Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på S: 1343 | Totalt: 6903 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check saddi

1. botnfall (som ein ikkje vil drikke; bruka berre i eintal)
2. brýnesaur'e, slípesaur'e
Sjå også gradd.

1. Den sadden som æ né'å botnæ av ǿldunkjæ, hève gjårt det 'an ska', å må inkji fýe ǿlæ.
2. Der ligg'e mykji saddi i slípetrónæ.

check sagemust
image

sagflis

Sagemusti varte førr'e brúka ti' isolasjón'e i veggjó.

check saks

1. hakk
2. hakka kjøt

1. Da hakka opp håm'e ti' saks, å blanda det mæ varmt vatn å grjón, å detti brúka da ti' å gjève hesta å kjý.
2. Da hakka kjø̀t å innmat'e i saksetrògjæ ti' saks å kurv'e.

check saksenív'e

kniv til å finhakke kjøt med

Sakseníven brúke mi ti' å sakse kjø̀t i saksetrògjæ.

check saksetró

tró som vart bruka til å hakke opp kjøt og innmat 

Førr'ell da finge kjøtkvinna, hakka da opp kjø̀t å innmat'e i a saksetró.

close saksetròg tròg der dei hogg opp innmaten i småbitar (ved slakting)
close sal'e

andre høgda i eit hus (mindre bruka ord om skjeltili)

check saligheitsvèg'e

"den smale veg" (om frelse)

Mikkjål vålde saligheitsvègjen på sí gamle dage.

check salme

salme

Mange av salmó æ eldgamle.

check salmedunk'e

salmodikon (kanskje eit noko skjemtande namn på dette instrumentet)

Skúlemeistaren spila på salmedunkjæ.

check salóne

salonggevær

A salóne spenner inkji fysst an trekkjer av.

check sambróer

heilbror

Eg æ sambróer 'ass Taddâk.

check samling

kristeleg møte

Det va' jamt samling i Oppistog sundagskvellí; då sunge da å låse gussórd.

check samlogbeiti

fellesbeite
Sjå også samlòge og samlogrús.

Om våri gjætte mi sauin i samlogbeitæ.

check samlòge

sameige, eige i fellesskap
Sjå også samlogbeiti og samlogrús.

Da ha' a samlòge mæ neiri Voilevatni.

check samlogrús

spleiselag med mat og alkoholhaldig drikke
Sjå også samlòge og samlogbeiti.

Tóvtirúsi, den tollti dagjen i jólinn, va' a samlogrús.

check samregn

samanhangande regnveir; bruka berre i eintal

Det hèv' vòre samregn i heile dag.

close samslåtte

sams slåtteteig

check samsyskjin

sysken med same mor og far

Dei æ samsyskjin, men mi våre 'kji kå håvsyskjin.

check samsyster

heilsyster

Eg hèv' tvæ samsysta. Samsyste mí heite Rannei.

check sandbraut

skråning med laus og fin sand

Ungan stròka i sandbrautinn.

close sandrulk'e

åme av eit vasstroll (har rundt seg eit sandhylke; derav namnet)

check sandskúring

skuring med never og sand

Fysst da flutte på støylen, laut da ti' mæ sandskúring av adde trékoppa.

check sangr

1. mas, klage
2. tunt og kvinande mål

1. Eg vare leid'e dei sangræ, alt tikjest vèr' gali.
2. Det æ a fælt sangr mæ 'enni Angjær. 

check sangr'e

person med sangrande mål (ubehageleg å høyre på)
Sjå også sangre og sangren.

An var' tròta av å høyre lengji på enn sangr'e.

check sangremål

syngjande og mest gråtande mål

Der kåm a bé'esi-kjèring ti' åkkå som tala mæ sangremål for å få nåkå mat'e.

check sangverk

småbjøller som heng på ei tykk lerreim over hesteryggen framme (bruka på kyrkjeveg)

Sangverk på mange hesta i a færd gav a hågtídeleg stemning.

check sank'e

1. den siste delen av ein flokk med husdyr som vert drivne heim frå beite (eller dei siste sauene ein manglar)
2. framand sau i flokken

1. Det æ godt fysst an hèv' fengje heim'tt'e sankjen.
2. Det æ den som gjæter som hèv' sankjen, å fær eige sauen.

check sannsòge

soge som skal vere sann (noko som verkeleg har hendt)

Sòme gamle sògu æ sannsògu.

check sarr

lyd frå forsamling (alle pratar samstundes)

Eg kan alli sitje lenge' i desse sarræ.

check sarri

treg og seinfør mann

Bjúg hèv' vorte enn sarri på sí gamle dage.

close sarseplagg

hovudplagg for kvinner

check Sattan

Satan

Læraren lívræda åkkå mæ Sattan å Helviti.

check sau'

mat eller suppe som kokar
Sjå også sjóe og kåme 'å sau.

Eg kan 'kji súpe suppâ plent av sau'inn. Den eine sau'í varte bèt'e 'ell den hí. Suppâ hèv' kåme 'å sau'. 

check sau'e

sau

Tóre ha' sétt an eisemadd'e sau'e mæ Valevatn i gjår.

check sauefadd

sau som er slakta og hengd opp

Ko mange sauefodd have di færige ti' luting?

check sauefóstr

foret som går med til å fø ein sau over vinteren

Der æ væl tíe sauefóstr på desse teigjæ.

check sauemaur'e

sukkermaur

D'æ úgreitt få sauemaura inn i húsí.

check saueskúi

sauesjå

Førr'e sa da saueskúi ti' sauesjå.

close saumari

person som saumar

close saumasjúre

vadmålsbelte til understakken (fora med ruskeverk, sauma med kross-sting)

check saum'e

1. spiker
2. saum i td klede
Sjå også saume.

1. "Slå í tvei sauma dèr", sa snikkaren mæ læregúten.
2. Buksun hav' rakna i saumæ.

check saumetrå'e

tråd som vert bruka til veving

Saumetråen sille tvinnast attå varpi, ti' vístri.

check saumeverk

stramei

An kan inkji brúke saumeverk itt an vi' saume krulla.

check saupgraut'e

graut laga av saup og byggmjøl

Bassegrauten va' saupgraut'e.

check saupsíl'e

sil til å sile saup med

For å få út det lisle som va' etti av smø̀r i saupæ, auste mi det opp i enn saupsíl'e.

check saur'e

leiraktig masse

Det legg'e seg saur'e i botnen av slípetróne. 'An gróv veitu å vassa i saur'e. Itt an bòrar i stein'e, lýt an have a fille kring bòri så inkji sauren skvett'e opp'å mannen.

check sausari

rotekopp (person som ikkje maktar å få orden på livet sitt)

Borgår varte kadda an sausari, 'an tóttest alli greie å få orden på nòkå ting.

check sauss'e

sterk lyd av vind

Fysst det blæs'e rektigt hardt i skógjæ, seie mi at "det æ i ein sauss'e".

close sautrekopp'e

person som ofte klagar

check savi

massen som kvar vår dannar seg mellom stamma og borken på eit tre (Som utpå sommaren stivnar og vert til ein ny årring. Somme skrapar av og et denne, han smakar søtt).
Sjå også save.

Eg líkar saven på selje å bjørk.

check sègetrå'e

muskeltråd, sene

Skúlemeistaren fortålde ungó kòr sègetræan våre feste i sjilettæ.

check sègji

sene

Eg strøkte sègan i hæló så eg kunna naudt gange.

check seigd

seigleik (evne til å halde ut)

Da ha' seigd ti' halde út, karan som ha' tèkje på seg arbei'i.

check seigost'e

ost av sur mjølk (rennemjølk)

Seigosten hékk i skjeggjæ 'ass Haddvår.

check sekk'e

sekk

Gònil å Birgjitt finge nýe sekkji då da bigjynte i skúli.

check sekkjefille

uvand "golvklut" av sekkestrie (bruka i eldre tid til "grovreingjering" av golv i periodar når folk gjekk ofte inn og ut av huset med mykje jord eller møkk under skorne)

Sekkjefillâ varte brúka ti' úvand'e tiletvått'e.

check sekkjeverk

bomullstøy som før hadde vore bruka til noko anna i (td kveitemjølsekk)

Då mi ha' øydt opp mjø̀li i sekkjæ, brúka mi sekkjeverkji ti' hovdekoddvèr.

check seljari

seljar

Nò for tí'inn æ det sjella 'er fèr'e seljara rundt i bygdinn.

close selle

kvinne med diplomatisk veremåte

check selli

skøyar, morosam kar

Taddak va' an snódig'e selli, an visste alli ko 'an kunna finne på.

check selskapi

reisekamerat, felag

D'æ greitt å have an selskapi fysst an æ 'å heiinn.

check sende

sending (t.d. taknever eller høy), ladning

'An kasta a dugeleg sende mæ siment inn i hòli. Paal-Helge kåm mæ a veldig sende då 'an gav út fíre bǿka i ein smedd'e.

check sending

mat for mora etter ein fødsel (td graut eller kaker)

Gýró va' mæ sending ti' 'enni Anne då 'u ha' fengje fysste båni.

check sendingsgraut'e

rjomegraut som vart gjeve til ei kvinne som nettopp hadde fått barn

Sendingsgrauten båre da i an grautambari.

check sènedrætte (V)

senedrått, krampe; bruka berre i eintal
Sjå også sènedrått'e (H).

Eg fekk sènedrættâ i båe leggjó.

check sènedrått'e (H)

senedrått; bruka berre i eintal
Sjå også sènedrætte (V).

Eg fekk sènedråtten i båe leggjó.

check sènetaum'e

fiskesnøre av sen

'An fiskar mæ enn boksi det hèv'e vòre fiskebolla í, å så hèv' 'an nulla enn lang'e sènetaum'e rundt.

check sengjebórd

planke frå vegg til vegg framføre seng i ei bu på heia
Sjå også kvílestokk'e.

Der va' jamt mange innskorne nomn i sengjebórdó.

check sengjefærd

barselseng

Fysst Mamme ha' sengjefærd, kóme da mæ graut'e i an ambari.

check sengjegraut'e

barselgraut

Rjómegraut'e varte nóg tídt brúka ti' sengjegraut'e. An grautambari varte brúka ti' å bère sengjegrauten í.

close sengjekåne

barselkvinne

check sennep

sennep

Detti sennepi æ bèt'e 'ell det eg fysst'e prǿva, sa Såvi. Mange vi' have bå' ketsjup å sennep på pylsun.

check sepratórbosti

boste til å vaske "sepratórtúten"

Sepratórbostan våre gjåre av hesjetrå'e som da vrie stívt hår inní.

check sepratór'e
image

separator, reiskap til å skilje fløten frå mjølka
Sjå også skrýti, kúlâ, skålinn og seprere.

Det æ tungt å sveive sepratóræ.

check sepratórkúle

kule der fløyten og den skumma mjølka vart separert (del av separatoren)

I sepratórkúlunn va' der skåli.

check sepratórspann

spann til å ha den useparerte mjølka i (del av separatoren)

Sepratórspanni stó' på skrýtæ

check sepratórtút'e

tutar der fløyten og den separerte mjølka rann ut

Det va' viktigt å halde sepratórtútan reine.

check serr

"spreidt smårusk" (t.d. rester av høy)

Der va' barre etti nåkå serr på dessa mýrinn.

check seslebók
image

lommebok
Sjå også sesli.

Tarjei fekk så grei a seslebók av gófa sí ti' konformasjónæ.

check sesli

pengesetel
Sjå også seslebók.

Konformantan vi' helst'e hav' stóre sesla i gåve.

check sèt

sitjeplass, sess

Eg fann mi så godt a sèt i skuggâ. Dèr tók du sèti mitt!

check sètarbei'

arbeid som ein utfører sitjande

Det vare 'kji kå nåkå rikk mæ sètarbei'æ itt an ska' stelle bå' hús å fjós.

check sètebú

"bu" på støylen med eldstad; der folk heldt til om sommaren
Somme seier "sètabú".

Ha' det 'kji vòre for skóteró, så ha' mange sètebúi rotna néd.

check sètehús

bustadhus, hus som folk bur i (bruka berre i fleirtal)
Sjå også stògehús og hús.
I eldre tid sa ein ofte "sètahús".

Sètehúsí åkkå æ bygde i 1920.

check sèti

flat del i noko bratt terreng

Der va' så véne nåkå moltu på dei evste sètâ.

check setj'epli

settepotet

An lýt leggje setj'eplí ti' gróings nåkle viku. Nò hav' mi lagt setjeplí ti' gróings på skjeltilæ.

check sètóli

1. tverrbenk i ein robåt (eikje)
2. sess i vevstol

1. Sètólen i eikjunn va' gjår'e av a brei, tyresett planke.
2. Sètólen i vevreiæ æ laus'e.

check sett'e

lita sleggje til å slå på

Òlav heldt settæ, å Ånund sló.

check settlament

1. uryddig mark (td stein og stuvar på eit jorde)
2. bygd

1. Hèr va' det a fælt settlament, det æ såvídt an kjæm'e fram!
2. McIntosh æ a líti settlament i Minnesóta.

check sevlespa'i

barkespade
Sjå også sevle.

Det va' viktig å have an gó'e sevlespa'i fysst an sille sevle stokkan.

check sí'breie

slåtteteig der det er så mykje gras at ein kår utan å måtte rake ihop i ei kvirvle

Det va' létt å vèr' breislejente fysst det va' síbreiâ.

check sídde

lengd nedetter (bruka om t.d. bukser)

Koss æ buksun i síddunn?

check sídrikkari

vanedrikkar

Sídrikkaran ljóte have drykkjevòre dagstǿtt.

check sí'e

1. side
Sjå også lé.
2. sidestykket av slakta dyr

1. Eg hèv' blétt igjenom adde sí'un i bygdebókó.
2. Det vare mange gó'e kjøssteika av dei sí'ó.

check síebreie

slått gras som er så rikeleg at ein ikkje treng å samle det på eit mindre område (bruka mest om heie- eller skogsslått)
Somme seier "síbreia".

Der va' allstǿtt så gó a slåtte, mest'e síebreiâ.

close síehekke hekkun på langsidene av høyskógsslé'en
check síeskjår'e

tunt kjøt under buken på eit dyr som er slakta

Síeskjæne brukar an ti' rullepýssu.

close sí'flysse

kvinne med side kjolar

check sigdorv
image

orvet til sigden

Sigdorvi æ stutt, så an laut gange kruppen fysst an skar konni.

check siggróm

høve, anledning

Da såge sikkå inkji siggróm ti' det i dag.

check siglehèvi

endane av sigli som lyfter steinen i ei kvern

Óri "hèvi", i "siglehèvi", kjæm'e av å "hevje" ell' lypte.

check sigli

avlangt jernstykke som er fest til oversteinen i ei kvern (slik at kvernkallen driv steinen rundt)

Sigli ligg'e innfelt i ivesteinæ, 'å båe léa å' auga.

check sigróm
image

1. Rom til å sige. Nylafta bygningar vil sige noko når materialane turkar og tyngda av taket m.m. kjem på. Vertikale bygningsdelar som dyrekjinn, glas og dører må difor lagast / ha opningar slik at dei ikkje hindrar siging.
2. Kan òg brukast i overført tyding
Somme seier "sígeróm".

1. An må passe på å hav' nóg sigróm for dyringan, itt an timrar.
2. Såg 'an si sigróm ti' det så gjåre 'an det. Kjýne såge seg stundom sigróm ti' å snitte si avgari eisemadde.

close siklingji

kvass og rektangulær stålplate til å finpusse høvla tre med

close silestad'e

framsida av bringa på ein hest (der bogtreet ligg mot)

close silesýe

"knappane" i selane på den mannlege setesdalsbunaden

check sili

sele

Eg hèv' kaupt mi nýe sila ti' dalebuksó.

check silkjenævr

det tunne laget på innsida av ei bjørkenever (mot borken)

Fysst takji gjeng'e kleint, henge silkjenævrí stundom etti på borkjæ.

close simlekjyl'e

kuldeperiode om lag i mai (når reinsdyra kjævar)
Same tyding som reisskjyl'e.

check símonsvipe

marekvist (bjørkekvister som veks ut til ein rundvoren kvast, "heksekost")

An kan lèse om símonsvipâ i Gåmålt ó' Sætisdal.

check sims

Takbjelke i fjøset som gjev feste for dei to loddrette stolpane som sideveggene på ein bås er feste til (Gamalt or Sætesdal).

