Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på K: 194 | Totalt: 2708 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check kadde opp'tt'e

Kalle oppatt (Gje born same namnet som andre i slekta.
I Valle og Hylestad har det mest vanlege vore å "reise opp'tte" besteforeldra. Eldste guten fekk same namn som farfaren, og andre guten fekk same namn som morfaren. Eldste jenta fekk same namn som farmora og andre jenta fekk same namn som mormora. Her er også forklåringa på at to brør stundom fekk same namn, og vart då som regel skilde som Stóre- og Lisle-. Tredje guten og jenta fekk gjerne same namn som oldeforeldra i same rekkjefylgja. Det var også vanleg å "reise opp'tte" syskjin til foreldra som hadde døydd unge).
Sjå også reise opp'tt'e, opp'ttereist'e og heite etti.

Da kadda opp'tt'e 'an Svein, som dǿe så allfor tí'leg.

check kald'e nedd'e

kald luft, kvass luft
Sjå også kald'e og nedd'e

'Er va' an kald'e nedd'e i kveld, det vare nóg kaldt i nótt. Eg lýt klæ meg godt i dag, for 'er æ enn kald'e nedd'e.

check kampe tòk

jamne tak, like sterke

Det va' kampe tòk midjom dei tvei brǿan då da prǿvdest.

check kanne i hóp

vere kjærastar

Da kanna ihóp æ Gònil å Tårål.

check kanne innât

setje eit lam eller kje under ei anna mor
Sjå også kanne.

Itt det va' an sau'e som ha' misst lambi sitt, så prǿva an å kanne innât itt der va' a trillingelamb.

check kanne njó (H)

vere kalvbeint
Sjå også kåvbeina og stabbeina.

Sòme æ filne i mjønnó, å kanne njó.

check kanne si

"ta eige i" (mest bruka om born)

Titta kanna si di nýfǿdde lambi. Stórebóa kanna si paden innmæ omnen.

check kanne unde seg

la eit framandt lam suge morsmjølk og ta det til seg som sitt
Somme seier: "Kanne 'punde seg".

An slepp'e mykji stræv om an fær an sau'e ti' å kanne unde seg a moilaust lamb.

check kara i ellæ

svært uroleg, sterk omsut for noko, nervøs for fare (også bruka om å ha vondt i kroppen, slik at ein ikkje kan vere i ro)
Sjå også kara og ellæ.

Det va' som 'u va' kara i ellæ mæ 'u tenkte på bonní som våre på heiinn i snjóstormæ."Eg sér du æ 'kji nåkå gó'e i dag". "Nei, det æ som eg ha' vòre kara i ellæ."

check kast på lambelègji

kast på livmora til sau (utganga på livmora vert stengd rett før lamming)

Fysst an sau'e hèv' kast på lambelègji, lýt an svint få an dýrelækji ti' hjelpe.

check kaste bort

misse

Eg hèv' kasta bort seslebókjí mí!

check kaste håró

røyte; gjeld hest

Fysst våri kjæm'e, så kaste hestan håró.

check kaste ihóp

saume saman med kastesting

Knút hèv' visst alli kasta ihóp, for 'an hèv' alli sauma.

check kaste ivi

saume fast td ein fald på innsida av eit plagg

Signe kasta ivi saumen i trøyunn, så det inkji sille rakne.

check kaste klamp'e

kvitte seg med kram snø eller is under høvene

Brúnen fekk 'kji kaste klamp'e då da våre i høyskóg.

check kaste konni

bruke kasteskovlen til å "kaste konni" på låven (det tunge matkornet kom lengst, agnene kortast og lettkornet vart liggjande midt i mellom)

Da såte i låvâ å kasta konni attive hærí.

check kaste munk

eldre barneleik (utandørs)

Gófa rǿa tídt om at da kasta munk å gjætte sugge mæ da våre små.

check kaste opp reiní

spa ei brei fòr nedst i åkeren og kaste molda opp i åkeren

Åkrejórdí va' viktig å passe på, for di va' "maten", så 'an laut kaste opp reiní så an kunna brúke att'e den góe jórdí.

check kaste si

svive urundt eller ujamnt

Slípesteinen kastar si så eg vare mest'e fast'e mæ å slípe ljæne.

check kaste vóndt på

utøve trolldom for å skade einkvan

"Trollkjèringan" kunna kaste vóndt på fókk å fé.

check kaste ǿri / kaste mynt

kaste på stikka (leik ute i det fri)

Fysst snjóren reiste om våri, då bigjynte mi å kaste ǿri.

check katrandi líten

bitte liten
Sjå også katrandi seint.

