Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 137 | Totalt: 15217 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jakebròti

når flaumen bryt isen på elva i sund, og isstykka kjem fossande nedover elva / bekken. Stuvar seg i hop og stemmer opp.
Sjå også jakji.

Dèr åne smalkar kan det vare jakebròti om vetran.

check jakegrind

grind til å ha framfor kvernsloket for å hindre isklumpar i å kome i kvernkallen

Det va' viktigt å setje jakegrindí på hadd å i sné, så jakan vorte kasta væl út ó' slòkjæ.

check jakji / ísjakji

isflak som flyt i elva eller på vatnet
Sjå også jakebròti.

Jakan kunne stemme opp så vatni stíg'e.

check jakjili

isflak i elv eller vatn

Flåne ligg'e i jakla.

check jaktari

jeger

Bǿan å åmlingan vår' fæle jaktara.

check jalk'e

vallak, kastrert hest
Sjå også fyl, fòli, merr , annæringji, grahest'e og jalke.

Arbei'shesten lýt vère an jalk'e ell' a merr.

check jalke

kastrere ein hest
Sjå også jalk'e.

Dýrlækjen jalkar grahestan.
check jalme

ljome

Mi jalma å hauka då mi våre på støylæ. Det jalmar itt an rópar ell' húvar inn i a tóm blekktunne ell' a stórt, tómt róm mæ blanke veggji.

check jalt'e

1. halte, verkje, ha vondt for å gå
2. ufruktbar kvinne
Somme seier "jolt'e"

1. 'U va' så jolt. 'An hèv' vorte så jalt'e i det seiste.
2. Det varte sagt at 'u va' jolt.

check jamaldringji

jamaldring

Mi våre jamaldringa, mi tvei.

check jamdig'e

like tykk i båe endane

Skakestokkjen æ jamdig'e.

check jamdǿgr

døgn

Det ringde i samfudde tvau jamdǿgr.

check jamgó' slåtte

slåtteteig som har jamnt med gras

På a jamgó' slåtte va' der så mykji gras at an laut breie det útive teigjen.

check jamgåmål'e

jamgammal; vert ikkje gradbøygt

Èg å fai din æ jamgamle.

check jamkampinga

like store og sterke (oftast to personar)

Lidvår å Jóhans våre jamkampinga i ungdómæ.

check jamlíkji

likemann; like gamle, like sterke, like flinke o.l.

Svein å èg æ jamlíka.

check jamne

plante i kråkefotfamilien

Jamne brúka da ti' å undefarge mæ, itt da lita klæi.

check jamn'e

jamn

Slåtten "Tussebrúrfærí" ska' inkji spilast mæ jomn takt, meinte Andrés.

check jamne ti'

1. mekle, vere mellommann i strid eller usemje
2. rette på klede som ligg ugreitt
3. jamne ut (td jord)

1. Auver jamna ti', så dei tvei hí skjúldest på an grei'e måti.
2. Du lýt jamne ti' spríkjin itt du hèv' sète lengji, så da liggje greitt!
3. Denné mollhaugjen lýt eg jamne ti' nòkå.

check jamningji

like (td like store, like sterke, like spreke)

Åsmund å Vetli våre jamninga, da våre líke spræke.

check jamsís

jamsides
Sjå også adverbet jamsís.

Dómaran trekkje for jamsís né'slag.

check jamsis

jamsides
Sjå også adjektivet jamsís.

Da gjinge jamsís ette vègjæ.

check jamt

ofte
Sjå også trått.

Eg æ jamt heimi om hægan.

check jamt å samt

"støtt og stadig"

'An tvær å ryddar i húsæ sí, jamt å samt.

check jamtemæ

jamhøgt med

'An vassa i snjór'e ti' jamtemæ stivlan.

check jamtivi

som oftast

D'æ jamtivi kaldt i januar. Eg hèv' jamtivi godt mæ pæninge.

check jamtramma

fylt til randa

Tunnâ æ jamtramma mæ konn.

check jara

gravlagd

"Så mange hundre som hèr æ jara..."(stevline)

check jarbèr

jordbær (oftast bruka om markjordbær)

Der va' mykji jarbèr i bakkâ òvenat húsó.

check jare

gravleggje

Gófa varte jara 'å nórdlénæ 'å kjørkjunn.

check jarfast'e

jordfast stein, synleg eller dekka, og så stor og tung at han ikkje let seg rikke

D'æ leitt mæ mange jarfaste steina dèr an ska' plǿgje.

check jaring

jordpåkasting ved gravleggjing; jfr "Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad" s 213

Jaringjí va' laudagjen klokka eitt.

check jarlèg'e (V)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Somme seier "jarelèg'e".
Sjå også jarlèg'e (H).

