førr' i tí'inn.

check halde ti' spitakkel

halde til ap

'An varte halden ti' spitakkel si' 'an inkji visste kòr 'an sill' fydde olji på motóren.

check halde tòtæ

halde munn
Sjå også tòt.

No lýt du plent halde tòtæ!

check halesótt

dyresjukdom helst på ku

I halesóttinn losne tennan så kjýrí fær 'kji tyggje. I halesóttinn vare róvetarten mjúk'e, så an lýt skjère ti' det blǿr.

check halestak

halestokk (del av bakselen; reim under halen på arbeidshest)

Halestakji brúkar an bå' i hestesilâ å itt an klyvjar. Fysst an sila hesten, måtte an passe på at hestetogl inkji kåm midjom halestakjæ å skjinnæ.

check hall

hald i sida, vondt i magen (milten) når ein spring; bruka berre i eintal
Sjå også livrehogg.

Eg sprang ti' eg fekk halli.

check hallast mæ

halde fram, vedvare, fylgje med (td i generasjonar)

Det héldst mæ mæ nerveproblém i dei ættinn. Gamle trúi tikjest hallast mæ lengji.

close hallfimti (V)

fem og ein halv

Då mi våre ti' kristnan mæ 'enni Lív, va' 'u hallfimti vike gåmó.

check hallfjóri

fire og ein halv

Eg treng'e hallfjóri alí mæ vallmål ti' desse buksó 'ass Bóa.

check hallhakji

reiskap bruka til å halde stokken på plass under lafting
Sjå også hakji.

Denné hallhakjen héldt godt i vé'æ.

check hallrasa

kryssingsrase av sau (ofte dalasau + spælsau; vert ikkje gradbøygt)
Sjå også hallrasi, stuttróva og langróva.

Der kan vère mange fyremòna mæ hallrasa saui, da kunna vère léttare í si, å lombí vorte tyngri om hausti.

check hallrasi

kryssingsrase av sau (ofte dalasau + spælsau)
Sjå også hallrasa, stuttróva og langróva.

Det nyttar visst inkji å kåme mæ hallrasa på sauesjå.

check hallskakt

skråning sidelengs som krev aktsemd
Sjå også hadde og hadd.

Di ljóte passe dikkå mæ skóteró dèra, der æ så hallskakt!

check hallsóle

setje ny sole på sko

Eg fekk skómakaren ti' å hallsóle biksauman mí. "Kví heite det å hallsóle, å inkji håvsóle", spúre Guttorm.

check hallstivili
image

høg sko med vanleg snøring (for menn og kvinner)

Asbjynn va' den seisti skómakaren som sauma hallstivla i Sætisdal.

check halltossi

intellektuelt underutvikla, evneveik

Der va' enn halltossi som fortåldi: "Gasten gasta seg opp og så fløytt' eg 'an av". Haddvår va' an halltossi som alli kunna lære nåkå.

check halltréi

tre og ein halv

Lisle-Titta æ barre halltréi måni gåmó.

check halsklút'e

1. silkeplagg til mannsbunad
2. skjerf

1. Halsklútan våre pyntelège ti' búnâ'æ.
2. Inkji gakk úti forotta halsklút'e, nò si' 'er æ slig nari.

check halslykkje

halsstykket av slakta dyr

Det vare mange stóre koteletta av dei halslykkjunn.

check halsnappa

to sylvknappar som er bundne saman med ein ring (til bruk i bunadsskjorta; for mann og kvinne)

Eg fǿre bort halsnappan i gjerkveld, å dei som eg ha' ervt ett' 'ó Gófa!

check halstròti

opphovning i halsen

Fysst an hèv' kusma fær an som jamnast'e halstròti.

check halt'e

D-strengen på ei fele

Kvinten, kvarten, halten å basen, æ nomní på félestrengjó.

check halt'e

halt; vert ikkje gradbøygt

Jórånd æ holt å gåmó nò.

check hame

pusse, fjelge

Eg ska' seie di ha' hama vént i búinn førr'ell di flutte heim'tt' av støylæ.

check hamelèg'e

vakker

'An ha' nåkå hamelège dǿtta, som eg va' helst'e ǿr'e etti.

check hamle seg

kome til krefter etter ein sjukdom

Eg hèv' havt an har'e oprasjón'e, men eg hèv' hamla meg nò.

check hamlit'e

hudfarge (fargetone)

Knút ha' enn útblédd'e hamlit'e.

check hammel

halvsjuk, slapp, uopplagd, ikkje i form, mest bruka av eldre folk, om seg sjølv; vert ikkje gradbøygt

Mamme sei' 'u æ så hammel i dag. Eg æ så hammel at eg lýt få an kaffésòpi.

check hamram'e

"falsk", utspekulert

Bé'ehúsfókkjí æ hamrame, inni bé'ehúsæ hav' da ein ham'e, ottafyri an anné.

check hamri

knaus i terrenget

Eg stód på hamrâ å glåpte ette harkjæ.

check hamske seg (V)

rette på kleda slik at dei sit som dei skal

Brúrin våre allstǿtt inni Sagneska' å hamska sikkå førr'ell da gjinge sǿ at kjørkjunn dèr da mǿtte brúrefýæ.

check hamske seg ti'

gjere seg klar til å reise

Hèv' du hamska deg ti; du ska' vel vèr' helst'e lengji 'å heiinn?

check hamskelèg'e

greitt kledd og velstelt hår

Såvi æ allstǿtt så hamskelèg'e, mæ stríputte dressi å brýl i håræ.

check han

han

Trykksterk:
Han va' godt fornǿgd'e, men hú va' inkji.

Trykklett:
'An ville så gjinni, men 'an greidde det inkji.
check han

han

Trykksterk:
Eg kjende inkji atte han, men systerí kjende eg atte.

Trykklett:
Det va' ingjen som såg 'an.
check handbåre

berereidskap som to ber mellom seg

Handbårâ ha' an kassi mæ handtak i kverrt hynni.

check handebakji

handrygg

Eg hèv' 'kji mei' pæninge 'ell eg hèv' på handebakjæ. Eg æ fatikk'e som på handebakjæ.

check handehòv

måtehald, passe måten

Prø̀v ko båni tòler, men brúk handehòv. D'æ viktigt å have handehòv i tronge tí'i.

check handfangji

handtak (t.d. på sykkel, stuttorv eller tròg)

Den eini handfangen på sparkjæ hèv' gjengje av. Den fremri å attari luten av a orv vorte kadda handfanga.

check handfare

kjenne nøye etter (trivle)

Politíi handfóre tjóven då da tók' 'an. Eg handfèr'e meg ette det fæle faddi, men eg kjenner inkji bròti bein.

check handfyddingji

stein som er så stor at han fyller handa når ein kastar

Eg vi' hente a myktròm mæ handfyddinga, for eg vi' tenne a veite.

check handklæ

handkle

Mamme, kòri hèv' du gjårt av handklææ mí, det hékk så greitt på krókjæ i badæ?

check handlíne

mansjetten i skjorta til setesdalsbunaden (både den kvinnelege og den mannlege)

Handlínâ va' så stíva at eg varte rålíka av 'enni.

check handsnúdt bil

handevending, augneblink

Det æ 'kji kå a handsnúdt bil mæ mi gjère detta!

check handvòl'e

den delen av flygjilen som ein held i når ein treskjer

Handvòlen va' så glatt'e å sliten si' 'an va' helst'e gåmål'e.

check handyvli

noko hardt / tungt som ein har i hendene når ein slår, slik at det vert større verknad av slaget enn å slå med berre nevane

mi slógest, brúka Tór handyvli, men dèt gjår' inkji èg.

check hanekamb'e

knuten i det indre plagget i det gamle kyrkjeskautet (det ytre plagget vart bruka til niveplagg)

Hanekamben va' kansi an móti førr' i tíinn?

check hange

henge

Der hékk nåkå klæi på klæsvondæ. Yngjegjør å Gònil hinge allstǿtt i hóp, bå' heimi å i skúlâ. Mi hinge ette hondó å klanka åkkå hítette a råte.

check hange på

mobbe

Nikelos hékk på meg kverr dag'e. Gjåre gútan kvendearbei', vorte da hangne på førr' i tí'inn.

check hanglen ti' ète

dårleg mathug

Tóne æ hanglí ti' ète, 'u vi' 'kji hav' kjøtkaku agong!

check hangse

1. ete noko her og der medan ein går (om dyr)
2. "småete" (noko då og noko då; om folk)

1. Hesten æ så úlíleg ti' å hangse mæ mi høye.
2. Hèv' an hangsa, æ det 'kji vente at an kan ète ti' líksaire ti' måls.

check hanke seg opp

løfte seg opp etter armane

'An greip i kvistan å hanka seg opp i tréí.

check hankjen

sjukleg, uopplagd, i dårleg form, ofte sjuk 

Tóne hèv' vòre hankjí lengji nò. Da æ så hankne å fillne ti' å ète, desse tvènilan.

check hanni

hann

Da skute skrubben, det va' an stór'e hanni.

check happe

bruka i uttrykket happe på.

Ungan livdest så fælt at eg laut happe på da.

check happe på

stagge, roe ned
Sjå også happe.

Ungan livdest så fælt at eg laut happe på da. Eg laut happe på 'an Bóa så 'an inkji sille vère så rúsen.

check harangebrau

hardangerlefse; bruka berre i eintal
Sjå også harangeféle og brau.

D'æ godt mæ klínt harangebrau mæ sukker å kânél'e på.

check harangeféle
image

hardingfele
Sjå også harangebrau.

'U læt'e så godt den nýe harangefélâ mí.

check hardbeitt'e

bruka om fisk som bit hardt i egnâ (motsett tyding av lausbeitt'e)

D'æ gama å fiske fysst d'æ hardbeitt.

check hardgreip'e

1. skruvetvinge av tre (snikkarverktøy)
2. stålklype til å halde fast delar av sylv som skal loddast

1. Dei hardgreipan èg hèvi, hèv' eg gjårt sjav'e.
2. Hardgreip'e lýt an have ska' an gjère sylv.

check hardmerkt'e

hard (om jord)

Denné teigjen æ så hardmerkt'e at d'æ vóndt å skjóte staurehòl ti' hesjó.

check hardmjåkka

hardmjølka (bruka om mjølkefe som er tung å mjølke)

Gullrós va' så hardmjåkka at Svålaug sleit seg mest'e út.

check hardnýven

hardhendt

Jón va' så hardnýven mæ dei små.

check hardrøygd'e

drage hardt om det ikkje trengst; helst bruka om hestar

Hardrøygde hesta kunna stundum rykkje ti' for tídleg om lassi va' létt.

check hardsinna

sterk harme eller sinne (hjå ein person)

Det æ 'kji greitt vèr' ihóp mæ fókk som æ hardsinna.

check hardsvævd'e

vanskeleg å vekkje (søv tungt)

'U va' så hardsvævd at 'u vakna alli kòs tórâ sló.

check hardtǿkjen

hardhendt

Du må 'kji vère så hardtǿkjen mæ dei lisle.

check harél

i godt ver, ei regnbye som kjem brått og sluttar brått

Det kåm barre a harél, som inkji skjemde høyttæ stórt.

check hark

uttrykk bruka om td lam eller kje som mora ikkje vil kanne (og som av den grunn er små og svake; bruka berre i eintal)

Detti harkji æ så líti å tuskeleg. 

check hark'e

hop med kje eller lam som vart tekne vekk frå mødrene (som skulle mjølkast; og lamma vart difor små og veiklege)

Harkjen kjæm'e seist' i hópæ, for da greie alli å hange attí.

check harkjen

småsjuk (i ferd med å verte sjuk)

Eg kjenner meg så harkjen, eg trúr eg fær krím.

check harkji

1. dyra som ingen i gjætarlaget eig (framande dyr)
2. morlause dyr

1. Det hèv' sankast ihóp så mykji harkji i sommår.
2. Det va' úlagelegt få harkji inn i sauehópen.

check harkle

1. gå dårleg / ujamt
2. harkle og hoste
3. bruka i uttrykket harkle på

1. 'U harkla å gjekk mæ tvæ krykkju.
2. Eg hèv' havt krím, å harkla å hósta lengji.

check harkle på

verte tunt islag oppå issørpe

Det hèv' harkla på i nótt.
Sjå også harkle.

check harklen

litt sjuk

Eg æ helst'e harklen i dag, så eg trúr 'kji eg vinn'e så mykji.

check harleg (V)

veldig; forsterkande uttrykk (noko sterkare enn kalleg)

Det va' harleg dèt heitt 'er va' i gjår!

check harlèg'e (H)

fæl, frykteleg

Eg veit 'kji kvæ av dei tvei brǿó som va' den harlegasti.

check harlegt (H)

veldig; forsterkande uttrykk

Dæ va' harlegt dèt det dreiv i gjår!

check harme seg

kvede mollstemte stev gjerne når ein er full og i ei tungsindig stemning

Gunnår harma seg heile kveldi då 'an ha' steihoggji.

check harmesong

klagesong over eigen dårlege tilstand (i bakrus)

Gunnúv sat i vègeveitunn i óttunn å kvó harmesongji.

check harmi

irritasjon som ein rettar mot seg sjølv

Eg kjenner an harmi í mi, si' eg va' nòkå stygg'e mæ 'an Vetli.

check harmynnt'e

person med hareskår / open gane
Somme seier "haremynnt'e".
Sjå også dýrehogg.

Gunnúv va' harmynnt'e, men 'an varte opréra.

check harpe

rive laust (td når vinden er sterk og riv laust kornaks på åkeren)

Åkren æ harpa i vindæ.

check harpeis'e

harpiks

Itt an høgg'e timr å sevlar, fær an jamt harpeis'e på klæin.
Ska' félâ låte godt lýt an late ti' mykji harpeis'e på bògjen.

check harpeissmørje

harpiks; tilsett smelta talg slik at det vart ein mjuk salve 

Harpeissmørjâ varte brúka ti' bitente sår for å trekkje út verkjen.

check harsk'e

sterk harme eller sinne (hjå person som har dette som fast eigenskap)

'An va' så harsk'e å vónd'e, Gamle-Kjètil.

check harvl'e

1. mann med uvanleg ganglag
2. mann som er lite nøyen på ymse område

1. Sòme harvla var' nóg fillne i fótó på sí eldri dage.
2. An harvl'e fær som règel harvle det ti'.

check harvle

fare halvt i svime, halde på å falle, men greie såvidt å halde seg på føtene
Sjå også harvlen og harvli

'An harvla å gjekk som 'an ha sillt vòre fudd'e.

check harvle mæ

såvidt greie å få noko gjort

'An harvla mæ snikkéringjinn heile hausti.

check harvlen

1. ustø til å gå
2. ikkje så nøyen
Sjå også havle. harvli og skjåmren.