Dèt va' a katrandi líti lamb!

check katrandi seint

svært seint
Sjå også katrandi líten.

Da gjinge katrandi seint.

check kjeime å slå

veifte med armane for å verje seg

'An kjeima å sló for å vanne seg for vafsó.

check kjelke avgari

skunde seg av garde

Nò kjelka faisysti avgari. Da kjelka avgari mæ drykkjebassâ.

check kjembe seg

kjemme håret sitt

Nò æ eg så flókutt at nò lýt eg kjembe meg.

check kjème si

1. springe i kjæti (td lam og små born)
2. danse eller gjere fakter med store rørsler

1. Fysst lombí kåme út fysste gongjí om våri, då kjème da sikkå.
2. Det må vèr' lòv å kjème si itt an æ ung'e!

check kjenne 'å si

kjenne på seg

'U kjende 'å si  at det va' nåkå gali.

check kjens

kjensfolk
Somme seier "kjensfókk".

Såge di nåken kjens då di våre ti' messe førri sundagjen

check 'kji ko barre / 'kji kå barre

ikkje anna enn berre...

D'æ 'kji kå barre a ivefær.

check 'kji kå kjepten å bakfǿtan

fæl i kjeften

Tóre æ 'kji kå kjepten å bakfǿtan.

check 'kji mæ måti / alli mæ måti

for mykje, meir enn passeleg mykje
Sjå også mæ måti.

Det va' 'kji mæ måti det ringde i nótt.

check kjila bukk, kjila blakk, kjila líti nèvetakk

regle som vart bruka når ein kalla på kjea

"Kjila bukk, kjila blakk, kjila líti nèvetakk", sa Margjitt itt 'u kadda på kjéí.

check kjippe ihóp

kippe saman, samle ihop
Sjå også kjippi og ljåkjippi.

Eg kjippar ihóp ljæne så da inkji sku nike né'å'nanné å vare skjemde.

check kjippe å gange

gå med stutte og raske steg

Det va' kalleg di Òlâv kjippa å gjekk då da rópa på 'an.

check kjukle å læ

uttrykket tyder at ein ikkje vil syne at ein ler

Dei tvei ungan såte i a kró å kjukla å lóge.

check kjylen spring'e

når det vert slutt på ein kuldeperiode
Somme seier "kjylen æ sprengd'e".
Sjå også kjyl'e og springe.

Mæ same eg kåm út i dag tídleg kjende eg at kjylen ha sprungji. Kjylen kjæm'e ti' springe.

check kjýlje å elle

fyre kraftig i omnen

Du må 'kji kjylje å elle så mi ljóte rýme!

check kjyngje néd

snø tett

Det kjyngja néd sò fælt om nóttí at mi laut ti' skjǿre mæ same mi rise opp.

check kjýte fríkar'e

utfordre nokon (til td slåsting)

Haddvår kjýtte fríkar'e på Móæ, nòkå 'an alli ha' sillt gjårt.

check kjæmst 'kji så mykji ât

gjere seg lite gjeldande, vere lite populær

Det kjæmst 'kji så mykji ât 'enni Anne, 'u vare nóg gangandi eisemó.

check kjære seg

1. klage over
2. uroe seg

1. "Eg kan alli kjære meg at du vi' sossa". 'U kåm å kjære seg for verkjæ.
2. Du tar alli kjære deg om du må gange eisemadd'e hèra.

check kjǿlne skjí

ski med lite spenn i

Eg líkar inkji kjǿlne skjí, så eg lýt setje da i spenn.

check kjø̀te seg

skyte dyr (når ein greier å skyte dyr når ein er på jakt)

Jaktaran sa da vill' av å kjø̀te sikkå, fysst da sille på reissdýrjakt.

check kjøyre bjalka

køyre barka tømmer med hest

Ånund kjøyre bjalka kverr vetr'e.

check kjøyre for / kjøyre fyri

vere privatsjåfør for (uttrykk bruka i samband med at eigaren av bilen sit i passasjersetet og drikk alkohol)

Eg vi' alli kjøyre for dei galningan mei'! Kvæ va' det dú kjøyre fyri i gjerkveld?