Taddeiv va' jarlèg'e; 'an måtte hav' opplivt nåkå kallegt.

check jarlèg'e (H)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Sjå også jarlèg'e (V).

Ungan' kóme så jarlège heim'tt'ó' skógjæ, da trúdde da ha' høyrt bjynnen.

check jarlói

bruka om når ein slår graset høgt (så det står mykje att)
Sjå også lóen.

Åsmund slær så jarlói, å 'an fær så líti.

check jarri

1. tapp og hol når døra har hengsle av tre
Somme seier "tréjarri".
2. stengsle av tre i ei enkel dør i eit mindre fint hus eller hytte

1. Det nirkla fælt i jarró itt an lét opp húrí. Húrí sveiv i tréjarrâ.
2. Òlav stengde att'e búedynní mæ an jarri.

check jarta

djerv, uredd; vert ikkje gradbøygt

Torgrím æ så jarta, 'an tikjest alli vèr' ræd'e nòkå ting.

check jasebiti

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein rest av nista som ein ikkje har ete opp Sjå jasi, biti og bòren biti.

Vi' dú, Bóa, hav' jasebiten?

check jasefót'e

kattefot

Jasefǿtan blǿme temmeleg tídleg om våri.

check jasehevje

stav som vippa haren opp når han gjekk i snara (haren vart då kjøvd; jasesnòrâ var av hestetogl)

Jasehevjâ gjåre ti' at jasen varte kvirkt'e. 

check jasehjarta

redd og lettskræmd person (reddhare)
Sjå også jasi.

Jasehjarta å nævresjæl, fýrstikkefǿta å mýhankelær (gammal regle)!

check jasehukre
image

perleugle

Eg hèv' a útstoppa jasehukre heimi.

check jasekrulli småkrulli og eit "øyra" som stikk opp (om løyesaum'e)

Æ du færig mæ å saume jasekrullan, Yngjebjør?

check jaselèg'e (V)

ser redd ut

Svein æ jaselèg'e å sjå ti', men hausen kan 'an vère.

check jasemjåkk (V)

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein mjølkerest i flaska som ein ikkje har drukke opp (bruka berre i eintal)
Sjå også jasi og mjåkk.

Itt fairen kåm ifrå høyskóg, mæ nåkå mjåkk som 'an inkji ha' drukkje opp, så sa 'an mæ ungan; "kåmi, så sku' di få jasemjåkk!".

check jasen

redd

Òsóv æ så jasen av si; vaksen kar'e, å så vère rædd'e mýsan!

check jasenyste

uttrykk bruka om når ein kjem heim frå ein tur med ein rest av nista som ein ikkje har ete opp
Somme seier "jasemat'e".

Knút kåm heim'tt'e mæ a lítí jasenyste.

check jaserug'e

harerug

Jaserugjen veks'e au på skrinn jórd.

check jasesnòre
image

snare til å fange hare i
Sjå også jasi

Jasesnòrun våre i nýare tí' gjåre av messengetrå'e.

check jasetrå'e

messingtråd (til jasesnòru)

Jasetrå'en varte tvinna av tvei messengetræa.

check jaseøyru

fliser som står att i stubben når ein feller eit mindre tre med øks

Det stód att'e an krans'e mæ jaseøyru då 'an ha' stývt bjørkjí.

check jasi
image

1. hare
2. detalj i broderi (løyesaum: liten krull med to omgangar og eitt øyra)
Sjå også jasesnòre.

1. Jasen líkar seg alli nére rèvæ.
2. Torbjørg gjåre seg færig mæ å saume jasan på fasló i gjår.

check jaste

1. å gjære (helst bruka om saup)
Sjå også gauv
2. bruka i uttrykket jaste seg opp.

1. Saupi vare súrare fysst det hèv' gjasta seg.

check jaste seg

verte tykk på toppen (bruka om skumma mjølk som stod utetter sommaren; eit ostestoff la seg på overflata, og ein laut røre i mjølka kvar dag så ho ikkje skilde seg. Jasten låg på toppen, blengjen låg under)

Mjåkkjí jastar seg itt 'u stend'e nòkå lengji.

check jaste seg opp

uttrykk om når mjølk som har stått lenge og vorte sur skil seg i ein ost- og væskedel
Sjå også jaste.

