Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på P: 36 | Totalt: 2093 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check pakke seg

ha seg bort

Du kan barre pakke deg heim'tt'e!

check pauke

stappe mykje mat i munnen
Sjå også mause.

Mi pauka å åte nåkå kallegt.

check paute

prege (lage dekor eller mønster i vått ler)

Eg gjeng'e mæ a eiskjei som æ så vént pauta.

check péde (H)
image

køyre moped
Sjå også péd'e.

Eg péda heim'tt'e tídleg om morgónen, då eg ha' vòr' av ti' jentó.

check peise

slåst

Jón peisa opp 'an Tòróv, å sló 'an mest'e helselaus'e.

check pikke

banke varsamt

'An pikka på rútâ å ville hav' út 'an Jón.

check pile

plukke

Torbjør æ úti Hognesta'líinn å pilar týtebèr.

check pile si

reise fort av stad, kome seg vekk fort
Sjå også pile.

Nò æ det best'e du pilar di heim'tt'e, sò som dú hèv' stelt deg!

check piltre (H)

småspringe
Sjå også filtre (V).

Torjús va' fillen i fótó, men 'an piltra si' 'an ha' vónd tí'.

check pinne

feste skosolane

Eg lýt få ti' pinne desse skóne i ikkó, pinningjí hèv' sprungje opp.

check pintére

betale, verte dømd til utlegg økonomisk

Såvi laut visst pintére, sa da.

check píple

1. pipe (om fugl som td er skræmd)
2. tale med ljost mål

1. Fuglan píple stundom fysst det æ fari på færi.
2. Bjørgúv pípla å tala så det va' vanskeleg å skjø̀ne ko 'an sa.

check pipre

1. skjelve (av rædsle)
2. strø pepar

1. 'U va' så ræd at 'u pipra å skolv.
2. Hèv' du pipra kåvesússi, Einår?

check píre

1. piple
2. kome til syne (om vokster)

1. Mjåkkjí pírar út ó' koddunn.
2. Konni pírar opp.

check pirkle

pirke (i td mat)

Tóne pirklar barre i matæ.

check pjåtre

tale mykje med lite innhald (om born)
Sjå også pjåtren.

Ungan pjåtra så dei vaksne finge 'kji naudt tale.

check plage

pla, ha for vane

Èg plage allstǿtt slå húseteigjen fysst'e. Eg plage pusse tennan itt eg hèv' ète bítåi, å hellis ette kverrt mål.

check plístre

ulike former for plystring 

Pål gjekk å plístra ette vègjæ.

check plæve

streve meir enn ein har godt av

Kjètil tóttest ljót' plæve aila 'ell aire. Ja, dú plævar deg ti'!

check plǿgje

1. streve
2. pløye

1. "Den som ska' téne fær plǿgje seg", sa Lisle-Taddeiv, 'an va' ein av fossekaró.
2. Nò hèv' eg plǿgt i heile dag.

check plåstre

plastre
Sjå også plåstr.

Eg lýt plåstre deg, Bóa, eg sér du blǿr 'å handebakjæ!

check pòke seg

vere vrang eller sur, ha lett for å furte, ikkje ville lyde, vere motviljug til å gjere noko (eller la vere å gjere dette)
Sjå også pòk'e og pòkjen.

Da pòka sikkå å ville slett inkji høyre på aire.

check posne

svulme opp

'U datt stygt, å fóten posna opp. Sauen posnar fysst 'an ligg'e a bil ette an hève tappa av blói.

check pòte

1. flytje litt etter litt ein tung ting med hjelp av reiskap
2. gå seint (td i oppoverbakke)
Sjå også fète og pòte mæ sitt.

1. Kom mæ jinnstauræ, så vi' mi pòte denné steinen ó' vègjæ!
2. Mi vi' nå bigjynde å pòte åkkå oppigjænom.

check póte

koppevaksinering (gammalt uttrykk)

Eg varte póta i gjår.

check préke (H)

tale
Sjå også præke (V).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' préke!

check príme

tøyse, fantasere, ikkje seie heilt sant

Du må inkji príme sossa, Bóa!

check príse

kitle (noko som irriterer, td i nasen)

Det prísar så i nòsinn, eg trúr eg held'e på å var' krímsjúk'e.

check prutte

seie "pro" til hesten for at han skal stoppe

Èg prutta, å hesten stansa ei gong.

check prý

pryde

Hæge, 'u prýr lagji dèr 'u æ.

check præke (V)

preike
Sjå også préke (H).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' præke!

check prǿvast

prøve kven som er sterkast i ryggjetak

Nær da mǿttest, prǿvdest da.

check punse

drikke litt av alkoholhaldig drikk (slik at ein kanskje vert full etter kvart; nedlatande og ironisk ord om den som drikk)

'An sat å punsa å drakk heile kveldi.

check purke

syne motvilje (med ord eller kroppsspråk)

Òlâv purka imót då da ha' déla sikkå pæningan.

check pynte

1. setje i stand, reparere (td sko, snòru)
2. pryde, dekorere

1. Hèv' Asbjynn pynta skóne dí? Eg sér at eg ha' lòt' gjårt mi mei' fyri då eg pynta skóne mí.
2. Sòme spǿni våre vént pynta.

check pøyse

gjære, utvide seg

Håne pøyste så kjýne vorte skròvige. Det æ nóg midisíní som gjèr' at Danil pøyser út.