check kjøyre i ísi

dette gjennom isen med hest og slede / snøskoter (uttrykket er ubunden dativ)

Jón kjøyre i ísi út'å fjóræ, å hesten drukna. Sólveig kjøyre i ísi dei spillnýe skóteræ sí.

check kjøyre på skramlæ

køyre heim høy eller ved om hausten (så snart jorda var nok klaka, før snøen kom)

Det kan vère hardt mæ slé'en å kjøyre på skramlæ.

check kjøyre trjúglaust

køyre hest utan trugar

Det va' létt for hesten dissom 'an kunna kjøyre trjúglaust.

check kjøyre útivi

køyre utfor vegen

'An kjøyre útivi, å bílen trilla rundt tvæ vendu.

check klanke si

1. klatre bortover ei tregrein eller eit taug
2. klatre oppetter eit tre eller ein stolpe

1. 'An klanka si i a taug frå a tré å hít 'å tòkâ.
2. Mi klanka åkkå opp an timrevegg'e i lǿunn.

check klemre seg

skade seg ved klemming; oftast fingrane

Spilemannen spila helst'e kleint, avdí 'an ha' klemra seg gjårførridagjen.

check kludre det ti'

rote til (td ein plan eller eit arbeid)

Å mi som ha' planlagt detti sò godt, å så kåm Gjermund å kludra det ti'.

check klykkje fóten

kvile den eine foten ved å lyfte han opp og halde han slik medan han kviler (om hest)

Itt hestan stóge å kvílti, så klykte da jamt fóten.

check klykkje kjembâ

når ein lagar ei kjembe brukar ein riva til å klemme ho godt saman med og brukar eine handa til å dra "kjemba" opp frå marka på midten

An klykkjer kjembun fysst an steller si a høybýr'. Eg klykkjer kjembâ å legg' æ på býretògji.

check klyppe naglen

klyppe vekk ei hinne som legg seg på auga (på små lam)

Eg trúr mi ljóte klyppe naglen på desse lambæ, det æ mest'e blindt.

check klæ seg

når ølet får eit skumlag på toppen

Godt ǿl klær seg ette an tími.

check klæí, dei av ullan så væl som dei av línan

klede (både av ull og lin)

Klæí, dei av ullan så væl som dei av línan lýt an passe godt på.

check kløyvt n'í
image

bestemt type sauemark; skar i enden av øyra (snitt i øyra som syner kven som er eigaren; sjå bilete)

Eitt av sauemorkó som vare brúka, æ kløyvt n'i øyra.

check klåre av

verte klårare, ljosne (helst bruka om veret)
Sjå også kveldsklåri.

Det sér út ti' klåre av, så då få mi nóg godt veir i morgó. Det klårar av ti' kvellæ.

check knabbe tòk

nokså jamnt

Det va' knabbe tòk midjom dei karó, eg veit 'kji kvær va' best'e ti' arbeie.

check knaltre òte

vere jamgode (i "karsstykke" eller anna kapping)

Det va' a knaltre òte midjom dei gútó.

check knée seg

kome seg att etter hardt slit eller vanskelege tider; t.d. helsemessig eller økonomisk

No hèv' 'an endeleg knéa seg, Haddvår, ettat 'an fekk kvitte seg mæ gjjelló.

check kneltre tòk

mindre usemje, noko knuffing

Det kunna vare kneltre tòk midjom da.

check knerre seg í

ta seg på tak, spenne seg til, ta tak

Åsmund knerra seg í då 'an lypti den stóri steinen.

check knerre seg ti'

spenne musklane når ein td skal prøve styrke med ein annan person

Jón Rønningen knerra seg ti' mang' a gong. An lýt knerre seg ti' ska' an løype 'å skjí i úkviddæ.

check knette í si

gjeve ljod frå seg

Det knatt alli í 'ó, same ko vóndt det va'.

check ko at?

"Kva var det du sa?"

Ko at? Kan du tale nòkå hægri?

check ko då?

kva så?, "kva var poenget?"

"Ko då?", sa Tarjei, då 'an varte leid'e den lange útgreiingjí om at gamle tradisjóna kóme ti' forsvinde.

check ko kletter det?

kva hjelp / nytte er det?
Sjå også klette.

Ko kletter det å måle mæ dessa lisle bostâ?

check ko' langt lí' 'er / ko' langt lí'e det

kor langt lid det?, kor mange er klokka?
Sjå også ko' lí' er.

