Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på S: 120 | Totalt: 667 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check sakneleg / saknelegt

bruka om noko det vert sakn etter (tomrom, sorg)

Det va' så saknelegt ett' 'enni Vilborg, mi våre så góe vèni.

check sakti

sikkert, truleg (vert ikkje gradbøygt)

Dreng kan sakti gjère det fyr' deg. Det va' sakti best'e at det gjekk sossa.

check salandi

gåande

Trú Haddvår kjæm'e 'kji snart salandi?

check saltandi

veldig; forsterkande uttrykk

Nò hèv' du vurte saltandi gó'e ti' kvé'e!

check salvandi

veldig; forsterkande uttrykk

'An åt salvandi.

check sameleg (V)

greilegt, likelegt, passande
Sjå også same si, adjektivet sameleg (H), adverbet sameleg (H) og samelèg'e (V).

Førr' i tí'inn va' det inkji sameleg at gúta å jentu gjinge å leiddest.
check sameleg (H)

greilegt, likelegt, passande
Sjå også same si, adjektivet sameleg (H) og adverbet sameleg (V).

Det æ inkji sameleg å knóte fysst an talar mæ kjensfókk.

check samfudde

samfulle

Det ringde i samfudde tvau jamdǿgr.

check sams

samd, kunne samarbeide

Gró å Lív våre sams om så mangt. Vrongúv å Bjúg kunna alli vère sams.

check samstrengjis

samanhangande; med felles eller rett byteline

Dei tvei skógteigjin oppi líinn liggje samstrengjis.

check samteigs

bruka om jordeigedom som over ei stor lengde har same eigar(ikkje oppdela slik at det er ein annan eigar imellom)

I Vaddebǿ gange teigjin samteigs ifrå Stóråne lukst opp'å heií.

check sandeleg

sanneleg

Eg kjøyre útivi, men eg greidde sandeleg å kåm' mi opp'tt'e ó' vègeveitunn!

check satt

sant

Kan det vère satt at 'u gjåre detta eisemó? An veit alli kvær æ sattare.

check sègesamt

slitsamt

Det æ så tungt å sègesamt a fǿri.

check sègålt

seint og tungvint

Turí arbeidde sò sègålt.

check seinhaustis

seint på hausten

Å liggje på heiinn seinhaustis kan vère spéleg, då kan det kåme snjór'e om nóttí, så at det kan vare vanskeleg å kåme si heim'tt'e.

check seist'e

til slutt, endeleg

Eg stræva fælt mæ å få tekst på fjærnsýni, men seist'e kåm det.

check seistundâ

på slutten

"Seistundâ i dessa slåttæ æ der nåkå vanskelège tòk", sa meistarspilemannen.

check sérs

særs, uvanleg (positiv tyding)

Det va' nåkå sérs mæ matæ i dei bryddaupæ. Fókk tótte det va' sérs då kongepari va' i Valle i 1993.

check sért

for seg sjølv, eit stykke ifrå

Dei gamle loptí stóge jamnast'e sért, men nére stògehúsó.

check sevlandi

veldig (forsterkande ord)

Tarjei æ sevlandi gó'e ti' timre!

check si'

sidan
Sjå også preposisjonen si og konjunksjonen si.

Eg flutte ti' Hylestad for tvau år sía. Det æ tvau år si' eg flutte ti' Hylestad.

check sía

1. deretter
2. sidan

1. "Mi have dag'e ti' kvelds, å sía kjæm'e månen", sa Tóne.
2. D'æ så lengji sía at eg hèv' gløymt det.

check sjaui

travelt, annsamt

Mi hav' det allstǿtt sjaui fyre jól.

check sjavaste

sjølvaste

Sjavaste kongjen kåm ti' Sætisdal i 1993.

check sjavhjelpt'e

sjølvhjelpt

I gåmó tíd måtte fókk vère sjavhjelpte mæ det meste.

check sjavilí

ikkje naudsynt, ikkje greitt (oftast bruka om noko som ikkje er gjort)
Sjå også sjavilskleg (H) og sjavilskleg (V).

D'æ sjavilí ive bekkjen ette vatn. D'æ sjavilí å bitale mei' 'ell an tar. Dèt va' sjavilí, nò hèv' dú kaupt brǿd, å èg hèv' plent steikt stump'e. D'æ sjavilí å två húsi førr'ell det var' sótfelt.

check sjavilskleg (V)

unødvendig og stundom bortkasta (bruka om noko ein har gjort)
Sjå også sjavilskleg (H) og sjavilí.

Det va' sjavilskleg at eg bitala så mykji for den gamli bílen.

check sjavilskleg (H)

unødvendig, ikkje greitt
Sjå også sjavilskleg (V) og sjavilí.