Fjóskrakkjen heng'e på simsinn.

check sindr

restar av smelta jern (slagg)
Sjå også smijjesindr.

Mi funne sindr unde búinn i Åvi, så da ha' smelta jinn dèr i gåmó tíd.

check sinntau'e

spesiell type vedomn med relieff av kentaur (mytologisk skapning)

Sinntauen min fèr'e ti' verme fillnare.

check sip

skip

Der reiste mange sætisdǿla mæ sip ti' Amérika førr' i tí'inn.

check sipt

skift; td kledeskift

Eg hèv' mæ mi fleire sipt ti' desse lange túræ.

check siptelykjili

skiftelykel
Somme seier "siptelykli".

Siptelyklan kunn' vèr' fæle ti' øyeleggje skrúvehòvúí.

check sipti

1. "hoppet" i ein hoppbakke
Sjå også sypti.
2. arveskifte
3. kledeskift
Sjå også sipte.

1. 'An va' úheldig'e å datt på siptæ. Gútungan stelte sikkå så stórt a sipti på Gjimlehaug.
2. Der va' sipti ett'ó Håvår i gjår.
3. Da ha' mæ sikkå sipti, det såg út ti' å var' úveir.

check sírell

sisselrot

Den tykke rótí av sírell æ sǿt å kan ètast.

check síròni

nye spirer av korn i legde; bruka berre i eintal

Det vare líti konn itt det æ síròni i åkræ. Sírònen kan kåme itt legdâ æ gåmó, å der æ vått.

check sirvle

bruskplata nedst i brystbeinet

Sirvlâ 'å fókk kan an kjenne evst' i magemunnæ.

check sirål
image

filter laga av kurovehår (tagl), vart bruka til å sile mjølk.
Sjå også síl'e.

Brúke di sirål ennå, ell' have di kaupt av desse nýe síló?

check siterle

linerle

Siterlâ æ a gódsleg vårteikn.

check sitjari

person som kjem innom ved jamne mellomrom for å sitje i stògó

Det kunna kåme sitjara, ja kara, nær som helst om kveldó.

check sitróne

sitron

Tóne brúkar sitróne bådi i téæ å på fiskjæ ti' nóss.

check sitter

understreng på hardingfele

På desse harangefélunn æ 'er fem sittera. Sitteran gjève så vén'e an klang'e.

check sive
image

1. spesielt bord, hengsla fast på veggen, og som ein kan slå opp og ned
2. "sive" med fire føter (frittståande to og to føter, ståande i kross med eit lòkebord gjennom krossen).
3. skive, t.d. brødskive

1. Sivâ æ a greitt bórd dèr plassen æ líten.
2. A bórd mæ fíre stig i kross kan an au kadde sive.
3. 'U tótte stumpen va' gó'e, men 'u åt barre ei sive.
Sjå også stumpesive.

check sivlungsbul'e

jamtykk overkropp

Åni ha' sivlungsbul'e, va' sterklèg'e, men host'e úsvipelèg'e.

check sivlungsleggji

jamtykke og kraftige legger (kan vere utslag av sjukdom eller alderdom)

Margjitt ha' sivlungsleggji, da våre helst'e úsvipelège.

check sivre

"krulla treflis" skore med kniv (til oppfyring i omnen)

Det æ greitt å have sivru liggjandi innmæ omnen.

close sivrekrulli

trekrull til å gjere opp eld med; vart laga med ein kvass kniv og når ein skar lange tak, så krulla "sivren" seg

check sivri

Samanhengande trekrulle / -spik; laga med kniv. Bruka til å nøre opp eld. Ordet kan også brukast om andre ting ein skjer i tunne skiver.

D'æ greitt å hav' liggjandi nóg av sivra fysst an ska' gjèr' 'å.

check sjakji

tunn ende av tre som er hoggen av, eller som står att på rot

Hèr stande sjakan ette lauvingjinn. Vi' du samle i hóp sjakan?

check sjalefókk

ein eller fleire personar som er på besøk og får mat
Sjå også sjale si og sjale.

Fær du sjalefókk ti' jóle?

check sjalejente

jente som er på besøk og får mat

I dag hèv' eg havt tvæ sjalejentu.

check sjalekar'e

mann som er på besøk og får mat

Da finge tvei sjalekara ette messâ i gjår.

check sjalemat'e

gjestemat

"Sjalematen va' allstǿtt skjessemat'e, sa Pål.

check sjampó

sjampo

Kan eg få låne sjampói ditt? Nò for tí'inn brúke fókk sjampó fysst da två sikkå i hovdæ.

check sjangle

kvinne som styrer føtene dårleg

Kristí varte a sjangle på sí gamle dage.

check sjaufǿrari

sjåfør (eldre seiemåte)

Torgrím va' sjaufǿrari i Sætisdalsrútunn.

check sjaufǿr'e

sjåfør
Sjå også sjaufǿrhúve.

I bílrútunn æ der mange góe sjaufǿra.

check sjaufǿrhúve

sjåførlue
Sjå også sjaufǿr'e og húve.

Sjaufǿran ha' nåkå staselège sjaufǿrhúvu førr' i tíinn.

close sjausjynne (H)

skogstjerne
Sjå også skógsjynne (V).

check sjauskjæreblóm'e

Skogstorkenebb. Somme seier "sjauskjære".

Sjauskjæreblóman lýse så vént oppi grǿó.

check sjaveigari

sjølveigar

Plassi 'ass Knút va' líti, men 'an va' sjaveigari.

close sjavile

uturvande handling

check sjavilsdóm'e

uturvande, bortkasta, nyttelaust (oftast sjølvpåført)

Det va' an sjavilsdóm'e å lauge seg i dei kalde vatnæ, å då vare sjúk'e.

check sjavilskap

1. noko som ikkje er naudsynt
2. noko som ikkje er greitt

1. D'æ sjavilskap å byggje så stóre hús at an barre hèv' brúk for håve.
2. Det va' slig a sjavilskap at eg gløymde brilló mí den gongjí.

check sjavskòt

børse som er sett opp slik at skotet går av når noko(n) (til dømes eit dyr, ein tjuv) kjem borti ei snor som løyser ut avtrekkjaren

Der va' fleire sjavskòt oppi líinn.

check sjavstendekjensle

"sjølvstendekjensle"

'U ha' a sterk sjavstendekjensle, visste ko 'u villi.

check sjavsåing

sjølvsåing (om frø og småpoteter)

Der va' mykji sjavsåing i åkræ, opptakaran have nóg slurva.

close sjókonn

korn som er kjøpt i byen

check sjoltr

ujamn førekomst

Der va' barre nåkå sjoltr mæ moltu på heiinn dèr eg fór.

close sjóreise

lang reise

check sjóvèg'e

vegen mot byen (td Kristiansand)

Fókk trunge nòkå av kverrt av kaupeting førr'e, å då laut da kjøyre i sjóvèg'e.

check sjug
image

sus, luftlyd (laga av noko som fer fort)
Somme seier sjug'e
Sjå også sjuge og sjugandi.

Mange av dei som líe av øyresús'e hav' a sjug i øyró heile tí'í. 'An kåm som a sjug forbí meg.

check sjug'e

sus, luftlyd (laga av noko som fer fort)
Somme seier sjug.
Sjå også sjuge og sjugandi.

Stundom høyrer an an sjug'e i luftinn førr'ell tóreveiri kjæm'e.

check sjúkdótter

stedotter

Svålaug va' sjúkdótter 'enni Anne.

close sjúkfair'e

stefar

check sjúkji

sjukdom

'An leid av an sjella sjúkji. Eg hèv' mått prǿva mange sjúka dei seiste årí.

close sjúkmoir

stemor

check sjúksòn'e

steson

Kví sér du så hyrriskleg på sjúksònen din?

check sjúrfrèt'e

person som er stiv i kroppen.

Det nyttar 'kji for sjúrfrètan å kappspringe.

check sjynne

stjerne
Sjå også sjynnebraut.

'An sló ti' mi så eg såg sjynnu. Då Jissús varte fǿdd'e lýste der a stór sjynne ive Betlihem.

check Sjynnebraut

Mjølkevegen (stjernegalakse); helst bruka i bunden form eintal
Sjå også sjynne og braut.

'An stó å glåpte på Sjynnebrautí som va' sérs klår detti kveldi. I Sjynnebrautinn æ der midjom 200 å 400 milliarda sjynnu.

close sjynnemakk'e (H)

St. Hans-orm
Sjå også lýsemakk'e (V).

check sjynnerap

sjerneskot

Såg du det sjynnerapi?

check Sjøllúv / Sjøllúv'e

Sjøllulv

D'æ langt midjom Sjøllúvó i åkkås dage.

check sjåkle

kvinne som er "lite spretten" til beins

Åslaug æ a kalleg sjåkle, d'æ såvídt 'u stavrar å gjeng'e.

close sjåkli

mann som er lite "spretten" til beins

check skaberakkel

dårleg utført (td byggverk)

Skaberakkeli Tarjei ha' sett opp, blés néd ette nåkå viku.

check skaddi

liten haug eller opphøgjing i terrenget (dyrka jord) der det er skrinn jord som i turke gjev lita avling

D'æ sjella det vare gód avling på skaddó.

check skâ'edokk

merke etter gammal skade på leggen til ein hest

Skâ'edokkjí æ a hårlaus hòle på hesteleggjæ.

check skaeflaum'e

flaum som gjer skade

Det va' slig skaeflaum'e på Austlandæ seiste våri.

check skaeveir

ver som gjer skade

Dei fæle tórnadóan i Amérika æ det vesste skaeveiri eg høyrer om.

check ska'evind'e

sterk storm som gjer skade

Den vessti ska'evinden kan vère fæle rykkjebýu, som kan reise mæ tòku å ríve fælt. Ha' du villt, ha' eg sillt kåme å sète mæ deg si' du æ så ræd'e for ska'evind'e om néttan.

close skagging

gjere dårlegare

close skagr'e

person med skarpt og kvasst mål

check ska'i

skade

Ska'an våre så stóre at 'an stód det 'kji ivi.

check skakedirr'e

skaketein som går ned på kvernsteinen
Sjå også skakvond'e.

Skakedirren rister konni ó' víunn å néd i auga.

check skakelòk

lok som trengst når ein skal riste innhaldet (på td eit kjerald, bytte, ambar)

D'æ godt å have a tétt skakelòk itt an ska' skake.

close skakestokk'e

1. stokk med mange hol i (vart bruka til ølbryggjing i eldre tid)
2. stokkar som ber svòlí i eit stabbur

close skakesål

såld i eit treskjeverk

check skakvond'e

skaketein som går ned på kvernsteinen Sjå også skakedirr'e.

Skakvonden kvíler alli så lengji kvinnesteinen svív'e.

close skamdegåve

vanærande gåve

check skamdeprís'e

skampris (for høg pris)

'Er æ skamdeprís'e på straumen no!

close skamdeverk

gjerning ein bør skjemmast for

check skamdevit

vit til å skjemmast

Eg líkar alli å vère i hóp 'an Eivind úti blant fókk, for 'an hèv' 'kji skamdevit.

check skammel

låg krakk, gjerne for born

'An tók skammelen å sette seg út'å heddâ.

close skank'e

stor skapning med lite kjøt på

close skankji

heile bakføtene på eit dyr, frå klauvene og opp til ryggjen

close skanting

Graset som står att ut mot gjerde, bekker o.l. atter at det er slege så mykje som råd med slåmaskin. Ordet er også bruka om høyet som vert av dette graset.

close skapt

skaft
Sjå også skjepte.

close skaptesvipe

lerreim med handtak til å slå hesten med, svipe
Sjå også gjeisl.

check skar
image

sauemark skore med kniv eller klyppt med saks; skar på langsidene

A skar hèv' létt for å gró att'e, så an lýt ríve det opp'tte ette a par dage. Lambi æ merkt mæ stývt av å tvæ skòri i vístri øyra.

check skark'e

1. unormal, gamal fisk med stort hovud og lang, smal kropp
Sjå også fisklingji, kót, kjývi, kjývingji og mikkjålskót.
2. negativt uttrykk om eldre hestar

1. Eg fekk 'kji ko an skark'e i nètæ i nótt.
2. Eg greier meg ennå dei gamle skarkjæ.

close skarlægje

øvste stokken på langveggen i ein lafta bygning
Sjå også stavlægje.

check skarrjúpe
image

fjellrype
Sjå også rjúpe og skarv'e.

Eg stokk nåkå harleg då der fauk opp a skarrjúpe beint frammafyre mi.

close skarungji

hareunge som er tidleg fødd (på skaren)

check skarv'e

1. fjellrype
Sjå også skarrjúpe og rjúpe.
2. ugrei person

1. Eg såg enn hóp'e níe skarva.
2. hèv' den skarven reist tóbakkjæ !

check skati
image

bartre som har turka på rot og har stått slik i lang tid

Det æ greitt å vé'e av skata, då hèv' an
tjurr'e vé'e ei gong.

close skaut

lite hovudplagg (sommarsplagg); vart bunde attom halsen, ikkje bunde i ein knut som det varte plagget (kyrkjeplagget).
Sjå også plagg og niveplagg.

check skauti

skøyt

D'æ viktigt for sylvsméin å få ti 'greie skauta fysst da gjère fingrunga. Denne ruggâ hèv' plent gjengje opp i skautó så mi ljóte kast' 'æ ihóp'tt'e.

check skav

bork som er skava av t.d. rogn (bruka som husdyrfor)

Skav av raun'e gjèv'e tykk mjåkk.

close skavejinn

reiskap av jern til å skave med; med treskaft

check skavenív'e

knivjarn med eitt handtak til å skave bork

Skavenívan' åkkå æ adde smía av same sméæ.

check skavhæl'e

stokk som hjelpemiddel til å halde treet på plass (rogn eller selje)

Eg brúkar an skavhæl'e ti' hjelpis fysst eg skjèv'e av borkjen mæ skavenívæ.

check skavl'e

snøformasjon som vinden har blåse i hop
Sjå også snjóskavl'e, hengjeskavl'e og snjófonn.