1. Òlâv æ så harvlen at an kunna trú at 'an va' drukkjen.
2. Gunnår æ harvlen mæ det 'an gjèri.

check harvli

"røre", "uryddig haug" (pga panikkreaksjon ved dramatisk hending)
bruka i uttrykket fare i harvli.
Sjå også harvle og harvlen.

Sauehópen hoppa néd ufsí i an harvli.

check hase seg opp

reise seg opp frå stol eller seng

"Du lýt hase deg opp, du kan 'kji sitje dèra heile dagjen!", sa Pål mæ 'an Nikelos.

check hasi

midtre leden på bakføtene til eit dyr

Sauedómaran sjå etti om lombí have góe hasa.

check hasl'e

hassel

Dèr som veks'e hasl'e, dèr æ det gó' jórd.

check haslenèt

hasselnøtt

Då mi våre små gjinge mi å plukka haslenèta å åte da mæ ei gong.

check hass / hassis

hans

Trykksterk:
Det æ hass pæninge, så 'an lýt sjave avgjère ko 'an vi' gjère da. Mi jakte på hassis.

Trykklett:
Bílen 'ass va' útsliten, så 'an laut kaupe si ný'e.
check hass!

ordet vart bruka i samband med å jage geiter

"Hass, hass!" sa da fysst da ville jage gjeitan.

check hasse gjeitó

klappe for å jage geitene

Mi hassa gjeitó, å da gjinge greitt heimigjænom.

check hassen

vanskeleg lynne, snappsinna

Dei som æ hassne æ úhǿge å vèr' ihóp mæ.

check hassi

1. hustyrann 
2. person som er snarsint

1. Hassan plage húslýen fælt.
2. An hassi æ vanskelèg'e å have mæ å gjère.

check Hâstad

Harstad i Valle

'Å Hâstad æ der fíre gara.

check hastig'e

1. oppfarande
2. utolmodig, ha dårleg tid

1. Ånund kunna vère så hastig'e av si at det va' úhǿgt.
2. Lýt du vèr' så hastig'e, kan du 'kji steivne a bil?

check hate

fjerne, tyne bort, øydeleggje

Lyng å vé'e hata mi ó' slåttunn førr'e. Vé'en hata mi âv i slåttunn. Bjørgúv va' så ti' friss mæ kvikunn i åkræ, at 'an hata âv nòkå alt fórt, ti' åkren va' rein'e.

check hate undâ

forsvinne "noko då og noko då"
Somme seier "hate âv".

Det varte hata undâ, så det varte líti etti. An må 'kji hate âv for mykji av dei súre rjómâ itt an ska' kjinne ti' smø̀r.

check hatte

klappe nokon på hovudet (i barneleik)

Nò hatta eg æ Tóne, å då måtte hú út av leikjæ.

check hatteband

øvste bandet på ein kornstaur

Hattebandi lýt bindast så hågt at der æ róm innundi ti' a skjér.

check hattebóre

langt sauma band kring hatten med ei lita sylje til å halde det i hop

Hattebórâ va' vént sauma.

check hattebròt

hattebrem

Kjètil brette allstǿtt hattebròti så hågt opp atti.

check hatteklút'e

tøystykke som brudgomen hadde i nakken under hatten

Brúdgåmen brúka hatteklút'e unde hattæ førr' i tí'inn.

check hattekodd'e

hattepullen

Hattekoddan kunna vère bå' runde å flate.

check hatteleist'e

leist til å få form på hatten (av tova ull)

Hatteleisten va' nóg gjår'e av tré.

check hattelekkji

lekkje av sylv til hatten

Hattelekkji sille gange fleire vendu rundt hatten.

check hatteplagg

hovudplagg, hatt

Det æ så mange slags hatteplogg mæ ungó nò.

check hattestabbi

leist til å få form på hatten (av tova ull)

Hattestabben va' nóg gjår'e av tré.

close Haugan

Haugo, gardsnamn både i Valle og i Hylestad.

På Haugo æ det sjåleg.

check hauge

1. hyppe; gjeld helst poteter
2. leggje / grave i haug

1. Nò ljóte mi hauge eplí førr'ell vísen vare for stóre.
2. Mi hauga allstǿtt næpun út'å åkræ, mæ håm'e undi å rundt, så det inkji sille frjóse.

check hauge eplí

grave jord opp mot potetplantene med handreiskap (dette vert gjort med det same potetplantene har kome opp)
Sjå også hauge, eplí og hyppe eplí.

Mi gjinge ette fòrinn å hauga eplí.

close Haugjen

Haugen, gardsnamn både i Valle og i Hylestad.

På Haugjæ vår' da mange i stògunn.

check haugstadd'e

enkjemann, "konelaus" for tida (kona er bortreist)
Sjå også ekkje og ekkjemann'e.

D'æ kan vèr' vóndt å vère haugstadd'e å så då eisemadd'e.

check haugstaddsút

enkjemannssorg

"Haugstaddsút" æ namni på eitt av diktó 'ass Tarjei Bjørgulvson Rysstad.

check haukeriven

ugreitt kledd, ustelt, bustete på håret

Nò æ du plent haukeriven, Åni!

check hause

modig kvinne / jente
Sjå også hausi.

Tóre va' a hause, 'u va' vågelèg som an kar'e.

check haus'e

1. øvre del av hovudskallen på ein slakta sau
2. hovud
3. hjulnav

1. Eg hèv' sóe hausa ti' nóssmat'e i dag.
2. 'An ha' så stóre haus'e at 'an fekk alli stór'e nóg hatt'e.
3. An lýt smørje hausan mæ feitt.

check hause kar'e

mann som er sterk og modig (og noko uvøren)

Òlâv va' an hause kar'e, 'an bar den eini stokkjen tyngri 'ell den hin.

check hausen

modig, tøff, uforferda

Bjúg va' hausen alt som líten. Uppistogsgútan merkje sikkå út ti' vère hausne.

check hauseskål

hovudskål

Det æ lívhætt fysst an fær bròt på hauseskålí.

check hausi

modig og tøff mann eller gut
Sjå også hause.

Dei tvei Håptuan æ nåkå fæle hausa.

check hausklegt / haustleg
image

liknar på haust (kjøleg ver)

Rundt skúlestarten, midt i august, fèr'e det av å ti' ti' var' hausklegt.

check haust

haust

Om hausti æ 'er mange véne liti.

check haustauga

bruka i samband med å overvurdere si eiga avling og det ein kan fø om vinteren (stórt haustauga)

Det kan straffe seg å have a stórt haustauga.

check haustbère

ku som skal kalve om hausten
Sjå også vårbère og bère (3).

Da vill' helst'e inkji hav' så mange haustbèru fyrr'e.

check hauste

verte haust

Lauvi gúlnar, så no haustar det.

check hausteskâ'i

bruka om når husdyr bryt ein fot om hausten, så er ikkje dette så farleg, sidan ein kan avlive dyret og bruke kjøtet

Hausteskâ'en æ barre håv'e, si' an fær brúke bå' kjø̀t å hú'.

check haustslǿgji

ord bruka om slåtten på heia seint på hausten

Denné teigjen varte haustslǿgji i fjår sommår.

check hausttídd'e

bruka om ku som får kalv tidleg om hausten

I seinare tí'i ville bǿndan hav' kjýne hausttídde.

check haustudd

saueull klyppt seinhaustes
Sjå også: og vårflóka

Haustuddí æ long å varte førr'e brúka ti' godt spitegån, å ti' varp i vèvæ.

check haustuddfydde

skinnfell laga av saueskinn med haustull

Eg veit alli nòkå som æ så godt å liggje í som a nýtvègjí haustuddfydde.

check hav

1. bøygjen fremst i sledemeien
2. overgangen ved skitupp mellom "flat og bøyg" (eldre ski)
Sjå også krani (V).

1. Havi lýt vère sjavvaksi og passeleg bøygt.
2. Attenat kranâ æ havi.

check hav' âv si

kle av seg

Vi' du 'kji hav' âv di, 'er æ heitt inni! Du lýt have âv di klæí så du fær på deg tjurrt.

check hav' gama

leike

Sku mi út å hav' gama?

check hav' tént út

vere utsliten (bruka om ein ting som er utsliten etter lang tids bruk)

Nò hèv CD-spilaren min tént út.

check hava tar'

(ikkje meir eller betre) enn det må

Eg æ 'kji bèt'e mæ helse 'ell hava tar'. Høytti æ 'kji tjurrare 'ell hava tar.

check havast

få kvarandre

Da finge alli havast, Nikelos å Signe.

check have (V)

1. ha
2. ha på besøk
3. bruke, ha i arbeid
Sjå også have (H).

1. Havi nå på'tt'e dikkå vettin så di inkji frjóse! Havi av dikkå langstivlan , så di få verme dikkå 'å fótó!
2. Mi ha' 'an Tarjei i gjår.
3. Eg kan alli have denna røyrleggjaren mei', 'an gjåre filli arbei'. Eg kan alli have skjíne mei, da æ for slitne i kantó.

check have (H)

1. ha
2. ha på besøk
3. bruke, ha i arbeid
Sjå også have (V).

1. Eg hève tvei bíla.
2. Mi ha' 'an Tarjei i gjår.
3. Eg kan alli have denna røyrleggjaren mei', 'an gjåre filli arbei'. Eg kan alli have skjíne mei, da æ for slitne i kantó.

check have det

Uttrykk bruka i barneleik. Ein person er for seg sjølv medan dei andre borna er i ei "gruppe".

"Nò æ det dú ti' have det!", sa da mæ 'æ Sigríd.

check have det gama

1. leike 2. ha det moro

1. Mi reiste né'at åne for å have det gama. 2. Mi ha' det gama på fest'e i gjerkveld.

check have det hǿgt

ha det roleg, greitt, lite å gjere
Sjå også hǿgt.

Eg hèv' havt det så hǿgt ette' jól.

check have det í si

kjenne på seg; t.d. at noko kan hende

'An ha' det í si at det va' nòkå 'an ha' gløymt.

check have det mæ...

ofte gjere eit eller anna

'Tårål ha' det mæ å spóle fysst 'an kjøyre ti'.

check have det rétt fyre si

"ha den rette kristentrua"

"Nò ti' dags æ 'er mange som inkji have det rétt fyre si", meine Jórånd.

check have det smått

ha lite av det meste, vere fattig

Húsmennan ha' det jamtivi smått. Da ha' det så smått i Heimigâ, da våre fatikke.

check have det ti'

"tolke det slik", meine, vurdere

Eg vi' nå have det ti' at Gunnår va' bèt'e 'ell Eivind ti' å spile. Da ha' det ti' at Gró ha' stòle kjø̀t.

check have dragji

1. vere noko høgare eller større enn tingen eller personen ein samanliknar med
2. vere tiltrekkande for "det andre kjønn"

1. Gunne å Turí mælte sikkå, å Turí ha' dragji.
2. Såvi ha' inkji dragji, kvendí vill' inkji hav' 'an.

check have ell' i fuinn

person som ikkje kan vere i ro
Sjå også elle og fu.

Òlâv va' allstǿtt så úrólèg'e, 'an ha' ell' i fuinn.

check have fókk

ha folk på vitjing hjå seg, ha besøk
Sjå også have og fókk.

Du kan inkji kåme i kveld, mi have fókk.

check have fram'å vègó

ha mange ting framme på same tid / same stad
Sjå også vèg'e.

Eg hèv' så mykji fram'å vègó at det vare helst'e róti.

check have fýi mæ

vere kjærast med

Turíd å Lars have havt fýi i mange år.

check have fyri

ha sak til handsaming

Da ha' fyri a sak om frådéling av a túpt.

check have i hovdæ

noko påverka av alkohol

'An hèv' i hovdæ, 'an kan inkji kjøyre i dag.

check have kjý på bygg

leige bort kyrne om sommaren
Sjå også kjýr.

Mi have 'kji støyl'e sjave, så mi ljóte hav' kjýne på bygg.

check have kóvi

ikkje få puste

Gamle-Targjær ha' kóvi det seiste 'u livdi.

check have lange lommu mæ líti í

ein som vil vere større og rikare enn han er (skrytepave).

"Du veit du kan alli sei' di frí i frå lange lommu mæ líti í". (frå slengjestev)

check have límeviti

ha "vett" til å flytje seg når golvet vert sopa eller vaska

Det va' 'kji adde som ha' límeviti itt det sille gjèrast reint i húsæ.

check have mæ

1. ete saman med
2. ha ansvar for, bry seg med

1. Vi du have mæ, så slepp'e du å ète itt du kjæm'e heim'tte.
2. Hèv' dú havt nåkå mæ detta? Eg hèv' havt mykji mæ fótballbanen å gjère.

check have nóg mæ seg

"ha nok med seg sjølv" (vere sjuk og difor ute av stand til å gjere andre oppgåver enn å sjå etter seg sjølv)

Torbjørg ha' nóg mæ seg då 'u fýgde mannæ at jórdinn.

check have nòkå i smugg

ha noko for seg sjølv (i smug)

Asbjynn ha' allstǿtt nåkå drykkjevòre i smugg.

check have òni fyri

ha ro for, vere trygg på

Eg hèv' òni fyri at Tóne greier seg godt på skúlâ.

check have òni ti'

ha tolmod til

An lýt have òni ti' bíe itt an fiskar mæ fiskeråte.

check have onn 'å

syte for at noko vert gjort (ha ansvar for)

Detta lýt dú have onn 'å!

check have sjau sorgji

sjå svært sorgtung ut

'An såg út som 'an bar på sjau sorgji, mest'e allstǿtt.

check have steiauga (H)

lett for å sjå stein som passar til kvarandre i ein natursteinmur

Det æ godt fysst enn múrari hèv' steiauga.

check have ti'

få nokon til å gjere eit eller anna

Ko kunn' mi hav' 'an ti', denné drengjen? Eg ska' have gúten ti' fýe di mæ sekkjæ.

check have turvtí

ha det ein treng

D'æ 'kji adde som have turvtí, å då kan an ljót' hjelpast.

check have tǿkji ti'

ha tiltak til, når det passar

Eg spitar fysst eg hèv' tǿkji ti'.
Detta æ 'kji nåkå som hastar; eg gjère det itt eg hèv'e tǿkji ti'.
"Ko mykji vi' du gjève?" - "Eg gjèv'e som eg hèv'e tǿkji ti".

check have visse í

ha pant i, ha sikring i

Bankjen vi' have nòkå i visse fysst da sku låne út pæninge.

check have 'å si

ha med seg

Eg hèv' 'å mi seslebókjí barre itt eg vi' av å handle.

check havgalen

havesjuke (glad i "det jordiske")

Rannei æ så havgalí, 'u vare alli fudd.

check havrelilje

toppen på havren

Havreliljun hav' bigjynt å gúlne, så nò kan an snart skjère.

check havsynt

høgt fjell der ein trudde ein kunne sjå havet i klårt ver
Sjå også sýnt.