D'æ sjavilskleg å bitale for mykji.
Sjå også sjavilskleg (V) og sjavilí.

check sjavlær'e

sjølvlærd

Ivar Aasen va' sjavlær'e som språkgranskari.

check sjavsagt

sjølvsagt (vert ikkje gradbøygt)
Sjå også adverbet sjavsagd'e.

Det æ sjavsagt at ti' mei' an trænar ti' bæri var' an.

check sjella

sjeldan

Det æ sjella eg kjøyrer for fórt ette vègó.

close sjíre

berre, reint / ublanda, vert ikkje gradbøygt
Sjå også púre.

check sjoltri

spreidt, langt mellom dei (gjeld td molter)

Det æ sjoltri mæ fókk i Tveitebǿ nò. D'æ sjoltri midjom moltó i år. Garan liggje så sjoltri i sòme útkanta.

check sjugandi

1. noko som kjem fort og gjev lyd (luftlyd)
2. noko som går fort unna

1. Ånund løypte sjugandi néd bakkjen, å stó' gjår' 'an au!
2. Det gjekk så sjugandi å få inn høytti.

check sjúrt

stivt, tregt
Sjå også sjúr'e.

Det gjekk sjúrt, så eg laut vokse skjíne.

check sjynneklårt

stjerneklårt

I januar æ det jamt bå' kaldt å sjynneklårt.

check sjåleg (H)

ein plass med godt utsyn
Sjå også sjåleg (V) og sýnt.

Der æ sjålegt 'pi Garó.

check sjåleg / sjålegt (V)

1. glede eller lette over at eit arbeid er gjort
2. godt utsyn
Sjå også sjåleg (H) og sýnt.

1. Dèt va' sjålegt at mi hav' fengje vé'en i hús.
2. Der æ sjåleg 'pi Brottveit.

check skamærleg

leitt, tregeleg

Det va' skamærleg at eg inkji gjåre det.

close skjègjesamt

uttrykk om noko som går tungt og trått

check skjemmi

noko som øydelegg og gjer egga fort sløv i skjerande reiskap som t.d. ljå, sag, saks

Der va' så skjemmi dèr eg sló, at eg tykka tvei-trí ljæ på a líti bil.

check skjessi

godt, flott (noko ein får sjeldan); gjeld berre mat
Sjå også sjessen.

Det æ skjessi jólemat'e.

check skjessi

hyggjeleg, godsleg

Det æ skjessi å mǿte góe fókk.

close skjilvangeleg

tydeleg, til å skjøne

check skjíre

ikkje anna enn

Det va' skjíre flaks at eg kom livandi ifrå bíllúlykkunn.
Sjå også verbet skjíre.

check skjótt

1. raskt, fort
2. tidleg moge (om bygg)
Sjå også skjót'e.

1. Angjær arbeier skjótare 'ell mange aire.
2. Bykle-byggji va' skjótare 'ell byggji da ha' i Valle.

check skormeitt

måte å klyppe hesteman på
Sjå også mån.

D'æ vénast'e itt måní æ klyppt skormeitt.

check skúrandi

arbeid som går fort og greitt (berre bruka i positiv form)

Det gjeng'e skúrandi fysst arbeii æ létt. 

check skålreint

heilt tomt

Nò æ det plent skålreint i braubingâ åkkå i búræ, så nò ljóte mi få bakara.

check skåltómt

heilt tomt (td drivstoff, mat, fór)

'Er æ skåltómt i stumpeskuffun, eg lýt âv å kaupe!

check slarveleg (V)

slurvete, dårleg

'An stelte så slarveleg mæ garæ.

check slarvi

dårleg
Sjå også slarv'e og slarven.

Aslak gjeng'e slarvi klædd'e. Detti arbei'i æ slarvi gjårt.

check slettis

slett; bruka helst i nektande form

Detta gjåre 'u slettis inkji!

check småsamt

ha lite å leve av (td pengar, mat og klede)

Húsmennan ha' det jamt småsamt.

check snart

nærast, mest

Det va' snart ingjen å sjå. 'An æ snart alli úti lenge'.

check snaukeleg (V)

snautt, lite av, tomt, fattigsleg (spesielt når det gjeld mat)
Sjå også snaukelèg'e (V) og adverbet snaukeleg (H).