æ eg leid'e å sjaue detti, ko' langt lí' 'er?

check ko' lí' 'er

kor langt lid det? kor mange er klokka?
Sjå også ko' langt lí' 'er / ko' langt lí'e det.

Røkkje mi ti' Slarvedalæ i kveld, ko lí' 'er?

check ko tí'?

når?

Ko tí' sku mi mǿtast i morgó?

check ko va' det du tenkti....

uttrykk for at ein eller annan har vore tankelaus

Ko va' det du tenkti då du kjøyre som enn villmann'e i gjår; va' du plent i vodró?

check kò æ dèt ti'?

"kva skal dèt brukast til?"

"Kò æ dèt ti'?" spúre Svein, då 'an såg a ný gogn Gunnår ha' kaupt.

check kóke sylv

syrebehandle sylv

Sylvsmé'in kóke sylvi.

check konnstâ'mús

vere velnæra, ha nok mat (som musa i konnstâen)

I gamle dage va' det nóg inkji mange som an kunna kadde for konnstâ'mús.

check kópe opp

lyfte haka, bøygje hovudet bakover

Vi' du kópe opp, Bóa, så eg fær sjå om du hèv' tvègje deg 'å halsæ. Kóp opp!

check koss liver så dú

korleis har du det?

Nò æ det lengji si' eg hèv' sétt deg, koss liver så dú?

check koss trú di 'ó / 'enni?

Korleis trur de det går med han / henne?; Ofte bruka om kva sjansar har han / ho til å overleve

Koss trú di 'ó? Kjæm'e 'an ti' vinne?

check kòss æ det laga

kvifor er det slik

Eg veit 'kji kòss det æ laga at eg æ så úmǿlen i dag. Kòss æ det laga at 'er æ så mykje mei' regn om sommåró nò 'ell førr'e? Kòss æ detti laga, skrúven passar inkji inn i hòli?

check koste si

koste på seg

Gýró vi' visst koste si nýe stakka ti' 17. mai.

check krakksitjandi

person som er gamal / ufør så han ikkje kan gjere noko

Taddeiv hèv' vorte plent krakksitjandi ette' at 'an braut av si fóten.

check krèke ti'

kome seg til hektene att etter sjukdom eller liknande

'An hève vòr' fillen, men fèr'e ti' krèke ti'.

check kreppe si

huke seg ned, bøye seg

Itt da skåre konn, krepte da sikkå.

check krevje fóster

førebu fødsel (om ku med rier o.a.)

Kåven kravde 'kji fóster, så 'an daua inni kjýrinn.

check krevje fǿsle

ku som ikkje får rier når ho skal kalve

Kåven króv 'kji fǿsle, så kjýrí pressa 'kji på.

check kringe seg / kringe si

arbeide seg rundt

Da kringa sikkå rundt steinan å túvun fysst da slóge mæ stuttorv. Tjógjei kringa si å sló rundt steina å runna.

check króe seg

vise at ein kjenner velvære (bruka om dyr, td lam, eller folk)

Pusi króa seg så gó'slegt i fangjæ 'enni Góme.

check krók' å gjengji

festemekanisme til nåla på td ei sølje

Krók' å gjengji tikjest vère i orden på desse gamle sýunn. 

check krók' å lykkje

hekte til å halde saman kledeplagg (td bh, skjørt, bukseline og snøsokkar)

Eg hèv' krók' å lykkje i nokle av buksó mí.

check kross' å krakji

på kryss og tvers, hulter til bulteròr

Itt det hève vòre hard'e vind'e, så kunne tréttí liggje i kross' å krakji.

check kross' å kringle
image

1. "hovudstrikkemønsteret" i setesdalskufta
2. del av broderiet på setesdalsbunaden; både for menn og kvinner (også mønster i band og belte)

1. Kross' å kringle lýt an have, hellis vare det gali.
2. Fysst an saumar kross' å kringle æ det viktig koss an sipar litó.

check krosse å prikke
image

gjere ferdig flekkesaumen

Saumen vare vén'e itt an hève krossa å prikka færigt.

check kròta sokka

bunadssokkar til setesdalsbunaden (kvite for menn og svarte for kvinner)

Kròta sokka høyre ti' sætisdalsbúnâ'æ.

check krukle seg ti'

syne seg stakkarsleg, vise at ein toler lite (av td væte eller frost)