Der va' stóre skavla innmæ búí då eg vakna om morgónen.

close skavvé'e

avberka vedstrange / -kubbe
Sjå også skave, vé'e og skjevli.

close skjalemat'e

gjestebodskost, mat for folk på besøk

check skjeggjebrúsi

mann med mykje skjegg

Eg mǿtte så fæl'e an skjeggjebrúsi, 'an va' som an bassi, mæ langt, grått skjegg.

check skjeggjestukk'e

utvaksen kjerringrokk

Skjeggjestukkjen laut an ète på rétt tí', mæ 'an va' fast'e, klekk'e å saftig'e.

close skjei

skei

check skjei

1. gardsveg (veg frå hovudveg til gardsbruk)
2. smalt jordstykke
3. stemne med samlingsplass for kappriding og hestekamp; i eldre tid (Somme seier "hesteskjei").
4. kurs

1. Mi kjøyre néd skjeii ti' postvègjæ.
2. Der æ a smalt skjei mæ gras né'ttemæ Stóråkr.
3. Mæ Skjeivodden va' der a langt skjei dèr da kapprie.
4. Eg æ mæ bå' på leikskjei å danseskjei.

check skjeieskuff'e (V)

skuff til kjøkkenbestikk

I skjeieskuffæ hav' mi alt det mi trengje itt mi sku ète, ell' stelle ti' mat'e.

check skjeiflòte

flatt område for årlege skjei (stemne med samlingsplass for kappriding og hestekamp; i eldre tid)

På skjeiflòtunn vill' da have hestan ti' slåast for å sjå kvæ som ha' den sterkasti hesten.

close skjeimerr hest'galí merr som var på skjeii for å eggje opp dei andre hestane (hestekamp)
close skjeineplate

frisbee

check skjeinótt

jernnetter (i siste del av august; i tida rundt skjeii)

Skjeinéttan æ spélège for frost, for då kan konni vare skadt.

close skjeisundlaudag'e

siste laurdagen i august når folk flytta heim frå stølen (búfardagjen)

check skjèkjili

"utstikkar" eller hjørne i ein slåtteteig

På heiinn have slåtteteigjin jamt mange skjekla, dåvisst dèr der æ skóg'e.

check skjekkje
image

1. skråsauma kantbord i broderiet på setesdalsbunaden (for menn og kvinner; tre sting på skrå i rekkje; kan brukast i staden for grillu)
2. skrått mønster i vevnad

1. Skjekkjun skjekkje sikkå ti' dei eine kantæ.
2. "D'æ vént mæ skjekkju", sa Èlí.

close skjekli

"utstikkar" eller hjørne i ein slåtteteig

check skjekte

pil med ei spesiell form, til å "skjekte" med
Sjå også skjekte (verb).

D'æ gama mæ sjektu som fjúke hågt å langt.

check skjeldrí

teikning, kunstverk laga av biletkunstnar
Sjå også pótrett.

Det hékk tvau skjeldrí på veggjæ.

check skjeldríbók

bok med teikningar og målarstykke (helst barnebok)

Eg hève a gåmó skjeldríbók liggjandi heimi, som ungan tikje så gama blé í.

check skjèlingji

1. mynt
2. pengar (i forma "skjèlinge)

1. Hèv' du tvei skjèlinga å avsjå?
2. 'An eig'e alli skjèlinge, så du må alli selj' 'ó bílen din.

check skjelt
image

skilt

Mange tikje d'æ vanskeleg minnast fartsgrensâ fysst an hèv' kjøyrt forbí skjelti.

check skjeltil

1. andre høgda i hus som har to etasjar
2. golvet mellom fyrste og andre etasje
Sjå også múseskjeltil.

1. Gamle Tóne héldt ti' opp 'å skjeltilæ.
2. Oppunde skjeltilæ æ úmåla i dei eine stògunn åkkå.

check skjeltilglas

loftsvindauga

Skjeltilglòsí stóge beint ive stògeglòsó i sætisdalshúsó.

check skjeltilstétt

loftstrapp

Skjeltilstéttí va' brott å farlèg for gamle fókk, så dei gamle låg'e né'i.

close skjengje

felt med annan farge (td tøy som er gammalt og slite og difor har noko ujamn farge)

check skjènår

skinår
Sjå også skjíne, røytår og sløymår.

I fjår va' det a fælt skjènår, det ringde 'kji heile sommåri.

close skjeppe

1.
2. skjeppe, volummåleeining, 1 skjeppe = 17,4 liter

check skjepting

festing av stav (fjetrâ) mot flaustokkjen

Mæ skjeptingjinn lýt an vèr' nøyen. 

check skjér

skjor

Skjérí skratar å vippar vèlæ.

close skjèr

stein i grunnen i open åker (når ein pløgjer tek plogen ned i "skjèri"

check skjère

1. skjerereiskap med noko krummare blad enn sigd (ljå og orv i eitt; ikkje heimelaga) 
2. brå smerte
Sjå også verbet skjère.

1. Den gamle skjèrâ eg hèv i smidjunn mí æ nóg býgjård.
2. Eg fekk slig a skjère i magâ i gjerkveld.

check skjéreauga

uttrykk bruka om person som er observant og oppdagar "alt"

Anlaug hèv' skjéreaugu, 'u legg'e merkji ti' alt.

check skjéreblóm'e

stemorsblom

Skjéreblómen lýser trí liti,kvítt, gúlt å blått.

check skjérerei
image

skjorereir

Førr'e mått' an alli ríve néd skjèrereií, for då kunna úlykkâ kåme.

check skjéresteik (V)

milten på eit dyr
Sjå også ramnesteik

Vi' du skjère av skjéresteikjí å gjev' 'o pusi?

check skjérestein'e yfsingesteinen på toppen av mønet, gjerne ein som stikk noko opp

Skjéresteinen pyntar opp a búetòke. På a lopt ska' der allstǿtt vère tvei skjéresteina.

check skjérestikke

kvistar som skjora byggjer reir med

Kvisti som skjéran byggje rei' av, kadde mi "skjérestikku".

check skjergjelått'e

skarp og kvass lått (ein helst uhyggjeleg lått, som vert oppfatta negativt)

Skjergjelåtten æ håg'e å skjèrandi, å fókk líke inkji å få sòan lått'e ive seg, fysst da hav' gjårt nåkå.

check skjerkje

"hestehoste" (sjukdom hjå hest)

Da hóste så an kunna trú da ha' skjerkjâ.

check skjerpe

kald periode mot våren (om lag april)

Om det no æ mildt å hèv' mest'e tåna, så få mi nóg nåkå skjerpu i april.

check skjerpekling'e

hardt flatbraud med smør varma på omnen
Sjå også kling'e og smø̀rkling'e.

Det æ nau'godt mæ skjerpekling'e.

check skjerpingji

person som er lett på foten / skarp i hovudet

'U va' an skjerpingji, det va' 'kji godt å greie seg for henni.

check skjèrsoks

1. høgmælt og masete person med skjerande røyst
2. lite utholingsreiskap (skarpslipa bøyle med handtak, nytta til å hole ut td sleiver med)

1. Nò må du 'kji halde det plent som a skjèrsoks, sa Tårål, då Turíd héldt det i eitt å masa.
2. Skjèrsoksí va' smía av a ljåbròt.

close skjerv (H)

skjerf

check skjerv'e (V)

skjerf

Eg lýt visst have skjerv'e på meg, for eg kjenner det krislar nòkå i halsæ. Du ha' sillt lýdt mi, å inkji tèkje út forotta vetti å skjerv'e, så ha' du sluppe krímæ.

check skjervingji

1. stor og god never til å leggje over mønet ("mønekam"), ved bruk av never til torvtak
Somme seier "skjervingenævr".
2. torve med lyng på toppen av ein høystakk (ein tok med torva heim)

1. Dei stǿste å beste skjervingan laut an leggje på mǿni fysst an tekte a hús.
2. Skjervingjen skåre da út âv a lyngtúve.

check skjervle

Bruskstykke attarst i bringjen, like over mellomgolvet, på eit slakta dyr (vart skore vekk og kasta mot veggen, og det fylgde med ei tru om at dette anten vart hangande på veggen eller glei ned)

Mange av skjervló vorte hangandi på veggjæ, men ivetrúí ha' fókk gløymt.

check skjérøyrsstong

fiskestong av bambus

Hèv' an a long skjérøyrsstong å an lang'e taum'e, kan an slengje langt itt an fiskar.

check skjessemat'e

festmat

Detti va skjessemat'e, sa Gýró, då 'u fekk gumb'e an virkedag'e. Setji dikkå nårât bóræ, så sku' di få sjessemat'e!

check skjessemål

festmåltid (måltid med skjessemat'e)

Detti va' rektig a skjessemål.

check skjevli

tunn lauvtrestokk, 1-2 m lang, etter at borken er skava av.
Sjå også skave og skavvé'e.

Såvi kasta skjevló hít i vé'ekosten.

close skjevlingji

avberka stomn av lauvtre

check skjífjúking

skiflyging

I Víkersund hav' da sett fleire rikorda i skjífjúking.

check skjilbla'
image

reiskap til å skilje trådane i ein bandvev
Sjå også hokke.

Skjilbla'i æ laga av tré mæ a leirreim fest i eine endâ.

close skjiljebrík

vegg

check skjiljeflòt

flate i terrenget der ein skil buskapen som har gått på beite i hop
Sjå også flòte og skjiljehagji.

Der va' úrólegt på skjiljeflòtinn den fyssti dagjen, si' der va' så mange manns búskap'e.

check skjiljehagji

1. open plass i utmark der ulike buskapar vart skilde frå kvarandre
2. inngjerding med fleire kvier der buskapen vert skilt ut etter eigar
Sjå også skjiljeflòt.

1. Kjýne i skjiljehagâ vurte så úrólège å ǿre ti' heim'tt'e at da bigjynte å stangast.
2. Skjiljehagjen æ sett'e opp av grinda.

close skjiljestad'e

ein stad der dei skil krøtera frå kvarandre (kvar tek sine)

close skjilórd

vilkår, avtale, klausul

close skjilsmål

skilsmisse

check skjilspildre

tunn trespile (mange spiler lagde mellom renningstrådane i ein vev)

Vi dú leggje skjilspildrun mæ èg sveiper ryven?

close skjímeit

spor på undersida av ski

check skjínleiv'e
check skjinnbul'e

Olja bomullsty (ruskeverk) tilpassa til å ha på ryggen, festa med ein knapp oppe og framme. Dette vart bruka når dei slo gras med stuttorv. Ein gjekk då mykje bøygd, og kunne ikkje ha oljejakke som ville hemme rørslene. Skjinnbulen var då eit brukbart alternativ når ein slo medan det regna.
Sjå også ryggjeskjinn.

Da finge 'kji falére om det ringdi, så då ha slåttekaran skjinnbul'e på hæró.

check skjinnbørse

frate, prompe

Skjinnbørsâ vare alli gamledags ell' forbæra. Eivind skaut fælt skjinnbørsunn.

check skjinnfu
image

skinnlappen bak på den mannlege setesdalsbunaden
Sjå også skjinnfuskjinn og fu.

Skjinnfuin våre jamt stǿri førr'e 'ell da æ nò.

check skjinnfuskjinn
image

mjukt skinn til skinnlappen bak på den mannlege setesdalsbunaden
Sjå også skjinnfu.

Eg vill' hav' stór skjinnfu, så dífyri laut eg spisialbistille skjinnfuskjinni.

close skjinnhít

sekk av skinn eller magesekk; til å ha t.d. mjøl i

check skjinnpapír

pergament

Skúlemeistaren fortålde åkkå at dei gamle skriftin våre skríva på skjinnpapír.

check skjinnveng'e

1. flaggermus
2. mager mann
Sjå også skjinnvengje (V).

1. Skjinnvengjin sòve mæ fótó opp å hovdæ néd.
2. Nò lýt du ète, Titta, du æ så tjurr som an skjinnveng'e.

check skjinnvengje (V)

1. flaggermus
2. mager kvinne
Sjå også skjinnveng'e.

1. Skjinnvengju sér an sjella, an barre høyrer da.
2. Hæge æ a skjinnvengje.

close skjinveir

tørr sommar (der åker og eng kan skjíne pga for lite regn)

check skjippund

skippund (vekteining, bruka berre om høy, 1 skippund = 159,4 kg)

Ko mange skjippund hèv' du i dessa høyslassæ?

check skjítt

ski

'An braut av det eine skjítti. Da sette néd skjíne sikkå. Eg reiste frå skjí mí på heiinn. 'An reiste frå skjíne sí heimi.

check skjóri

rotenden på kornband og lauvkjerv

Fysst an kjøyre inn konni så la an bondíoksó mótananné å skjóran útt'e.

check skjortebul'e bulen på skjorta

Skjortebulen røkk'e 'kji n'i buksun, koss æ detti laga?

close skjorteglugg

blonder på bunadsskorte (kring halsen og fram på armane)

check skjótsleik'e

arbeid som går fort unna (utført av person eller arbeidshest)

Det æ an fæl'e skjótsleik'e å slå gras mæ maskjín i staden for mæ stuttorv. 'U gjère det vel, men 'u hèv' ingjen skjótsleik'e.

check skjý

sky

Der æ mange slags skjý; makrillskjý, fjøyrskjý å haugskjý.

check skjýblòti

overskya grått ver som gjer at det vert vanskeleg snøføre (brå temperaturstigning)

Det varte plent skjýblòti, så mi kóme alli fram.

check skjýfart'e

skyer som fer fort over himmelen pga vind

Fysst d'æ fæl'e skjýfart'e plage det jamt vère godt veir.

check skjýflókji

lette skyer på klår himmel

Det va' nåkå véne skjýflóka 'er va' i dag.

check skjýfærd

skyer som fer fort over himmelen pga vind

I dag æ 'er a fæl skjýfærd, det kjæm'e vel ti' auke mæ vind'e.

close skjyggji

noko som skygger (td hatt, stein, tre)

check skjýjedd'e

skybank

Denna skjýjedden kan teikne ti' úveir!

check skjýsskjerre (V)
image

2 hjuls hestekjerre til finbruk
Sjå også reisekjerre (H).

Skjýsskjerrun kunna hav' eitt 'ell tvau sæti.

close skjýsslé'i

fint laga hesteslede med sete, bruka til persontransport
Sjå også sluffe.

close skjýsstròm

hestereiskap

check skjytje

halvtekkje

Sterke-Såvi héldt seg i a gåmó skjytje, mæ 'an ha' håvlé.

check skjæri
image

1. saks (Hylestadmål)
2. stor og kraftig saks (vallemål)

1. Eg finn'e alli att'e skjæren min!
2. Skjæran vurte brúka ti' å klyppe saui mæ.

close skjæri

skjere-jernet på ein plog

check skjø̀l

tunn skive (td mat, tre, flingre av stein eller jern)
Sjå også nésskjø̀l og flingre.

Eg hèv' barre etti a tunn skjø̀l av ostæ.

close skjǿra

rotenden på eit kornband; berre bruka i fleirtal

close skjǿre

spade av tre; bruka til å ta opp potetene med og til å mòke i fjøset
Sjå også verbet skjǿre.

check skjǿre

flekk, ljos stripe (i td stein eller på dyr eller menneske)

I Gråstein æ der a stór kvít skjǿre frå toppæ å heilt néd i jórdí. Danil ha' a skjǿre i blèsunn. Dǿlehesten min ha' a skjǿre i blèsunn.

check skjǿve
image

1. gammaldags "høvel" til å slette stokkar med
2. noko tunn brødskive (uvyrde skore opp)

1. Skjǿvun våre úlíkt stóre ti' úlíkt brúk.
2. 'An ha' barre nåkå tunne skjǿvu ti' nyste.

close skjøyteleiing (H)

skøyteleidning

check skjøyteleining (V)

skøyteleidning

Unde databóræ mí hèv' eg tvæ skjøyteleininga.

check skjøytisløyse

slurv, tankeløyse

Det lýt då vère måti på skjøytisløyse; gange mæ nýe skjí på sandæ!

close skjøyvingji

kløyvd potet (anten kløyvd til setjepotet, eller pga skade frå spade eller plog når ein tek opp potetene frå jorda om hausten)

close skjå

tunt skinn (skrapa slik at lys kjem gjennom), utspila og gjennomsiktig blære

check skjålykt

lykt kledd med skjå

Skjålyktin lýse filli.

check skjår'e

1. tunn hinne
2. tunn hinne på eit slakta dyr

1. Skjåren varte brúka ti' "glasrúte".
2. Skjæne æ så seige, at dei kaste mi!

check skjåskjinn

1. Olja bomullsty (td ruskeverk) som dei bruka til å få tett lokk på holkane med. Holkane vart bruka til flytande innhald, og når desse skulle fraktast over lengre avstander, anten på hesteryggen eller menneskeryggen, var det viktig at det var tett. I tillegg til skjåskjinnet måtte ein som regel også ha eit klede for å gjere loket trongt nok til at det vart tett.
2. tilreidd "vombeskjinn"
Ordet kjem av ein skjår'e, som er magehinna av eit dyr.
Sjå også bytne, og hókk'e.
3. skinn til å dekke over ljåren ved uver

1. Skjåsjinni brukar an ti' å bytne hókkan .
2. Den ytri skjåren av a ti'reidt vombeskjinn, varte brúka som skjåskjinn ti' bytne mæ, å ti' skjålykti.
3. Skjåskjinni laut an take vekk itt an sille elle i årâ.

check skjåveng'e

flaggermus

Skjåvengjin æ úti i skòmingjinn.

check skodd
image

skodde

I gjårmorgó låg skoddí tétt n'i dalbotnæ.

check skoddemørkr

dårleg sikt pga skodde

Det æ fórt gjårt kåme på vadri i skoddemørkræ.

check skófòt

fottøy; bruka berre i fleirtal

An lýt have góe skófòt itt an vi gange dèr d'æ úkviddi. Fairen steller da så filli mæ skófòt.

check skóganis

ryllik

Skóganis brúka da som kryddi.

check skógehøy

høy frå heieslåtte

Skógehøytti æ 'kji så godt som heimehøytti.

close skógeskjér (H)

nøtteskrike
Sjå også skógsskjér (V).

check skógeskrap

bær og planter som ein finn i skogen (og som er etande)

An kan finne mykji godt skógeskrap i útmarkjinn.

check skógeslått'e

slåttonn på heia

Skógeslåtten va' fyri å etti slåtten heimi.

check skógeslåtte (H)

slåtteteig som ligg i skoggrensa mellom li og hei

Repp æ a skógeslåtte evst'e i Straumslíó.

check skóglilje

bittekonvall

Der æ gó'e gjæm'e av skógliljó.

close skógsjynne (V)

skogstjerne
Sjå også sjausjynne (H).

check skógskjér (V)

nøtteskrike
Sjå også skógeskjér (H).