Det va' snaukeleg å ète graut'e forotta smø̀rauga. Eg ha' så snaukeleg mæ klæi den gongjí.

close snaukeleg (H)

snautt, lite av, tomt, fatigsleg, småleg spesielt når det gjeld mat
Sjå også adjektivet snaukeleg (H) og adverbet snaukeleg (V).

close snauskleg (V)

lite av eit eller anna

check snautt

knapt, lite truleg

Det æ vel snautt om eg melder meg på fleire kúrs.

check snér / snért

mest, såvidt, helst, nær på

Dèt ha' èg snér gløymt. Det æ 'kji snér hjelp í å prǿve. Eg ha' snért dutti. Eg hèv' snért alli sétt 'an i heile sommår. 'Er æ snért ingjen heimi. 'An fekk seg snér inkji ti' trú di 'an høyri.

check snillskleg (V)

koseleg
Sjå også adverbet snillsklèg'e (V) og adverbet snillskleg (H).

D'æ så snillskleg å sjå fysst kattungjen ligg'e å sø̀v'e i fangjæ dí.

close snillskleg (H)

Sjå også adverbet snillskleg (V) og adjektivet snillskleg (H).

check snilt

greileg framferd saman med andre (dyr eller menneske)
Sjå også snill'e.

Nò ska' du stelle snilt mæ kattæ. Ungan stròka så snilt ihóp.

close snípeleg

1. smal i andletet
2. ufordrageleg i talemåte
Sjå også snípen.

close snjóeleg

ser ut til å kome snø

check snudrefrítt

ikkje røre stonga; t.d. i høgdesprang
Sjå også snudre.

Sergej Bubka hoppa snudrefrítt mang a gong.

check snupt

1. om lag, omtrent
2. plent
3. brått 

1. Desse tvei fiskan æ snupt líke stóre, men eg hèv' inkji vògje da.
2. Då eg kåm evst i stigjen, så varte eg så somlí, eg tótte snupt det ville drage meg néd. Eg trúr snupt at du fjasar. Det æ snupt endi på brauæ.
3. 'An kåm snupt ive meg. 

check snøgt

så snart

Så snøgt mi vurte færige mæ slaktingjinn, stelte mi åkkå ti' kassa å reiste heim'tt'e. 'U tók út, så snøgt 'u ha' èti.

check

slik

Sò kåm eg mi fram, mæ barre eitt skjítt.

check sò / so / så

Slik, så, såleis. "Sò" eller "so" er trykksterk, "så" er trykklett form

Det sér sò út. 'An kåm så sjótt.
Sjå også sossi og sossa.

check sòden / sòdan / såden

slik ein / ei / eit / slike; bruka berre i positiv
Sjå også sòein / sòan og sòvóren.

Sòden konsert'e hèv' eg alli vòr' på førr'e! Sòdan úveir æ det sjella å oppilive. Hèv' du høyrt såden fjas?

check sokkeleista

utan skor, men med sokkar eller leista på føtene (vert ikkje gradbøygt)
Sjå også sokkeleist'e.

Turí líkar å gange sokkeleista inni.

close solberrt

der sola slepp til

check sòmestad

einskilde stader

Sòmestad æ det blautt, å airestad æ det gruvli dèr an gjeng'e. På mýró kunna det vèr' lututt'e, sòmestad fillí slåtte, å airestad knabbe slåtte.

check sossa

slik (bruka om ting som ligg i noko avstand)
Sjå også sossi, og det peikande pronomenet sossa.

Kví gjèr' du sossa? Nei, det æ 'kji sossa!

check sossavóri

slikt som det der

Sossavóri vi' eg alli have.

check sossi

slik (bruka om ting som ligg nær)
Sjå også sossa, og det peikande pronomenet sossi.

Sossi lýt du gjère det!

check sossivóri

slik som dette her

Sossivóri vi' inkji èg have!

check spéleg / spélegt (V)
image

farleg
Sjå også spélèg'e (V) og adverbet spéleg (H)

Det æ spèlegt å kjøyre fórt itt d'æ glatt. "Passi dikkå, der æ spélegt for råsi dèra!"

check spéleg / spélegt (H)
image

farleg
Sjå også adjektivet spéleg (H) og adverbet spéleg (V.)

D'æ spèlegt å gange fysst d'æ svikhålt.

check spíkji

så vidt, tvilsamt (vert ikkje gradbøygt)

D'æ spíkji om det vare høying i dag.

close spillgali

heilt gale, heilt feil

check stadd'e

situert

Ånund va' væl stadd'e ette húsebrannæ, for 'an fekk så mykji hjelp.

check steglegt / stegleg

veldig; forsterkande uttrykk

Det va' steglegt å sjå mæ da hoppa i hundremétersbakkâ.

check stiddeti'

tida som buskapen vert sett inn i fjøset (etter beitetid mot kvelden)

Stiddetíí va' jamnast'e i fem-seks tí'inn.

check stògemidjom

mellom hus (gå frå hus til hus)

Eg gjeng'e tídt stògemidjom, for eg tikje så gama treffe fókk.

