Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på L: 180 | Totalt: 2708 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check lage på

forbetre ein reiskap

Fysst ljåren va' úlagelèg'e, så laga da på ljåren mæ ljålagjæ.

check lage seg etti

1 herme faktene til ein person
Sjå også lage seg.
2 føye seg etter noken

1 Åni va' så gó'e ti' å lage seg ette 'ó Tór.
2 Olav måtte allstøtt lage seg ette fai si

check lage seg ti'

Nærme seg kalving. Skrovet til kua sig då ned, senane slaknar, opninga svulmar opp osb
Sjå også lage seg.

Eg trúr at Homrei lagar seg ti' nò, så mi måge nóg vère oppi i nótt.

close lage si ó' imni

gjere noko unaturleg, gjere noko uventa eller uvanleg

check lage ti' (H)

gjere avtale om td å møtast

Mi laga ti' å treffast klokka tí.

check lage undi / leggje undi

leggje pinnar av or og halm i botnen av bryggjekjeret

Nò lýt du leggje undi sipeleg så det inkji téttar seg i spunsehòlæ.

close lagge opp'tte

setje ny botn eller stavar i ein stavkopp, t.d. ei kodde
Sjå lagge og opp'tte.

check lagji ti'

lagnad til

Det va' 'kji lagji ti' at dei tvau sille fåast.

check la'kkå

1. lat oss
2. lat meg

1. La'kkå nå slutte å dragast, mi vare 'kji einige líkevæl. La'kkå sjå kvæ som hoppar lengst'e!
2. La'kkå sjå, ko lí'e det no?

check lang'e bògji

lange bogedrag (på fela)

Sòme spilemenna brúke lang'e bògji, å aire brúke stutt'e.

check lang'e i stigjæ

ha lange steg

Det va' tungt å fýe 'ó Svein, 'an va' så lang'e i stigjæ.

close langsameleg tí'i (H)

svært lang tid (lenger enn forventa)

check langsamelège tí'í (V)

svært lang tid (lenger enn forventa)

Mi have venta i langsamelège tí'i at det ska' vare an snúna'e.

close langse ba'

lang og vanskeleg framkomeleg veg

close lassi skjýt'e

uttrykk bruka i samband med at eit tungt lass i unnabakke gjer det tungt for hesten å halde att

close lat gló det

la det stå til, la det verte om det vert

check late att'e

lukke
Sjå også late og late opp.

Lat att'e húrí, Titta! Hèv' du lèt' att'e glasi i stògunn?

close late inn'å

sleppe til, late nokon få bruke
Sjå også late, preposisjonen inn'å og adverbet inn'å.

check late opp

opne
Sjå også late og late att'e.

Vi' du late opp húrí, Titta, eg hèv' fullt i båe hondó.

check late seg ti'

å ville bruke seg

'An ville 'kji late seg ti', så mi hí vorte nøydde ti' å gjère alt.

check late ti'

gjeve, stille til rådvelde
Sjå også late.

Vi' du verkeleg late ti' bílen på desse fæle vègjæ? Knút lét ti' timri ti' búinn.

check late út

betale

'U laut late út for di bonní ha' gjårt.

check late vère

la vere

'An lét vère å hjelpe den som ha' skadt si. Lat det vère, det vare 'kji aila då.

check laupe âv

1. ryme, take ut
2. når kua er ferdig med brunsten
Sjå også laupe.

1. Spilemannen Tarkjell Aslaksson laup âv på Nordlandi. "No hèv' 'u sendt heim'tt'e kuptâ å laup' âv", sa gamle-Jórånd.
2. Kjyrí hèv' laupe âv nò.

check laupe i stògó

vere stadig på kveldsbesøk hjå folk

Kvendí tótte jamt karmennan våre for fæle ti' laupe i stògó.

check laupe ihóp

blande seg (td mjølk)

Mjåkkjí lèp'e ihóp fysst det vare varmt, å blandar seg.

check laupe úti

vere mykje borte frå heimen (negativt uttrykk i eldre tid)
Sjå også laupe.