Jaste seg opp gjère ostemassen i súr mjåkk, den lýt an rǿre í.

check jasti

ostestoff på mjølk som har stått lenge sur

Der æ tykk'e jasti på desse súre mjåkkjinn.

check jedd'e

1. hylle (fjøl på vegg til å leggje ting på)
2. hylle over skåp å kvílu
3. ei av hyllene i td hylleseksjon
4. terrengformasjon (flater i ei bratt li)
Sjå også braujedd'e.

1. Bókjí låg på jeddæ.
2. Da ha' jamt det vénaste stei'tøyi på jeddæ ive skåp å kvílu.
3. Kaffékoppan stande på dei evste jeddæ i matskåpæ.
4. Av å ti' finn'e an jeddi oppi heii å lía.

check jée seg

late over seg, gjeve uttrykk for at ein er overraska / forstøkt
Sjå også jése seg

Signe jéa seg så ko' stautte mi våre.

check jeire

lage kant på vev

Du lýt sjå å jeire vént detta typlebandi!

check jeireflåd'e

ujamt i kantane (om td vadmål etter stamping)

Då eg fekk att'e vallmålsvèven min ette at 'an va' stampa, va' det så leidt, 'an va' nòkå jeireflåd'e.

check jellmorgó

i går morgon (same forklåring som i gjårmorgó)

I jellmorgó våre mi på heiinn å såge ette sauó.

check jente

1. Del av broderiet på den mannlege setesdalsbunaden. Ei jente er ein del av ei kló.
2. jente
3. ugift kvinne uansett alder
4. tenestejente som skulle breie

1. Nò saumar eg jentu ti' rétteklæó 'ass Bóa.
2. Der va' sjau jentu i klassâ mí i båneskúlâ.
3. Det var' alli ko gali for dei jentó nórd i Plassæ!
4. Eg lýt få tak i jente ti' sommåræ, ti' å breie i slåttæ.

check jentebån

jentebarn (opp til ca 7 år)

Mi have tvau jentebonn å trjú drengjebonn.

check jentefleim'e

jentefut

"Bjørgúv Uppstad den jentefleimen, 'an fría ti' dótter 'ass Òlâv Tveitinn" (stevline)

check jentesprengje

mann som er kvinnegal

'An va' slig a jentesprengje, Tostein.

check jentetrèv

galleriet på "kvinnesida" i kyrkja (på venstre side når ein går inn i kyrkja)

Det va' gama sitje på karetrèvæ å glåpe hít'å jentetrèvi; der va' mykji vént å sjå!

check jerfor góde!

du store min!
Somme seier "jørfor gódest'e".

Jerfor góde, gjeng'e du sokkeleista út'i snjóræ! "Jørfor gódest'e", sa Gamle-Jórånd itt 'u va' forstøkt.

check jerfor!

"du store min!"

"Jerfor; hèv' så Åni kaupt si ný'e bíl'e att'e!" húva Papa. Jerfor gódeste, nò trúr eg eg sér sýni! 

check jerme

rope høgt

Gýró jerma å húva.

check Jihanis

Johannes

Dei gamle sa nóg inkji "Jihanis" fysst da tala om ivangelisten i Bíbilæ.

check jinídig'e

1. gjerrig, svært påhalden med pengar, gniken
2. arbeidsam, energisk

1. Det æ 'kji rart at han hèv' mykji pæninge i bankjæ, han som æ sò jinídig'e.
Sjå også passig'e og nadig'e.
2. Knút va' jinídig'e ti' arbeie.

check jinn

jern

Ko ha' mi sillt gjårt foråtta jinn?

check jinna

usmak i kasserolle (metallsmak)

Fysst an kasli ha' stae lengji, kunna 'an var' jinna.

check jinnblèk

tunn jernplate

D'æ sjella mi høyre om jinnblèk nò.

check jinne

setje smak (eller helst usmak) av jern i gryte eller kasserolle

Grýtâ hèv' jinna, så det hèv vorte úsmòk 'å vatnæ.

check jinnjår

bandjern til å stramme kring eit lagga kjerald

I åkkås dage brúkar an barre jinnjåri ti' å gjúre stavkoppa mæ.

check jinnlapp

hesteskoforma jernbeslag på hælen; bruka på lérsko og -støvlar for å ikkje slite skosålen så mykje (òg av og til bruka framme under skoen)

Mæ jinnlopp kunna an spare seg mykji skósóling.

check jinnleist'e
image

leist av jern til å forme sko med (bruka av skomakar)

Jinnleisten varte au brúka ti' rep'rére skó mæ.

check jinnsag

baufil

Stundom lýt an take av bla'i 'å jinnsagjinn for å kome godt ti' mæ sagingjinn.

check jinnsk'e

sterk og likar å vise styrkjen sin

D'æ helst'e karan som have órd for å vèr' jinnske.

