Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på H: 175 | Totalt: 2477 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check hag'e

godt handlag, nevenyttig
Sjå også konstig'e, bikundeleg (H) og bikundelèg'e (V).

I dei ættinn va' der nåkå hage kara' å kvendi.

check hagnýten

nytte ut vel
Sjå også hagnýte.

Bjynn va' gó'e ti' å hagnýte alt på beste måti.

check hallrasa

kryssingsrase av sau (ofte dalasau + spælsau; vert ikkje gradbøygt)
Sjå også hallrasi, stuttróva og langróva.

Der kan vère mange fyremòna mæ hallrasa saui, da kunna vère léttare í si, å lombí vorte tyngri om hausti.

check hallskakt

skråning sidelengs som krev aktsemd
Sjå også hadde og hadd.

Di ljóte passe dikkå mæ skóteró dèra, der æ så hallskakt!

check halt'e

halt; vert ikkje gradbøygt

Jórånd æ holt å gåmó nò.

check hamelèg'e

vakker

'An ha' nåkå hamelège dǿtta, som eg va' helst'e ǿr'e etti.

check hammel

halvsjuk, slapp, uopplagd, ikkje i form, mest bruka av eldre folk, om seg sjølv; vert ikkje gradbøygt

Mamme sei' 'u æ så hammel i dag. Eg æ så hammel at eg lýt få an kaffésòpi.

check hamram'e

"falsk", utspekulert

Bé'ehúsfókkjí æ hamrame, inni bé'ehúsæ hav' da ein ham'e, ottafyri an anné.

check hamskelèg'e

greitt kledd og velstelt hår

Såvi æ allstǿtt så hamskelèg'e, mæ stríputte dressi å brýl i håræ.

check hankjen

sjukleg, uopplagd, i dårleg form, ofte sjuk 

Tóne hèv' vòre hankjí lengji nò. Da æ så hankne å fillne ti' å ète, desse tvènilan.

check hardbeitt'e

bruka om fisk som bit hardt i egnâ (motsett tyding av lausbeitt'e)

D'æ gama å fiske fysst d'æ hardbeitt.

check hardmerkt'e

hard (om jord)

Denné teigjen æ så hardmerkt'e at d'æ vóndt å skjóte staurehòl ti' hesjó.

check hardmjåkka

hardmjølka (bruka om mjølkefe som er tung å mjølke)

Gullrós va' så hardmjåkka at Svålaug sleit seg mest'e út.

check hardnýven

hardhendt

Jón va' så hardnýven mæ dei små.

check hardrøygd'e

drage hardt om det ikkje trengst; helst bruka om hestar

Hardrøygde hesta kunna stundum rykkje ti' for tídleg om lassi va' létt.

check hardsinna

sterk harme eller sinne (hjå ein person)

Det æ 'kji greitt vèr' ihóp mæ fókk som æ hardsinna.

check hardsvævd'e

vanskeleg å vekkje (søv tungt)

'U va' så hardsvævd at 'u vakna alli kòs tórâ sló.

check hardtǿkjen

hardhendt

Du må 'kji vère så hardtǿkjen mæ dei lisle.

check harkjen

småsjuk (i ferd med å verte sjuk)

Eg kjenner meg så harkjen, eg trúr eg fær krím.

check harklen

litt sjuk

Eg æ helst'e harklen i dag, så eg trúr 'kji eg vinn'e så mykji.

check harlèg'e (H)

fæl, frykteleg

Eg veit 'kji kvæ av dei tvei brǿó som va' den harlegasti.

check harmynnt'e

person med hareskår / open gane
Somme seier "haremynnt'e".
Sjå også dýrehogg.

Gunnúv va' harmynnt'e, men 'an varte opréra.

check harsk'e

sterk harme eller sinne (hjå person som har dette som fast eigenskap)

'An va' så harsk'e å vónd'e, Gamle-Kjètil.

check harvlen

1. ustø til å gå
2. ikkje så nøyen
Sjå også havle. harvli og skjåmren.