Sírí tikjest ljóte laupe úti ústanseleg. 'An løyp'e úti kverrt èvige kveld.

check laus om landi

ferdig med ei teneste eller arbeid

Nò æ eg færig'e mæ slåttæ, så nò æ eg laus om landi.

check laus'e bas'e

låg bas (felestille GDAE)

"Bestelanden" gjeng'e på laus'e bas'e.

check laus'e kar'e

1. ugift mann
2. ein som ikkje har gard, eller har gard i vente

1. Det va' mange lause kara i Tveitebǿ då mi vår' små.
2. Kjètil va' laus'e kar'e, så 'an reiste ti' By'n.

check laust fókk

folk utan fast bustad

'Er æ inkji laust fókk hèra i bygdinn.

close lee a róm

gjeve rom, lage rom for noko

check lée róm

gje plass for nokon (eller noko)

Lée nå róm, Òlâv, så eg fær sitje!

close legge si n'í

ha kald graut ned i kald mjølk

check leggjast ti'

noko som kjem i vegen eller i tillegg (arbeid eller bry)

"Det leggst ti'" sa 'an, då 'an laut hente góme sí, å kåm for seint ti' mǿtæ.

check leggje ât

leggje ljåen tett ned mot jorda når ein slår

Dissom an inkji legg'e ât, slær an jarlói.

close leggje att'e

så til åkeren med grasfrø

check leggje av

1. å leggje av kornband når ein slo kornet med hest og slåmaskin
2. ta av klyví

1. Èg tøymdi, å Papa la av.
2. Da ha' så lang'e støylsvèg'e at da laut leggje âv klyví å kvíle a bil, midt 'å heiinn..

check leggje det néd

gløyme ei hending

Eg kjæm'e alli ti' leggje det néd, då eg såg koss da fóre mæ 'ó Òlâv. Eg legg'e det alli néd så lengji eg liver.

close leggje etti

gå etter, springe etter

check leggje hardt fram

tale strengt til

Gamle-Danil la' hardt fram itt det va' nåkå 'an inkji líka.

check leggje í

skrive seg i bok på basar

Eg va' på basaræ i gjår å la í for túsen krónu, å så vann eg trjå vendu.

check leggje i blòt

leggje i bløyt

Førr'e la da allstǿtt klæí i blòt dagjen fyre da tvóge.
check leggje i staup

leggje kornet i blot før malting

Nò hèv' eg lagt konni i staup, så nò kan eg snart ti' malte.

close leggje ihóp

1. addere
2. leggje i haug (td ved i skogen)

check leggje imót

1. protestere
2. veksle pengar, betale mellomlegg

1. Åsmund ska' allstǿtt leggje imót å vère úeinig'e i alt.
2. Det va' 'kji allstǿtt så létt å leggje imót itt an barre ha' småpæninge.

check leggje innât

1. leggje til land
2. auke, leggje til (td pengar)

1. Da la innât i a ferjesund.
2. Èg la' innât så Tór fekk råd ti' kaupe bílen.

check leggje inní

ha ved inn i omnen når der brenn
Sjå også leggje inn'tí.

Nò æ det fjóri gongjí eg legg'e inní i dag.

check leggje inn'ttí

leggje inn meir ved i omnen
Sjå også leggje inní.

Vi' du leggje inn'ttí, det fèr'e ti' vare kulsi inni!

close leggje leiven

Uttrykk bruka om når korn som vart male ikkje var tørrt nok, slik at mjølet klabba seg fast på kvernesteinane. For å få dette vekk måtte dei male noko sand.
Sjå også leggje og leiv'e.

close leggje líti í det

ikkje gjere sitt beste, ikkje leggje så stor vekt på noko ein gjer

close leggje lunnen

leggje botnen i ein høystakk

close leggje mykji í det

gjere sitt beste

check leggje om

vere i mot, slå, straffe

Der va' mange som la om 'an.

check leggje opp

1. lage til ei låm
2. lage til eit sprang (setje rekord i "meistersprang")
3. leggje klyví på hesten

1. Torgrím la opp så grei a låm.
2. Sprangji som Òlâv la opp, tala da om lengji.
3. An lýt helst'e vèr' tvei, ein 'å kvære léne, fysst an legg'e opp klyví.

check leggje opp mæ

alvorleg påminning

Forellí la' opp mæ ungan at da inkji måtte út'å ísen førr'ell 'an va' sterk'e nóg.

close leggje på bleikjen

leggje plagg av lin eller bomull på siste snøen om våren til bleiking (sola var då særleg sterk, slik at solbleiking fungerte godt)

check leggje seg frammí

blande seg inn i (helst om ting ein ikkje har noko med)

Kví lýt nå dú leggje deg frammí detti du alli hèv' nåkå mæ?

check leggje seg ti'

1. leggje seg til sengs for lengre tid pga fysisk eller mental tilstand
2. stanse lenger enn planlagt (td overnatte på ein fjelltur)
3. ha ein uvane