Skógskjérí hèv' så véne liti.

check skójinn

skohorn

Sòme brúke skójinn fysst da vi' have på sikkå skóne.

check skòkedrykk'e

ein smakedrykk i samband med at ølet er ferdig gjæra og kan fyllast over på t.d. flasker

Pål måtte allstǿtt have an skòkedrykk'e fysst da sille skake opp ǿli.

check skokleskjèn

turt ver i våronna

Mæ skokleskjèn fær an mindri úgras i åkræ.

check skoklevèg'e

remse langs gjerde som vert slått med ljå før ein slår med slåmaskin

'An ville 'kji trǿ å kjøyre néd grasi innmæ býtí, så 'an laut slå an skoklevèg'e fysst'e.

check skoklevende

remse på enden av åkeren som ein ikkje får pløgje ut

Hesten snúr i skoklevendunn.

check skokli

1. skjæker som er fest "laust" til tverrtre, med lekkje og krok midt på til å feste i ulike reiskap som hesten skal drage
Sjå også drætti, hòmel og dròg.

1. Hesten drèg'e plóg'e å horv ette' skokla.

check skolt'e

øvre delen av hovudet (kraniet) på dyr og folk

"Skolt'e", t.d. "snauskolt'e", brúke mi helst'e i úvand'e tali fysst det gjell'e fókk.

check skòm

skum (helst bruka om td barberskum)

Det vare mykji skòm itt an tvær seg i hovdæ å brúkar sjampó.

check skòming (V)

skumring; bruka berre i eintal
Sjå også skúme, skúming, skómne og avdagsbil.

Mi kóme inn'tt'ó' fjósæ i skòmingjinn. Papa kåm heim'tt' av heiinn i skómingjinn.

check skomm

skam; bruka berre i eintal

'U tótte det va' a skomm å gange mæ sund'e klæi. Sòme kunne bíte hòvúi av skomminn.

check skóningji
image

jernbeslag under slede / kjelkemei (eller rundt hjul)

An timmslé'i hèv' jamnast'e inkji skóninga, då var' 'an léttare å drage.

check skòp'e

noko stort som er iltert (td menneske, hest)

Denné skòpen lýt du barre âvlíve førr'ell 'an skar nåken!

check skòpe

noko stort som er iltert (td menneske, ku)

Blómerós æ a skòpe, 'u røyter frå si så d'æ plent vóndt å sjå.

check skópstèv

usømeleg stev

Kan du skópstèvi 'ass Lars; "nò æ eg gla' å nò æ eg fègjen, nò mǿter glýmâ mi håvt på vègjen...."?

check skòr

skar; truleg ei eldre form av ordet "skar", og noko trongare
Sjå også det andre substantivet skòr

"Du tèk'e inn Troddedalen å så den tronge skòrí 'å vístri hondinn ti' du æ på hægste ristinn".

check skòr

skar, merke (i t.d. i treverk)
Sjå også det andre substantivet skòr.

'An ha' sett a skòr i an staur'e, som sýnte ko hågt vatni stód unde flaumæ i fjår.

check skórasp
image

rasp til å skrape vekk skonubb'e inne i skoen etter soling

Det va' viktigt å raspe nubben mæ skóraspinn.

check skorbiti
image

øvste stokken i gavlveggen som har laftehovud

Skorbiten lýt vère heil'e, a glas 'ell a dynn lýt vère i stokkjæ unde skorbitâ.

check skóre
image

1. kjelekrok av jern, til å hengje gryta i i åren
2. liten stein til å kile mellom større steinar i samband med muring med naturstein
Sjå også verbet skóre.

1. I dei gamle røykstògó hékk skórâ i gjøyunn.
2. Prǿv om du kan finne a lítí skóre!

check skór'e
image

1. sko
2. den nedste og stive delen av setesdalsstakken

1. Den eini skóren min lèk'e. Kòri hèv' eg gjårt av skó mí?
2. Skóren æ tung'e saume.

check skormat'e

felleskar når ein feller tre med øks
Sjå også skòr.

Ska' an stýve stóre tré, lýt 'an have gó'e skormat'e.

check skórtevatn

vatn som står i ei bergskorte (bruka mot vorter i eldre tid)

Den som æ vórtutt'e ska' två seg i skórtevatn, for då dette vórtun âv.

check skorv

steinutte høgdedrag

Ordi skarrjúpe kjæm'e trúleg av skorv.

check skóspari
image

"spiker" som vart slegne inn i skosolane slik at det ikkje vart så stor slitasje på léret

Skósparan spare nóg på skósólan.

close skóspån'e

1. skomakarreiskap til å utvide sko der dei er for tronge
2. skojern

check skòt

1. bratt bakke som vert nytta til transport (går frå flatt eller svakt hellande til svært bratt)
2. skot (med td børse, boge eller dynamitt)

1. Der va' a skòt i timreslæpunn som va' så bratt å leitt.
2. 'An høyre 'å skòtó at da våre 'kji så néri.

check skòt

overgangen i ein bakke frå bratt til mest flatt

Der æ a skòt så bratt, så an lýt have an kjettingji rundt båe skjíttí på skóteræ, fysst d'æ ísutt'e.

check skòtaks

aks som er i ferd med å syne seg i åkeren

Nò va' åkren tì'lèg'e, eg såg skòtoks.

check skòte
image

reiskap til å ause opp mjøl (mest firkanta, med handtak)

Skòtâ varte helst'e brúka i kvinn'úsæ å i mjø̀lkjèr.

check skotglugg'e

glugg til å skyte gjennom

Tarjei héldt seg i skotgluggjæ førr'ell det fór ti' ljósne, 'an tenkte 'an sill' få take rèven.

check skotmål

skothald

Det barst ti' a snilt skotmål frå húsó.

close skottari

person som ser inn gjennom vindauga til folk som ikkje er klår over det (om kvelden)

check skottkåv'e

dødfødd kalvefoster

An kunna alli brúke kjø̀ti av an skottkåv'e.

check skóve
image

grauteskorpe som er skrapa laus (av det som er svidd fast i botnen av gryta / kasserollen)

Èg èt'e skóvu, for eg líkar den brende smòkjí.

check skraddari

skreddar

'Er æ 'kji etti mange skraddara nò.

check skraddartími

skumringstime (tida frå då det vart for mørkt til å arbeide inne td med handarbeid, og fram til det var så mørkt at lampa måtte tennast)

I skraddartímâ va' det håvmørkt i stògunn, så då kunna nyttuge kvendehenda kvíle a bil.

check skraml

1. skrot, skrammel (lite verdt, dårleg kvalitet)
2. bråk (kvass lyd, td frå bjøller)

1. Òlâv va' på aksjón'e, å kåm heim'tt'e mæ mykji skraml.
2. Det va' i eitt skraml då sauehópen kåm springandi.

close skramlâs

skrot av td metal eller tre

close skrangl

skrangel (noko som skranglar)

close skrangleverk

skrangel (noko som skranglar)

check skrap

1. natureng som vert hausta
2. skrap

1. Førr'e slóge da tykkengjí førr'ell da bigjynte på skrapi.
2. Denna bílen du hèv' kaupt æ barre nåkå skrap!

check skrapehøy

høy frå udyrka mark

Skrapehøytti kunna vère godt for krætúri itt da våre útíuge.

check skrapekake

1. yngste barnet i huslyden
2. kake laga av resten av deigen (slik at kaka vart lita)

1. Æ det skrapekakâ som kjæm' gangandi?
2. Skrapekakun æ helst'e små.

check skrapeng

eng med dårleg avling (som regel på grunn av tunt jordlag)

Skrapengjí beite mi barre nò.

check skrapeslåtte

udyrka slåtteteig (helst bruka om "utkantslåtte" som ein ikkje gjødsla, som ofte var full av stein, og som ein slo sist)

Skrapeslåttâ laut an slå mæ stuttorv.

check skrapevodd'e

udyrka slåtteeng heime

Skrapeveddin laut an slå mæ stuttorv.

check skrapkjistili

trekasse til å ha jernskrap i

An skrapkjistili va' úvandt laga.

check skrasl

dårleg produkt, skrot, skrammel

Det varte nåkå skrasl alt 'an gjåri.

check skrasleorm'e

klapperslange

Skrasleorman lýt an langt avgari for å sjå.

check skré

skyljevatn (grovskyljing i kaldt vatn)

Eplí våre så moldutte at eg laut skjýle da i tvau skré.

check skrei

flokk, hop

Der æ a stór skrei mæ unga út'å skúleplassæ. Nò kjæm'e heile skreií springandi!

check skreie

1. lås til lok på td smø̀røskje og smø̀rambari
2. lukkemekanisme mellom båsen og èta

1. Det va' úlageleg fysst skreiâ i ambaræ va' sund'e.
2. Mæ skreiunn kunna an stengje kjýne úti frå ètunn fysst an sille gjève da.

check skreiehúr

skyvedør

D'æ greitt mæ skreiehúr midjom kjykkenæ å stògunn.

close skreielòke

same forklåring som lòke

check skreielås'e

glidelås
Sjå også skreie.

Eg fǿre sund'e skreielåsen i jakkunn mí i dag.

check skréme

skade på hud

Eg raut 'å hovdi mót an stein'e, men eg fekk alli a skréme.

close skrepping

ros (helst til småborn)

check skrímsl / skræmsl

noko som ein såvidt ser, skugge, uklår skapnad

Eg såg barre a skrímsl. Det tóttest líkne a menneskjinn, men 'u såg barre skræmsli av det. Eg sér så filli nò, eg sér det barre som a skræmsl.

check skríple

1. ripe i måling eller lakk,
2. rift i hud (med lite eller ikkje noko blod)
Sjå også verbet skríple.

1. 'An tòler 'kji a skríple i bílæ sí.
2. Yngjebjør skrípla seg i an piggtråd'e.

check skript

bibelen

Det stend'e i Skriptinn, så sò æ det.

check skriv

skrev
Sjå også skrive og skrivvrí'e seg.

Bjørgúv fekk fótballen beint i skrivi. Èlí skjæpte så an kunna sjå mest'e oppat skrivæ.

check skrivmeis'e

person som går med føtene langt frå kvarandre

Sjå den skrivmeisen!

close skrivnapp'e

knapp i gylfen på bukse

check skrjóne

1. stygg ku som er gammal og storvomma
2. kvinne som er kraftig og har mindre ven utsjånad

1. Denna skrjónâ æ 'kji nåkå å sjå på, men 'u mókkar godt ennå.
2. "Gakk nå nórd ti' dei gamle skrjònunn i Ròtunn!", sa da mæ 'an Gunnår Olsson, då 'an varte eisemadd'e mæ mange unga.

check skròpe

1. jarnbøyle til å skrape olla med
2. irettesetjing

1. Mamme fann inkji skròpâ då 'u ville reiske ollâ for skóvu.
2. Eg fekk a skròpe så eg alli gløymer det.

check skrott'e

1. rest av bær når ein har laga saft (bærhus, frøhus)
2. kropp (bruka berre i bunden form)
3. dyreskrott
4. bruka som skjellsord
Sjå ogsåfadd.

1. Fysst eg hèv' safta, kastar eg skrottan út ti' fugló.
2. Skrotten æ fillen, men hòvúdi æ godt. Å dú ilendige skrott'e.
3. Da luta skrotten så da finge kverrsitt stykkji.
4. Din skrott'e! Den mannen va' an ulke skrotte! Eg hèv' 'kji sétt sòden skrott'e!

check skròv

1. magen på dyr
2. munnharpa (utan fjør og kile)

1. Kjýne have a stórt skròv. Unde skròvæ hav' sauin líti udd.
2. Eg hèv' gjårt skròv ti' trjå nýe munnhorpu.

check skrovfydd

klein mat (som gjev lite næring)
Sjå også skròv og fydde.

Å ète borkebraud vare mest'e barre skrovfydd. Útskjemt høy æ barre skrovfydd for búskapen.

check skròvís'e

veikt islag med luftlommer (is der vatnet under har minka eller turka ut og det vert luftrom i mellom)

Skròvísen æ kvoss'e og úsætandi. Det glamar i skròvísæ fysst an gjeng'e på 'ó.

check skrovl

noko som tek mykje plass (helst inne i eit rom eller hus)

Kòsi kan an have róm ti' desse fæle skrovlæ?

check skrovlâg

"skrovform"; oftast bruka om hestar som er i god form og har fått mykje godt fór

Den hesten hèv' a greitt skrovlâg.

check skrovlelass

lass som er "laust" og ser veldig stort ut (men ikkje har så stor tyngde)

Det vare a skrovlelass fysst det æ mykji i vavi.

check skrovskòt

skot i mageregionen på eit dyr
Sjå også skròv.

Eg hèv' ei gong sétt a reissdýr mæ skrovskòt, å dèt gløymer eg alli.

check skròvudd

bukull på sau

Skròvuddí æ 'kji mykji vær'.

check skrubb'e

1. ulv
2. skrubbehøvel
3. gryteskrubb

1. Skrubban våre kallège i gamle dage.
2. Skrubben min tèk'e godt dei runda tonninn.
3. 'U hèv' gløymt skrubbó .

check skrubbestræti

"veg" eller område der ulvar fer

Sòme sta'a va' slig skrubbestræti at da flutte støylan.

check skrukke

1. bruka td om fine kledeplagg som får uynskte brettar pga dårleg lagring eller handsaming
2. rynke
3. bulk
Sjå også skrukkutt'e.

1. 'Er æ så mæ skrukku i stakkeskjortunn at eg lýt strjúk' 'æ fysst'e.
2. Skrukkun kåme mæ alderæ.
3. Der æ a skrukke i koksinn.

check skrusl'e

age, respekt
Sjå også å skrusle mæ.