1. Òlâv æ så harvlen at an kunna trú at 'an va' drukkjen.
2. Gunnår æ harvlen mæ det 'an gjèri.

check hassen

vanskeleg lynne, snappsinna

Dei som æ hassne æ úhǿge å vèr' ihóp mæ.

check hastig'e

1. oppfarande
2. utolmodig, ha dårleg tid

1. Ånund kunna vère så hastig'e av si at det va' úhǿgt.
2. Lýt du vèr' så hastig'e, kan du 'kji steivne a bil?

check haukeriven

ugreitt kledd, ustelt, bustete på håret

Nò æ du plent haukeriven, Åni!

check hausen

modig, tøff, uforferda

Bjúg va' hausen alt som líten. Uppistogsgútan merkje sikkå út ti' vère hausne.

check hausklegt / haustleg
image

liknar på haust (kjøleg ver)

Rundt skúlestarten, midt i august, fèr'e det av å ti' ti' var' hausklegt.

check hausttídd'e

bruka om ku som får kalv tidleg om hausten

I seinare tí'i ville bǿndan hav' kjýne hausttídde.

check havgalen

havesjuke (glad i "det jordiske")

Rannei æ så havgalí, 'u vare alli fudd.

check havsynt

høgt fjell der ein trudde ein kunne sjå havet i klårt ver
Sjå også sýnt.

"Der ska' vèr' havsynt på Havsås", sa Òlâv.

check havǿr'e

person som vil ha så mykje som råd av alt

Ein som æ havǿr'e vare filli líka.

check hegden

hag, hendig

'U va' så hegdí mæ alt 'u gjåri.

check heievånd'e

fjellvand

Mikkjål æ heievånd'e, 'an kjenner vègjin som sí ègjí bukselomme.

check heiiskleg

landskap som minner om heia

Der æ så heiiskleg 'pi Fjellgaró.

check heilbrygda

uskadd (ikkje beinbrot)

Eg datt fælt i hoppbakkâ, men eg kåm heim'tt'e heilbrygda.

check heilrend'e

heilstøypt (om sylv)

Stútesylv va' heilrendt å sterkt.

check heilsklèg'e (H)

etter måten i god stand (td bil)

Denné gamli traktóren æ inkji plent vén'e, men 'an æ heilsklèg'e å gó'e.

check heimegjår'e

heimelaga

Fjósrèkâ va' heimegjård, men 'u gjåre nyttâ sí.

check heimekjær'e

heimkjær

Valldǿlan æ kjende for å vère heimekjære.

check heimelèg'e (V)

heime (vert ikkje gradbøygt)

Æ du heimelèg'e i dag, så vi' eg kåme innom deg.

check heimerend'e

støypt heime i sylvverkstad (td messing, tinn eller sylv)

Heimerende nappa vorte rende av sylvsméó. 

check heimesmía
image

heimelaga smedarbeid; td munnharper

Denné hakjen æ heimesmía.

check heimespunnen

heimelaga garn (oftast spunne av ull frå eigne sauer)

Heimespunni gån æ gróvt å sterkt.

check heimevedden

heimkjær (held seg for det meste heime i huset sitt)

Haddvår æ så heimevedden, 'an sér 'an 'kji kå itt 'an ska' ti' naddværds.

check heimevòven

heimelaga vevarbeid

Æ detta tjelli heimevòvi?

check heimfús'e

ivrig etter å kome heim

Kjýrí va' så heimfús, ville allstǿtt tí'leg heim'tt'e.

check heinen

hard (om personlegdom)

'An va' heinen bå' mæ sèg å mæ aire.

check heiskleg

heieliknande

Der æ nòkå heiskleg i Fjellgaró.

check heitbrend'e

stor brennverdi (gjeld helst småved av kvist)

Bjørk æ heitbrend'e vé'e.

check hekseleg (H)

kvass og hard ordbruk

'U æ så hekseleg, Gýrí, allstǿtt så stygg i tòtæ!

check héla

rima på marka
Sjå også héle.