"Der ska' vèr' havsynt på Havsås", sa Òlâv.

check havǿr'e

person som vil ha så mykje som råd av alt

Ein som æ havǿr'e vare filli líka.

check hedde
image

1. utvendig trapp av stein
Sjå også stètt og tropp.
2. flat stein
3. "døra" i ein revebås
4. mindre opphovna område på kroppen

1. Nò må du passe deg, for der æ så glatt út'å heddunn.
2. Eg hèv' a hedde ti' omnsponne unde eisunn.
3. Eg sér at heddâ æ oppi, å då æ der inkji rèv'e.
4. Eg hèv' fengje fullt av heddu ette mýhankebit.

check heddebrú

bru laga av steinheller

Da la' heddebrúi ive bekkjin mangestad.

check heddéri

heller (rom under berg / fjell / stor stein)
Sjå også heddi.

Danil búdde unde an heddéri unde Steisås.

check heddeskúr'e

sår på eit dyr som har skore seg på ein stein

Hestan ha' filli holl, så da tólde mindri 'ell aire dýr om da finge an heddeskúr'e.

close Heddi

Helle, gardsnamn i Hylestad.

På Heddi varte Håvår fǿdde.

check heddi

heller, rom under berg 
Sjå også heddéri.

Heddan æ greie å gjøyme seg innundi itt det æ regn.

check heddisnepp'e
image

same tyding som tréungsbrett'e (to små innsøkk, eit på kvar side og eit stort på toppen)

An brúkar tommen, langstetang å pékefingjen itt an tèk'e av si enn hatt'e mæ heddisnepp'e.

check heddissi

mann frå Heddi (Helle)

Heddissan ljóte ti' Rysstad for å handle.

check hegd
image

1. reiskap bøygt til av bjørk eller raun og festa til eine enden av eit taug, til å stramme og feste tauget
Sjå også hekt.
2. stor kunst, dugleik

1. A hegd æ rund í si å bøygd i kross, så der vare a klukt ell' tvau "honn" ti' å læse taugenden .
Det æ létt å stramme å feste godt itt an hève hegd.
2. "Å seie a meining mæ få órd, dèt æ hegdí" (ordtak).

check hegden

hag, hendig

'U va' så hegdí mæ alt 'u gjåri.

close heggebernúten

når ein et heggeber legg det seg eit belegg på slimhinnene, og ein vert tett i halsen; bruka berre i bunden form eintal

check heggelilje

blom på heggebærtre

Om våri æ der så gó'e an angji frå heggeliljó.

check hegle

hagle

Tóne grét så det heglde i gjår.

check heglegríne

strigråte

Båni heglegrein så tårin runne.

check heglerenne

strirenne, strøyme, hagle ned

Det heglerann inni stògunn si tòkâ va' útétt.

check heglerigne

striregne

Det hegleringdi, regni kåm i stóre, stríe dròpa.

check hegne rundt

vere til stades og stelle godt med ein person som treng hjelp

Asgjær hegna rundt 'an Taddeiv, mannen sin, det beste 'u kunna då 'an varte fillen.

check hegre

gapskratte

Jón hegra å ló då Tóne 'ass Dreng fortålde om den vóndi hanen.

check hegrelæ

gapskratte

'U va'lǿglèg at mi hegrelóge.
check hegrelått'e

gapskratt

Magl sette í an hegrelått'e då 'u høyre at Tommås ha' stei'hoggje så fælt i gjerkveld.

check hei

1. fjellområde
2. høgdedrag
3. bruka i uttrykket på heií
4. bruka i uttrykket nórd i heií

1. Èg tikje at heian æ véne i Sætisdal.
2. Sér du dei reissdýrí som gange dèr oppi heiinn?

check heiebit

låm på heia som vert hard og fast p.g.a frost eller trakking (når ein kjem att neste dag er der "heiebiti")

Det va' jamt tungt fǿri i høyskógsvègjæ, men va' der godt heiebit, varte vègjen fast'e å gó'e ette a par dage.

check heiebiti

1. rest av niste som ein har att når ein kjem frå heia (ofte flatbraud med smør og ost, som var bløytt og rulla saman)
2. niste (biti") som ein tok med seg når ein skulle arbeide i utmarka (V)

1. Ungan tótte det va' godt mæ heiebiti, fysst høysskógsmennan kóme heim'tt'e av heiinn.
2. Mi vi' hav' mæ åkkå heiebiti út'å teigjen, så mi inkji turge gange at búinn å ète.

check heiebíti

uttrykk bruka om ei låm på heia som vert hard og fast p.g.a frost eller trakking (når ein kjem att neste dag er der "heiebíti")

Fysst ståli klabbar fast, då æ det heiebíti.

check heiebjørk

fjellbjørk

Heiebjørkjí æ kvistutt'e å krumlí å vónd å kløyve.

check heieblóm'e

jonsokblom

Itt heieblómen blǿmdi, kunna an bigjynde å slå heimi.

check heieféber

når ein person får ein sterk indre trong til å reise på heia ein tur; bruka berre i eintal

Hæge kjende væl heieféberen nòkå fyre jónsok.

check heiefisk'e

fisk som er fanga i fjellvatn

Ti' jólefisk'e laut an helst'e have heiefisk'e.

check heiekrúsk'e

person som trivst uvanleg godt på heia

Gunnår va' an heiekrúske, 'an treivst så nauendi godt 'å heiinn.

check heiemark

jordeigedom på heia

Mykji heiemark gjåre at sòme gara ha' håg'e syll'e om da inkji ha' så mykji jórd heimi.

check heiemenneskjinn

person som trivst godt på heia (og held seg ofte der)

'An va' a heiemenneskjinn, sette rjúpesnòru kverr vetr'e.

check heiemòn'e

skilnad i snødjupne mellom nedi bygda og på heiane

Det æ mykji heiemòn'e i år. An legg'e godt merkji ti' heiemònæ i år.

check heieskóg'e

skog på fjellet

Heieskógjen æ jamt nòkå låg'e, å heiefurun æ kvistutte å teppe mei' 'ell n'i líó.

check heieslåtte

slåtteteig på heia

Denne heieslåttâ æ a passa stakkslåtte.

check heieslått'e

slåtten på heia (som kunne vare fram til seint på hausten)

Heieslåtten kunna halde på alt ti' Mikkjålsmess, som æ 29. september. I heieslåttæ va' det vanleg at an va' tvei slåttekara å ei breislejente.

check heiesúre

fjellsyre

Heiesúrâ finn'e an helst'e på heió.

check heiesús'e

sus eller lyd som ein bind saman med å vere på heia

An fær fré'e i sjælinn fysst an høyrer heiesúsen.

check heietøyr'e

mildver på heia

Det sér út ti' at det æ heietøyr'e, bjørkan æ snjófríe på Stavdalsheiinn.

check heievèg'e

stølsveg

Heievègjen i Nórdibǿ gjekk oppigjænom Prestevodden.

check heievånd'e

fjellvand

Mikkjål æ heievånd'e, 'an kjenner vègjin som sí ègjí bukselomme.

check heigjeitili

1. harde striper (annan bergart) i stein; i td kvernstein eller bryne
2. hardhaus (td tole kulde)

1. Heigjeitilan kunna vèr' úlíke frå stein'e ti' stein'e.
2. Bjørgúv va' an heigjeitili ti' tòle slòg.

check heiiskleg

landskap som minner om heia

Der æ så heiiskleg 'pi Fjellgaró.

check heil holl

frisk kropp (bruka i samband med å få skade på kroppen utan å sjå ytre teikn til skaden)

Eg fekk an kaun'e på heil holl.

check heilagdag'e

1. umåla flekk eller område (når ein har slurva med måle- eller lakkarbeidet og ikkje fått dekka heile flata)
2. heilagdag

1. Dèra hèv du slurva mæ målingjinn, eg sér fleire heilagdage.
2. Førr'e vår' fókk opptekne av at an inkji måtte gjère nåkå arbei på heilagdagó.

check heilbrygda

uskadd (ikkje beinbrot)

Eg datt fælt i hoppbakkâ, men eg kåm heim'tt'e heilbrygda.

check heil'e bròti

stor mengd (td spiker, gjå, dyr)

Der va' an heile bròti mæ fókk på sauesjåæ i gjår.

check heile langjen

1. langs ei line (naturleg skilje)
2. lengde

1. Mi gjinge heile langjen 'å austare lénæåne, men der va' alli a smòlogg å sjå ell' høyre.
2. Detti bór'i røkk'e ive heile langjen.

check heile smeltâ

alt, alle saman

Eg kauper alt samen, heile smeltâ!

check heilhúdgar'e

gard som måtte skatte ei "hud" i året (eigedomsskatt i eldre tid)
Somme sa: "húdegard'e".

Det va' inkji mange gara i Valle som våre mei' 'ell heilhúdgara.

check heili

hjerne

D'æ godt mæ heili i kurvæ.

check heilrend'e

heilstøypt (om sylv)

Stútesylv va' heilrendt å sterkt.

check heilsklèg'e (H)

etter måten i god stand (td bil)

Denné gamli traktóren æ inkji plent vén'e, men 'an æ heilsklèg'e å gó'e.

check heilskorne skó

lersko som er laga av eitt leremne

Heilskorne skó våre låge å våre inkji góe i våte mýra.

check heilum aka

"lykke på ferda" (ynskje at det skal gå godt)

Dèt va' a snill lítí jente, ja nò æ det barre 'u må mæ heilum aka.

check heim

lenger heim i dalen, nærare heimen (mest bruka når ein er på heia)
Sjå også av og av å heim.

Av å heim va' a dagsreise. Fiskjen gåttar heim i voilæ.
check heimafókk

folk som kjem heimanfrå når ein er på støylen

Mi som æ på støylæ tikje det æ gama fysst det kjæm'e heimafókk.

check heimafor

heimanfor

Heimafor búí åkkå æ tykk'e skóg'e.

check heimafýi

alt som brura fekk med seg heimanfrå til den nye heimen (ting og dyr)

Gunvor ha' a drusteleg heimafýi.

check heimafyri

heimanfor

Mi funne mykji moltu heimafyri.

check heimareil'e

bruka om buskap som skundar seg heim búfardagjen

Fysst búfardagjen kåm, fekk búskapen an heimareil'e í seg.

check heimareisle

1. tek lang tid (og er kanskje unødvendig bry)
2. måltid før vigsla (i heimen til brura)

1. Det ha' 'kji turt vorte sossi den "heimareisle", mi ha' kunna gjårt det aila.
2. Det va' forellí å' brúrinn som héle kosten i heimareislunn.

check heimâti

heimanfrå

Eg kåm heimâti i gjår.

check heimefókk

folk på vitjing frå bygda til støylsfolka

Eg såg du ha' heimefókk i gjår, va' der nåkå nýtt heimâti?

check heimefronta - nasista

utandørs barneleik (Vart bruka i Nordibø i Valle frå 1945 og fram mot slutten av 50-talet. Dette var om lag same leiken som "politi og tjuv" eller "indianer og kvit")

Sku' mi heimefronta - nasista?

check heimefǿingji

person som trivst best heime, person som er ukjend med skikk og tilhøve utanfor heimstaden

Ånund va' verkeleg an heimefǿingji, 'an ha' alli vòr' ti' Býn på tjúge år.

check heimegjår'e

heimelaga

Fjósrèkâ va' heimegjård, men 'u gjåre nyttâ sí.

check heimegjår'e lærari

lærar utan formell utdanning (før ca 1850)

Nils varte kadda "heimegjår'e lærari" si' 'an inkji ha' "seminari".

check heimehadd

hadd, heling som vender heim mot dalen
Sjå også hadd.

Om hausti halde sauin åkkå sikkå helst'e i heimehoddó.

check heimehøy

vollhøy, høy frå heimejorde

Heimehøytti æ grǿvri 'ell heiehøy.

check heimejóri

dyrka heimemark

An sér mangt a heimejóri som æ fullt av lǿvetonn.

check heimekjær'e

heimkjær

Valldǿlan æ kjende for å vère heimekjære.

check heimeleg

heime

Svålaug æ 'kji heimeleg i dag.

check heimelèg'e (V)

heime (vert ikkje gradbøygt)

Æ du heimelèg'e i dag, så vi' eg kåme innom deg.

check heimeløyse

tøv, vill påstand, vill gjerning

'An sat né'å bensínstasjónæ å fortålde nåkå heimeløysu.

check heimemat'e
check heimemenniskjinn

person som likar seg best heime og i heimbygda

Vilborg líkar seg inkji úti midjom fókk, 'u kósar si heimi, å æ a heimemenniskjinn.

check heimenat

heimanfor
Sjå også heimom.

Heimenat åne eig'e Lidvår.

check heimerend'e

støypt heime i sylvverkstad (td messing, tinn eller sylv)

Heimerende nappa vorte rende av sylvsméó. 

check heimeslått'e

slåttonna på heimejordet

I heimeslåttæ varte det mykji hesjing.

check heimesmía
image

heimelaga smedarbeid; td munnharper

Denné hakjen æ heimesmía.

check heimespunnen

heimelaga garn (oftast spunne av ull frå eigne sauer)

Heimespunni gån æ gróvt å sterkt.

check heimestump'e

heimebaka brød
Sjå også stump'e.