'An ha' fæl'e skrusl'e mæ si. Det fýer skrusl'e mæ bjynnæ.

check skrusst'e

rædsle

Ti' skrusst'e å skrekk'e varte ferrâ sannspådd.

check skrutl'e

fælske, rædsle

Det fýer skrutl'e mæ bjynnæ.

check skrúvegong

gjenger

Skrúvegongjí æ útslití. Adde skrúvegongjin æ øyelagde.

check skruvejinn

skrujern

Skrúvejinni mitt æ plent útsliti, eg lýt kaupe mi a nýtt.

close skrúvelykjili

skiftenykel
Somme seier "skrúvelykli".

check skrúvemoir

mutter

Gjengjun i skrúvemoirinn æ útslitne. Skrúvemoirí hèv' skrúva seg opp å dutte av.

check skrúveskjeisse

skeise som var skrudd fast til biksaumsålen

Det kunna vèr' vóndt få skrúveskjeissun ti' hange godt itt skósólen va' mjúk'e.

check skrúvesté

kraftig skrustikke i smia

An lýt have a skrúvesté i smidjunn.

check skrúvi

1. skrue
2. original person

1. An lýt have mangeslags skrúva ska' an stelle mangeslags gogni.
2. Gunleik va' an fæl'e skrúvi.

close skrybbe

1. tispe (ulv)
2. skjellsord om kvinne

check skrybbi

ubrukeleg ting

Detta skrybbi æ 'kji brúkandi ti' nòkå som helst.

check skrydd'e

1. pukkel; på t.d. rygg eller skulder
2. liten sekk med innhald
3. hump på t.d. veg eller åker
4. utposing på klede øvst på ryggen
Sjå også skrylt'e.

1. I Gåmålt ó' Sætisdal stend'e det at Tarkjell Aslakson fekk skrydd'e 'å dei eine okslinn ette å hav' spila for lengji i a bryddaup.
2. Da tóke mæ sikkå tvei skrydda mæ mjø̀l på heií.
3. Der va' mange skrydda på vègjæ ette påske, den tíd 'er va' grúsvèg'e.
4. An kan kadde det "skrydd'e" fysst gråkuptâ stend'e for mykji út atti.

check skrýe

slim ein får opp or halsen ved å "skrýe" (hoste, harke)
Sjå også verbet skrýe.

Der va' blód i skrýunn.

check skryktelag

noko som er forma som eit kremmarhus

Snippepòsan ha' skryktelag.

close skrylt'e

1. liten sekk på ryggen
2. pukkelrygg
Sjå også skrydd'e.

check skrymsling

skumring
Sjå også skòming.

D'æ òneleg å sitje i skrymslingjinn å høyre på musikk'e.

check skrýti

1. separatorhus
Somme seier "sepratórskrýti".
2. stor og uformeleg gjenstand
Sjå også sepratór'e, kúlâ og skålinn.

1. Skrýti va' pakka n'i klyví fysst da reiste 'å støyli.
2. Treskjeverkji va' a stórt skrýti.

check skrýti

bukhola

Innvòlan liggje i skrýtæ.

check skræe

kukake (turka eller hardna lort)

Der låg mykji skræu på støylæ ette da ha' flutt heim'tt'e.

check skrækt

hark, host
Sjå også skrækte.

Sigbjynn kåm gangandi; det va' i eit skrækt mæ 'ó.

close skrækt'e

hark, host

close skrøymsling

skumring

check skrøytebassi

skrytepave

Skrøytebassan vare alli li'ne.

check skrøyv'e

knaus i terrenget

Fysst an reiser inn ti' Øyó, på vesteheiinn, æ der an skrøyv'e som var' kadda Skrøyven.

check skrøyvi

noko som tek svært stor plass, noko som er for stort i høve til plassen, noko som er i vegen
Sjå også húseskrøyvi, skrovlen og angrǿmen / andrǿmen.

Pianói æ a fælt skrøyvi i stògunn.

check skråme

rispe, sår

Tór raut 'å hovdi då 'an løypte på skarâ, men 'an fekk alli a skråme.

close skubbe

innpåsliten person

check skuffe (H)
image

skuff

Skjæren finn'e du i dei evste skuffun!

check skufferóm

lite rom i ein stor skuff (skuff med inndeling)

D'æ greitt mæ mange skufferóm i kverr skuff'e, så an kan sórtere skrúva å muttera.

close skuffestól'e

stol med skuff under setet

check skufs'e

1. kraftig støyt
2. kraftig tilskuv

1. Det la ti' an fæl'e skufs'e då eine vognhjúlí vippa n'i a djúp hòle.
2. Det sette skufsen í det då Kjètil kåm å va' mæ.

check skugg

islagd bratt bakke

Heile heií va' i eitt skugg, det hjelpte 'kji stórt antel slóe ell' vreiste.

check skuggerjó

området der sola akkurat har gått ned

Reissdýrí gange i a skuggerjó hít i heiinn. Det va' om hausti, å det va' mykji kaldare i skuggerjóæ.

check skukk'e

røykrom som leier røyken opp (om etasjeomn; det er like mange "skukka" som det er etasjar)

Hav' spjølli inni skukkjen å sèt kaffékaslen 'pi rómi!

close skul

skal (på frukt og grønsaker)

check skúlekreiss'e

skulekrins 

Da ha' gjinni a kvendeforeining i kverr skúlekreiss'e.

check skúlemeistari
image

lærar

Førr' i tí'inn lute da take siminari for å vare skúlemeistara.

close skúming (H)

skumring, når det byrjar å mørkne om kvelden; bruka berre i eintal
Sjå også skúme, skómne, skòming og avdagsbil.

check skunde

fakkel

Bjúg gjekk mæ skundunn, å Bjynn brúka lýstrejinni i bekkjæ.

check skungr'e

skarp lyd

På steinutt'e vèg'e varte det an fæl'e skungr'e itt an kjøyre mæ karjól'e.

check skúr

gulspurv

Eg hèv' jamt a skúr på fuglebrettæ mí.

check skúr'e

1. merke i material etter sagblad
2. sår etter kvass reiskap
3. skurdonn

1. 'An såg skúren ette oppgongssagjinn på plankunn.
2. Eg fekk så lei'e skúr'e i fóten då eg hoggje meg.
3. Skúren va' har'e mæ ryggjen.

check skúrebuksu

vondt i lårmusklane bak, etter langvarig arbeid med sigd i kornskurden
Somme seier "skúrbuksu".

Eg hèv' fengje slig skúrebuksu at det æ vóndt å gange. Itt an skjèr'e konn mæ sigd'e, vare an stív'e i læró, å di kadde mi å få skúrbuksu.

check skúrelé

sida ein skjer med kniv (om taknever)

Vi' du finne a nævr som hèv' a long skúrelé?

close skúreskór'e

helst dårlege sko som ein gjekk med i skuronna; det var fort å hogge seg med sigden

check skúrgraut'e

smørgraut eller rjomegraut til å feire at skuronna er over
Somme seier "skúregraut'e".

Ryggjin verkte fælt, så mi gléda åkkå ti' skúrgrautæ, for då våre mi færige mæ skúræ. Eg lýt vel sjóe tukkji ti' skúregraut'e i dag.

close skúring

fortgang (setje fortgang på noko)

close skúrkåne

kone som skjer korn med sigd

check skurre

skrape

Bjúg fekk nåkå skurru på néttæ då 'an datt av sykkelæ.

close skurri

ugrei person

check skusle
image

1. spolehuset for undertråden i symaskin
2. skyttel bruka når ein vev

1. Fysst skuslâ æ tóm så lýt an spóle på ný'e trå'e.
2. Skuslâ mæ trå'e fèr'e att å fram i vèvæ.

check skusl'e

1. age, respekt
2. fart og aktivitet

1. Åni sette skusl'e i heile hópen, då 'an fortålde ko viktigt detta va'.
2. 'U sette skusl'e i arbeiæ då 'u kåm.

check skusletein'e

teinen i skuslâ

Spólen lýt glíe létt i skusleteinæ.

check skút'e

1. bergnibbe som stikk fram
2. halvtakhus (tilbygg til eit anna bygg)
Sjå også útskút'e.
3. utståande augnebryn

1. Sauin liggje und' an skút'e å jórte.
2. Eg hèv' sett opp an skút'e, så eg fær gognin mí unde tòke.
3. Sòme fókk have stór'e skút'e 'pive augó.

check skute

skiljebladet i bandveven

Det va' viktigt at skuta va' létt så 'u inkji vrengde si.

close skútebjørk

bjørk som er nedbøygd av snø

check skútelléd

grind med ein opnar og stengjer med skutlar (slåter)

Skútellédí våre vanlège førr 'i tí'inn.

check skvakk

kjefting, seie leie ord til kvarandre (bruka berre i eintal)
Sjå også skvakke.

Det skvakkji var' an tròta av.

check skvakkebikkje

hund som gøyr for mykje

D'æ tunglegt høyre på skvakkebikkjun om néttan.

close skvaldr'e

mann som helst vil snakke mykje sjølv (og er mindre interessert i å høyre på kva andre har å seie)

close skvaldre

kvinne som helst vil snakke mykje sjølv (og er mindre interessert i å høyre på kva andre har å seie)

check skvampl

skvalp, plask
Sjå også skvample.

Mi såge barre a skvampl då 'an datt út ó' eikjunn.

check skvasl

1. bruka om å skvette og røre i vatn; bruka berre i eintal
2. tunn drikke
Sjå også skvasle.

1. Det va' a fælt skvasl då ungan livdest i vatnæ.
2. Saftí va' nåkå skvasl.

check skvén

sprut; bruka berre i eintal
Sjå også skvéne.

Det kåm a skvén av blód då jaktaren stakk reissdýri ette 'an ha' skòte det.

check skvén'e

sprut, stråle

Tårål héldt vasslangâ, å Torgrím å Tjógjei finge an skvén'e midt i andliti.

check skvettbrett

sykkelskjerm

Skvettbretti på sykkelæ skranglar så det æ a plage.

check skvitr

væske som ein fǿrer néd

Det va' fórt itt an gjekk mæ tvæ vassbyttu, at det varte nòkå skvitr.

check skvæt-él

stutt, våt regnbye
Somme seier "skvæte-él".

A skvæt-él væter inkji mykji út si' det æ så stutt.

check skåk
image

1. kvar av dei to stengene mellom hesteselen og vogna, sleden, plogen e.l.
2. Bruka overført om lange føter

1. Denné hesten æ sérs greie ti' å gange inn i skjækan.
2. "Flyt nå dessa lange skjækan dí!"

check skål

1. skål
2. del av separator
Sjå også sepratór'e, skrýti og kúlâ.

1. Det va' góslegt itt dei gamle drukke kaffé ó' skålinn.
2. Det æ mykji arbei å två adde skålin i kúlunn.

check skåleblóm'e

engsoleie

Úgrasi trauske i epleåkræ vare ti' skåleblóm'e ette kverrt.

check skålesýe

sølje som er oppbygd av skåler (plasserte på botnplate av sylv)

'Er æ mange úlíke slaga av skålesýu.

check skåli

forgang i uthus eller tilbygg (med skråtak)
Sjå også fjósskåli og høyskåli.

I skålâ ha' da di beste høytti.

check skånorm'e

liten makk som seinare vert til bille; av og til er billa å finne på gammalt kjøt

D'æ 'kji nåkå líkeleg mæ skånorma i matæ.

check skåpp'e
image

uthola av tre til å ha brynet i, vasstett, fest i buksa eller livreima når ein slår med ljå

Skåppen heng'e å sleng'e i gjúrunn, på slåttekaræ.

check skår'e

breidda med gras ein slår pr. omgang med maskin eller orv

An tèk'e mykji breiare skåra mæ a langorv 'ell mæ a stuttorv.

check slabbedúk'e (V)

smekke for småborn
Sjå også slubbedúk'e (H).

An lýt have mange slabbedúka for di lisle båni.

check slaberg

veikt hallande berg; oftast slett og glatt

Ungan klive i slabergjæ, å våre helst'e for djarve.

close sladre

gogn som vart bruka til vater (jamnkanta bordstubb med lodd i)

check sladr'e

sladder

An lýt hevje seg ive sladr'e å sladrerǿu.

check slag

slag

Boksaran få kjenne mange harde slòg.

check slag'e

slag, type

Detti fjernsýni æ av dei nýe slagjæ. Der æ så mange slaga av adde ting nò. Detti æ inkji den rétti slagjen.

check slagnív'e

faldekniv

Knút varte tèkjen i kontrollæ på Gardemóæ mæ slagnív'e i veskunn.

check slagsive

bord som er hengsla på veggen

Slagsivâ æ helst'e nére omnæ, så ungan líke å sitje dèr innmæ veggjen.

check slagveir

sterk vind og regn slik at regnet kjem vassrett

Det va' slagveir, så mi vorte gjænomvåte.

check slagveir'e

ver som vert bruka i avlen
sjå også rísbít'e, honnåri og veir'e.

Eg lýt have tvei slagveiri i år, ein rísbít'e å ein lambveir'e.

check slagvòl'e

1. balltre (nytta i leiken "slå ball")
2. flygil (reiskap til å treskje korn med)

1. Slagvòlen stelle mi åkkå sjave; 'an lýt vère passeleg lang'e å tung'e, å handfangjen må 'kji vère for trèk'e.
2. Flygjilen æ ihópsett'e av tvei lyti, å den delen an slær laust konni mæ, æ slagvòlen.

check slaktari

slaktar

Slaktaren skjýt'e grísen mæ slaktemaske.

check slaktetròg
image

slaktetrau (til å ha innvolane i når ein slaktar)

Slaktetrògji æ stórt å avlangt.

check slangesýe

sølje som er oppbygd av krusar (plassert på botnplate av sølv; utsaga symmetrisk mønster i botnplata)

Slangesýâ æ kostbar å nauendi vé'.

check slark'e

tung trebrand som hesten dreg etter seg (fest til foten, td bruka på heia)

Slarkjen varte brúka så inkji hesten sill' reise for langt.

check slarv'e

uærleg person, ikkje til å stole på
Sjå også slarven og slarvi.

Fysst greie jentu hav' fare gali, for adde slarvan det æ an bati. (Stevline) Nò hève slarven reist ifrå 'enni.

close slatte

jente som "ligg med kven som helst" (negativt uttrykk)

check slaur

flokk, "fantefylgje" (noko negativt ord)

Heile slaurí låg i telt né'mæ åne.

check slé'ebrugde

ryggstø i stasslede

Slé'ebrugdun kunna vèr' antel útskorne ell' måla.

close slé'emei'e

mei på høyskógsslé'i

check slé'enåvåri
image

navar (jamtjukk, til å bore hol for stabband i slede)

Slé'enavran våre heimesmía.

check slé'i

slede

Mi såte på slé'ó mæ mi åte nystun åkkå.

check sleik'e

tunt lag

Inkji skarve mæ smø̀ræ, barre legg på an sleik'e!

close sleikjari

ku som likar å sleikje kleda til vedkomande som mjølkar

check sleikjomtòt

person som "talar folk etter munnen" og er smisken
Sjå også tòt.

A sleikjomtòt æ inkji trúandi.

check sleipe

stokk som underlag for ei tømmervelte, eller stokkar til å gli på når ein vil flytje tunge ting

Mi ljóte leggje sleipu unde stokkan.

check sleng'e

1. særdrag i talemåte og song
2. liten sving
3. svak bøyg
4. snartur
Sjå også slengje.

1. 'U ha' nåkå rare slengji mæ 'u tala. An kan au have nåkå egne slengji mæ an kvé'e.
2. Der æ mange slengji på skógsvègjæ.
3. Stokkjen hève an sleng'e, så den lýt eg kappe âv.
4. 'An va' an sleng'e heim'tt'om.

close slengjestèv

stev med ironisk innhald, stev som gjøner eller vanvørder

check sleppe

sprekk i stein (sprekken er ikkje synleg)

D'æ vóndt å vite ko mykji an ska' la mæ dýnamitt, fysst der æ mykji sleppu i bergjæ.

check sless'e

liten del, rest (td av graut)

Vi' du leive den lisli slessen, kan du alli èt' 'an opp?

check slette

tunt lag med nysnø

An dag'e i mai kåm der a slette på grǿnt gras.

check slett'e

rest (lag med td rjome som ligg i botnen av eit trekar)

Nò ljóte di två denné rjomebodden, for der æ an slett'e né'å botnæ.

close slikkslag

likesæle til om eit eller anna vert noko av eller ikkje

check slimse

langt, smalt tre (fure eller gran)

Den lange slimsâ kunne mi brúke ti' flakstong.

check slindr

1. treslåte til å hengje klede på i stabburet, andre høgda
2. rekkverk kring trappa på "forstogtrevet", dvs. andre høgda

1. Stakkan hange på slindrinn.
2. Mi mòge have a slindr for ungó.

check slingse

tunt, langt, mjukt tre på rot
Sjå også slingsen.