Det va' héla då eg vakna i dag tí'leg.

check heljeleg

veldig, kolossalt; forsterkande uttrykk

Det va' an heljeleg stór'e sekk'e 'an kåm drassandi mæ.

check hella

handlingslamma, bunden

Kjýrí kan kåme ti' nær som helst, så eg æ plent hella.
check hellebròten

når hesten hadde varig sårskade etter hellâ 

Hesten va' så hellebròten at eg kunna inkji hell' 'an.

check hellesår'e

når hesten hadde sår etter hellâ

Det va' verre ti' var' hellesår'e dissom hestan gjinge mæ jinnhelle, for den va' nòkå tung.

check helsig'e

sunn (om mat, drikke og levemåte)

Det ska' vèr' helsigt å drikke tran. Sòme ète brjósk, det ska' vèr' helsigt.

check heltelèg'e

ser sjølvgod ut

Bjynn va' så heltelèg'e at sòme tótte det va' stúveleg.

check hèlúvsklèg'e (V)

dum (og ser "dum" ut), dumdristig, brautande
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (H), hèlúvsklegt (V) og hèlúvsklegt (H).

'An gjåre nåkå hèlúvsklèg'e fakti, så mi stóge barre å lóge.

check hèlúvsklèg'e (H)

dum, dumdristig, brautande
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklegt (V) og hèlúvsklegt (H).

'An gjåre nåkå hèlúvsklèg'e fakti, så mi stóge barre å lóge.

check hemlèg'e (H)

betre helse, betre økonomi osv

Mikkjel æ visst hemlèg'e no, men 'an hèv' havt enn stór'e oprasjón'e.

check hendig'e

1. flink til å lage ting med hendene
2. greitt / lett å bruke
Sjå også greilèg'e (V), greileg (H), hǿg'e, tægeleg (H) og tægelèg'e (V).

1. Gjermund va' så hendig'e.
2. Dèt va' a hendig gogn.

check hendt'e

nevenyttig

Òlâv æ så hendt'e, 'an steller alt som æ.

check hengjehæra

bruka om person med skuldrar som skrånar nedover

Å vèr' hengjehæra var' inkji reikna for å vèr' vént.

check hengjelèg'e

sjukleg

Blómerós stend'e så hengjelèg, å alli bít'e néd'í. Denna kåven æ så hengjelèg'e at det vare nóg alli kå an tvènili.

check hengslelèg'e (V)

hengslete (bruka om lang og tunn person)

Itt an va' hengslelèg'e å oppi årí, trúdde fókk tídt at an va' sjúk'e.

check hesplelèg'e (V)

1. tunn, mager
2. fer fort (og noko vilt)

1. Dótterí va' så hesplelèg, berrleggja å mæ an tunn'e kjól'e flagrandi kring seg.
2. Signe hèv' allstǿtt vòre så hesplelèg, 'u gjenge fórt, å arman svinge ti' adde kanta.

check hest'galen

når hesten / merra er i brunst (vert berre bruka om merr)
Sjå også bíe.

Det va' a plage itt merran vår' hest'galne.

check hevdelèg'e (V)

frisk og kvik (td etter sjukdom)

Torbjørg, som ha' vòr' sjúk a vike, kåm så hevdelèg å spúre om mi sille út på skjí.

check hevjeleg (H)

kytande

'An stó så hevjeleg å kjýtte ko sterk'e 'an va'.

check hevlelaus'e
image

utan handtak; mest bruka om kaffikoppar
Sjå også hèvili og hevlekopp'e.

"Barre hív dessa hevlelause koppan!", sa Margjit.

check hími

blådis, uklår sikt, vert ikkje gradbøygt
Sjå også móe.

Det kan vèr' hími i godt veir.

check himnfús'e

hemngjerrig

Torjús æ så himnfús'e, 'an tòler alli at det gjeng'e godt for aire.

check himselèg'e (V)

person som er uhøvisk og ikkje er nøyen på korleis han fer fram eller talar
Sjå også hims, himsen, hims'e og himse.

'An va' så himselèg'e at adde la merkji ti' 'ó.

check himsen

person som er uhøvisk / ikkje så nøyen på korleis ein fer fram eller talar
Sjå også hims, himselèg'e (V), hims'e og himse.