Dei hí arbeidde for fullt i úveiræ, men Ånund stód barre å krukla seg ti'.

check krukle si

vere dårleg til beins

Gamle-Kjètil krukla si heim'tt'e.

check krulle seg

krulle håret

Førr'e laut da ti' Býn for å krulle sikkå.

check krúse epli

1. steikje rå og salta poteter i skiver på omnen
2. grave rå poteter ned i glørne

1. Krúsa epli vare an slags "chips".
2. Krúsa epli æ godt!

check krúsedåsen min

kjælenamn på kjærast eller barn

Kåm nå hít, krúsedåsen min, så ska' eg finne di nåkå godt!

check krútandi líten

bitte liten

I dýreparkjæ såg eg enn krútandi líten apekatt'e.

check krykkje si

krøkje seg saman (td for kulde og redsle)

Kjýrí krykte si âv for slògó 'u fekk, då 'u ha' tèkje út.

check krǿkje sviddó (H) / krǿkje syddó
image

1. lafte i hop dei fire nedste stokkane i ein lafta bygning
2. fire personar med same førenamn i same stoge (H)
Sjå også krǿkje, svidd (H) og sydd (V).

1. Fysst an hèv' krǿkt sviddó, hèv' an bistemt ko stór búí ska' vère.
2. Nò kunn mi krǿkje sviddó, for nò æ mi fíre Annu i desse stògunn.

close krǿkje ti'

to personar krøkjer ihop høyrivene; då vert det godt ver
Sjå også krǿkje.

check kråne ti'

verte friskare, få krefter att

Eg hèv' kråna ti' ette dei fæle ivefærdinn.

check kulse fyri

reddast for

Papa kulsa for embætsfókkji.

check kultâ sí

"jenta si" (rosande uttrykk om jente eller kvinne som greier noko vanskeleg og tungt)

Dèt va' kultâ sí dèt, 'u bar líke mykji som an kar'e!

check kulte tòk

uttrykk bruka om jamsterke personar

Det va' kulte tòk midjom 'ó Sigúrd å 'ó Tårål; ingjen vann, å ingjen tapa.

check kunne mæ

vere vand med

Eg kan nå mæ at mi pynte jóletrétti jólepdagjen. Eg kan alli mæ detti kaupeǿli, det æ for glætt!

check kunne ti'

vere skuld i, gjere med vilje
Sjå også kunne.

Eg kunna inkji ti' at stólen varte øyelagd'e.

check kurrandi stidd'e

helt roleg, heilt stille
Sjå også stidd'e.

'An stó' kurrandi stidd'e.

check kurre maten

kvile etter eit måltid

Dei gamle meinte det va' viktigt å kurre maten.

check kurre seg

leggje seg for natta

Ettå dèt fókk ha' kurra sikkå, bryggja da ǿl. Da kurra sikkå i ellev-tí'inn.

check kveise seg

vaksinere seg mot koppesmitte

Da måtte kveise sikkå førr'ell da kunna få kveisepass.

check kvellt mål

talemål som høyrest langt

Svålaug ha' så makelaust kvellt a mål fysst 'u húva 'å heiinn.

check kverrt dusti

kvart minste grann

Da våre nøyne mæ å få mæ sikkå kverrt dusti itt da høya.

check kverrt módige grandi

alt saman

Mi plukka kverrt módige grandi på moltestǿæ.

check kvesse í

"glefse til" (munnleg)

'An kvesste í då 'an fekk høyre valresultati.

check kvesse seg ti'

1. motivere seg for ekstra innsats, vere i gong med ein ekstra innsats
2. øse seg opp og verte brått sint

1. Taddeiv kvesste seg allstǿtt ti' frå morgónæ, men 'an héldt inkji út lengji.
2. Gýrí kvesste seg ti', å ville inkji vère mæ mei'.

check kvesse stakkjen

gjere høystakken smal oppover (høystakk og lauvstakk)

An laut kvesse stakkjen så 'an sló av si vætâ.

check kvik'e å rǿrig'e

oppegåande (bruka om eldre person med god fysisk og psykisk helse)

Angjær æ kvik å rǿrig endå 'u snart æ níttí år.

check kvíle middèji

kvile middag midt på dagen (om kyr på støylen)

Kjýne kvíle middègji midt 'å dagjæ.

check kvíle slåttâ

ikkje slå ein bestemt slåtteteig det året (slåtteteigane vart ofte kvílt, altså slått annakvart år, eller ivekvílt)