1. Det hender at sòme leggje sikkå ti', om an inkji kan sjå at da féle nåkå.
2. No ljóte mi barre leggj' åkkå ti', for mi røkkje alli heim'tt'e i ljósi.
3. Borgår la' seg ti' mæ å spýte n'i tili itt 'an røykti.

check leggje si ihóp

samle verdiar

Haddvår la' si ihóp mykji pæninge då 'an arbeidde på anleggjæ.

check leggje si 'pí

ha kald graut ned i kald mjølk

Nò vi' eg leggje mi' 'pí!

check leggje ti'

"våge seg til" (ofte i samband med eit spørsmål; fordekt nyfiken)

Gunne la' ti' spúre etti koss det va' mæ 'enni Torbjør.

check leggje ti' mæ

utbryte 
Sjå også leggje.

'An la ti' mæ nåkå stygge ei'i.

check leggje undi

gjerde inn slåttemark på heia og bruke det til beite

Då det va' slutt mæ å slå på heiinn, va' der tvei bǿnda som la undi slåtte å brúka æ ti' beiti.

check leggje út

1. verte feitare
2. betale mellombels for ein annan
3. fortelje med stor innleving
4. fortelje helst omfattande om negative ting slik at det kan verte oppfatta som plagsamt
5. gå (td for å hente noko)

1. Eg tikje du hèv' lagt út i det seiste.
2. Eg kan leggje út fyr' deg, vist eg fær det att'e i morgó.
3. 'An la út om ko gama reisa ti' Lófótæ ha' vòri. Tårål la' út om alt 'an ha' gjårt, mæ kånâ ha' sjala si a hæg.
4. Knút la út om kòss 'an ha' vurte rundstòlen då 'an va' i býn seist'e.
5. Så la 'u út i hagjen for å hente nåkå sǿtepli.

check leggje 'å

1. fø, ale opp
2. gå til åtak på (krev objekt)
Sjå også leggje.

1. Mamme sei mi vi' leggje 'å den véni kjýrkåven mi finge i nótt.
2. Tårål la 'å 'an Gunnúv mæ same da mǿttest.

check leggje 'å sòm

leggje ut på symjetur

Svein la 'å sòm for å få tak i eikjâ som ha' rèkje av.

close leggje 'å sundi

take til med å symje

check leggje 'å vèg'e

når hesten vègar den fyrste turen i høyskóg eller i vé'eskóg

Det kan vère bauti å leggje 'å vèg''e.

close leite på

1. vere viktig, haste
2. røyne på, gå sterkt innpå
Sjå også leite, leite si og forleite si.

close leitt lýti

lei skavank / uvane
Sjå også leitt og lýti.

check leive skamlegt

ikkje ete opp all maten på tallerken (dette vart oppfatta som negativt)

Disom du inkji èt'e opp maten du hèv' funne di, då leiver du skamlegt.

check lekse ó' si

halde ei lang skjennepreike

'An leksa ó' si då 'an trefte att'e dei som mest'e kjøyre på 'an.

check lembe âv

vere ferdig med lamminga (når alle sauene i ein buskap har lamma)
Sjå også lembing og lembe.

Det hèv' som règel lembt âv fyr' 17. mai.

check lemje kar'e

stor og kraftig arbeidskar
Sjå også lemje og lemje å springe.

Jón va' an lemje kar'e, 'an va' útifrå godt vaksen.

check lemje å springe

springe det ein greier (med lange og kraftige steg; helst bruka om karar)
Sjå også lemje og lemje kar'e.

Gunnúv lemja å sprang, men 'an rokk inkji attí fantan.

check lengji å lengstom

uttrykk bruka om noko som aldri tek slutt
Somme seier "lengstom å lengji".

Strí'í héldt på lengji å lengstom. Mi venta lengstom å lengji førr'ell dei hí jentun kóme.

check lengslom å lengji

etter lang tid

'An kåm farandi lengslom å lengji.

check lengst'e

så lenge (du ynskjer)

Hèra kan du vère lengst'e du vi'.

check lensa kar'e

stor og kraftig kar (i sin beste alder)

Tór æ femåtjúge år, å an lensa kar'e.

check lensandi gonge

lett og kraftig ganglag

Òlâv ha' slig lensandi gonge, så 'an kåm fórt fram ette bygdinn.

close lente å rǿe

koseleg måte å snakke på (roleg og morosamt)

check lèpe i augó

1. vassrenne (H)
2. "venare enn ein trur", gjev godt fyrsteinntrykk, men tapar seg (V)