Dei himsne vekse vel âv sikkå nòkå av himselagjæ itt da vare vaksne, i allfall sòme.

check hírelèg'e (V)

ser ut som det ikkje trivst

Kjýrí stó' så hírelèg, 'u vill' inkji drikke sutri.

check híren

vantriven, utriven (td bruka om dyr og kornåker)

Det æ så híri detti lisle lambi. Åkren vare híren itt det inkji kjæm'e regn fórt.

check híssig'e

ivrig til å arbeide

Jón æ så híssig'e, 'an fær allstǿtt unda arbeii.


 


 

check hjarteglad'e

svært glad, fylt av glede

Nò varte eg så hjarteglad'e; Såvi hèv' kåme ti' réttis.

check hjartesnill'e

hjarteleg snill og god

Taddeiv va' så hjartesnilt a menneskjin!

check hjelpandi

hjelpsam

Knút Hagâ va' allstǿtt så hjelpandi, å kåm jamt å hjelpte ti' i epl'onninn.

check hoggsterk'e

sterk person som toler harde slag mot kroppen

Grundi va' an seig'e å hoggsterk'e kar'e.

check hoggstǿ'e

bruka om personar som toler mykje slag mot kroppen

'An va' så hoggstǿ'e fysst 'an slóst, tóttest tòle ko det va'.

check hókkelèg'e (V)

"heng ned som ein holk" (negativt ord om form på stakk)

Det æ 'kji vént itt stakkan æ hókkelège.

check hoklen

ustø og sein (om ganglag)

Taddeiv hèv' vorte så hoklen på sí gamle dage.

check hól'e

1. "vill" etter noko
2. ting som er uthola
3. utsvelt

1. Sòme kara æ hóle ette kvendi.
2. Kubbestǿlin æ som règel hóle unde sætæ.
3. Då 'an kåm inn'tt'e, va' 'an plent hól'e.

check hólkjaka

holkinna

Itt an æ tannlaus'e, var' an hólkjaka å innmynnt'e.

check hollig'e

fyldig kropp

Hesten 'ass Òlâv æ hollig'e å stór'e.

check holljúvra

store jur hjå kyr og sauer

Gamle kjý vare jamt holljúvra å få store júv'leiva

check hólsolten

skrubbsvolten

Æ an hólsolten, så vinn'e an inkji gange så langt.

check hóløygd'e

augo sit langt inne (vert rekna for fint, om det ikkje er for mykje)
Sjå også kúløygd'e som er det motsette.

Jenta va' så hóløygd.

check honett'e

nett i framferd, god til å kle seg fint (om kvinner)

Jórånd va' a honett jente.

check honnjåg'e

hjørneskakk (td ein bygning eller ein hesteslede der alle fire hjørna skal ha rett vinkel, og diagonalane ikkje er like lange)
Somme seier: "hynnejåg'e".

Denne dynní æ så honnjåg at 'u passar mest'e inkji inn i karmen.

check honnklaka

frose tvers igjennom; vert ikkje gradbøygt
Sjå også klaka.

Vatni i byttun va' honnklaka då det ha' stae úti om nóttí.

check horveleg

passeleg, brukbart

Det gjekk så horveleg godt mæ arbeiæ i dag.

check hottutt'e

tusten grasmark (uslått beitemark der sauene ikkje beiter)

Det va' vóndt å slå i dei hottutte grasvoddæ.

check hòvegalen

1. forstyrra i hovudet av td støy
2. sinnsforvirra

1. Eg vare plent hòvegalen av desse håge spilingjinn dí!
2. Nils varte hòvegalen å måtte på Eik.

check hóvtrong'e

innovervend hovvegg (på hest)

Gråren va' hóvtrong'e så det va' så fórt ti' at 'an varte halt'e fysst an skódd' 'an.

check hugmykjen

tankefull, tungsindig

'U sat så hugmykjí innmæ sivâ, å studde andliti mót hondó.

check hugål'e

1. hugheilt, trygt, utan tvil
2. ivrig etter

1. Detta kan du hugålt gjère!
2. Hæge va' så hugål ette å få tale mæ 'an Torgrím.

check húkegjǿdd'e

Feit. Gjeld grisar som ikkje greier å stå på alle fire, men berre sit på baken (på huk)

Húkegjǿdde grísi æ inkji mykji være som slakt.

check humlebrend'e

stukken av humle

D'æ 'kji jamt an vare humlebrend'e.

check hundsk'e

hard, streng, hundsande

Sòme lærara kunna vèr' hundske i gåmó tí'.

check hú'rusa

avskrapa hud; vert ikkje gradbøygt
Sjå også flette og rålíka.