Da kvílte mest'e allstǿtt slåttâ anna åri.

check kvíle åkren

uttrykk bruka om at åkeren ikkje vart sådd kvart år

Fysst da ha' kvílt åkren, gav 'an mei' néste år, meinte sòme gamle.

check kvirkje håmåren

halde handa for nær hovudet på hamaren

Du må 'kji kvirkje håmåren mæ du spíkrar!

check kvirre oppi

aktiv på morgonsida

Gjermund kvirra oppi om morgónen lengji fyre åkkå hí.

check kvise seg

klå seg

Borgår kvisa å kló seg då 'an ha' vorte vafsestungjen.

check kvíte logní

vassflate utan krusingar, som ser kvit ut frå ei bestemt retning i høve til sola

Det va' kvíte logní på Saksund den dagjen eg va' i Finndalæ.

check kvòpe opp

hevje seg, svelle opp, auke
Somme seier "kvopne opp".

Fysst feskne osta kvòpe opp, vare da rovne, å inkji så faste. Fysst kveikjí bigjynte å gjære, kvòpa ǿli opp. Ha' da mykji gróvt mjø̀l i deigjinn va' det inkji så létt å få deigjí ti' kvopne opp. Fysst kveikjí bigjynte å gjære, kvòpa ǿli opp.

check kvorannés gó'i

bestevener (gjeld karar)

Òlav å èg have allstǿtt vòre kvorannés gó'i.

check kvoronnós góe

bestevener (berre bruka om kvinner)

Margjit å Tóne æ kvoronnós góe.

check kvoss'e ljó'e

sterk diskant

Bjøddun kunn' have an kvoss'e ljó'e.

check kvæ som treffer

kven som helst

Eg veit 'kji kvæ som kjæm'e på dugnâ'en frå Nígâ i morgó, det kan vèr' kvæ som treffer.

check kvær det treffer

alt etter som

På kvendeskjortó have mi allstǿtt flate rukku út'å hæró, men kring halsen å fram'å hondó have mi kvær det treffer.

check kvære i halsæ

gjeve lyd frå seg når ein vert kverkt eller på annan måte ikkje får puste

Såvi lei' så av astma, at det kværa jamt i halsæ fysst 'an leita si.
Da kvirkt' 'an så det va' så vídt det kværa i halsæ.

check kvære lén'e

kvar side

'An gjekk å spaséra mæ a jente 'å kvære lénæ. 'Er æ ljósbrjótari å kvære lénæ 'å gongjinn.

check kvæve tròg

når to ligg på sida inntil kvarandre i same retning i senga; same tyding som fu i fang

Nò vi' mi leggje åkkå ti' sòve, Titta, å mi lute kvæve tròg, for kvílâ æ så smòl.

check kvævt mål

gråtkjøvt mål

Gunnår tala mæ kvævt mål då 'an tala i líkfærinn.

check kvårsom æ

uansett

Detti vi' eg, kvårsom æ!

check kåmast ât

få tilgong til noko som er trongt og vanskeleg tilgjengeleg (td arbeid, reparasjon; bruka i samband med at det vert ulageleg å få gjort eit arbeid)

Eg kjæmst 'kji ât så eg fær gjårt detti nåkå rétting.

check kåmast i hug

hugse, minnast kvarandre

Stundum æ det 'kji så létt å kåmast i hug itt det æ lengji si' an hèv' sétt kvorairne.

check kåmast ti'

få plass eller rom til å gjere eit eller anna

Eg kåmst inkji ti', for der va' så úlagelegt å arbeie. Eg kjemst 'kji ti' mæ dei stóre å stíve hondó mí.

check kåmast undi

lære, røyne, få greie på, kome inn i arbeidet
Sjå også kåmast og undi.