1. An kan lèpe i augó fysst an fær rusk inní da.
2. Anne æ så vé', men 'u lèp'e i augó.

close leppe av

rive sund, ta bort deler

check leppe sund'e

rive sund (i bitar), dele opp

Eg leppa sund'e bå' klæí å stivlan mæ eg arbeidde mæ mínesteinó. Det tikjest vère vóndsklegt å leppe sund'e detti véne verkji å så då saume det ihóp'tt'e ett'å.

check létt'e í si

lett i kroppen, lett til sinns

Tarjei æ så gó'e å bée, å så æ 'an så létt'e í si.

check létt'e på tæsan

lett på foten, rask, kjenne seg lett

Nò va' du létt'e på tæsan!

close líast av

døy

check líe âv

1. døy
2. nærme seg slutten med eit arbeid

1. 'U lei âv dèt åri.
2. Nò lí'e det snart âv mæ desse arbeiæ.

check líe av londó

"det drygjer før ein kjem fram"

"Det lí'e av londó", sa valldǿlen, 'an ródde rundt Kjéhómen heile nóttí.

close líe langt

lang tid (har gått lang tid; td i ei årstid)

check líe sult'e

svelte

Bonní mí sku inkji líe sult'e.

check lí'e úlut'e

få mindre enn ein har rett til

'An lei slig úlut'e då da déla reisskjø̀ti.

check líe 'å

mune med tida

Då det lei' 'å dagjen, reiste da heim'tt'e.

check lige si

gjere fakter i dans

Taddeiv ligar si fælt itt 'an dansar.

close liggje frammi

1. liggje ved sengekarmen i ei seng
2. liggje ved kvilestokken, liggje på golvet i rommet

close liggje í

søkke djupt i eit blautt dike (om buskap)

close liggje i andlåtó

andenaud før døden

check liggje i fodd

lagt i súrtevæske for å behalde forma på foddó (plissé)

An lýt late det liggje lengji i fodd for at formí ska' halde seg.

check liggje i híi

1. liggje i hi
2. halde seg mykje i ro om vinteren (overførd tyding)

1. Bjynnen ligg'e i híi om vetren.
2. Mange karmenna "låge i híi" dei dagan da inkji våre i høyskóg om vetren.

check liggje i honn

liggje på skrå i ei stutt seng

Kvílâ va' så stutt at eg måtte liggje i honn.

check liggje í mi

tykkjest minnast, hugse

Det ligg'e í mi at Haddvår va' frå Fyrsdal.

check liggje i sveipi

liggje godt innpakka i sengekleda

Fysst an sveiper kvíleklæin kring seg, så hève an same kvíleklæploggjí på seg som 'nundi; sò kadde mi det å liggje i sveipi.

check liggje i åveltunn

leggje seg slik at ein ikkje kjem seg oppatt (bruka om dyr)
Sjå også liggje.

Kjýrí låg i åveltunn å laut hjelpast opp'tte.

close liggje lík

liggje på trandó (om lik før gravferd)

check liggje mæ

dele seng

Bóa ligg'e mæ moi sí.

close liggje på krakkjæ

liggje på likstrå

check liggje ti' fóte

liggje andføtes
Somme seier "liggje ti' fótan".
Sjå også liggje.

Ska' an liggje trjú i a kvíle, lýt den eini liggje ti' fóte.

close liggje úti

vere i millitæret

check liggje å grúve

liggje på kne framoverbøygd (uttrykket er ubunden dativ)
Sjå også liggje og grúve.

'An låg 'å grúve innmæ omnen å blés for å få glǿan ti' å fate i véen.

check liggje 'å heilâ

liggje svært avslappa på ryggjen med nakken ned (gjeld katten)

Fysst katten ligg'e 'å heilâ kjæm'e der úveir.

check liggje 'å njó

liggje på kne

Da låge jamt 'å njó fysst da båe fyrr' i tí'inn.

check líkare at / líkast'e at

betre at / best at
Sjå også likt.