Eg saga timr for 'an Gjermund i dag, åkåm leiesvein i klem, å varte hú'rusa.

check hurvlutt'e

ru overflate
Sjå også hurvl'e og hurvle.

Di gamle bóri æ så hurvlutt'e at eg lýt pusse det mæ sandpapír. Der va' an hurvlutt'e ís'e på Øyræ i dag, så det va' vanskeleg å skjeisse.

check húsarm'e

dårlege bygningar på ein gard

Denna garen æ så húsarm'e at an kan mest'e inkji bú der.

check húsklèg'e (V)

husleg

Ånund stó' der så húsklèg'e, mæ fyreklæ å reidde eplegraut'e.

check húsvidd'e

vere utan husrom for natta

Unde dei stóre stimnunn varte eg húsvidd'e, der va' inkji lédigt róm på turistheimæ.

check hyflèg'e (V)

høfleg

Gònil tikje at fókk hèr i dalæ æ 'kji så hyflège som dei som bú né'mæ kjysten.

check hýkjeleg (H)

om person som unødvendig tidt set seg på huk for å kvile

Dei som våre hýkjeleg, vorte kansi reikna for helst'e dovne?

check hyljutt'e

mange hyljar i ei elv

Der æ hyljutt'e i Opte i Finndalæ.

check hynnen

1. irritert og virre med hovudet (storfe med horn)
2. snarsinna
Sjå også hynne.

1. Blómelí æ så hynní itt an vi' take sutrebyttâ âv 'enni.
2. Såvi va' så hynnen fysst 'an va' fudd'e.

check hynnsk'e

1. person som er ilter, kvass, tverr, svarar vrangt
Sjå også hyrren.
2. dyr som er fæle til å bruke horna

1. Birgjit æ så hynnsk at det æ a skomm.
2. Blómerós æ au hynnsk.

check hypjeleg (H)

ugreitt kledd, filleleg kledd, stakkane sit ikkje greitt
Sjå også hypje og hypjelèg'e.

Du kan 'kji gange sossa hypjeleg at kjørkjunn, eg lýt rétte på stakkan dí.

check hypjelèg'e (V)

ugreitt kledd, filleleg kledd, stakkane sit ikkje greitt
Sjå også hypje og hypjeleg.

Du kan 'kji gange sossa hypjelèg at kjørkjunn, eg lýt rétte på stakkan dí.

check hypjen

ustyrleg
Sjå også hypje, gamse og gamse si.

Kjètil æ hypjen å gamsar si fælt itt an æ drukkjen.

check hyrpelèg'e (V)

vrongt eller surt andletsuttrykk

Lavrans va' så hyrpelèg'e då eg mǿtt' 'ó.

check hyrpen

sur og gretten når ein svarar eller seier noko

Yngjebjør tóttest vère så hyrpí, men det va' kansi måten 'ennis å vère på.

check hyrren

gretten, sinna, sur
Sjå også hynsk'e og hyrri.

Åslaug va' så hyrrí at eg reiste barre.

check hyrrisklèg'e (V)

vondsleg

"Kví æ du så hyrrisklèg'e mæ sjúksònæ dí?", sa Svålaug.

check hyrtig'e

tiltaksam, flink
Somme seier "hǿrtig'e"

Signe æ hyrtig å fær gjårt mykji.

check hyrveleg (H)

omsynslaus

"Den som æ hyrveleg meine at aire sku tòle, men inkji an sjav'e", skrívar Knút Jónson Heddi.

check hysjelèg'e (V)

bruka om kvinne som held det same korleis ho steller seg (i klede og framferd)

Hysjelège kvendi æ úvýrne mæ sjave si.

check hyskeleg (H)

uanstendig (om kroppsføring hjå kvinne)

Inkji gakk sossa hyskeleg, 'er æ mange som glåpe på deg!

check hývónd'e

dyr som brukar horna til å stange folk og andre dyr (mest bruka om kyr)
Sjå også hynne.