Eg hèv' kåmest undi at det æ så mykji léttare å gjère mange bodda av same slagjæ.

check kåmast undi mæ

verte klår over, verte kjend med

Eg kåmst undi mæ at Haddvår å Hæge våre ihóp.

check kåmast 'å

ha mathug

Det æ så godt å kåmast 'å itt an hève nåkå kaffé attat matæ.

check kåme ât

om person det ikkje er så mykji mæ

Det kåm 'kji så mykji ât 'ó Såvi, 'an va' så líti talig'e.

check kåme attí

1. nå att
2. vere ajour med arbeid eller anna
3. blande i vanvare

1. Eg kåm attí 'an Jón mæ Skâvlen.
2. Nò hèv' eg kåme attí mæ arbeiæ, så nò æ eg så fornǿgd.
3. Der kåm attí nåkå sukker i sta'en for salt i sausæ.

check kåme attive

kome over

Lavrans kåm attive an tilemarkjingji som tjóvjakta.

check kåme âv det

"misse tråden", ikkje greie å få med seg det ein skulle ha sagt eller framført (ikkje minnast noko ein veit vel, td når ein les noko utanboks, og så gløymer ein brått resten)
Sjå også kåme.

Sigríd tålde moskan i spitæ, men så kåm 'u plent âv det.

check kåme av gløymi / kåme i gløymi

verte gløymd (uttrykka er ubunden dativ)

Góme fortålde så tídt detta, at det kjæm'e alli av gløymi í mi. Den gamli tradisjónen hèv' kåme i gløymi.

check kåme âv mæ

1. ikkje greie
2. kome unna med

1. Mi kåme alli âv mæ dessa arbeiæ, mi ljóte vère fleire!
2. Trú om mi kåme âv mæ detti, si' mi have skòte for mange reissdýr?

close kåme av rondinn

hoppe over ei line når ein les i ei bok (feillesing)

check kåme av sauinn

slutte å koke

Det kåm av sauinn, så eg lýt leggje inní mei'!

check kåme av sundæ

brått misse evna til å symje (truleg pga krampe)

Eg kåm av sundæ, så det va' godt der inkji va' så djúpt.

close kåme brjótandi

truge eller tvinge seg fram

check kåme 'era ti'

kome til ein stad
Sjå også kåme.

Jón kåm 'era ti' for tjúge år sía.

check kåme faggandi

gå seint og makeleg (helst om eldre folk)

Da kóme faggandi, dei gamle feggan.

check kåme fètandi

kome gåande (svært seint)
Sjå også fète og fèt.

Da kóme fètandi så vídt da stige om tå.

close kåme fyre meg

kome i hug noko (brått)

check kåme gjótandi

kome fort eller brått

Augund kåm gjótandi så an kunna trú 'an ha høyrt nåkå fælt å nýtt.

check kåme godt mæ

vere til stor nytte

Det kåm godt mæ at mi ha' mæ åkkå oljekjóla si' det varte slig úveir. Dei seiste nævran kóme godt mæ då mi tekti, hellis ha' det vòre i minste lagji.

check kåme hondó i lag

ikkje få gjere stort (td når born er i vegen for arbeidet)

Eg kjæm'e alli hondó i lag, eg vare så útussa mæ adde desse ungó rundt meg.

check kåme i an kròm'e / kåme ó' an kròm'e

kome i eller ut av ei vanskeleg stode (særleg økonomisk)
Sjå også kåme og kròm'e.

Da kóme alli útó' kròmæ så lengji da livdi. Nò hèv' 'an kåm' i slig an kròm'e. Da kóme i så fæl'e an kròm'e då da sette sikkå i gjelli.

check kåme i andvòkâ

1. vakne om natta, og ikkje få sovne att
2. å ha vore vaken så lenge at ein ikkje får sove (overtrøytt)
Sjå også andvòke og andvòke.

1. Klokka fíre om nóttí musar kåna ti' mannæ: "Hèv' dú au kåme i andvòkâ?"
2. Eg æ så blindtròta at eg kjæm'e vel i andvòkâ i nótt.

check kåme i kast mæ

verte kjend med

Eg kåm i kast mæ an fræminde kar'e som ha' tótt så gama å lært seg vallemål.

check kåme i mjåkklaup

mjølke meir enn vanleg

Blómerós hèv' kåme i slig mjåkklaup no, si' 'u fekk så godt gras.

check kåme i skutrí

kaste eller sløse bort noko som er til overs (td når ein sløser med mat)

An må var' ræd'e at denné maten kjæm'e i skutrí!

check kåme i åveltâ

falle eller leggje seg så ein ikkje kjem seg oppatt (bruka om dyr)

Eg fann atte sauen i åveltunn.

check kåme inn'å

kome borti
Sjå også kåme.