check jinnsklèg'e (V)

sjå sterkleg og velbygd ut

Det vare nóg an gó'e arbei'skar'e av 'ó Bjynn, sò jinnsklèg'e som 'an sér út!

check jinnskrape

reiskap av jern til å skrape med (td hest eller ku)

Jinnskrapâ va' gó' ti' få av lórtekladdan 'å kjý.

check jinnspengd'e

forsterka med jern

Denne kjistâ æ bå' útskòrí å jinnspengd.

check jinnstaur'e

jernstaur, spett

Jinnstauren varte brúka ti' skjóte hòl ti' konnstaur'e å hesjestaur'e.

check jinntein'e

rund og tunn jernstong

Eg brúkar an jinntein'e ti' å ræle opp denné tétti røyren.

check Jissús

Jesus

Mi finge høyre om 'an Jissús i sundagsskúlâ.

check jòkandi

svært 

Detti va' jòkandi kaldt vatn, så an må inkji slòke det í seg for fórt.

check jòkekald'e

svært kaldt (td drikkevatn, isblanda vatn, kald vind)

Jòkekaldt vatn ska' an helst'e inkji drikke. Då mi kóme oppå Stavedalsbròti, vorte mi mǿtte av a jòkekold austyrje. Eg varte jòkekold då eg såg da fóre ísen mæ same 'an ha' lagt.

check jòkelaupa

tilfrosen overflate (når regn / fuktig luft har frose til ei ishinne på marka)
Sjå også jòkelaupe.

Undekjǿlt regn gjère at eikvort vare jòkelaupa.

check jòkelaupe

fryse til ei ishinne på marka eller anna (om regn eller fuktig luft; bruka berre i eintal)
Sjå også jòkelaupa.

Det jòkelaupa i gjerkveld, så det va' farleg kjøyre.

check jokl

tennar (sprø, hard ved med mørk farge, helst i furestomnar), helst berre bruka i ubunden form eintal

Der æ mykji jokl i krókutte furu.

check jókl'e

person som et seint og forsiktig (td fordi han har dårlege tenner)

Jóklan trengje long tí' ti å ète.

check jókle

tyggje forsiktig og seint td fordi ein har dårlege tenner

Svålaug jókla å åt lengji førr'ell 'u va' færig. Hèv' an få tenna etti i munnæ, lýt an jókle lengji førr'ell an kan svægje.

check jokleís'e

is som støyper seg td på bergheng (lagar formasjonar)

Jokleísen heng'e på úttòkunn fysst d'æ nóttefrost'e.

check joklevé'a

sprø og hard ved (tennar)
Sjå også joklevé'e.

Stokkjen æ joklevé'a, å inkji brúkandi ti' anna 'ell vé'e.

check joklevé'e

tennar (sprø, hard ved med mørk farge, helst i furestomnar); bruka berre i eintal
Sjå også joklevé'a og vé'e.

Joklevé'e kan inkji brúkast ti' anna 'ell vé'e.

check jokli

isklump, istapp

Eg gjekk på skjí ive heian, å då eg kåm heim'tt'e hékk det jokla i skjeggjæ mí.

check jól

jol

I jólinn have mi mykji gó'e mat'e. Jólí æ ifrå jólepdagskveldi, 24. disember, ti' tjúgendi dag jól, 13. januar.

check jólebassi

jolebukk

Jólebassan våre inkji velkomne i adde hús.

check jólebil

rundt jola 

Auver plage kåm' heim'tt'e jólebil.

check jólefonn

snøen som låg eller kom i jola

Jólefonní æ drjúg om våri.

check jólegjeit

person som kjem som ubeden gjest 1. joledag (vart ikkje rekna for å vere greitt og passande)

Jólegjeitan kóme úbé'ne, fysstedag jól, å våre sjella velkomne.

check jólekveld (V)

jolekvelden

Jólekveldi såte mi ti' bórds fysst mi kósa åkkå mæ næpespâ'æ.

check jóleleg

snø på trea og på bakken

'Er æ jóleleg i dag, men i morgó hav' da meldt tøyr'e.

check jólepdag'e

24. desember (om dagen)
Mange valldølar seier "jólepda'n".

Mi have tídt graut'e jólepdagjen.

check jólepdagskveld

jolekvelden

Mi have fisk'e, lefsu, sóne næpu å spa, jólepdagskveldi.

check jóleskjerkje

ris som vart gjeve til den / dei som var sist oppe jolaftansmorgonen

Òlav, som va' minst'e, fekk det av jóleskjerkjunn kverr jól.

check jólesmedd'e

Når ein skjýt'e inn jólí med gevær eller dynamitt. Dette gjer ein før ein sèt seg ti' bórds, i 5 - 7 tida jolekvelden.