Det va' nå líkast'e at mi gjåre det på denna måten.

check líke att'e fyri

"med same mynt"

Det ska' du få líke att'e fyri, si' du lúra meg sossa!

check líke fyri

gjengjeld (positivt og negativt)

Di ska' du få líke fyri, dú som stól bílen min! Sigríd fekk líke fyri at 'u ha' vòre så trugjí å flink i arbeiæ.

check líke hendt'e

held det same korleis utfallet blir

Såvi va' líke hendt'e om det gjekk gali.

close líkjast ó' ættinn

ikkje likne på eiga slekt (utsjånad eller framferd)

check lirpandi lint

rennande avføring

Kjýne dríte så lirpandi lint.

check lislekasti

kast i gangardans

Jón lærer da lislekasti nò på gangarkúrsæ.

close lite av

misse farge og fargen "smittar" over på noko anna

close líte på

stole på
Sjå også líte.

check líten sveitti (V)

svært tunt lag med smør (på brødskiva)

Unde kríæ finge mange barre an líten sveitti smø̀r på sivâ.

check líti fyre seg

blaug, tilbakehalden

Sòme bonn æ så líti fyre seg at da lí'e úlut'e. Vaksne kunne au vère líti fyre seg.

check líti fyri

enkelt, lett

D'æ líti fyri å gjève av annas.

check líti mæ

1. lite interessant, gjere seg lite gjeldande, ha lite "utstråling"; gjeld personar
2. mindre godt
Sjå også mykji mæ.

1. Der æ líti mæ 'ó Asbjynn, å 'an gjère líti av si. Det fýer líti mæ 'enni Gunvor.
2. "Der æ líti mæ nýstèvó", sa dei gamle, da líka bèt'e gamlestèvi.

check líti om

lite verdt, lite positivt med (bruka om personar og ting)

Det æ líti om den sommårsfruktí, det æ 'kji så lengji førr'ell 'u rotnar. Det æ líti om æ Gunne Nístog.

close líti 'å

lite gras på slåtteteigen

check lív lagji

lagnad til å leve

Di nýfǿdde båni va' 'kji lív lagji, så det dǿi. 'U va' 'kji lív lagji, så det sille gange sò.

check live ivi

leve lenger enn 

Di vanlège æ at bonní live ive forellí.

check líve på

ta det tyngste taket (for å hjelpe ein annan)

Eg lívde på æ Sigríd, 'u va' alli plent frísk.

check líve si

spare seg; vil ikkje bruke kreftene sine

Tóne ville allstǿtt líve si, 'u va' ræd for helsunn.

check live sin aldr'e út

oppnå normalt høg alder

Gunnår livde sin aldr'e út, å va' frísk'e så lengji 'an livdi.

check ljóte for sjave seg

måtte på do
Sjå også ljóte og sjav'e.

Eg hèv' 'kji tíd nò, eg lýt for sjave meg.

check ljóte ti' mæ

"verte nøydd til å bruke"

Gýró laut ti' mæ nogló for å få opp den hari støytenúten.

check ljóte 'å njó

1. verte nøydd til å gje seg (td i slagsmål)
2. be om nåde

1. Tjógjei laut 'å njó då 'an mǿtte sin ivemann'e.
2. På vekkjelsismǿtó va' der fleire som laut 'å njó.

check ljúge frå si

nekte for noko ein har gjort eller har hatt ansvar for

Eivind, sòn din, æ så lík'e di at den ha' du inkji greitt å lògje frå di!

check ljúge på

setje ut lygn om nokon

Kjètil varte lògjen på, at 'an fýgdest mæ 'æ Birgjitt.

check lòke seg inni

stengje døra innanfrå med lòke

'U lòka seg inni i taddâ så inkji sauin klemde seg mót húrinn å sluppe út.

close lóne tåru

krokodilletårer

check lòne undâ

arbeide jamnt og roleg

Det hèv' lòna godt undâ mæ arbeiæ åkkå i dag.

check longe sía

for lengst, lenge sidan

Hèr æ bókjí eg lånte av di longe sía.

close lòse ti'

kome seg i veg, losne (td større mengde buskap eller tømmerstokkar under fløyting)

check lòse undâ

kome i gong for å få eit stort arbeid til å gå unna
Sjå også lòse.