Heimestumpen æ bèt'e 'ell kaupestumpen.

check heimetjell

heimevove ullteppe
Sjå også kjørkjetjell, kvíletjell, býtjell, tevlingetjell og tjell.

Heimetjellí vorte som règel sauma ihóp av tvei spèli.

check heimetjø̀re

heimebrend tjøre (tykkare enn vanleg "kjøpetjøre", og må difor varmast opp før påføring)

Heimetjø̀râ æ stinn.

check heimette

heimetter

Heimette rindó æ det snauhei.

check heimetti

heimetter

Då eg kåm heimetti, såg eg at eg ha' gløymt pípunn.

check heimevedden

heimkjær (held seg for det meste heime i huset sitt)

Haddvår æ så heimevedden, 'an sér 'an 'kji kå itt 'an ska' ti' naddværds.

check heimevòven

heimelaga vevarbeid

Æ detta tjelli heimevòvi?

check heimfús'e

ivrig etter å kome heim

Kjýrí va' så heimfús, ville allstǿtt tí'leg heim'tt'e.

check heimi

heime

Æ du heimi i kveld?

check heimigare

kvinne frå Heimigard (Røysland, Bø, Rysstad osb.)

Mi gåve dei tvæ små heimigaró a vé' skjeldríbók.

check heimigari

mann frå Heimigard (Røysland, Bø, Rysstad osb.)

Da mǿtte heimigarâ så kufst at da stukke.

check heimigjænom

heimover

Heimigjænom Stavedalen varte eg gjænomvåt av an fæl'e élgar'e.

check heimili

husbunad, innbu

Da tvóge heimilen i húsi, padan, krakkan å stǿlin.

check heimmæ

heim ved (i retning heimen eller dalen); uttrykket vert oftast bruka på heia

Mi såte heimmæ Varen.

check heimolle

høymole, høymolsyre

Heimolle æ av da fælaste úgras an kan få.

check heimom

heimom
Sjå også heimenat.

Eg kåm heimom Stýkkjemýrbròti førr'ell eg gådde at eg ha' gløymt pípunn mí.

check heimri

noko som er lengre heim mot bygda eller dalen

Da såte på dei heimri støylæ anna åri.

check heimsklegt

noko som minner om heimstad og heimtrakter

Det va' så heimsklegt å sjå dei bilætí.

check heimskóg'e

skogen eller skogsbeitet der buskapen beitte før dei flutte på stølen

Det va' fellis beiti i heimskógjæ; adde manns kjý gjinge ihóp.

check heimskrí

verdskrig

Tårål va' gjèvåri i fleire år i fysste heimskríæ.

check heimsòge

verdssoge (lærebok i verdshistorie)

Mi tótte så gama lèse i heimsògunn då mi våre i skúlâ.

check heimstøyl'e

støylen nærast garden

Heimstøylan vorte brúka di fysste der ha' gródt gras om våri.

check heim'tt'e

heim att

Sku mi heim'tt'e i dag?

check heim'tt'emæ

heim langs med

Eg gjeng'e heim'tt'emæ strondinn å fiskar.

check heim'tt'igjænom

heimover

Vi' du heim'tt'igjænom i ettenónæ?

check heim'tt'om

heimom 

Eg vi' heim'tt'om å hente mi nåkå mat'e.

check hein'e

hardt bryne

'An vill' ti' grave, men auren va' hard'e som hein'e.

check heine

bryne med brynestein

Ljåren æ så skjemd'e at eg lýt hein' 'an.

check heinen

hard (om personlegdom)

'An va' heinen bå' mæ sèg å mæ aire.

check heinestein'e

hardt bryne

Da héle eidsborgbrýni for å vère beste heinesteinen.

check heiningehúve

"hinne" på hovudet til nyfødde born som kom bort etter ei tid (før dåpen)

Sòme meinte at heiningehúva varte tvègjí âv i dåpæ.

check heiningehår

håret som eit barn er født med (som gjerne fell av etter ei tid)

Heiningehåri dett'e âv ette a tíd.

check heiningji

1. "villmann"
2. heidning

1. "For an heiningji, kjøyre mæ skóter på dei tunne ísæ!"
2. Misjonæran prǿva å frelse heiningan.

check heire

skjemme, skjenne, vere stygg med

'U heira meg ti'.

check heiri (H)

hegre

Såg du den heiren, Mikkjel?

check heiskleg

heieliknande

Der æ nòkå heiskleg i Fjellgaró.

check heitbrend'e

stor brennverdi (gjeld helst småved av kvist)

Bjørk æ heitbrend'e vé'e.

check heite

1. heite
2. meintest

1.Førr'ell 'an flutte ti' Homm hét 'an nåkå heilt anna.
2. Førr'e hét det at an måtte inkji sitje né'å jórdinn om våri.

check heite etti

vere oppattkalla etter
Sjå også reise opp'tte og opp'ttereist'e.

Èg heite ette 'ó Gófa.

check heite på

arbeide eller anstrenge seg så mykje at ein vert varm i kroppen

Det heitar på å slå mæ ljår'e.

check hèke

1. "hakke" når ein talar
2. stamme

1. 'An fekk mest' alli seie det 'an villi, 'an barre stó' å hèka.
2. Fókk som hèke gjère det inkji fysst da syngje.

check hèkji

liten utkant av teig eller åker

Den som vi' have mykji høy, lýt slå út i hèkó au. I slåtteteigó på heiinn æ der allstǿtt mange hèka; an kan au kadde det útskjekla.

check hekke

karm eller grind kring eit sledelass

An lýt leggje hekkun néd fysst an kjøyrer tóm'e.

check hekkearm'e

øvste delen av ei hekkehøyskógsslé'i

Hekkearman gjåre da av bjørkestranga.

check hekkeband

band (eller reim eller vidje) til å halde hekkun i hop oppe på høyskógsslé'â

Hekkebondí brúka da ti' å feste hekkun mæ.

check hekkefyddi

høylass fyllt opp til toppen av hekkó eller mindre (eit lite lass)

Detti lassi varte 'kji mei' 'ell a hekkefyddi.

check hekkespildre

loddrette spiler i hekkóhøyskógsslé'â

Hekkespildrun våre grøypte n'i hekkearman.

check hekse

kvinne som høgg hardt og kvasst til med ord

Den fæle heksâ i Oppistog varte gangandi úgjipt.

check hekse âv

svare kvasst

"Du hèv' fengje svòr!", hekste Knút âv 'an Gunnår.

check hekse í seg

ete fort og mykje

Tòróv heksa í seg maten då 'an kåm inn'tt'e solten.

check hekse ti'

fare fort opp og skjenne kraftig (oftast bruka om kvinner)

Birgjitt va' sò oppfarandi å lei ti' hekse ti'.

check hekseleg (H)

kvass og hard ordbruk

'U æ så hekseleg, Gýrí, allstǿtt så stygg i tòtæ!

check hekselås'e

pentagram (til vern mot vonde makter; skore med kniv inn i tre)

Det va' skòri inn an hekselås'e i kjèræ.

check heksesting
image

del av broderiet på setesdalsbunaden (både for menn og kvinner; brodert med kvitt tunnt garn)
Somme kallar dette for kråkefǿta eller "fiskebein".

An kan godt seie at heksestingjí líkne på kråkefǿta.

check heksestyng'e

hekseskot

Det æ såvídt eg kan gange, eg hèv' fengje heksestyng'e.

check hekt (V)
image

reiskap bøygt til av bjørk eller raun og festa til eine enden av eit taug til å stramme og feste tauget
Sjå også hegd.

A hekt æ rund í si å bøygd i kross, så der vare a klukt ell' tvau "honn" ti' å feste taugenden . Det æ létt å stramme å feste godt itt an hève hekt.

check hekte

krøkje, falde

Da hekta hendan fysst da båe a bǿn.

check hektehonn

dei utståande endane på ei hekt

Fysst an gjúrer a lass, slengjer an reipi rundt hektehonní.

check hekti

1. krok og malje til å halde saman kledeplagg
2. spenne
3. bruka i uttrykket på hekti; bruka berre i bunden form eintal

1. Hektí i brjósdúkjæ sku' inkji hange ihóp.
2. Det va' a greitt spretti på dei trjúgreiminn.

check héla

rima på marka
Sjå også héle.

Det va' héla då eg vakna i dag tí'leg.

check hélake

1. lure seg unna, ikkje ville vere med på noko som ein skal vere med på (t.d. dugnad)
2. halde att, drive mindre på, stríke
Somme seier "hælake".

1. Da æ leie ti' hélake, desse tvei svaddan.
2. Det kan ingjen hélake ska' an røkkje mykji.

check héle
image

1. rim på marka
2. tunt snølag
Sjå også héla.

1. Det va' slutten av august, men ein morgón'e va' det héle.
2. Eg tar nóg alli brøyte, d'æ barre a lítí héle.

check helgómess

allehelgensdag (1. november)

Kjæm'e 'kji snjóren veddnéttæ skríandi, så kjæm'e 'an helgómess ríandi.

check helgómis

forsterkande utttykk, "liksom-banning"

Der va' enn helgómis vind'e i gjerkveld. Ti' helgómis mæ heile dessa skrapæ!

check helgómisbil

tida kring helgemesse (1. november)

Andrés sèt'e på piggdekkjí helgómisbil.

check helgómisflaum'e

flaum kring 1. november

Helgómisflaumen kan vèr' fæl'e sòme år.

check heljeleg

veldig, kolossalt; forsterkande uttrykk

Det va' an heljeleg stór'e sekk'e 'an kåm drassandi mæ.

check hella

handlingslamma, bunden

Kjýrí kan kåme ti' nær som helst, så eg æ plent hella.
check hellast

når etterburda kjem ut og losnar etter fødselen (om td ku, sau og geit)
Sjå også helli.

Eg trúr eg lýt hente dýrelækjen, kjýrí hèv' 'kji helst.

check helle
image

Reiskap til å feste på framføtene på hesten slik at han berre får take svært stutte steg. Hesten vert dermed sterkt hemma i å take seg fram. Dette vart mykje bruka på støylen, slik at hesten kunne gå laus og beite, men var ikkje i stand til å take ut, t.d. reise heim.
I eldre tid vart hella laga av tre, men i seinare tid vart ho laga av jern.
Somme seier "hestehelle".
Sjå også hellestokk'e.

Hellu av jinn vår' nòkå tunge å kunna make hesten oppå hóvó.

check helle

setje helle på hesten (reiskap til å feste på framføtene slik at hesten ikkje kom for langt avgarde)

Fysst an va' på heiinn laut an allstǿtt helle hesten.

check hell'e

heller

Eg vi' hell'e hav' kaffé 'ell té.

check hell'e bèt'e

endå betre, noko sterkare

Tór va' sterk'e å seig'e, men Sigúrd å Taddeiv våre hell'e bèt'e.

check hellebròten

når hesten hadde varig sårskade etter hellâ 

Hesten va' så hellebròten at eg kunna inkji hell' 'an.

check hellelé'e

mellomromet mellom hovskjegget og hoven

Mi feste hellâ i hellelé'æ.

check hellestâ'e

området mellom hoven og hovskjegget (om hest)

Blakkjen trodde seg i hellestâ'æ.

check hellestokk'e
image

trestykket mellom vidjespenló i ei hestehelle laga av tre

Hellestokkjen må vère sterk'e, hels'te gjår'e av bjørk.

check hellesår'e

når hesten hadde sår etter hellâ

Det va' verre ti' var' hellesår'e dissom hestan gjinge mæ jinnhelle, for den va' nòkå tung.

check helli

etterbyrd; bruka berre om dyr; bruka berre i fleirtal
Sjå også hellast.

Nò hèv' eg tèkji hellí ti' sauæ som lembde i dag tídleg.

check helsetjóv'e

ugrei arbeidsgjevar (som td driv arbeidsfolket så hardt at det går ut over helsa)

"Det æ plent an helsetjóv'e 'u æ, Gònil", sa Anne.

check helsig'e

sunn (om mat, drikke og levemåte)

Det ska' vèr' helsigt å drikke tran. Sòme ète brjósk, det ska' vèr' helsigt.

check hèlsótt

dødeleg sjukdom

'An ha' fengje hèlsóttí sí, å kåm inkji ti' greie seg.

check heltelèg'e

ser sjølvgod ut

Bjynn va' så heltelèg'e at sòme tótte det va' stúveleg.

check helti

halting; bruka om personar som haltar

Góme hèv' a helti ette at 'u braut av si fóten.

check hèlúvi
image

dumdristig person, "villmann", narraktig person med upassande framferd, "tosk"
Sjå også hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H), hèlúvsklegt (V) og hèlúvsklegt (H).

Det æ 'kji kå hèlúva som gjère sossa nòkå.

check hèlúvs kar'e

dumdristig "villmann"

Tjóstóv æ an hèlúvs kar'e, 'an výrer alli nòkå ting.

check hèlúvsdóm'e

dumskap, uvitug framferd

Å, dú hèlúvsdóm'e, koss æ det du bèr'e deg, Tarjei!

check hèlúvskleg (V)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (H).

'U svòra så hèlúvskleg at det va' syndlegt.

check hèlúvskleg (H)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (V).

Eg tikje det æ så hèlúvskleg å banne i tí'i å útí'i.

check hèlúvsklèg'e (V)

dum (og ser "dum" ut), dumdristig, brautande
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (H), hèlúvsklegt (V) og hèlúvsklegt (H).

'An gjåre nåkå hèlúvsklèg'e fakti, så mi stóge barre å lóge.

check hèlúvsklèg'e (H)

dum, dumdristig, brautande
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklegt (V) og hèlúvsklegt (H).