Jólesmeddin kunna an høyre mangestad i bygdinn.

check jónsog / jósok

st. Hans, 24. juni; bruka berre i ubunden form eintal
Mange seier jónsok. Jósok er ei eldre form.

Rundt jónsog flutte fókk å fé 'å støyli.

check jónsokbil

rundt jonsok

Fókk flutte 'å støylen, jónsokbil.

check jórdarm'e

dårleg i hevd (om jord)

Garen æ så jórdarm'e at det vare fillí avling i år.

check jórdbǿli

kvefsebol nede i jorda (med jordkvefsar)

Æ der a jórdbǿli dèra, eg høyrer slig an surr'e?

check jórdmjørkt (H)

når det er grått i veret om vinteren, og ein ikkje ser konturane i landskapet; vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader
Sjå også snjómørkt (V).

Det va' så jórdmjørkt at det va' vóndt å sjå kòr an kjøyri.

check jórdníst

1. flaggermus
2. spissmus (H)

1. Eg såg tvau jórdníst som ha' løynt sikkå unde búinn.
2. Såg du di jórdnísti som sprang ive túni?

check jórdvafs'e

jordkvefs

"Jórdvafsan våre dei vóndaste", sa dei gamle.

check jórdvèg'e

gardsbruk
Sjå også vèg'e.

Sigúrd hèv' kaupt si enn líten jórdvèg'e.

check jórdvendt'e

person som ser ned i bakken når han går, vert ikkje gradbøygt

Tryggvi sa at den fremminde jenta va' så jórdvendt.

close Jóri

Jore, gardsnamn i Valle.

I Jóræ have da sólí lengji om kveldi.

check jót

jod

Jót varte brúka ti' å reiske sår mæ.

check jugandi

i full fart

'An kåm jugandi heimigjænom.

check juge

fare fort av stad

Kristí juga avgari for å røkkje bussen.

check jugelèg'e (V)

sportsleg

Denna nýi bílen du hèv' kaupt di sér så jugelèg'e út! Såmund va' så jugelèg'e då 'an kåm på dei nýe sykkelæ sí.

check júi

1. spiloppmakar
2. hardhaus, tøffing
3. person som verver seg til krig

1. Dei júan veit an alli ko kunn' finne på av pilementu!
2. Òlâv æ an júi, alli rædd'e nòkå ting, å så kalleg úvýren æ 'an au.
3. Jón ville vère midjom júó, å tótte gama det som va' spennandi.

check jukte

1. farte, vere jamt på farten
2. fare fort

1. Bjúg va' så fæl'e ti' jukt'e, 'an kunna alli steivne heimi.
2. Borgjill jukta av gari.

check jungji

bordkniv
Sjå også nív'e.

Sòme meine det æ údana å slikke på jungjen.

check jús

jus

D'æ godt mæ jús itt an æ tysst'e.

check júteskròv

stormaga (nedsetjande uttrykk)

Dei danske jýdan ha' vel júteskròv.

check júti

person frå Jylland

På 1700-talæ va' 'er visst an júti som va' dækni i prestegjellæ.

check júv'leiv'e

jurskinn

Júv'leiven kunna vèr' sí'e på gamle kjý som ha' låte âv.

check júvr

jur

Júvri 'enni Vénerós rokk mest'e ne'å vègjen.

check júvresteik

jurkjertelen (særleg på sau)

Turka júvresteik va' godt i næpespaæ.

check Jysken!

utbrot for uventa hending ("småbanning")

Jysken; hèv' dú alt kåm' heim'tt'e!

check jyskens tí'!

utbrot for uventa hending ("småbanning")

Jyskens tí'; hèv' du handla bíl'e nò att'e!

check jåg'e

skakk, vridd

Itt bórdí hav' slègje sikkå æ da jåge.

check jållt'e

halt og dårleg til beins (om hest)

Hesten min æ så jållt'e at eg trúr eg lýt slakt' 'an.

check jåsten

1. trekkfullt, t.d. i eit hus der vinden kan blåse igjennom.
2. vindtrekk ute
Sjå også jåsti.

1. Dèt va' det jåstnaste hús eg hèv' vòre í. Sjúr låg på dei jåstne trandó om nóttí.
2. Det va' helste jåsti på Heddefjødd i dag.

check jåsti

trekkfullt
Sjå også jåsten.

Det kan vère jåsti i gamle hús. Det såg jåsti út å liggje beint innafor den óvni veggjen.