Kåm du inn'å den nýmåla veggjen?

check kåme knysjandi

kome med brask og bram

Bjynnen kåm knysjandi å vill' take kjýrí.

close kåme laggandi

kome ruslande

check kåme mæ

1. vere viktig, vere til stor hjelp
2. vende om til tru på Gud

1. Det kåm mæ, mange tí'i, at støylskjèringan våre góe ti' kadde.
2. På bǿnemǿtæ i kveld kóme da mæ bå' Hæge å Taddeiv.

check kåme mæ snévind'e

kome fort og uventa (om ein person som kjem gåande i stor fart)
Sjå også snévind'e.

"Kjæm'e du plent mæ snévind'e", sa fókk itt an kåm fórt.

check kåme néd i myrâ

uttrykk om å vere langt nede psykisk
Sjå også myre

Eg kåm néd i myrâ, å va' sjúkemeld'e i an heil'e måni.

check kåme ó' húkunn

kåme ut or huset / tilhaldsstaden
Sjå også kåme, ó' og húke.

'U visste alli å få 'an út ó' húkunn. 'U kåm alli ó' húkunn i dagevís.

check kåme på mannetungâ

verte tala om

Sigúrd kåm på mannetungâ då 'an ha' stei'hoggje så fælt mæ hægjí. Margjitt æ så på mannetungunn, mæ nýe bǿka å fjærnsýnssæria.

check kåme på plate

verte fotografert
Sjå også take seg av.

'An líka inkji å kåme på plate, 'an tótte 'an såg ljót'e út.

check kåme seg i hug / kåme i hug

hugse på
Sjå også kåme.

Det æ så vóndt å kåme seg i hug,itt an hèv' vorte útussa av så mangt. Eg kjæm'e i hug góme, kòss 'u sat å spita kverr dag'e då 'u va' gåmó.

check kåme si ti'

få seg til
Sjå også kåme, seg og ti'.

Eg kåm mi inkji ti' å spørje om å få låne pæninge av 'ó. At du kåm di ti' å take bitaling for detta!

close kåme smøyglandi

kome smygande, lure seg fram

check kåme starvlandi

såvidt greie å gå

Fókkji kåm starvlandi heim'tt'e av heiinn, mæ an fæl'e kass'e på ryggjæ.

close kåme svívandi

kome tilfeldig ruslande (utan å ha eit særskilt ærend)

close kåme takandi

kome brått, skunde seg

check kåme ti'

1. når kua får kalv
Sjå også: bère.
2. gå godt i hop, trivast i hop, greie å samarbeide
3. treffe satsen og sparke frå i td lengdesprang eller skihopp

1. Nær ska' kjýrí kåme ti'?
2. Da kåme godt ti', dei tvei svaddan. Da kóme 'kji ti', Einår å Ívår. Det æ vént å sjå at bonní kåme ti' så godt.
3. Eg kåm 'kji ti' då eg sill' hoppe, så eg laut barre late det vère.

check kåme ti' manni

kome fram til folk

I úveir kan det vèr' godt å kåme ti' manni.

check kåme ti' mæ

verte samd med ein person, passe greitt i hop

Èg å Tòróv kóme godt ti' mæ kvorairne.

check kåme ti' om

verte forlikte om, verte samde om

Mi sku nóg kåme ti' om prísen, trúr du 'kji dèt?

check kåme ti' si

vakne att etter å ha vore i uvit

Åni úvita då 'an datt så fælt, det va' lengji førr'ell 'an kåm ti' si.

check kåme ti' tals om

"høve til å tale om"

Mi kóme ti' tals om presten som varte dǿmd'e i Valle.

check kåme trysjandi

kome med stor fart og kraft gjennom skogen slik at greinene drys

"Seist'e kåm Lindormen trysjandi néd líí" (frå soga om Lindormen i Brotteli).

check kåme útâv det

1. misse tråden
2. "resultat"

1. Eg kåm plent útâv det då eg stó' på kjørkjetilæ masjónsdagjen.
2. Eg kåm godt útâv det mæ dei klokkehandelæ.

check kåme útivi

verte ålkjent

Det kåm útivi at Gjermund ha' spungje ett' 'enni Tóne som va' forlòva. Kåm det útivi at da inkji våre fudde bakara, kunna da inkji få baking.

check kåme 'å rèkum

kome på villstrå

Mi kóme 'å rèkum då mi sille heim'tt'e av heiinn.

check kåme 'å sau

kome på kok
Sjå også kåme, sau og sjóe.

Nò hèv' suppa kåme 'å sau.