'An gjåre nåkå hèlúvsklèg'e fakti, så mi stóge barre å lóge.

check hèlúvstal

dum og lite gjennomtenkt tale

Detta hèlúvstali 'ass Borgår æ inkji nåkå brý seg om!

check hèlúvsverk

noko som er dumt og meiningslaust gjort

Det va' nåkå hèlúvsverk å spóle sossa rundt i ring på skúleplassæ, Haddvår!

check Helviti

helvete; bruka berre i eintal

Tiológan tale 'kji så mykji om Helviti leng'e.

check helvnungs verr'e

fælt, det verste av alt

"Detti æ helvnungs verr'e!" sa Anlaug.

check héme

"plogkroppen"

Hémâ va' gjår' av gó'e matrial'e; helst'e bjørk itt hémun vår' heimegjåre.

check hemle seg

kome seg opp att (etter td økonomiske vanskar eller sjukdom)

Bjynn va' så skullig'e at 'an va' fjúkefærig'e, men 'an hemla seg ette nåkå år.

check hemlèg'e (H)

betre helse, betre økonomi osv

Mikkjel æ visst hemlèg'e no, men 'an hèv' havt enn stór'e oprasjón'e.

check hemske seg (H)

rette på kleda (slik at dei sit som dei skal)
Sjå også hamske seg (V)

Du lýt hemske deg, du kan inkji gange sossa, dú som ska' i bryddaup!

check hendelsi!

uttrykk for overrasking

"Å hendelsi!", sa Gýró då 'u såg at katten lepja i rjómâ.

check hendi

spesiell hending

Det va' a hendi så mykji snjór'e det hèv' kåmi.

check hendig'e

1. flink til å lage ting med hendene
2. greitt / lett å bruke
Sjå også greilèg'e (V), greileg (H), hǿg'e, tægeleg (H) og tægelèg'e (V).

1. Gjermund va' så hendig'e.
2. Dèt va' a hendig gogn.

check hendt'e

nevenyttig

Òlâv æ så hendt'e, 'an steller alt som æ.

check hengjandi hekti

"på hengande håret" (bruka i samband med noko alvorleg som kan hende)

Det va' på hengjandi hekti eg héldt på å dette néd av stigâ mæ eg måla stògehúsí i sommår.

check hengje 'pivi

henge opp grautegryta i skjerdingen (grytekroken)
Sjå også 'pivi og setje 'pivi.

Nò hengjer eg 'pivi kaslen så mi få åkkå nåkå kaffé.

check hengjehæra

bruka om person med skuldrar som skrånar nedover

Å vèr' hengjehæra var' inkji reikna for å vèr' vént.

check hengjelèg'e

sjukleg

Blómerós stend'e så hengjelèg, å alli bít'e néd'í. Denna kåven æ så hengjelèg'e at det vare nóg alli kå an tvènili.

check hengjeskavl'e

snøskavl som heng utover ei fjellside
Sjå også snjóskavl'e, skavl'e og snjófonn.

Pass deg for hengjeskavlæ, Bóa!

check hengslelèg'e (V)

hengslete (bruka om lang og tunn person)

Itt an va' hengslelèg'e å oppi årí, trúdde fókk tídt at an va' sjúk'e.

check hengsli

1. ringen som bind ihop ermeknappane eller halsknappane (i bunadsskjorta til kvinne og mann)
2. senelykkja i ein avkappa bog eller lår (ved slakting)

1. Hengsli i halsnappó æ an rund'e sylvring'e.
2. Fysst an ska' turke slaktelèmin, så hengjer an da opp ette hengsló.

check henni

henne

Trykksterk:
Eg ville inkji hjelpe henni, men ha det vòre syster 'enni, så ha' eg gjårt det.

Trykklett:
Eg fýgde 'enni heim'tte.
check hennis

hennar

Trykksterk:
Det æ hennis veske.

Trykklett:
Hèv' dú sétt veska 'enni Signe? Detti trur eg æ veska 'enn Signe.
check hente unde seg

når ei ku som skal kalve byrjar å få mjølk i juret

Eg sér at Brondrós bigjynder å hente unde seg.

check hepte

1. stoppe, hindre
2. greie lett
Sjå også hepti.

1. Eg hepte sauó då da vill' springe néd i åkren.
2. Det hepter 'kji mé å lypte dessa steinæ!

check hepti

stengsel (for buskapen)
Sjå også hepte.

Eg tók att'e kjýne né'i heptæ.

check hèr / 'er

her

Hèr æ godt å vère. 'Er æ godt å vère, men eg reiser nå líkevæl.

check hèr / hèra

her / her på staden
Sjå også dèra.

Hèr vi' eg bú. Hèra vi' eg alli bú!

check hèrati'

hit (til denne staden)

Vègjen gjenge barre hèrati'.

check herde seg opp

verte sint, øse seg opp, take att'e

'An herda seg opp førr'ell 'an sill' lypte steinæ.

check herkelen / hervelen

"småbanning" (uttrykk for forundring)

Herkelen, æ det dú?

check herkle

klake noko, stivne til i kaldt ver

Det hèv' herkla nòkå i nótt.

check hesjeterr'e
image

god tørke for hesjing

Vind'e å sól gjèv'e gó'e hesjeterr'e.

check hesjeveir

usikkert eller vått ver i slåttonna

Itt d'æ hesjeveir kan an inkji turke né'å.

check hespili / hespli

garnhespe

Eg hève an hespili av kvære litæ.

check hesplelèg'e (V)

1. tunn, mager
2. fer fort (og noko vilt)

1. Dótterí va' så hesplelèg, berrleggja å mæ an tunn'e kjól'e flagrandi kring seg.
2. Signe hèv' allstǿtt vòre så hesplelèg, 'u gjenge fórt, å arman svinge ti' adde kanta.

check hespletré

1. hespetre (garnvinde)
2. tunn og lite elegant (nedsetjande ord om kvinne)

1. Hespletréi brúka da ti' å vinde opp gån på.
2. "Ditt hespletré!" húva Torjús ti' 'enni Jórånd.

check hesskóflong

utsliten hestesko

Hesskóflengan kan an slå inn i veggjen å brúke ti' bandfesti.

check hesskór'e
image

hestesko
Sjå også grevskór'e, klampeskór'e og hesskosaum'e.

Mikkjål va' gó'e ti' smíe hesskó.

check hesskosaum'e

hesteskosaum (spesialspiker til å feste hesteskoen til hoven med)
Sjå også hesskór'e.

Hesskósaumen lýt an snú rétt, så 'an sǿkjer út.

check hessríse

å reise seg på framføtene fyrst (om hest)

Hestan reise sikkå på framfǿtan fysst'e, å detti kadde mi å hessríse.

check hest'e

1. del av ein vevstol (det som trøene er festa oppi)
2. hest

1. Hestan æ gjåre av tré.
2. Hestan våre hella itt da gjinge i hóp, hellis kunna da take út.

check hesteflans'e

kjønnsorganet til ein hest

Fysst hesteflansen hékk út om sommåri, kunna flygji vère leitt.

check hestefót'e

hestehov

Hestefóten blǿmer tí'leg om våri.

check hestehakke

hyppeplog

Hestehakkâ velter laus jórd ti' båe síu i fòrinn.

check hestehåreik'e

kar som er svært interessert i hestar

Tór va' an hestehåreik'e, 'an tótte så gama i hesta, å kjýtte fælt av hestó sí.

check hestetrjúg'e
image

hestetrug
Sjå også trjúg'e og manntrjúg'e.

Den eini hestetrjúgjen datt av, men mi finge binde 'an på'tte.
Tor N. Brokke (f 1924) seie at ska' an brúke trjúga på hestæ på tånunn, så æ det 'kji anna 'ell jinntrjúga som halde. Han hèv' kjøyrt heim mang enn elg'e hest'e å slédi.

check hestevègjen
image

midten av vegen, der hestane gjekk; bruka berre i bunden form / dativ eintal

Eg sykla inni hestevègjen, åva' der så laust at eg datt.

check hest'galen

når hesten / merra er i brunst (vert berre bruka om merr)
Sjå også bíe.

Det va' a plage itt merran vår' hest'galne.

check hevd

gjødsel (både kunst- og naturgjødsel) bruka berre i eintal
Sjå også hevde og konsthevd.

Ska' grasi gró godt lýt det mykji hevd ti'.

check hevde

gjødsle (både kunst- og naturgjødsel)
Sjå også hevd og konsthevd.

Det æ godt å få nåkå væte fysst an hèv' hevda.

check hevdelèg'e (V)

frisk og kvik (td etter sjukdom)

Torbjørg, som ha' vòr' sjúk a vike, kåm så hevdelèg å spúre om mi sille út på skjí.

check hèvili
image

1. hank på kopp
2. hank på ambarslòk
Somme seier "hevli".
Sjå også hevlekopp'e og hevlelaus'e.

1. Inkji adde hevla æ líke lagelège å halde í.
2. Frå hèvilæ på ambarslòkjæ gjeng'e der lòku út i øyró så an kan bère ambaren ette hèvilæ.

check hevje

lyfte seg (overførd tyding)

"'An lýt sjå ko hevjar, ell' drèg'e néd" (stevline).

check hevje seg

meine ein står over andre

Tarjei hève det mæ å hevje seg ive aire. An lýt hevje seg ive sladr'e å sladrerǿu.

check hevjeleg (H)

kytande

'An stó så hevjeleg å kjýtte ko sterk'e 'an va'.

check hevle

1. vere usikker, nøle
2. bruka i uttrykket hevle mæ

1. Ko æ det du hevlar etti?

check hevle mæ

1. gå på "med krum hals"
2. vere uredd 
3. ikkje bry seg om
4. vere i tvil, halde att
Sjå også hevle.

1. 'U hevla 'kji mæ å take på seg dei vanskelègaste oppgåvun.
2. 'An hevla alli mæ å gange ive den filne brúne.
3. 'An hevla alli mæ å ljúge.
4. Lív hevla mæ førr'ell 'u løypte néd den hengjebratte líí.

check hevle seg

kome til krefter att

'An hevla seg fórt då 'an fekk mat'e.

check hevlekasli

kjele med handtak

D'æ greitt mæ hevlekasli itt an ska flytj' 'an frå omnæ.

check hevlekopp'e

kopp med handtak
Sjå også hèvili og hevlelaus'e.

Denné hevlekoppen hèv' eg drukkje kaffé av i minst femtí år.

check hevlelaus'e
image

utan handtak; mest bruka om kaffikoppar
Sjå også hèvili og hevlekopp'e.

"Barre hív dessa hevlelause koppan!", sa Margjit.

check híe

vente, drygje, utsetje
Også bruka i uttrykket híe út.

Da hía så lengji førr'ell da reisti. "No mòge di 'kji híe leng'e!" An kan 'kji híe for lengji frå mǿnæ itt an hève a long dagsreise fyre si.

check híe út

dra ut tida
Sjå også híe.

'An va' fæl'e ti' híe út tí'í fysst nòkå sill' gjèrast.

check híi

hi

Bjynnen ligg'e i híi om vetren.

check híing

sløsing med tida

Du lýt reikne mæ nòkå híing disom du leigjer mæ di 'an Åni ti' detta.

check híme

dis, moe

Det æ nòkå trolskt itt hímâ legg'e seg om kveldi. A híme sér an inkji itt der æ vind'e.

check híme

verte uklårt, verte disig

Fysst sólí glar, bigjynder det stundom å híme.

check hími

blådis, uklår sikt, vert ikkje gradbøygt
Sjå også móe.

Det kan vèr' hími i godt veir.

check himlandi

forsterkande uttrykk

Dèt va' himlandi góe lefsu!

check himle

gå eller vere i himmelsyna

Enn gó'e reissjæger himlar alli.

check himlesýn

horisont, himmelsyn

Eg sér nåkå reissdýr oppi himlesýninn.

check himmel

gane

Det æ helst'e ulkeleg fysst kurvefeitti klabbar seg oppunde himmelen.

check himmels

veldig; forsterkande uttrykk

'Er æ himmels heitt i dag! 'An sprang himmels fórt då 'an såg ulven.

check himn'e

hemn

Himnen kan fǿre ti' mykji stygt.

check himne

hemne

"Det kan himne si å arbeie an sundag'e", sa Jón.

check himne seg

gjere ting som kan slå tilbake på ein sjølv

Du må 'kji drèpe skjérí i túntréæ, dèt kan himne seg. "Órí kunn' himne sikkå", sa Gamle-Góme.

check himnfús'e

hemngjerrig

Torjús æ så himnfús'e, 'an tòler alli at det gjeng'e godt for aire.

check himnungs verre

mykje verre

Det gjekk himnungs verre då lagji býtte trænari.

check himpelen!

"himmelen" (småbanning)

Himpelen, sit'e du hèra ennå?

check hims

uhøvisk og uvøren tale- og veremåte; berre bruka i eintal
Sjå også himselèg'e (V), himsen, hims'e, himse (substantiv), himse (verb), himsetal og himselag.

Det va' allstǿtt nåkå hims mæ 'ó Jø̀rund.

check hims'e

mann som er ustadig / uberekneleg / lite mogen
Sjå også hims, himselèg'e (V), himsen og himse.

Då Asbjynn tǿlte ti' vare vaksen, va' 'an an hims'e mæ líti tak í.

check himse

kvinne som er ustadig / uberekneleg / lite mogen
Sjå også hims, himselèg'e (V), himsen og hims'e.

Vilborr va' a himse heile lívi.

check himse

fare tankelaust åt

An må 'kji himse mæ byrsu, då kan an skamskjóte ei'kvæ.

check himselag

ikkje så nøyen med kva ein seier og gjer, kan vere uberekneleg og uhøvisk; bruka berre i eintal
Sjå også hims og gamselag.

'An ha' slig a himselag.

check himselèg'e (V)

person som er uhøvisk og ikkje er nøyen på korleis han fer fram eller talar
Sjå også hims, himsen, hims'e og himse.

'An va' så himselèg'e at adde la merkji ti' 'ó.

check himsen

person som er uhøvisk / ikkje så nøyen på korleis ein fer fram eller talar
Sjå også hims, himselèg'e (V), hims'e og himse.

Dei himsne vekse vel âv sikkå nòkå av himselagjæ itt da vare vaksne, i allfall sòme.

check himsetal

uvøren talemåte; bruka berre i eintal
Sjå også hims.

D'æ inkji så mykji å høyre ette himsetal, for d'æ 'kji så mykji gjænomtenkt.

check hin

andre ("bunden form", i samanlikning med aire)

Nò hèv' eg fengje vóndt i den hin fóten au. Det va' dei hí som gjåre detta. Reis nå hít ti' dei hí ungó, å inkji sit barre dèra for sjave deg! Den hí hondí mí æ gó'. Det eine lambi va' tyngri 'ell det hitt.

check hinde

hinne

Der æ a hinde rundt plommâ i eggjæ, å der æ au a hinde unde eggjeskâlæ. 'Er æ fleire slags hindu; snjóhinde, íshinde å rjómehinde.

check hindeleik'e

Leiken er omskriva i gamalt or Setesdal bind 3 side 290/91. Leiken er ein ringleik der jentene går i ringen med ei som styrer med leiken som kallast "ollersmoiri". Inne i ringen er ein gut som skal velje seg ut ei jente og dei går unna. Så kjem ei ny gut inn, og slik held dei på til alle jentene er tekne med av ein gut. Då skal "ollersmoiri" hente inn att jentene, men dei slepp ikkje inn i ringen før dei har "løyst seg" med t.d eit stev, ein klem e.l.