close storrgali

veldig gale

check strèmandi

springande

Jammen kjæm'e býtti alt strèmandi heim'tt'e.

close strigli

grant, fint

check strøymt

strøymande; elv som renn fort

D'æ spéleg å symje i ånæ fysst der æ strøymt.

check studretíd

tida for fjøsstell når dyra er inne

Studretí'í va' vanleg i sjau-tí'inn, bå' morgó å kveld.

check stúrtandi

veldig (forsterkande ord)

Eivind varte stúrtandi vónd'e då 'an inkji fekk det som 'an villi.

check stússeleg (V)

inneslutta og lite føre seg
Sjå også stússelèg'e (V), adverbet stússeleg (H) og dauvlegt (V).

'An tala stússeleg, så 'an verka nòkå stutt'e.

check stússeleg (H)

inneslutta og lite føre seg
Sjå også adjektivet stússelèg'e (H), adverbet stússeleg (V) og dauvlegt (H).

'An tala stússeleg, så 'an verka nòkå stutt'e.

check stutt

stutt

Èg kasta stutt, men Bóa kasta stytri, å Titta kasta stysste.

check styngs

brått, uventa

Da kóme så styngs at eg stokk. Det kåm så styngs på meg; eg fekk alli tenkje meg om.

check stǿri

noko særleg (berre bruka i nektande setning)

Der va' 'kji stǿri moltu på heiinn i år.

check støyrandi

mykje, veldig, fælt

Nò laug eg støyrandi for 'ó Papa, fortålde Jórånd mi, då fairen spúre ette' kvæ 'u ha' vòre ihóp mæ om kveldi.

check súlandi

stor fart, går greitt

Heimtúren gjekk súlandi.

check sunnafyri

1. sunnanfor
2. lengre sør (Valle sentrum / Nordibø)

1. Målingsspanni stend'e sunnafyri.
2. Eg hèv' vòr' sunnafyri å handla i dag.

check sunnâti

sørfrå

Da kóme bå' sunnâti' å nórâti'.

check sutti

utriveleg

Mi ha' det sutti då mi våre âv å leita ette saui mæ hægjí.

check suvlesamt

velsmakande og næringsrikt "tillegg" til kosten; t.d. kjøt

Det æ suvlesamt mæ spikekjø̀t.

check svívýr'sklegt

svivyrdsleg, hånleg

Haddvår ló så svívýr'sklegt då eg vill' vite bèt'e 'ell han.

check svært

gjævt

Anne tótte det va' så svært at da ha' kaupt sikkå ný'e bíl'e.

check svålt

svalt
Sjå også svål'e.

Det vare for svålt å sitje lengji i skuggâ fysst an hèv' sveitta seg ti'.

close syndleg (H)

leitt, vondt
Sjå også adjektivet syndlèg (H) og adverbet syndleg (V).

Det æ syndleg å sjå koss 'u strevar.

check syndleg / syndlegt (V)

leitt, vondt
Sjå også syndlèg'e (V) og adverbet syndleg (H).

Det va' syndleg å høyre at moi dí ha' vorte sjúk.

check synnstí

lengst sør (td på ein gard)

Èg vi' stande synnstí!

check sæ'

sæle, gode, snille

Sæ' mí Gýró, du må alli stelle deg sossa!

check sǿ'

sør
NB! Komparativ og superlativforma er adjektiv, ikkje adverb.

Kan du 'kji kåme sǿ ti mi i morgó? Eg hèv' vòre sǿ i Nórdibǿ i dag.

check sǿetti (V)

uttrykk for det å ta ein tur til sentrum (på butikken); bruka av dei som bur nord for sentrum, vert ikkje gradbøygt Sjå også nordetti.

Ko' mange gongu hèv' dú vòre sǿetti denne vikâ?

check sǿetti

søretter

Då 'u kåm an stubb'e sǿetti, såg 'u at 'u ha' gløymt pungjæ.

check søkkjandi

veldig (forsterkande uttrykk)

No spila du søkkjandi godt!

check sǿ'tt'e

sør att

Ví' du alt sǿ'tt'e? Eg lýt sǿ'tt'e å hente ungan i bånehagâ.

check sǿ'ttom

sørom att

Eg lýt sǿ'ttom å hent' 'æ Jórånd.

check så / sò

så, slik (så=trykklett, sò=trykksterk)

Æ det sò du vi' have det? Eg frýs'e så på fótó.

check såsatt

dersom

Såsatt det vare godt veir i morgó, så vi' mi på heií. Såsatt eg vare færige mæ di eg ska', så kan eg hjelpe di.

check såvídt

neppe, knapt, med liten margin

Det va' såvídt eg kåm frå det livandi.