Der æ mange slingsu néd i skógjæ.

check slinte

1. linn husdyrgjødsel (mest rennande)
2. linn gjørme

1. Æ lórten barre slinte, lýt an kjøyre det út mæ landtròm. Slintâ skvampla ive karman i mykkjerrunn mæ eg kjøyre lórt'e út'å åkren.
2. I an linsapøyl'e æ myrâ púre slinte. Tjógjei kasta veitu i mýrinn, å den blaute mýrjór'í linka seg opp å varte púre slinte.

check slintre

lang kjøttrevl

Slintrun kan an brúke i kurvæ, seie Òlav.

check slípegrjót

sand-avfall frå slipesteinen og reiskapen ein slipar (som samlar seg i troa under slipesteinen)
Sjå også grjót.

Ko kan an brúke slípegrjóti ti'? Itt an mól konni i a kvinn, kåm det nòkå slípegrjót inn i mjø̀li.

check slíperó

råegg når ein slipar reiskap

D'æ úlíleg mæ dei gróve slíperóó, det tèk'e slig a tíd å brýne da.

check slípestell

slipestein montert på krakk (med vasskraft eller elektrisitet)

Det æ greitt å have slípestelli innmæ an bekk'e ell' i a å, så slepp' an å sveive.

check slípestikke
image

hjelpemiddel ved sliping av knivar (for å halde stødig og få rett vinkel på egga)

Eg hèv stelt mi a slípestikke som allstǿtt ligg'e innmæ slípekrakkjen.

check slípetró

"vassbehaldaren" under slipesteinen; før i tida eit uthola trestykke

Der kan liggje mykji slípegrjót i slípetrónæ.

check slirk'e

1. laust slag
2. snøgg rørsle (måte å gå på)
Sjå også slirke.

1. Bjúg gav hestæ an slirk'e mæ taumó.
2. Såvi ha' slig slirk'e fysst 'an gjekk.

check slirp

søle

Det ha' ringt så om nóttí at epl'åkren va' i eitt slirp, så mi kunna alli take opp eplí en dagjen.

check slirpe

halvt rennande naturgjødsel

Slirpâ i landkummæ laut an kjøyre út mæ landtròm.

check slirpedrite

halvt rennande avføring frå dyr

Kjýne finge slirpedritâ fysst da ha' ète for mykji kålblekkji.

check slirpetøyr'e

mildver med snøsørpe

Itt det lí'e út i mars, kan det vare slirpetøyr'e, så det æ úhǿgt å arbeie i skógjæ.

check slit

skade på kroppen etter hardt slit og tunge lyft

'An fekk a slit i ryggjæ då 'an lypte den stóri steinen.

check slite

tunnslite tøy

Der æ a slite 'å vístri skjorteåbògâ mí.

check sló

1. massen som er inne i eit bukkehorn eller stutehorn
2. sist i ei rekkje

1. Eg lýt få út slóne ó' honnæ.
2. Den dragmeisen æ allstǿtt seist'e i slónæ!

check slodde

hestereiskap til å køyre ved, tømmer o.a. på, med og utan svingbom
Sjå også framslodde og bakslodde.

Eg såg Òlav reiste hest'e å slodde, så 'an ville nóg hente vé'e.

check sloddekamb'e

jernkam på tømmerslodde

Stokkan hinge godt fysst sloddekamban våre kvosse.

check slóe

farveg i snø eller søle

Eg såg slóâ ette dýró.

check slói

1. tre med greiner som vert bruka til å bremse farten på høylasset når dei køyrde høyet heim frå heia og skulle ned bratte bakkar
2. tre med greiner til å sitje på når ein løyper på ski
3. treg og seinfør person
Sjå også slóe.

1. An slói bremsar godt i blaut'e snjór'e.
2. Det æ gama å sitje på an gó'e slói néd dei brattaste bakkan på skjí.
3. Lidvår æ an slói bå' i vèremåti å arbei'.

check slòk

hol trerenne til å leie rennande vatn i

Eg held'e byttunn unde' slòkjæ.

check slòm'e

bruka om lang mann som dreg føtene når han går
Sjå også slòme, slòmelèg'e og slòmen.

Mikkjål va' an slòm'e, lang'e å úlenkjelèg'e.

check slonk

1. trevl i mjølk eller blod; når kua har jurbetennelse kjem det ofte noko seig mjølk
2. slintre; gjeld kjøt

1. An kan 'kji drikke mjåkkjí fysst der æ slenka í 'enni.
2. Slenkan kan an male opp ti' kjøtkaku. Fysst an slaktar, kan an brúke kjøtslenkan ti' pýssu.

check slorv

uærleg kvinne, kvinne som ikkje er til å stole på

Slorvi æ der addestad.

check slòse

usannsynleg soge, skrøne, sladder

'An kåm mæ dei eine slòsunn ette dei hí.

check slòv

bratt og smal "renne" eller gjel

"Opp slòv å néd'tt'e hurrandi" (Gamalt or Sætesdal)

close slubbe

kvinne som "grisar" med maten (og greier ikkje å halde maten på tallerken)

check slubbedúk'e (H)

smekke for småborn
Sjå også slabbedúk'e (V).

Slubbedúkjen æ hǿg'e fysst an æ líten.

close slubbi

mann som "grisar" med maten (og greier ikkje å halde maten på tallerken)

check sluffe

fint laga hesteslede med sete (bruka til persontransport)
Sjå også skjýsslé'i.

Da såte fíre i sluffunn, tvei frammi å tvæ atti.

check slugg'e

stor og kraftig kar (eller td fisk)

'An vóks ti', å varte an svær'e slugg'e. 'An fiska i Bossvatn, å fekk tvei fæle slugga.

close slúkboksi

fiskereiskap (flat fiskebollboks med handtak av tre inne i midten, med taum og sluk tvinna omkring)

check sluntehúve

lang lue som er strikka (gjerne med mønster)
Somme seier "slunte".

'An gjekk mæ sluntehúve så lengji 'an va' ti'.

check slurve

slurvete kvinne

Slurvun vare alli líka.

check slurv'e

slurvete mann

Ingjen líkar å have an slurv'e i arbei'.

close slútebjørk

bjørk som er nedbøygd av snøen

check slý

grønske, seig væske, slim; bruka berre i eintal

Troskan líke sikkå i slýæ.

check slækje

1. sikl som kjem ut av munnen
Sjå også verbet slækje.
2. smal stripe i terrenget
3. høy som ligg att på slåtteteigen i ei remse (pga dårleg raking)

1. 'An togg skrå så der va' slækju i munnvíkó.
2. Der æ a smòl slækje dèr det alli veks'e skóg'e.
3. Det vare jamt slækju ette "ballepressunn".

check slækjedúk'e

smekke for born
Sjå også slubbedúk'e og slabbedúk'e

Småbonní trengje 'kji slækjedúk'e barre for di da slækje, men au for di da fǿre n'ive sikkå.

check slækjeeisli

spyttkjertel

Slækjeeislan gjèr' ti' at an fær mykji sykle i munnæ.

check slækjesyr

surmjølk som vart så seig at ein kunne dra lange "taumar" av henne

Eg veit alli ko an kan brúke slækjesyri ti'. Slækjesyr sa dei gamle at va' varsel om feigt fókk.

check slæme

kvinne som er saman med mange karar (nedsetjande ord; også bruka i samband med drikking og ulivnad)

Jentâ va' a fæl slæme, 'u dróg på mange å va' úvýrí mæ sjave si.

check slæp

strev

Det kosta slæp å strí'e å byggje nýtt bíbl'otik i Valle.

check slætre

lang og slak bakke (helst i terrenget)

Mi gjinge opp a slætre ti' mi kóme oppå Paden.

check slævetaum'e

vove fiskesnøre

Å dèr kåm 'an traskandi sílevåt'e,
mæ slævetaum'e å bambúsråte.
Då eg la ti' spúre om fiskjen slapp,
så va' svòri greitt, det va' barr' a napp (stev).

check slǿder

kjeltring, drittsekk

Fanten Frans va' an fæl'e slǿder, fókk vorte úrólège fysst 'an kåm.

check slǿe

sladder, bygdesnakk

Sossa gjekk der a slǿe om 'an Aslâg.

check slǿkji

sløkje (art av slekta kvann; høg skjermplante)

Der veks'e jamt slǿkji fram'tt'emæ bekkjó.

check sløkkjefút'e

ansvarleg for sløkking av skogbrann (i eldre tid)

Åsmund va' sløkkjefút'e i Òveinang på 1800-talæ.

check slǿtr'e

etternølar

"Snillesau" va' an slǿtr'e, va' allstǿtt i slónæ itt mi sill' sipte beiti.

check slǿtre

etternølar

Nórddokk va' a slǿtre, allstǿtt i slónæ itt mi rýmde kjý.

check sløymeår

dårleg grasår (uttrykk bruka om ein sommar det er mykje regn, og det vert dårleg kvalitet på høyet)
Sjå også skjènår og røytår.
Somme seier "sløymår".

I a sløymeår varte det gjinni mykji hesjing, for det va' vanskeleg å bakketurke det.

check slåre (V)

tjukk trestav til å spreie møk med; bruka helst på støylen om hausten
Sjå også spatt (H).
Somme seier "lórteslåre".

Eg lýt finne mi a slåre ti' å slå kjýmukkunn útivi.

check slåte

lang, jamtunn trestomn, kvista til bruk
Sjå også råte og slåtegjæri.

An må have mange slåtu itt an ska' stelle slåtegjæri.

check slåtegjæri

gjerde laga av slåter, feste vassrett til gjerdestolpar
Sjå også slåte.

Det æ arbei'ssamt å setje opp slåtegjæri.

check slåtr

slakt

Vi' du vère mæ å bère slåtri inn i kjeddaren?

check slåtresmòlogg smòlogg som er bestemt til slakt

Mi ha' sauin inn i tadden å tóke út trjú slåtresmòlogg.

check slåtte

slåtteteig på heia eller i skogen

Nò hav' slåttun i låglandæ gródt att'e mæ skóg'e å lyng. Slåttâ på heiinn va' mykji vær' førr'e.

check slåttebú

bu til å bu i under heieslåtten (somme fylte bua med høy når slåtten var ferdig)

Slåttebúin våre góe å have fysst an sló på heiinn. An kunna få fíre hest'loss ell' mei inn i a slåttebú, ell' høybú, som mi sa.

close slåttedreng'e

leigekar i slåttonna

check slåttelag

lagji som ein har med orvet når ein slår (godt eller kleint)

Det va' om å gjère å hav' a godt slåttelag.

check slåttetó

berghylle med slåttemark

Førre slóge da i slåttetǿ, om tǿne kunna vèr' host'e små.

check smalkant'e
image

påsydd kant som del av broderiet på setesdalsbunaden; både for kvinner og menn (på svårtestakkjæ er han raud, på undestakkjæ grøn og på buksa grøn)

An smalkant'e æ, som óri sei', a smòl pyntekanting på daleklæó.

check smalrygg'e

krossryggen

D'æ smalryggjen det leitar mest'e på, så d'æ dèr fókk få vóndt.

check smedd'e

1. smell
2. "hardt slag", motbør
Sjå også dei to verba smedde og smedde.

1. Eg høyr' an smedd'e; eg trúr det va' a børseskòt. Hunden vare ræd'e smeddin.
2. 'An fekk an smedd'e då kånâ dǿi.

check smeddeblóm'e
image

engsmelle

Ungan tikje gama å smedde mæ smeddeblóm'e.

check smé'e
image

smed

'Er va' mange slags smé'i førr'e, sòme gjåre gó'e ljæ, å aire gjåre véne låsa.

check smeiss

hardhendt avstraffing, juling

"Gjère du detta så fær du smeiss fysst du kjæm'e heim'tt'e!", sa Åni.

check smidje
image

Smie; Frittståande hus nytta til å smie i. Var plassert noko ifrå andre bygningar av omsyn til brannfaren
Sjå også smidjestabbi.

I smidjunn glama det fælt fysst smé'en natta.

check smidjesindr

slagg
Sjå også smijje og sindr.

Smidjesindr i jórinn fortèl'e at der ei gong i tí'inn hèv' stae a smidje.

check smidjestabbi

stor trestabbe til ambolt og anna reiskap (i høveleg arbeidshøgde)
Sjå også smidje og stikkestabbi.

Smidjestabben kjøyre da ó' Finndalæ.

check smidjesté

stor ambolt i ei smie

Smidjestéi stend'e på smidjestabbâ.

check smíebæg'e
image

smiebelg

No for tí'inn brúke sòme smé'i an stǿvsúgari ti' smíebæg'e.

close smíerí

smedarbeid

close smíesté'

ambolt til å hamre jernet på

check smikkedalli

deigemne (ved baking av flatbraud)

"Rillen, rallen, undesmjúgaren å smikkedallen", æ a gåmó regle om å bake brau.

check smildre

småbitar (td knust glas)

Det ligg'e fullt av smildru né'å tilæ.

check smili

smylegras; bruka berre i eintal

Smilen æ godt beitegras for búskapen, å 'an held'e seg lengji grǿn'e útette' haustæ.

check smòg

1. smalt mellomrom (td mellom bygningar)
2. trang passasje i terrenget
3. trang gong (som ein tunnel, der ein kan smyge eller krabbe på kne)

1. D'æ så lúnt å kóseleg i smògó midjom húsó.
2. Der æ jamt an vind'e som strýk'e i Smògjæ.
3. Ungan have grave sikkå a smòg i høystaâ, som da tikje så gama å smjúge í.

check smòk

1. smak (bruka berre i eintal) 2. liten munnfull av mat eller drikke

1. Eg kan 'kji gløyme dei våk'e smòkjinn då eg prǿva å tyggje skråtóbakk. Mange tikje at sǿtt æ a gód smòk. 2. No hèv' eg steikt mi kjø̀t, vi' du hav' a smòk?

check smokk'e

understakk som ein kasta over seg (ikkje trædde armane inn i selane)

Det búra i fjósæ, å då slengde eg på meg smokkjen å sprang néd.

check smòlogg

sau / lam, samnamn på vaksne sauer, gimrar, verar og lam
Sjå også fænåre, gjeldsmòlogg, vetrongsmòlogg.

Mi ting' åkkå fem smòlogg ti' haustæ. Mi hente smòloggjí ne'å búinn. Ko' mange smòlogg sendte di på heií i vår?

check smolt

laga av svinefeitt + tjøre og av og til rjome (bruka på lér som skal haldast mjukt og vasstett; bruka berre i eintal)

Eg smúre skóne mæ smolt. Smolt æ godt ti' smørje biksauman mæ.

check smoltekopp'e

lagga kjerald til å ha smolt i (nokså lite i storleik)

An smoltekopp'e va' der i kverr manns hús førr'e.

close smoltetró

noko stor trekopp til å ha smolt i

check smotte

romet under oppstytta i stakken (eit skar, ei opning i stakkslínon i "oppstytta", på framsida av setesdalsbunaden)

Den lisle sýâ laut vère nédi smottunn, smottesýâ. Gunbjørg ha' fýrstikkun sí 'pi smottunn.

check smottesýe

sylje som ein fester i skjorta ved smotta på setesdalsstakken

Smottesýâ æ helst'e lítí å nòkå úvond å enkel, å vare brúka i smottunn.

check smytti

smal plass, trongt mellomrom

Ungan sprunge i smyttó å løynte sikkå.

close smæri

alsikekløver (veks naturleg på heiane i Valle kommune)

check smø̀rambari
image

lagga ambar til å ha smør i

An smø̀rambari som tèk'e trí nóttong'e æ helst'e vanelèg'e.

check smø̀rgraut'e

graut reidd på byggmjøl og smelta smør og truleg med noko mjølk i (ofte bruka når slåttonna eller skuronna var over)

Adde tótte smø̀rgrauten va' sérs gó'e.

check smø̀rhòle

smørauga i graut

Eg líkar stóre smø̀rhòlu i grautæ!

check smørje

salve, impregnering

"Vaselín" æ den beste smørjâ, meine Gònil.

check smø̀rkling'e

hardt flatbraud med smør varma på omnen Sjå også kling'e og skjerpekling'e.