Mi våre n'i Hagó å gjåre hindeleikjen.

check híre

ikkje trivast, sture

Lambi hèv' vel vóndt i magâ, d'æ vel dífyri det stend'e å hírer. Åkren hírer dèt bil 'an fèr'e ti' take næring frå jórdinn. 

check hírelèg'e (V)

ser ut som det ikkje trivst

Kjýrí stó' så hírelèg, 'u vill' inkji drikke sutri.

check híren

vantriven, utriven (td bruka om dyr og kornåker)

Det æ så híri detti lisle lambi. Åkren vare híren itt det inkji kjæm'e regn fórt.

check híske

1. hive høgt opp i lufta; td eit barn eller høy
2. huske seg, skvette opp; td i dans
3. lyfte på herdane

1. "Inkji hískji sossa mæ 'enni Lisletitta, 'u kan vare ræd".
Hèv' an høya for rått, lýt an híske mæ det på trandó.
2. Taddeiv híska seg ti' då 'an dansa på kappleikjæ.
3. Gunnår híska på hæran, 'an va' nòkå på letten.

check híssig'e

ivrig til å arbeide

Jón æ så híssig'e, 'an fær allstǿtt unda arbeii.


 


 

check hístorg

historiebok (noregssoge eller verdssoge)

I skúlâ tótte mi så gama lèse i hístorgjinn.

check hít

skinnsekk til å ha mjøl i (i eldre tid)

Eg ha' lagt for mykji på hesten, så eg laut take hítí av'tt'e.

check hít

bort til

Gakk hít ti' 'ó Knút! Kåm hít ti' mé! Eg sat hít'å bergjæ å kjíka ette sauó.

check hítafor

hitanfor

Hítafor bekkjen stend'e det nåkå véne moltu.

check hítafyri

hitanfor

Æ du hítafyri; eg sér alli kòr du æ!

check hítât

bort til, hit til, bort mot

Eg sette sykkelen hítât veggjæ. Eg gjekk hítât hestæ å sila 'an. Kåm nå hítât mi!

check hítâti

derifrå

Æ du hítâti frå Strondinn dú?

check hite

ei oppvarming av smijern 

Fysst an slær saum'e, æ det gjævt å få mange sauma i kvære hitunn.

check hite
image

varme
Sjå også hiti og hite seg.

Ska' eg hite nåkå lapskaus fyr' deg? 

check hite seg

verte varm i kroppen pga fysisk aktivitet, verte sveitt
Somme seier "hite seg opp".
Sjå også hite og hiti.

'An ha' inkji tenkt ti' hite seg, men varte sílesveitt'e líkevæl.

check hitebýe

regnbyge under torever i trykkjande varme (helst bruka i fleirtal)

Æ der hitebýu æ det fælt tungt å arbeie.

check hiteflage

opphissing pga sinne eller skam

"Den eine hiteflagâ ette den aire sette opp i anliti mitt", sa Danil.

check hitekorpl

utslett pga varme

Bóa hèv' fengje hitekorpl på blèsunn i desse vermdâ.

check hitelúne

feber-ri

Eg fekk a hitelúne så eg legg'e meg líkegodt.

check hítenat

bortafor, på bortsida av

Eg stend'e hítenat húsæ, sér du meg alli?

check hítette

bortetter

Såg du kvæ som gjekk hítette vègjæ?

check hítetti

bortetter

Gjekk 'an hítetti, denna fremmindi?

check hiti

varme; bruka berre i eintal
Sjå også hite og hite seg.

Der va' an fryktelèg'e hiti i gjår.

check híti

1. borte
2. hjå oss

1. Kossi æ der, dèra híti?
2. Hèra híti have mi det greitt.

check hítigjænom

1. i retning mot meg
2. bortover

1. Den vóndi hunden kåm hítigjænom i fudd'e fart'e.
2. Øyúv fiska hítigjænom strondí, mót Vóndufs.

check hítive

bortover

Hítive mýran lýste det gúlt av moltu.

check hítmæ

bort ved

Stólen stend'e hítmæ bókhyllâ.

check hitne

1. verte heit
2. verte oppøst og sinna

1. Nò hitnar vatni i grýtunn.
2. 'U hitna fórt fysst mi diskutéra politikk'e.

check hítom

bortom

Kjæm'e du hítom ti' mi a bil?

check hitte

greie å finne vegen dit ein skal

'An va' så sjella på heiinn at det va' såvídt 'an hitta vègjen. An må 'kji reise så langt at an inkji hittar heim'tt'e. An lýt have vit ti' å hitte heim'tt'e itt an hèv' vòr' lengji sjå aire.

check híttigjænom

bortetter att

Elgjin sprunge híttigjænom mýran, så mi finge alli skòt på da.

check híttom

bortom att

Kjæm'e du híttom meg førr'ell du reiser?

check hít'tte

hit att / bort att

Eg vi' hít'tt'e ti' moltestǿæ i morgó.

check hít'tt'emæ

hit langs med

'An gjekk hít'tt'emæ vatnæ å fiska.

check hítt'å

bort på att

Mi ljóte híttå trandan å gný, sku mi vare færige ti' kvelds mæ dessa treskjingjinn!

check hítunde

bortunder

Signe nøytte seg hítunde loptsvòlí då det kåm a strí fló.

check hít'å

bort på

Sku mi hít'å Bǿlemýran å sjå om der æ moltu?

check híven

bruka i uttrykket det æ híven; bruka berre i bundi form eintal

Å brúke spíkerpistól'e fysst an ska' spíkre mykji, dèt æ híven.

check hjale

syngje på ein spesiell måte

Hjúringjen hjalar å syng'e.

check hjarta

hjarta

Slaktaren spúre om mi vill' have hjartun som låge i byttun.

check hjarte det

vere samd (på ein høgtidsam måte)

Svålaug sa 'u alli ha' hjarta det, at dótterí tók 'an Håvård.

check hjarte vént / hjarte godt

veldig fint / veldig godt; forsterkande uttrykk

'U song så hjarte vént. 'U ló si så hjarte godt.

check hjarteglad'e

svært glad, fylt av glede

Nò varte eg så hjarteglad'e; Såvi hèv' kåme ti' réttis.

check hjartenegg'e

vondt i hjarta (overførd tyding)

Eg fekk slig hjartenegg'e då Ingjer reiste ifrå mi.

check hjartesnill'e

hjarteleg snill og god

Taddeiv va' så hjartesnilt a menneskjin!

check hjartesýe

sølje som er forma som eit hjarta (Laga av berre ein tråd og med doblar i filigran. Botnen er saga ut av ei sylvplate og er gravert. Sølja kan anten vere med eller utan store lauv. Ein variant av "hjartesýe" er "hjartespretti")

Eg hèv' a gåmó hjartesýe heimi, mæ stóre lauv.

check hjelpandi

hjelpsam

Knút Hagâ va' allstǿtt så hjelpandi, å kåm jamt å hjelpte ti' i epl'onninn.

check hjelpe

hjelpe

Eg hjelpte 'enni mæ leksó. Hjelpi nå ti'!

check hjelpisfókk

personar som hjelper med eit eller anna på dugnad

Hèv' du sétt nåkå ti' hjelpisfókkjæ?

check hjonskap

ekteskap

Hjónskapi midjom 'ó Òlâv å Hæge varte i fyr år.

check hjúl
image

hjul

Der æ ei'kvort gali mæ dei eine hjúlinn!

check hjúlbòre

trillebår

Hjúlbòrâ mí æ rusta hòl í no, eg lýt kaupe mi a ný.

check hjúlfòr

hjulspor i blaut mark

Einår varte så grǿtelèg'e då 'an såg dei djúpe hjúlfòrin ette mýrinn.

check hjúlstokk'e

stokk som er fest til vasshjulet i ein kledestamp (denne har "lòkendar", altså taggar, som lyfter "lòkun" opp, dei dett ned og stampar vadmålet i troene)

Va' det lítí vassfǿring, så sveiv hjúlstokkjen seinare, å då tók det leng'e tíd å stampe vallmåli.

check hjúringehókk'e

liten holk som hjuringen kunne bere i meis på ryggen (td til nistemat)

Hjúringan ha' mæ sikkå graut'e i hjúringehókkjæ, ti' nyste.

check hjúringji

gjætar

Hèv du sétt nåkå ti' hjúringjæ?

check hjåm

tunt lag eller hinne som mest ikkje er mogeleg å sjå; t.d. på vatn, mjølk eller matvarer

Du tar 'kji leive detta, det æ barre nåkå hjåm. Det låg nåkå hjåm på vatnæ, det va' vel blómemjø̀l.

check

han (hó er stytting av dativforma honom)

Trykksterk:
Kofyri gav du beste sèti, og inkji henni?

Trykklett:
Da mǿtt' 'ó i enn sving'e.
check hodd

hall, helling

Der æ a gó' stakkslåtte i dei hoddinn. Det ræser tídt i dei hoddinn.

check hodde

hank, t.d. på ei bytte, gryte, ryngje o.l.

Hoddâ gjekk av då 'an sill' lypte byttunn.

check hóe (H)

dyr som er hokjønn
I Valle seier ein "hoe" (same o/u-lyd som i "turke" eller "lupte".

Hóâ æ helst'e allstǿtt mindri 'ell hannen.

check hogge

1. drive skogsdrift
2. hogge

1. No hogge da út heile skógjen, sa Gunnår, då 'an såg dei stóre hogstmaskjíní oppi líinn.
2. Tårål hoggje seg i leggjen.

check hogge bjalka

hogge tømmer
Sjå også hogge.

Tårål hèv' hoggje bjalka i heile vèt'e.

check hogge for langt

hogge tømmer over grensa til annan manns eigedom

Æ der úkviddi, kan an fórt kåme ti' hogge for langt.

check hogge inn'å annas

hogge tømmer over grensa til annan manns eigedom

Det æ inkji greitt å hogge inn'å annas.

check hogge 'nundi

hogge kvister og ris til å leggje på stakkstaden

Da hoggje 'nundi å la i stakkstâen godt mæ bjørkestranga, så at inkji høytti låg né'å jór'inn.

check hogge seg í

begynne med eit arbeid
Sjå også hogge.

I morgó tídleg vi' mi hogg' åkkå í mæ slåttæ. Nò have mi èti å kvílt lengji nóg, så mi ljóte hogg' åkkå í att'e.

check hogge ti'

svare med ord på ein "skarp" og kraftig måte

Jón hoggje ti' då Såvi kjýtte ko mykji 'an ha gjårt.

check hogglykkju

1. angrepsstilling; helst bruka om ormen
2. uryddig, ustø gange (full person), ikkje herre over situasjonen

1. Ormen låg i hogglykkju, å då sprang eg.
2. 'An sjangla å gjekk i hogglykkju.

check hoggsterk'e

sterk person som toler harde slag mot kroppen

Grundi va' an seig'e å hoggsterk'e kar'e.

check hoggstǿ'e

bruka om personar som toler mykje slag mot kroppen

'An va' så hoggstǿ'e fysst 'an slóst, tóttest tòle ko det va'.

check hogle

haglegevær

'An ervde a rasandi gód hogle ette faibróe sí.

check hòke

1. hake
2. krok under sleiv (del av skaftet)

1. 'An fekk a slag unde hòkâ så 'an úvita.
2. Kabrettesleiví ha' a hòke ti' å hengj' æ opp etti.

check hòkeband

band til å feste lua under haka med

'Å sòme blåhúvu va' der øyrneleppi å hòkebond.

check hòkesili

dobbelthake
Sjå også hòke.

'An hèv' vorte helste feit'e, å mange hòkesila hèv' 'an au!
Somme seier "a hòkeskjil".

check hókk'e
image

1. lagga trekjerald til å lagre mjølk o.l. i
2. jernring rundt skaft på diverse reiskap

1. Papa batt hókkjen godt fast på meisen.
2. Der va' så véne hókka av sylv på nívæ 'ass Taddak.

check hokke
image

jern- eller trereiskap til å slå saman trådane i ein bandvev
Sjå også skjilblad.

Eg vi' høyre mæ 'an Òlav Jónson om 'an vi' smíe mi a hokke.

check hókke si

ordne seg

Kossi vi' detti hókke si, i desse úveiræ?

check hókkelèg'e (V)

"heng ned som ein holk" (negativt ord om form på stakk)

Det æ 'kji vént itt stakkan æ hókkelège.

check hókkelòk

lok på treholk

Hókkjen mæ kabrette laut bytnast mæ a bytneskjinn unde hókkelòkjæ, så an kunna fǿre 'an trygt på hesteryggjæ heim'tt'e av støyli.

check hókkespòni

spunne ullgarn som er ujamt og klumpete (veikt og ubrukeleg til varp)
Sjå også smøygjespòni og spòni.