D'æ góslegt fysst det lòsar undâ.

close love fyre si

gje Gud ein lovnad (oftast om å gje til fattige eller til kyrkja, når ein er i naud eller knipe)

close lòve godt

tvinge nokon til å gje seg eller love å halde fred (oftast i samband med slagsmål)

check lòve vóndt

love å hemne seg, love at noko vondt skal hende den andre parten

Fanten lòva vóndt då 'an alli fekk nòkå ting.

check lunse kar'e / lunsa kvendi

person som er velvaksen og kraftig bygd

Svålaug va' a lunsa kvendi.

check lunse si

lage rørsle i eit mjukt underlag (td ei blaut myr)

Ungan lunsa sikkå på dei blaute mýrinn, da tótte det for gama.

check lunse å gange

gå seint og avslappa (lange steg, med svikt i knea; berre bruka om menn)

Sigúrd lunsa å gjekk ette postvègjæ.

close lute sund'e

dele opp i mindre delar (td ein gard; negativt uttrykk)

check lute take

vere nøydd til å slakte

Gunnúv laut take kjýrí, 'an ha' alli etti høy.

check lúte út

1. få straff for noko ein har gjort gale
2. betale for / gjeve gjengjeld

1. 'An laut lúte út'tt'e for det 'an ha' gjårt. Gývi laut lúte útt'e at 'u ha' forrennt seg i handelæ.
2. D'æ gama å lúte út fysst fókk æ greie.

close lutskorne skó

bestemt type heimesauma kvinnesko

close lýast gali

oppfatte feil noko som vert sagt

check lýast sò

"(folk) seier so", "høyrest slik ut",

Det lýest sò at da vi' selje Oppistog.

check lýe om / lýast om

vitje, stikke innom

Du lýt lýast om åkkå fysst du kjæm'e denné vègjen.

close lýse fyri

lese opp lysing tre gonger i kyrkja for dei som skulle gifte seg (presten gjorde dette)

check Lýse-Pér

"ånd som styrde ljoset"

Fysst tyriellen lýsti, å Lýse-Pér gjåre sí plikt, kunna det vare bå' ljóst å varmt i stògunn.

check læ at

le av

Svålaug va' så lǿglèg at mi lóge at 'enni adde samen.

check læ at skjýflókó

le for sjølve seg

Lær du plent at skjýflókó?

check læ i kjíkji

le til ein "syp etter pusten"

'An tótte det va' så lǿglegt at 'an ló i kjíkji.

check læ si godt

le godt

Tòróv ló si så godt fysst mi dutte.

check læse hendan

falde hendene

Da læste hendan fysst da båe for maten.

check lǿne fóri

"løne seg å fore" (bruka om krøter som det lønte seg å fø over vinteren)

Kjýrí mókka filli å lǿnte 'kji fóri lenge'.

close løyne av

gøyme noko så ingen skal finne det

check løyne å leite / bomme å leite

leike gøymsle
Sjå også løyne og løyne si.

Det va' helst'e rundt húsi mi bomm' å leita.

close løype mjåkk

varme opp mjølk til ho ystar seg

close løyrast opp

løysast opp i enkelte tåttar (om snøre, fiskegarn, taugverk som har lege lenge i vatn)

check løyre seg

1. uttrykk bruka om når skaren blotnar
2. tafsast, løyse seg opp; gjeld tekstiltråd

1. Fysst skaren løyrar seg, æ det snart slutt på dei góe fǿræ.
2. Eg lýt snart býte bílbelti, det fèr'e ti' løyre seg opp.

close løyse land

spa fòri "langs land" på båe sider av åkeren

check låg'e måni

månen kjem opp i søraust

Fysst det æ låg'e måni, æ 'an inkji oppi så lengji.

close låge skó

småsko
Slå også låg'e.

check låg'e vesta

vindretning noko meir mot sør enn strak'e vesta

Veiri kan vère nòkå mei' útrygt itt det kjæm'e frå låg'e vesta.

check låme kvær for sèg / lame kvær for sèg

kvar går sine eigne vegar

Det lýt kvær lame for sèg.

close låne ell'e

Få eld av ein nabo. I eldre tid før fyrstikkene si tid, måtte ein passe på å dekke til glørne i åren med oske om kvelden, slik at dei levde til neste morgon. Dersom ein var uheldig og glørne dauda, var det vanleg å "av å låne ell'e".

check låte âv

kua sluttar å mjølke fordi ho skal ha kalv
Sjå også låte og mókke 'å kåvi.

Blómerós hèv' mest'e låte âv nò.

check låte í si

gje frå seg ein lyd

Anne lét alli í si, ko vóndt det gjåri.

check låte ive si

gjeve uttrykk for undring ved ei uventa hending o.l.
Sjå også ivelæti.

'U lét ive si då 'u høyre da ha lýst for 'ó Haddvår å Gýrí.

check låte om

meine, påstå (mest berre bruka i preteritum)

Haddvår lét om at det va' sossa 'an vill' have det.

check låte om

fortelje, seie 
Sjå også late.

Vetli lét om at 'an ha' funne si så vént a kvendi.