Smø̀rkling'e va' helst'e bånemat'e, for an kunna 'kji slǿse sò mæ smø̀ræ for dei vaksne.

check smø̀rlag

lokalt mottak for smør frå bøndene
Somme seier "smørrlag".

I Valle tók smø̀rlagji imót smø̀r ifrå adde bǿndó i bygdinn.

close smø̀rnull'e

liten "klatt" med smør

close smørtròg tròg til å ha smør i
close smø̀rværd

verdi av smør (truleg fast verdi for ei bestemt mengd)

check smø̀røskje
image

smørøskje med lok, laga ( sveipt) av tre Sjå også ambari.

Smø̀røskjun våre gjinni gjåre av einére.

check smøygjeróse

skorne figurar der linene buktar seg inn under kvarandre (krulleskurd; helst bruka i fleirtal)

Targjær va' så fæl ti' gjère smøygjerósu.

close smøygjerugge

vovi rugge med ekstra mønster som måtte "smøygjast" inn for hand

check smøygjespòni

spunne ullgarn som er ujamt og klumpete
Sjå også hókkespòni og spòni.

Mamme la opp mæ meg at no måtte det inkji vare smøygjespòni dèt eg spann.

check smøygjestól'e

hempe av td ler eller metall på belte / reim til å stikke enden på beltet inni
Sjå også smøygje.

A gjúre lýt have smøygjestól'e ti' å stinge gjúreenden undi.

check smøygl'e

slu og listig person som fer fram utan store fakter

An smøygl'e hèv'e vel sí plana?

check småbil

korte stunder

Eg kan barre springe nåkå småbil av gongjinn.

close småepli

usorterte poteter til buskapsmat

check småhykker

mann utan eller med litt jord (hadde sitt eige hus, mest same tyding som "husmann")

Småhykkeran ha' det jamt smått førr' i tí'inn.


check småkrulli
image

"krull" som er noko enklare enn ein vanleg "krulli" (har berre to omgangar)

Småkrullan æ léttare å få ti' 'ell dei vanlège krullan, fysst an løyesaumar.

check smålòk'e

ormegras

Smålòkjen held'e seg grǿn'e heile vetren.

check smått'rí

barn (ofte bruka i samband med graviditet)

Vilborr ska' have smått'rí, det æ visst påskebil.

check småvé'e
image

tunn ved, kan vere kløyvd smått eller hoggen opp av tunne greiner; bruka berre i eintal
Sjå også vé'e.

Småvé'en æ gó'e ti' gjèr' 'å .

check snafs

lite måltid (helst bruka om fint bakverk; vaflar, bollar osv)

Eg åt barre a snafs førr'ell eg reiste út'å teigjen.

check snag

1. kvesst treplugg som ein slår ned i jorda i kvar ende av ei høyhesje(V)
2. plugg til å binde kua i når ein skal mjølke på støylen(H)
Sjå også pål'e.

1. An lýt have eitt snag i kvære endâ av a hesje, for å stande imót tyngdunn av rått gras.
2. Snagji måtte vèr' sò laga at inkji bandi skrei opp.

check snas'e

lukt
Sjå også snase og få snasen í.

"Dèt va' an gó'e snas'e", sa Åsmund då 'an kåm inn ti' bakstekjèringó. Eg kjenner an snas'e, men eg veit 'kji ko det æ.

check snattljó

kvass lyd, stutt rop (ikkje atterljom)

Eg høyre plent a snattljó.

check snauskolt'e

snauskalla person

Eg tikje 'er æ fleire snauskolta nò 'ell det va' førr'e.

check sné
image

1. mønster på skrå i sokkane til setesdalsbunaden; både den kvinnelege og den mannlege
2. skar på skrå på langsida av øyra (bestemt type sauemark som syner kven som er eigaren; sjå bilete)

1. Mynstr mæ sné æ mykji brúka.
2. Eg skar sné så eg va' plent blódutt'e 'å hondó.

check snébròt

spesielt mønster i toppen av sokkane til setesdalsbunaden (både den kvinnelege og den mannlege)

Snébròti på sokkó æ spita mæ a kròt som æ i snei.

check sneffer

1. reiskap til å årelate med
2. liten spretten og skarp kar

1. Mi trú inkji at årelating hèv' nåkå fyre si, så snefferen æ nóg inkji ti' hjelp.
2. Stígand æ slig an sneffer, svint'e i snúingjinn.

check snei

lite stykke

Eg va' úheldig'e mæ nívæ å tók a snei av tommâ mí. Eg skar a snei av stump'e å åt nåkå líti, eg kunna 'kji bíe ti' måls.

check sneis

1. jarnnål med ein krull øvst til å binde eit dyr i på beite (hest eller ku)
2. strikkepinne

1. Slå sneisí n'i jórdí så 'u hell'e!
2. Dei små sneisan hav' gjårt mykji godt i verdinn.

check sneisegang'e

5 strikkepinnar 

Fem sneisa kadde mi for an sneisegang'e.

check sneisehøy

Det høyet som vart lagt nærast stakksneisinn i ein høystakk. Ein måtte bruke det turraste høyet her. Bruka berre i eintal.

Breislejentâ va' på stakkjæ å tók imót sneisehøyttæ som eg kasta opp ti' 'enni.

check snerk'e

1. tunn is på vatn
2. hinne på t.d. koka mjølk

1. Der hèv' kåme an líten snerk'e innmæ land på Skrémisvatn.
2. Sòme tikje at snerkjen æ mótbýdelèg'e.

check snerpe

1. "strået" som går ut frå kvart korn på eit byggkornaks
2. nøyen og nærtakande kvinne
3. uroleg person

1. Det skrapar i halsæ fysst an fær snerpu inn i munnen.
2. Tóre va' a fæl snerpe, 'u tólde filli å vare mótsagd.
3. Hèv' du snerpu?

check snerpebǿl

samling av snerper inst i munnen/svelget på buskapen

Eg trúr mi ljóte skjère út detti snerpebǿli på 'enni Blómelí.

check snerre

lune til å gjere eit påfunn, innfall, ofte negativt

Jón ha'lei a snerre i gjår. 'U fekk a snerre at 'u vill' alli tale. 'An fekk slig a snerre, 'an ville plent kaste út taddâ.

check snéskreppe

veske av skinn / lér med skråstilt lok

Tarjei gjekk mæ snéskreppunn ive hærí.

check snéstíg'e

veg på skrå i ein bakke

Vègjen gjekk i an snéstíg'e opp Vøyleheií.

check snétó

berghylle på skrå i fjell

Mi gjinge opp a snétó så mi kóme skjótare opp på fjøddi.

close snév

upåliteleg og laust rykte

check snévèg'e

veg som går på skrå i ein bakke

Mi vi' gange snévègjen i dag, det æ 'an bei'vèg'e.

check snévind'e

1. kraftig vind på skrå; bruka berre i bunden form eintal
2. bruka i uttrykket kåme mæ snévind'e

1. "Kjæm'e du plent mæ snévind'e", sa fókk fysst an kåm kufst å úventa.

close snibbe

sneiord, fantord

check snigjili
image

snigel

Der va' fullt av snigla i jórdbèråkræ.

check sník'e

bøyg på ei grenseline mellom to eigedomar

Der æ an sník'e i dei austri býtelínunn.

check sníkjerétt'e

ta seg til rette (og seinare hevde at ein har denne retten; td om beite eller veg)

Det hendte at sòme drive búskapen inn'å anna manns grunn'e, å detti varte kadda sníkjerétt'e.

check snikkari

snikkar

Det æ hǿgt å have snikkari i húsi fysst an ska' stelle nòkå.

check snípeskór'e

bunadssko for kvinner (kvasse og bøygde opp framme
Somme seier "snýteskór'e")

Snípeskóne våre vel på móti a gong i tí'inn.

check snippemark
image

bestemt type sauemark (snitt i øyra som syner kven som er eigaren; sjå bilete)

Airestad kadde da snippemark for "vinkelstýv".

close snippeplagg

trekanta sommarsplagg (skaut)

check snippepòsi

kremmarhusforma papirpose

Gútepaggjen va' på Búinn å kaupte si enn snippepòsi mæ drops.

close snitterí

nasking

check snitti

"knep" for å lage ein ting

'An ha' a snitti for å få det ti'.

check snjóball'e

snøball

Ungan stell' a líti "hús" av snjóballa.

close snjóborg

oppkasta snø mot hus- eller hyttemurar (til isolasjon)

check snjóbraut

"snøkant" opp frå vegen (der snøen som er brøytt vekk ligg)
Sjå også braut.

Mi ungan løypte 'å fuinn néd av snjóbrautó. Snjóbrautin våre hægri førr'e 'ell da æ nò.

check snjóbøygje

snøbye
Sjå også snjóélgar'e.

Der va' úfýseleg på Grípemó i gjår, det kåm den eine snjóbøygjâ ette' den hí.

check snjódriv

tykt snøfall (og ofte vind)

Snjódrivi va' så tykt at mi såge alli kvorairne lenge' 'ell nåkå få méter.

check snjóélgar'e

tett snøbye, helst lokalt, gjerne med vind
Sjå også snjóbøygje.

Mi vi' inn'tte nò å hav' enn kaffémunn'e, 'er kjæm' enn fæl'e snjóélgar'e.

check snjófarg

snøtyngd

Nò æ det så fælt snjófarg på heiinn at mi ljóte âv å skjǿre av tòkó.

check snjófjóm

snøfnugg
Sjå også fjóm.

'Er æ barre nåkå snjófjóm i luftinn i dag. Snjófjómí kåme dalandi stilt å seint.

check snjóflykse

snøfnugg

Sjå, 'er æ snjóflyksu i luftinn!

check snjófonn

snøfonn, snø som har blåse i hop til ein skavl
Sjå også snjóskavl'e, fonnesett og fonnesliti.

Mi mòge stundom ive snjófenna itt mi sku ti' støyls jónsokbil.

check snjófugl'e

gulspurv

Såg du dei trí snjófuglan ottenat húsó i dag tí'leg?

check snjóføykje

vind og snø i lufta; bruka berre i eintal
Sjå også substantivet føykje, verbet føykje og føykjeimni.

Gýró varte plent ískold ette' å hav' vòre úti i dei fæle snjóføykjunn.

close snjógòv

vindkast med snø (td når ein bil køyrer forbi på snøføre)

check snjógraut'e

snøsørpe

Der va' i ein snjógraut'e ette votnó i dag.

check snjóhéle
image

tunn hinne av snø

Det kåm a lítí snjóhéle i nótt. Snjóhélâ tók âv i fyrenónæ.

check snjóhest'e

hest som er god til å ta seg fram i snø

Rauen va' så gó'e an snjóhest'e, 'an tók seg fram bæri 'ell aire hesta fysst det va' tungfǿrt.

close snjóing

snø som kjem dalande

check snjókjyl'e

kulde før snøfall (kjennest kaldare ut enn temperaturen tilseier)

'Er æ slig snjókjyl'e i kveld, 'er kjæm'e nóg snjór'e ti' nóttinn.

check snjókjyng'e

nysnø (mykje på ein gong)

Denné snjókjyngjen vare vel den seisti i vèt'e.

close snjókòv

tett snødrev

check snjór'e
image

snø; bruka berre i eintal

Nò brånar snjóren i sólhoddó. Ungan grave sikkå hòlu å tunnella i snjóræ.

check snjórèke

snøspade
Sjå også reke

An lýt have mæ si snjórèke i bílæ om vetren. Kòri hèv' eg gjårt av snjórèkunn?

close snjórås

snøras

check snjóskavl'e

snøformasjon som vinden har blåse i hop
Sjå også skavl'e, hengjeskavl'e og snjófonn.

Der va' an stór'e snjóskavl'e mæ Svæg.

check snjóslétte

tunt snølag på berr mark

Seinhaustis kjæm'e det jamt a snjóslétte som reiser att'e nókså fórt.

close snjósmiti

tunt snølag

check snjóspikkji

spurv
Somme meiner ordet tyder granmeis eller lauvmeis
Sjå også spikkji.

Snjóspikkjen æ góslège å have på fuglebrettæ.

check snjótòk

snøsmelting

I flaumbekkjó æ det 'kji kvinnebyrr'e kå i snjótòkó. Det va' kalleg snjótòk 'å heiinn i dag.

check snjóvetr'e

snøvinter

Dei fæle snjóvetran æ úhǿge å leie for mange.

check snòre
image

snare, (gjerne laga av hestetagl eller messingtråd, mest til å fange ryper med)
Sjå også setje snòru.

An lýt have bròm stòre knuppa itt an sèt'e snòru.

check snòrefangst'e

fangst med snare (mest bruka om rypefangst, men òg om annan fangst av småvilt)

Om vetran va' snòrefangsten jamt beste inntektí for mange.

check snórelekkji

kan vere malelekkji / trøyelekkji / "snóreband" (glatt, rund sylvtråd, forma i ovalform og lodda. Deretter forma til og tredd saman)
Sjå også kjæ'i.

Eg hèv' ervt a gåmålt snórelekkji.

check snòrelíne

skilåma der ein har rypesnarene på rekkje
Sjå også klukt, bròm, gar'e, streng'e og rjúpesnòre.

Gunnúv hèv' snòrelínâ sí nórdi Løyningsheiinn.

check snòrelåm

strekning med rypesnarer (på heia)

Der va' mange snòrelåmi på heió i gamle dage, å kvær ha' sí låm. Haddvår ha' sí snòrelåm i Finndalæ.

close snòrenút'e

spesiell knute som ein bruka til å binde snara til kluktí (for å løyse snara utan å øydeleggje henne)

check snorglelykkje

mjuk tråd eller garn som tvinnar seg for mykje og lagar vanskar med å rette opp lykkja
Somme seier "snorr'lykkje".
usse; helst bruka i fleirtal

Detti gåni æ fullt av snorglelykkju, så det æ úhǿgt å spite.

check snórgong

snorskive på rokk

Rokkesnórí gjeng'e i snórgongjinn.

check snubbe

1. ljåbrot som det er sett treskaft på (Stutt knivblad av eit ljåbròt, om lag ein tomme langt. Bruka til å rispe kvarandre med i slagsmål, og til å skjere hoven når dei skodde hesten)
Sjå også ljåbròtnív'e.
2. avbrote knivblad
3. nysgjerrig kvinne som "rotar med mangt"

1. A snubbe va' svint å gjère si.
2. Snubbun kunna vèr' hǿge å have ti' sumt.
3. Dèt va' a fæl snubbe.

close snubbi

liten kniv utan odd

check snúe
image

del av broderiet på setesdalsbunaden (både den mannlege og den kvinnelege)

Der lýt vère trjå snúu i a grille. Snúun æ svinte å enkle å saume.

check snúkvist'e

ved tømmerhogst: ein sparer att ein eller fleire kvistar når ein kvistar stokken, slik at ein greitt får snu stokken

An høgg'e âv snúkvisten fysst an hève snútt stokkjæ.

check snúsemúrt'e

morter til å knuse tobakk (til snus)

Snúsemúrten 'ass Gófa æ gjår'e av blautgrjót.

check snydde

rester (som ikkje skal kastast) av brød, kaker o.l.