Kjýrí va' så hývónd, 'u jaga aire kjý ifrå si.

check hægedagsklædd'e

helgedagskledd (i fine klede, men ikkje kyrkjekledd)
Sjå også hægdag'e og hægdagsklæi.

Du kan inkji gange hægedagsklædd'e i sǿkninn!

check hækjen

lysten på

Gunnår va' hækjen ette pæninge.

check hærd'e

tykkhåra

'An æ så vént hærd'e, Taddeiv.

check hær'e

grei, hjelpsam

'U æ hær, Turí, 'u æ allstǿtt så hjelpandi.

check hærutt'e

gråhåra, vert ikkje gradbøygt
Sjå også gråhærd'e

'An fèr'e ti' vare hærutt'e, men mykji hår hèv' 'an.

check hætt

mykje om å gjere, viktig

"Det æ hætt om eitt auga" (ordtak). D'æ 'kji så hætt mæ det.

check hæv'e

god, gild, dyktig, flink, populær

Ór'i "hæv'e" varte helst'e brúka om kara.

check hǿg'e

grei, greitt, lageleg, noko ein treng Sjå også greilèg'e (V), greilèg'e (H), hendig'e, tægelèg'e (V), tægeleg (H), hǿgt, úhǿg'e og úhǿgt.

Det æ hǿgt vé'emaskjín, itt an steller si vé'en sjave.

check hǿgvint'e

1. lettvint
2. lettdriven (om gard)

1. Det va' så hǿgvint vère mæ 'ó Gunnår fysst mi våre i skógjæ.
2. Det æ 'kji stór'e gar'e, men 'an æ hǿgvint'e.

check hǿklen

1. person som ikkje får til skikkeleg det han vil
2. person som ikkje kan gå normalt
Sjå også kaklen.

1. D'æ leitt mæ 'ó Bóa, 'an æ tídt så hǿklen.
2. D'æ syndlegt så hǿklen Haddvår hèv' vorte mæ åró.

check hǿr'e

herda (oftast bruka om jern)

Dei ljæne som æ for mykji hǿre æ alli góe.

check hǿrelút'e

lut over herdane (same tyding som grúv'e)

Dei som våre hǿrelúte vurte jamt reikna for å vère sterke.

check hǿrtig'e

kvik til å springe ærend, flink til å få arbeidet fort og lett unna

Svein æ 'kji lengji mæ det; han æ så hǿrtig'e.

check hǿteleg (H)

om person som står og peikar og planlegg (men ikkje kjem skikkeleg i gong med det vedkomande skal gjere)

Den hǿteleg straumsen kåm si alli i gong mæ di 'an silli.

check høylaus'e

vere tom for høy i løa

Det va' helst'e a stór skomm å vare høylaus'e om våri.

check hågbýrd'e

høg kant på båt eller slede

Fysst an rór i håge bylgju kjenner an seg tryggare fysst båten æ hågbýrd'e.

check håg'e

høg
Sjå også hågt.

Úrdalsnúten æ den hægsti núten i Sætisdalsheió.

check hågfløygd'e

høgtflygande (om fuglar)

Itt fuglan æ hågfløygde, vare det vént veir. Fysst svòlâ va' hågfløygd, sluppe mi å hesje.

check håghalsa

høghalsa

D'æ godt mæ håghalsa genser, no som det æ så kaldt.

check håghæla

høghæla (om kvinnesko)

Håghæla skó æ nóg inkji godt for ryggjen. Om kareskó seie mi inkji at da æ håghæla, men at da hav' håg'e hæl'e.

check hågmjåkka

mjølkar mykje 

Blómerós va' så hågmjåkka, 'u mókka a fudd bytte ti' måls.

check hågmælt'e

høgmælt

Espetveitan våre så hågmælte, å da lute vel tale sò hågt si' da búdde innmæ a å?

check hågrausta

høg røyst

An lýt vèr' hågrausta itt an ska høyrast av lengdom, å i mótvind'e.

check hågvad'e

djupt vatn der ein vassar over ei elv

"Om néttan hèv' eg så vónde drauma eg tikj' eg rór i så stríe strauma. Ko trú det æ for slags fyrebód d'æ allstǿtt hågvadt dèr èg lýt ró" (stev).

check hågvaksen

høg av vekst

Gråmannen va' inkji hågvaksen

check hågvard'e

1. person som er "stor på det", sjølvbyrg
2. vanskeleg framkomeleg terreng.