D'æ lyksi ti' var' hókkespòni fysst jentun lære sikkå ti' spinne.
Mamme la opp mæ meg at det måtte 'kji vare hókkespòni, det eg spann.

check hoklen

ustø og sein (om ganglag)

Taddeiv hèv' vorte så hoklen på sí gamle dage.

check hòl
image

1. sauemark som syner kven som er eigaren; klyppt td med holtong (helst bruka i eintal)
2. hol

1. Merkji hòl kunna vèr' vóndt å sjå om hausti, fysst det ha' vakse ti' udd.
2. Mi funne a daudt lamb som låg n'i dei djúpe hòlæ i bekkjæ.

check hòl i hòvúæ

blødande sår i hårbotnen

Eg sló hòl i hòvúi då eg hoppa i høyttæ å trilla mót a jinnskódd kjerre.

check hòl 'å

hol på

Nò lýt du sipte sokka, der æ hòl 'å båe hæló! Stivlan mí æ hòl 'å.

check holdtré

rekkverk

Eg gjekk néd troppí å héldt meg godt i holdtrétti, si' det va' så hålt.

check hól'e

1. "vill" etter noko
2. ting som er uthola
3. utsvelt

1. Sòme kara æ hóle ette kvendi.
2. Kubbestǿlin æ som règel hóle unde sætæ.
3. Då 'an kåm inn'tt'e, va' 'an plent hól'e.

check hóle moddu (H)

påfunn og småfanteri som folk flest oppfattar som tull og nautskap

D'æ nåkå hóle moddu å prǿve å få motórsagjí ti' gange på matolji i sta'en for oljeblanda bensín!

check hòlekrakk'e

spesiell barnestol med eit hol i setet slik at eit barn ikkje skal skade seg eller vere i vegen

Hòlekrakkjen varte au kadda straffekrakk'e ell' bånepíne.

check hòlekrók'e
image

1. midt bak på sokkar og i setesdalsgenser (strikkemønster)
2. mønster i løyesaum

1. Det vare vént mynstr mæ hòlekróka på lúsetrøyó.
2. Det var' brúka mange slags hòlekróka i løyesaumæ.

check hòlemót

halsgrop

Bukselòkji ska' røkkje 'punde hòlemóti.

check hólfís'e

innvolssjukdom som gjer at kyrne dreg luft inn i endetarmen slik at det vert lyd

Kjýne kunna drage hólfís'e itt da våre sjúke.

check hólke

uthola tre eller stein (naturleg eller laga av menneske)
Sjå også hólkejinn og verbet hólke.

Der va' a hólke i bergjæ dèr det samla seg vatn.

check hólke

hòle ut
Bruka i uttrykket hólke út.
Sjå også hólkejinn og substantivet hólke.

D'æ mykji arbeid å hólke út a stórt tròg.

check hólke út

hole ut (i tre; td olle, trog)
Sjå også hólke.

Æ det dú som hèv hólka út denné bodden?

check hólkejinn
image

holjern eller stemjern; reiskap til å hole ut i tre
Sjå også verbet hólke og substantivet hólke.

Eg brúkar hólkejinn itt eg ska' gjère a tròg ell' a sleiv.

check hólkjaka

holkinna

Itt an æ tannlaus'e, var' an hólkjaka å innmynnt'e.

check holl

1. skinn
2. kropp

1. 'An va' så mørk'e i hollinn.
2. Hestan have a holl som æ sò at an skâ'i kan létt setje seg vóndt í.

check hollig'e

fyldig kropp

Hesten 'ass Òlâv æ hollig'e å stór'e.

check holljúvra

store jur hjå kyr og sauer

Gamle kjý vare jamt holljúvra å få store júv'leiva

check hollslugge

1. kvinne som er stor og tykk
2. ku som er stor og tykk

1. Det va' a kallèg hollslugge Såvi ha' funne si!
2. Blómerós va' så turvtig å varte a hollslugge.

check hollåri

mothake, t.d. på ein fiskekrok eller lystrejarn
Somme seier "hallåri".

ongló æ an hollåri; 'an æ vónd'e å få út'tte itt an krǿkjer 'an unde skjinni. Hollåran feste seg i klæí så eg mest'e reiv da sund'e då eg løyste krókjen.

check hólmeit

spor i kvernsteinen der kornet vert male

Hólmeitan unde ivesteinæ i a kvinn æ hogne i a vifteform.

check hólne

verte innhol (magrast)

"Håri grånar å kjakan hólne, å sokkekåvan æ mest'e tóme" (stevline)

check holsandi

dragande i full fart

Ungan kóme holsandi mæ a stórt lamb som strita imót di det vann.

check holse

1. ta i, bruke styrken, dra, flytje noko tungt
2. grave til seg

1. 'An holsa å dróg på den tungji sekkjen. 'U holsa ti' mæ 'ó.
2. Gunnår holsa avgari mæ heile arvæ, syskjinní finge inkji nåkå.

check hólseglíp'e

svelget

Det gjekk néd hólseglípen som det va' smúrt.

check hólsglíp'e

øvste slòkji som tek vatnet frå stemmen til rindeslòkji

Hólsglípen samlar vatni så det var' gó'e byrr'e.

check hólske

glefse i seg mat eller drikke, vere grådig

'U hólska í seg, så det va' nóg lengji si' 'u ha' sétt mat'e. Det va' kalleg som 'an hólska ti' si.

check hólskrýti

ein som ikkje kan få nok av eit eller anna

Eg varte så vidd'e dei hólskrýtó som alli tóttest få nóg ǿl.

check hólsolten

skrubbsvolten

Æ an hólsolten, så vinn'e an inkji gange så langt.

check holve verre

mykje verre, endå verre

Då Svein bigjynte å fortelje skrø̀nu, varte det holve verre.

check hóløygd'e

augo sit langt inne (vert rekna for fint, om det ikkje er for mykje)
Sjå også kúløygd'e som er det motsette.

Jenta va' så hóløygd.

check hombót

knehase

'U fekk a hardt spann i eine hombótí så 'u seig i hóp.

check hòmel

tverrtre i enden av skjækene, "hòmelen" fester ein med lekkje til reiskapen ein skal dra (hestereiskap)

Eg laut stelle an ný'e hòmel ti' drættæ.

check hómi

holme

Mi ródde út ti' an hómi å ha' kafférús.

check Homm

Homme (gardsnamn i Valle)

Våri kjæm'e tí'leg i Homm.

check hommbyggji

mann frå Homme i Valle

Der va' mange hommbyggja ti' messe i dag.

check hòmúli

tverrtreet / tverrbjelken i skokla og drætti.

Eg lýt feste lekkji i hòmúlen.

check hond

hand

Eg frýs'e så 'å hondó, eg æ vassvalen.

check hondfyddi

"lóven full" (det som får plass i ei krum hand)

Mi brúke a hondfyddi mæ kaffé oppi kaslen.

check hondtak

handtak

Hondtòkjí på båe taskó mí hav' fare sund'e.

check hondtlangari

handlangar, hjelpesmann

D'æ greitt for fagfókk å have an gó'e hondtlangari.

check honett'e

nett i framferd, god til å kle seg fint (om kvinner)

Jórånd va' a honett jente.

check honk

1. ring av tre eller tråd til å feste ei grind med
2. hank på bytte

1. Kòr hèv' du gjårt av adde honkó?
2. Eg lýt få mi nýe plastbyttu, henkan hav' bruste av

check honke

feste honkjí i ei grind

Eg rópa ett' 'enni Titta at 'u måtte inkji gløyme å honke ette seg.

check honn

horn

Tripp trapp tréskó, fideliddelérskó, femkommavallabokk, ko mange honn sèt' eg opp? (gammal regle)

check honn rugge (meg)!

forsterkande uttrykk

Honn rugge, no lute mi kåm' åkkå heim'tt'e!

check honn å bein!

forsterkande uttrykk

Honn å bein, det va' leitt, no varte eg for sein'e ti' bussæ!

check honnimeg

forsterkande ord

No lýt du honnimeg slutte mæ dessa masæ dí!

check honnjåg'e

hjørneskakk (td ein bygning eller ein hesteslede der alle fire hjørna skal ha rett vinkel, og diagonalane ikkje er like lange)
Somme seier: "hynnejåg'e".

Denne dynní æ så honnjåg at 'u passar mest'e inkji inn i karmen.

check honnklaka

frose tvers igjennom; vert ikkje gradbøygt
Sjå også klaka.

Vatni i byttun va' honnklaka då det ha' stae úti om nóttí.

check honnring'e

forgylt sylvsmykke for karar som vert fest like under halsknappane på bunadsskjorta

Honnringjen kan for sòme vèr' vanskeleg å få på seg.

check honnspite

spite laga av horn

Honnspitun våre greie ti' feste ljåren ti' orvæ mæ.

check honnstein'e
image

hjørnestein under ein bygning (ikkje mur)

Der æ så håge honnsteina unde Hoptulǿunn.

check honnveir'e

ver med horn

Honnveirin æ fæle ti' stangast, men koltreveirin kunn' stange, dei au!

check honnåri

ver med horn
Sjå også rísbít'e, veir'e og slagveir'e.

Svein hèv' enn honnåri som æ lei'e ti' stange dei hí veirin.

check honten

jammen

Eg veit honten inkji om eg vi' detta!

check hòpe

1. rygge, gå eller køyre bakover
2. ikkje gje seg td i diskusjon (overførd tyding av forklåring nr 1)
Sjå også òpe (V) og bakke.

1. 'An hòpa si útive lǿetroppí. Hop! hop! ell' hòp di! sa da hesten.
2. Bjørgúv hòpa alli for nòken, 'an stó' allstǿtt på sitt.

check hópe

samle i flokk (td sauer)

Hunden va' makelaus'e ti' hópe fænåren.

check hoppe i eitt (V)

lengdesprang med tilløp

Bjynn Sandnès va' fæl'e ti' hoppe i eitt.

check hoppe i trjú

hoppe tresteg

Hoppe i trjú va' ein av konkurransó på 17. mai.

check hoppe maksís

få katt eller hund til å hoppe over ei hindring (td armane til eigaren)

Det va' gjævt å have an hund'e som va' gó'e ti' hoppe maksís.

check hoppe stilt

lengdehopp utan tilsprang

Sku' mi hoppe stilt i dei lange fríminuttæ?

check hopt

hindring

Det ha' kunna vòre nåkå hopt, så at sauin inkji kåme né'at garæ. Eg sette opp a hopt så det varte léttare å få sauin inn i tadden.

check horg

1. flokk, skokk
2. bergknaus, fjelltopp (helst med bratte sider)

1. Heile horgjí sat rundt bórdi.
2. Eg reiste oppå horgjí å glåpte ette sauó.

check horpe

harpe (også bruka om munnharpa)

Gunnår i ormegaræ, i Hylestadpórtalæ, spila på horpe.

check horpetunge

fjøra i munnharpa

Horpetungun vare tídt gjåre av sageblad.

check hórt'e

rund bergknaus (eller stor haug)

Aurahórten æ an hórt'e i Bykle.

check hórungji

barn der eitt av foreldra var gift med ein annan (i eldre tid)

Mi tale inkji om hórunga lenge'.

check horve

1. liggje, vende mot, halle
2. ikkje greie noko (om arbeid)
3. bruka i samband med å tale usamanhengande (utan fornuft og meining)

1. Denna støylen du lýt gló etti, horver at sǿri.
2. Eg ha' så mykji å gjère i gjår at eg visste alli kòr eg horvdi.
3. 'An tala så det alli horvdi.

check horve ti'

slumpe til, høve til

Det horva sò ti' at da treftest i bryddaupæ.

check horvedrag

stripe etter horv i åkeren

Fysst da kjøyre rullestokkjen, jamna da út horvedrògjí.

check horvehei

snaufjell

Mi funne desse sauin på horveheiinn.

check horvekross'e

kross i molda (laga med horveríva når horvinga var ferdig)

Da laga horvekross'e mæ horveríve, mæ vón om gó' grǿe.

check horveleg

passeleg, brukbart

Det gjekk så horveleg godt mæ arbeiæ i dag.

check horveríve

særleg kraftig rive (bruka til å "slette åkeren"; slå sund klumpar og jamne ut etter arden, og vidare til å samle ugras)

Horverívâ va' for tung ti' rake ihóp høy mæ.

check hosl

hassel

Hoslí veks'e godt dèr der æ sólríkt å gód jórd.

check hoslerunni

hasselkratt

Hoslerunnan vakse helst'e dèr det æ sǿlt.

check hoss

1. ungmerr
2. beist (bruka om krøter)
3. ugrei kvinne
(ordet vert oftast ikkje bøygt)

1. Æ det hoss, 'ell hest'e, detta fyli?
2. Denne kvígâ æ a fæl hoss!
3. Gunbjørg va' a hoss mæ 'u va' ung, men 'u fókka si ette kverrt.

check host'e

helst, temmeleg, nokså

Eg æ host'e sein'e, men eg kunna alli kåme førr'e. "'Er æ host'e kaldt i dag", sa Tarjei. Eg tótte denna prísen va' host'e mykji.

check hóstekjǿre

hosteri

'An fekk slig a hóstekjǿre at 'an héldt på å kóvne.

check hóstelúne

hosteri

Eg fekk slig a hóstelúne at eg laut prǿve å drikke vatn for å sleppe hóstâ.

check hósteskjǿre

lang hosteri

'An fekk slig a hósteskjǿre, å dèr kåm snerpâ mæ svudd'e opp.

check hottast

rive kvarandre i håret (hårdragast)

Itt da slógest, våre da fæle ti' hottast.

check hotte

lugge, rive i håret

Eivind va' fæl'e ti' hotte då 'an va' líten.

check hott'e

1. hårlugg
2. grastust, treklyngje

1. Gútan våre jamt i hottó 'å kvorairne.
2. Der va' fullt av hotta út'å voddæ.

check hotte tòk

jamn og uavgjord kamp

Det va' hotte tòk midjom 'ó Bjørgúv å Gjermund.

check hottefòk

uttrykk bruka om når menn kasta av seg hatten når dei slost

Det vare 'kji nåkå hottefòk lenge', for fókk gange alli mæ hatt'e nò.

check hottemýr

myr med mykje tustar og små tuver

"Det æ 'kji gama 'å heió slå, itt det æ hottemýra å líti 'å" (stevline)

check hottutt'e

tusten grasmark (uslått beitemark der sauene ikkje beiter)

Det va' vóndt å slå i dei hottutte grasvoddæ.

check hovdari

mann frå Hovden

Dei gamle hovdaran gjinge tídt mæ tilemarksbúnâ'e.

check hovdebròt

vanskeleg oppgåve eller problem

"Rúbiks kúbe" æ a fælt hovdebròt.

check hovdeflått'e

skinnet av eit flådd sauehovud

Itt mi slakte saui ell' lomb så grave mi néd eisteballan, vemban å hovdeflåttan.

check hovdegjår

1. hovudpute (Hylestadmål)
2. hovudgjerd, altså hovudenden på eldre senger (Vallemål)
Sjå også hovdekoddi.

1. 'An banka hovdegjårí så 'u fekk rétte formí.
2 Èg líkar best'e at hovdegjårí æ mót veggjæ.

check hovdekoddi (V)

hovudpute
Sjå også hovdegjår.

Pål fekk 'kji sòve si' hovdekodden va' for stór'e.

check hovdekolls

brått, med det same
Somme seier "hòvekolls".