Mi våre så soltne at der va 'kji etti kå snyddu i kjǿleskåpæ då mi ha' èti.

check snyddemat'e

restemat

I kveld lýt du greie deg mæ snyddemat'e!

close snyddi

matrest

check snýe

1. ugrei kvinne
2. ugreitt dyr

1. Dí snýe du æ, Ragnhild, som du narra meg nò!
2. Kjýrí mí, Fermelí, æ a snýe!

check snykk'e

snørr (bruka berre i eintal)
Sjå også búvi (V).

Krímsjúkjen æ lei'e fysst snykkjen renn'e å hósten rív' i halsæ.

check snykkjebræse

snørrflekk på klede
Sjå også snykke' og bræse.

Lisl-Òlâv ha' a snykkjebræse på dei eine erminn.

check snykkjedobla

snørrdropar i nasen

Nei góe véne, gakk 'kji mæ snykkjedobla i nòsinn!

check snykkjefille

lommetørkle til å snyte seg i
Sjå også snykk'e.

Eg ulka út mange snykkjefillu mæ eg va' krímsjúk'e denne gongjí.

check snykkjekopp'e

person som er full av snørr
Sjå også snykk'e.

Herjús æ an snykkjekopp'e, 'an tikjest alli vi' snýte seg, helle'.

close snykkjekrím

rennande nase (pga forkjøling)

check snykkjestiddi

person som er svært forkjøla slik at det renn snørr mest konstant (helst bruka om born)
Sjå også snykk'e.

Ór'i "snykkjestiddi" vare helst'e brúka ti' skjemt, men kan au vare brúka ti' leitt for aire.

close snýte

nase

close snýteskór'e

bunadsko (same som snípeskór'e)

check snýti

1. kvasst framspring, kvasst hjørne
2. lite stykke av mat (td kake, pizza)
3. liten pose, lita lomme

1. 'An sló snýtí av dei kvosse steinó.
2. Vi' du hav' a snýti, Svein?
3. Eg hève desse nappan i a líti snýti.

check snæle

1. eike i hjul
Sjå også fedd'e og kjerresnæle.
2. snelle, trådsnelle
Sjå også snæletrå'e.

1. Snælun i bakhjúlinn i sykkelæ mí æ så slake at eg lýt stramme da mæ an snælestrammari.
2. Eg hèv' spunne fudd snælâ å lýt vinde gåni på gånvindâ.

check snælekrakk'e
image

bruka til å spole garn på og til å tvinne trådane

Snælekrakkjen stend'e né'å tilæ fysst eg tvinnar gåni på rokkesnælâ.

close snælekåv'e

1. svak i ledda (td om svak, nyfødd kalv)
2. skøyar (slang-ord)

check snæletrå'e

sytråd (av vanleg bomullstråd)
Sjå også snæle (3).

Da brúka snæletrå'e ti' å snǿre hardt kring vórtun så da dutte av.

close snǿrebassi

person som har tendens til å stramme klede og band for hardt

check snǿreskór'e

bunadsko for kvinner med raudt ler under mynstra overler

Mange unge kvendi gjinge mæ snǿreskó ti' rektig vént.

check snǿri

snøre

Mi strotte eplesekkjin mæ snǿri.

check snǿrt'e

snev av (td sjukdom)

Eg kjenner enn snǿrt'e av krím. Eplí hav' fengje an snǿrt'e av frost.

check snårt'e

1. halvbrend ved, trerestar som ennå gløder
Sjå også ellsnårt'e og snårte.
2. ugrei person (helst bruka skjemtande)

1. Det fauk an snårt'e hít 'å tili. Eg grèv'e snårtan ihóp.
2. Å din snårt'e, eg ska' nóg passe deg att'e!

check snårterøyk'e

sigarett eller pipe som er tend med ei glo frå bål eller omn

Snårterøykjen hève' a gó' smòk, dei fysste drògjí.

check snårtesmòk

smak av røyk og glør i td kaffi som ein kokar ute i friluft utan lok

Gònil likar godt snårtesmòk i kafféæ.

check só'

vatnet eller krafta som noko er koka i
Sjå også sjóe, só'en og eplesó'.

Hèv' an godt só', kan an brúke det ti' mang' slags matstell. Det kan vére só' som kjøtsó', kurvesó', eplesó', grǿnsaksó'.

check sodd'e
image

1. soll, matrett av knusa flatbraud og mjølk
2. "slappfisk"
Sjå også sydde, sodd'e å kjøssteik, syrsodd'e og feskjen sodd'e.

1. Mamme, èg vi' have sodd'e ti' kveldsmat'e!
2. Den sodden kunn' mi inkji have mæ på dugna'en.

check sodd'e å kjø'ssteik
image

matrett av flatbraudsoll og glosteik; bruka berre i ubunden form eintal
Sjå også sodd'e og kjø'ssteik.

Mi have sodd'e å kjø'ssteik ti' kvelds.

check soddedeir'e

frost i kroppen etter å ha ete ein kald brausoll; helst bruka i bunden form eintal

Kåm an inn'tt'e fròsen å ha' ískoll mjåkk i soddæ, kunna an få soddedeiren ett'å.

check soddekopp'e

1. kopp til flatbraudsoll
2. nedsetjande ord om person som har gjort noko dumt eller vert rekna som udugeleg

1. Soddekoppen min æ a tròg.
2. Din soddekopp'e, no hèv' du øyelagt bílen 'enni moi dí att'e!

check soddetròg

uthola og ovalt trefat med vangar (til å ete flatbraudsoll)

Èg tikje d'æ gó'slègare å ète sodd'e i a soddetròg 'ell i an soddekopp'e.

check sòg

vassfall mellom to vatn

Der kunna vare a kraftig sòg i íunn i Stórånæ.

check sògbån

barn som syg mor si

Det va' 'kji kå såvídt 'u va' færig mæ dei fysste sògbånæ, så kåm der eitt ti'. Da have sògbonn båa tvæ.

check sógraut'e

1. deigklump som ein la i ei sleiv oppi suppekjelen og koka grauten slik (deig som til kabrettegraut'e)
2. doven person

1. Sógraut'e ell' flotmylje kunna vèr' an bíebiti a sundagsfyrenón.
2. Den Taddeiven æ an fæl'e sógraut'e!

check sokk'e

strømpe som rekk opptil kneet
Sjå også leist'e og laddi.

Kom mæ dei sunde sokkó dí, så ska' eg krake da. Sokkan mí æ hól'å bå' att'å hælæ å fram'i tån'e.

check sokkeband

sokkeband (bruka både i den kvinnelege og mannlege setesdalsbunaden)

Sokkebondí æ slengde, å have mange liti.

check sokkebandsdusk'e

kløverblom

Sokkebandsduskjen sér út som an klǿverblóm'e.

check sokkebandsstad'e

det smalaste området over leggen der ein fester sokkebandet

Sokkebandi strammar hardt i sokkebandsstadæ.

check sokkefòt

sokkar

Nò ska' eg sýne dikkå ko mange sokkefòt eg hèvi!

check sokkekåvi

Utposing på baksida av ein kvinnesokk til bunadbruk, over tjukkleggen. Det vart rekna som vent å ha store "kåva" den tid då stakkane var i dagleg bruk.

Mi vite inkji av at da brúka innlegg i sokkekåvó.

check sokkeleist'e

nedsetjande uttrykk (bruka om karar)

Den sokkeleisten kunn' mi inkji hav' mæ på dugnâ'en!

check sokkesig

sokkar som sig nedover leggen

Det æ fort ti' få sokkesig itt an æ våt'e 'å fótó å hève víe sokka.

check soks

saks

Soksin æ kalleg hǿge å have, så an lýt have mange ti' taks.

check soksedíkji (H)

dike med oppkomevatn, som ikkje frys til om vinteren, bruka til å setje revesaks i
Sjå også díkji, tíedíkji (V) og rèvedíkji (V).

Det æ inkji létt å finne a greitt soksedíkji.

check soksekjingji

dei to delane på ei saks (skjæri); bruka helst i fleirtal

'An må 'kji negle dei tvei soksekjingan så fast at an inkji fær meite.

close sóllé

solside

check sólrèven

1. trøytsle av å liggje i sola
2. t.d. eit klokkeglas kastar solstråler attende på noko

1. Sólrèven tók 'an.
2. Sjå sólrèven koss 'an hoppar opp'ttemæ veggjæ!

check sólrond

stripa der sola var når ho gjekk opp eller ned (ronda mellom ljos og skugge)

Eg flyt'e meg ette sólrondinn så eg fær vère leng'e i sólinn.

check solte

1. botnfall i smørauga i graut
2. noko som ligg i salt
3. smak av salt

1. I botnæ 'å smø̀rauga låg soltâ.
2. Di nýslakta kjø̀ti ligg'e i solte nåkå dage.
3. Eg kjenner a solte i suppunn, å 'u æ plent nau'gó!

check soltingji

ein som aldri får nok pengar eller andre verdiar

I dei húsó va' der den eini soltingjen verre 'ell den hin.

close sólvèv'e

solstråler gjennom sprekker

check sommår

sommar

Sommåri fèr'e allstǿtt så fórt.

check sommårmål

sommarmål (14. april)

Som veiri æ sommårmål, ska' det vare ti' píns. Kråka seie; "kjæm'e eg 'kji ti' marjemess som eg plage, så ska' eg kåme sommårmål, om det æ på an stav'e".

check sommårsbil

om sommaren (meir avgrensa i tid enn sommårstí')

Sommårsbil kan det vèr' godt sitje úti om kveldó.

check sommårsdreng'e

slåttekar som er leigd for sommarhavåret

Sommårsdrengjin våre leigde inn i slåttetí'í.

check sommårsfǿe

maten ein trong gjennom ein sommar.

Dei gamle laut jamt kaupe sommårsfǿâ fysst grjóni traut om våri.

check sommårshiti

sommarvarme

Sommårshiten kan i dag kåme tí'leg om våri.

close sommårsjente

tenestejente som vart leigd inn for sommarhalvåret

check sommårsljó

høgt ljod med spesiell utforming (huve til kvarandre på heia)

Sommårsljóí æ 'kji som aire ljó; da kunna seie: "Hèr æ èg, å æ det nòken som høyrer ljói mitt, så húv ti'bakers!"

check sommårsmat'e

maten ein trong for sommaren

I hobballæ baka da sommårsmaten.

close sommårsplagg

kvitt bomullsskaut

check sommårsslé'i

slede bruka til høykøyring om sommaren (helst der det var brattlendt og ein ikkje kunne bruke vogn; lågare enn vetreslé'en)

Sommårsslé'en min hèv'e inkji skóninga.

check sommårstí'

om sommaren

Sommårstí' æ der vént 'å heiinn.

check sommårsvermdi

like varmt som på heitaste sommaren

Ja, detti æ púre sommårsvermdi, å så midt i mai!

check somrungji

lam som er fødd om sommaren (juni / juli)

D'æ varte reikna som nåkå fill mæ somrunga.

check sòn'e

son

Sø̀nin deiris våre útrita ti' vère musikalske.

check song

song
Sjå også syngje.

Mang' av songó 'ass have fillne teksti.

check songhús

koret i kyrkja

Songhúsi æ på dei håge tilæ.

check sòpi

ein liten skvett (om kaffe, øl og annan drykk)

La'kkå få an mjåkksòpi. Kòss æ det desse sòpó, kan eg slå da út?

check soppe

flote av tømmer (ved tømmerfløyting)

Da samla timri i a soppe út'å fjóræ.

check sóterói

doven, likesæl

Svein va' an fæl'e sóterói, det varte alli nåkå av mæ 'ó.

check sótfeddebuskji

busk av bjørk til å fjerne sot i omnen med (gjerne med ein knute i enden)

Finn di an sótfeddebuskji å sótfedd omnen, der æ 'kji trekk'e skapt í 'ó!

check sótfeddekrók'e

1. krok til å skrape ut sot frå ein vedkomfyr
2. krok til å grave fram glør i omnen

1. Det vare bæri trekk'e fysst an brúkar sótfeddekrókjen å grèv'e út sót å oske.
2. Ska' an leggje 'ni omnen, æ det greitt å drage fram glǿ mæ sótfeddekrókjæ.

check sóti

1. mørk sky
2. dorsk og doven

1. Der æ an sóti i sǿri i dag.
2. Tór va' an fæl'e sóti, 'an låg inni heile dagan. 

check sott'e

1. roten stokk, vasstrekt stokk som ikkje vil flyte
2. kraftlaus kar, doven gut

1. Sottan vare jamnaste liggjandi etti i skógjæ.
2. 'Er æ nokle av dei sottó som æ dovne å inkji vi' gjère nåkå.

close sóttehús

hus der det er mykje sjukdom

check spa

"jamningssuppe" til jolematen i Setesdal; stuttare seiemåte for nepespa.

Spai smakar sérs godt jólepdagjen.
check spaedjúpn

jordlag som er så tykt som "bladet" på spaden

Det va' barre a spaedjúpn né'å bergji. Du lýt have a spaedjúpn moll for å setje epli.

check spahòke

hake som stikk langt fram

Èlí ha' så long å kvoss hòke at da kadda æ barre for "Spahòkâ".

check spann

1. spark
2. spann
3. lengdemål (mellom sprikjande fingrar frå tommel til veslefinger)

1. Hesten gav mi a spann så eg héldt på å úvite.
2. I gamle dage ha da drops i sponn på kråmbúinn.
3. A spann æ det same som a spríkjelǿvd.

check spannkjelle

kjelde til å setje mjølkespann i

D'æ greitt have spannkjelle fysst an vi' kjǿle mjåkkjí.

check spatt (H)

reiskap av tre til å spreie gjødsla på støylsvollen med (med handtak og flatt i enden)
Sjå også slåre (V).

Fær eg låne spatti ditt?

check spéd'e

gasspedal
Sjå også spéde.

Spédan på sòme Toyótaa hav' vòr' lyksne ti' hengje sikkå opp den seiste tíí.

check spègjili

spegel

"Dèt va' enn greilèg'e kar'e!", sa 'an då 'an såg seg i spègjilæ.

check speglehúr

spegeldør

Der æ véne liti i speglehúrin i Nórigâ.

close spenne

avstivar, skråband i bygning

check spergje

vanske, kamp, påkjenning, strev

Det va' nåkå fæle spergju då mi sill' hav' den stóri stúten på slaktebílen. Dèr ha' du sillt sétt på sperju, eg tenkte alli mi finge búskapen ive åne.

check spergjetak

hard kamp, uvanleg stor påkjenning

Det kan var' spergjetòk ska' an prǿve å stagge an skjýr'e hest'e.

check spidant'e

skruen som ein dreg ut for å stille eit lommeur

Gunnår dróg út spidanten då 'an sille stidde klokkâ.

check spík

1. tunnt/smalt trestykke
2. flat trepinne til å ha vepten på når ein vev (i staden for skyttel)

1. Vi' du tægje mi ti' a spík ti' å leggje midjom? Spíka æ godt nǿri ti' gjèr'å mæ.
2. An lýt have a spík ti' kvære litæ.

close spikekjø̀t

spekekjøt

close spikkfót'e

raklar på bjørk

close spikkjeband

kornband for meisene

check spikkji

ord bruka om meis og spurv
Sjå også snjóspikkji.

D'æ gama fysst an hèv' mange spikka rundt húsí om vetren.

close spikåri

"tøysekopp"

check spil

1. spetakkel
2. spel

1. "Det æ a spil som da stelle sikkå út i verdinn i dag!"
2. Flí mi spili så ska' eg spile fyr' dikkå! Sku mi spile sjakk, ell' a anna spil? Eg hèv gjårt mi a spil ti' å drage stokkan innât.

check spildre