1. Den gamli lésmannen va' hågvard'e.
2. Der æ hågvardt å úkjǿmt 'å úrelénæ.

check hål'e

1. glatt, sleip
2. sterk, sprek
Sjå også svikhålt og hålkji.

1. Det va' hålt i túnæ i dag tí'leg. Fiskjen æ hål'e å vanskelèg'e å halde i hondó.
2. Ori "hål'e" var' helst'e brúka om kara å hesta.

check hå'lèg'e

svivyrdsleg, uforskamma

Bjørgúv va' så hå'lèg'e om æ Svålaug.

check håmgjèven

buskap som berre har fått halm (dei vert då tunne og tuskelège)

Kjýne æ tunne, da æ så håmgjevne, at da daue vel snart.

check håmtjurr'e

halmen er turr men ikkje kornet (om korn på staur)

Konni æ livemåten, så det hjelper 'kji om konnbondí æ håmtjurre.

check håmutt'e

halmete

Eg ha' lègje i håmstâa, så vallmålsbuksun våre håmutte då eg kåm út'tt'e.

check hås'e

hås, vanskeleg å tale klårt

"Tenk at èg å Åse finge muse", fortålde Håse-Knút, då han å kåna fóre ti' vare gamle å dauve.

check håvdau'e

halvdaud 

Saui som stande skorfaste kunn' vère håvdaue av tosti.

check håv'e

halv

Åni laut sitje etti den seisti håvi tímen. Pælen æ 'kji kå håv'e!
Detta veit eg nå, om eg hèv' barre a håvt hòvúd!

check håvfaren

halvvegs

Då mi kóme ti' Håvfarssteinæ, va' túren håvfaren.

check håvfudd'e

1. halvfull
2. litt berusa

1. Kjørkjâ va' håvfudd ti' messe i gjår.
2. Lars va' håvfudd'e då 'an kåm på festen i gjår.

check håvgalen

"halvgal"

Mannen bar seg som 'an va' håvgalen.

check håvgjår'e

halvgjort, halvferdig

"Detta arbei'i æ 'kji kå håvgjårt!", sa Tòróv.

check håvheilagt

tredjedagane i jola, påska og pinsa

Itt d'æ håvheilagt vare det inkji ti' at an gjère nåkå stǿri.

check håvli'en

halvgått

Vetren æ håvli'en Kjynnemess, 2. fibruar.

check håvmjørkt

halvmørkt, skumring

Mi kóme heim'tt'e då det va' håvmjørkt.

check håvnaga

halvt oppeten, halvt avgnaga

Bjóren ha' inkji stývt trétti, så det stó' der håvnaga.

check håvnept'e

bretta i to (td flatbraudleiv)

Brausleiva æ håvnepte.

check håvórdig'e

ymte om, vil ikkje seie rett ut

Tjógjei va' så håvórdig'e at eg tenkte der måtte vère nåkå gali.

check håvtóm'e

halvtom

Lǿun våre håvtóme kjynnemessbil.

check håvvaksen

halvt vaksen

Taddeiv va' 'kji håvvaksen førr'ell 'an laut út å téne.

check håvvidd'e

"halvvill" (ofte bruka om sauer som er svært skjerre)

Sauin kunne vèr' håvvidde om hausti.

check håvvitug'e

"halvgalen"

Tarjei æ barre reikna for å vèr' håvvitug'e fysst 'an kjøyrer skóter på heiinn.

check håvvóren

usikker

Torbjør va' så håvvórí, 'u visste 'kji ko 'u villi.