"Detti kåm så hovdekolls på meg, at eg kan inkji vèr' mæ", sa Yngjebjør.

check hovdelaug

vatnet ein vaska hovudet i (td til jol)

Hovdelaugji måtte inkji skvettast útom.

check Hovden
image

Hovden (øvst i Bykle kommune)

I Hovdâ hèv' der vòr' mang a útbyggjing i seinare tí'.

check hovdepeil'e

kronisk hovudverk

Tóre va' så plaga mæ hovdepeil'e, 'u varte mest'e únýt.

check hovdeplagg

alle slags hovudplagg (td luer og hattar, for kvinner og menn)

Du må 'kji gange forotta hovdeplagg i desse kjylæ!

check hovdeskultr'e

hovudskalle

Der ligg'e tvei hovdeskultra oppi skógjæ, det må vèr' rèven som hèv' drègje ti' mæ da.

check hovdeskål

hovudskål

Det æ lívhætt fysst an fær bròt på hovdeskålí.

check hovdesmotte

opninga for hovudet i ei skjorte eller genser

Denne hovdesmottâ æ så trong at eg fær 'æ 'kji ive hòvú'i. Der æ trjå smottu i a skjorte; hovdesmottâ å smottun fram'å hondó.

check hovdestúps

1 brått
2 "stupe kråke"

1 Eg laut hovdestúps ti' doktaræ.
2 Eg raut hovdestúps néd reiní.

check hovdeverk'e

hovudverk

Eg hèv' slig hovdeverk'e at eg trúr eg lýt take a tablette.

check hovdi

bergknaus

Der æ jamt vént útsýn ifrå hovdó.

check hóv'e

hov (på hest)

Nò hèv' eg skódt adde fíre hǿvan.

check hòvefletti

skinnet på hovudet til storfe

Eg trúr eg vi' beite mi býretòg av desse hòveflettæ.

check hòvegalen

1. forstyrra i hovudet av td støy
2. sinnsforvirra

1. Eg vare plent hòvegalen av desse håge spilingjinn dí!
2. Nils varte hòvegalen å måtte på Eik.

check Hòvi

Hovet (gardsnamn i Hylestad)

Hòvi ligg'e å austelénæ av Otre.

check hòvoll

vevskei som har små spiler 

Anne trædde hòvollegåni gjænom hòvolli.

check hòvolle

kvinne som talar mykje og overdriv ofte
Sjå også hòvollegån.

Lisle-Torbjør va' a hòvolle, som an inkji visste om an sill' trú på.

check hòvolle

1. tulle og tøyse
2. træ renninga inn "hòvollaugo" i vevreien
3. binde hovold (hòvoll) i bandvevreie

1. Anne hòvolla å rǿa.
2. Åslaug hòvolla ti' nýe gardínu.
3. I bandvèvæ hòvolla da mæ rennegån.

check hòvollegån

garn bruka som vevrenning til golvteppe o.l.
Sjå også hòvolle.

Ska' an vève lýt an stelle seg ti' mæ hòvollegån.

check hòvolletal

ikkje truverdig talemåte

Anlaug kåm mæ nåkå hòvolletal som inkji va' sætandi, men barre fjas.

check hòvolletrǿe

trǿe (pedal) som ein trødde på i veven

Hòvolletrǿun vorte brúka ti' skjilji i vèvæ.

check hóvtrong'e

innovervend hovvegg (på hest)

Gråren va' hóvtrong'e så det va' så fórt ti' at 'an varte halt'e fysst an skódd' 'an.

check hòvúd

hovud

Eg hèv' havt nòkå vóndt i hovdæ i det seiste.

check hòvúdsaum'e

sparespiker under hælen på sko

Hòvúdsaum'e brúka da ti' å spare leiri på hæló.

check

ho

Trykksterk:
æ i allfall greilèg.

Trykklett:
Èg tikje at 'u æ greilègast'e, Èlí.
check húd

hud, skinn

Eg æ så tídt så tjurr'e i húdinn.

check húdehest'e

underjordisk hest ("tussehest")

Margjitt sa 'u ha sétt húdehesten a gong.

check húdhyl'e

høl i bekk der dei før i tida la skinn i bløyt for å løyse av håra

Skjinni kunna liggje i vatn oppti' tvei måna i húdhylæ.

check húdi

"villmann"

Adde tótte at Ånund å Dreng våre nåkå húda.

check húdskór'e

sko laga av hud av kalve- eller reinsskinnsfitjar (dvs. huda på leggbeinet til dyret)

Húdskóne vorte brúka i høyskóg i hóp mæ lodda å snjósokka.

check hufse det ti'

gjere eit arbeid uvørde og i farten

Mi kunne inkji hufse detti ti', mi ljóte gjèr' åkkå fyri!

check hugge

vere til hugnad eller glede

Det huggar å vite at det vårar snart.

check hugging

trøyst, trøysteord

Det hjelpte ingjó hugging, 'an våla heile kveldi. 

check hugham'e

vardøger, "åndebod"

Det va' hughamen 'ass Tårål møyrí ha' høyrt.

check huglegt

trygt, godt, sikkert

An kan alli gange huglegt itt d'æ svikhålt. D'æ huglegt have mykji tjurr'e vé'e ti' vetræ.

check hugmykjen

tankefull, tungsindig

'U sat så hugmykjí innmæ sivâ, å studde andliti mót hondó.

check hugål'e

1. hugheilt, trygt, utan tvil
2. ivrig etter

1. Detta kan du hugålt gjère!
2. Hæge va' så hugål ette å få tale mæ 'an Torgrím.

check hugålskleg (V)

1. brått, skarpt
2. fort, glupande
3. med godt mot, ihuga
Somme seier "hugålsleg".

1. Karen kåm så hugålskleg at eg stokk mest'e.
2. 'An åt så hugålskleg, 'an måtte vère solten.
3. Åsmund tók ti' mæ arbeiæ så hugålsleg.

check hui! (V)

Utropsord (bruka berre i Valle)

Å hui, nò mòge di passe dikkå på desse filleísæ, så di inkji dette í!

check huivel! (V)

Utropsord (bruka når ein vert fortald noko fælt; bruka mest berre i Valle)

Å huivel, detta kan inkji vèr' satt!

check húke

1. hole, gøymestad, tilhaldsstad
2. bruka i uttrykket kåme ó' húkunn.

1. Jasan have jamt a húke, dèr da løyne sikkå, så da æ trygge. 'Tårål kjæm'e alli ó' húkunn, 'an æ mest'e alli út lenge'.

check húk'e

"vinkelrett" kroppsstilling (på huk)

Da sette sikkå 'å húkjen. Da såte 'å húkjæ mæ da plukka bèr.

check húkegjǿdd'e

Feit. Gjeld grisar som ikkje greier å stå på alle fire, men berre sit på baken (på huk)

Húkegjǿdde grísi æ inkji mykji være som slakt.

check hukk

1. "merke" for ei oppteljing
2. markering av utført kontroll

1. Eg sette a hukk på veggjen for kverrt høyslassi eg kjøyre inn'å trandan
2. Det va' èg som stó' å sette a hukk for kverr persón'e mi ha' kontrolléra at mǿtte fram på dugnâ'en.

check húksokk'e

snøsokk (open heilt opp, med krokar og snor)

På an kvít'e húksokk'e æ det svårt'e kvåri fram'tt'emæ plǿsunn å oppette leggjæ.

check hulse

springe ujamt

Bjynnen hulsa fyri, å rèven dilta etti. 

check hultre

småspringe, såvidt ein spring (som om det ikkje hastar)

Bjynn hultra å sprang nær mi såg' 'an. Eg va' så mætèkjen at eg greidde 'kji kå hultre.

check humlebrend'e

stukken av humle

D'æ 'kji jamt an vare humlebrend'e.

check humlebǿli

humlebol
Sjå også bǿli.

Humlebǿli finn'e an jamt n'i jórdinn.

check humlemjøyr'e

humlehonning

Humlemjøyren æ sǿt'e å gó'e for yngelen.

check humlerøys

steinrøys på dyrka jord (før dyrka dei humle i røysar, så ho ikkje skulle spreie seg, avdi ho hadde så lange og rasktveksande røter)

Humlen i humlerøysinn varte brúka ti' ǿlbryggjing, for det gav a gó' smòk i ǿlæ.

check humlesíl'e

sil til å sile humle (ved ølbryggjing)

Botnen i humlesílæ æ flétta av tæga.

check humli

humleplante

Dei gamle dyrka humli i stei'røysó så 'an inkji sill' spreie seg.

check hundrâ'

mellom to hundretal

Eg bitala på fjóri hundrâ'i for klokkâ.

check hundsk'e

hard, streng, hundsande

Sòme lærara kunna vèr' hundske i gåmó tí'.

check hundungji

hundekvelp

Bikkjâ åkkå fekk fem hundunga.
check húnebère

hobjørn (bjørnemor)
Sjå også bjynn'e og vetlé'e.

Mi såge a húnebère tvei unga.

check hunten hell'e!

kraftuttrykk ("småbanning")

Hunten meg hell'e, hèra va' det glatt! Hunten; dèt va' leitt at eg sille gløyme lykló ti' búinn.

check huntre

1. drygje, stanse, kvile, vere ei stund på ein stad ("huntre" er noko kortare tid enn å tǿvre)
2. forseinke, verte oppteken av noko anna enn det ein har planlagt
3. lure seg unna noko
4. småspringe, dulte

1. Eg huntra nòkå Valle handel. Mi huntra der a bil.
2. Det huntra åkkå nòkå, så mi vorte seinare 'ell mi tenkti.
3. Du må 'kji huntre undâ, no som mi hav' så mykji som ska' vèr' færigt ti' kvelds.
4. 'U huntra å sprang.

check húr

dørblad
Sjå også dynn.

Lat atte húrí, Bóa!
check húrejinn

den delen av dørhengslet som er fest på dørbladet
Sjå også krampe.

Húrejinní våre jamt vént smía.

check húrering'e

smidd jernring til å opne og dra att døra i td eit stabbur

Jamt våre húreringan vrine, for i búr, lopt å stópp'ús lagra da den lívsviktigji maten å dei fínaste klæí .

check húr'òke

fordjupning i ei svill som døra skal svive i

Det va' kalleg di det kvein i húròkunn.

check hurrandi

fort

"Opp Slòv å néd'tt'e Hurrandi" æ a herme mæ tvau stadnomn frå Homm. Det gjekk hurrandi då mi løypte néd líí.

check hurre

fare fort

Gjermund hurra néd líí.

check hurre ivi

fort og overflatisk

Gýrí hurra ive tili mæ tilefillunn då 'u høyre at 'u sille få sjalefókk.

check hú'rusa

avskrapa hud; vert ikkje gradbøygt
Sjå også flette og rålíka.

Eg saga timr for 'an Gjermund i dag, åkåm leiesvein i klem, å varte hú'rusa.

check hú'ruse

skrape av det ytre skinnet ved uhell (td på fingeren)

På gróvt tré, 'ell an ruflutt'e stein'e, æ det fórt ti' hú'ruse seg 'å hondó.

check hurvl'e

uvyrden person 
Sjå også hurvle og hurvlutt'e.

An hurvl'e æ ein som inkji æ så nøyen mæ å gjère ting greitt.

check hurvle

1. gjere dårleg og slurvete arbeid
Sjå også hurvl'e og hurvlutt'e.
2. fare fort og uvarleg

1. 'An hurvla det ti', så det varte inkji støygt ell' sterkt.
2. 'U hurvla avgari i úkviddæ.

check hurvle ivi

rake over med rive for å dekke til frø

Margjitt hurvla ivi mæ rívunn då 'u ha' sådt plænfræi.

check hurvlutt'e

ru overflate
Sjå også hurvl'e og hurvle.

Di gamle bóri æ så hurvlutt'e at eg lýt pusse det mæ sandpapír. Der va' an hurvlutt'e ís'e på Øyræ i dag, så det va' vanskeleg å skjeisse.

check hús
image

1. hus, bygning (Mest bruka om bustadhus. Fram til no har ein helst bruka fleirtalsformene til dette ordet om eitt hus; td "eg búr i húsó 'ass Gófa").
2. øskje
3. huslyd (berre bruka i bunden form eintal)
Sjå også stògehús.

1. Det æ kostbart å måle itt an hèv' sò stóre hús. Eg búr i húsó . Kvæ æ herri i húsæ?
2. Hèr æ a greitt hús ti' dei nýe munnhorpunn dí!
3. Da finge tæring å dǿe, heile húsi. Tæringjí rudde út húsi.

check húsarm'e

dårlege bygningar på ein gard

Denna garen æ så húsarm'e at an kan mest'e inkji bú der.

check húse

byggje hus

Ivår húsar i Nórdstog.

check húse ivi

når isen byggjer seg opp så vatnet renn under, t.d. i eit kvernslok

Fysst det húsar ivi, kan an male.

check húsefré'e

fred i huset

Da finge endeleg húsefré'e då sòn deiris flutte út mæ dei fæle stérióanleggjæ sí.

check húsegríni

mann som er lei og vrang heime

Mannen va' enn húsegríni, men úti i bygdinn varte 'an reikna for grei'e å omgjengelèg'e.

check húsejokli

istapp frå hustak

Det va' kalleg mæ húsejokla på húsó i dag.

check húseklokke (H)
image

veggklokke
Sjå også husklokke (V).

Der hékk så vé' a húseklokke i stògunn.

check húsemidjom

mellom hus (gå frå hus til hus)

D'æ langt húsemidjom sòme stad.

check húsens fókk

einkvan som høyrer til huset

"Kåmi nå inn, d'æ barre húsens fókk", sa Góme mæ dei som stóge úti 'å heddunn.

check huseskrøyvi

eit eller anna som tek mykje plass (og er for stort for rommet det er i)
Sjå også skrøyvi, skrovlen og angrǿmen / andrǿmen.

Denna gamli vevreien æ slig a húseskrøyvi, mi kunn' alli hav' 'an i stògunn lenge'!

check húseteig'e

jordteigen der våningshus og løe står på eit gardsbruk

Húseteigjen varte på jamnen slègjen fysst'e i slåttæ.

check húsfókk

folk som mot noko arbeid fekk husvere (dei høyrer ikkje til huslyden)

Kan du skjø̀ne at dei som æ så mange húsens fókk hav' plass'e ti' húsfókk au?

check