Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på G: 162 | Totalt: 2708 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check galne seg

1. ha upassande framferd (om folk)
2. springe og kjæte seg (om dyr)

1. Inkji galne deg sossa, Eivind!
2. Kåvan galna sikkå fælt itt da sluppe út om våri.

check game si

ha det moro

Dèr gama da sikkå, på danseflòtunn.

check gangandi vèg'e

veg som ikkje er lenger og vanskelegare enn at ein kan gå han

Det æ 'kji gangandi vèg'e ti' Botnæ.

check gangast undi mæ

verte samde om

Da gjingest undi mæ at da vill' hav' det sossa.

check gange att'e

gå att som gjenferd

Sòme sae at Vrål gjekk att'e.

check gange av

1. verte avbroten
2. verte pensjonist
3. gå til ein bestemt støyl (ein støyl som dei som talar om denne, kjenner godt til)
4. verte ferdig gjæra (om øl)
5. verte ferdig (td om uver)
Sjå også gange.

1. Tråen gjekk av i an sultelé'e mæ eg spita.
2. Tarjei gjekk av i vår, då 'an varte sjauåsekstí.
3. Mi gjinge av på trí tíma, men heim'tt'e trunge mi barre tvei å an håv'e.
4. Fysst ǿli hèv' gjengje âv, då lýt an drikke det!
5. Nò kunn' mi hav' âv åkkå ryggskjinni, éli hèv' gjengje âv.

check gange av gløymi

gå ut av minnet

Det må inkji gange av gløymi det gamle talemåli åkkå.

check gange av munni

verte fortalt
Somme seier "ette munni".
Sjå også gange.

Det gjeng'e av munni at denna karen hèv' sète i fengsel.

check gange av si

gå godt trass i stor fare
Sjå også gange.

Det va' a under at det gjekk av si, då 'an vadra i heiinn, midt 'å vetræ.

check gange av sjave si

gå lettvint, gå av seg sjølv (automatisk)

Det gjekk plent av sjave si då mi dróge vé'estranga néd nausen.

check gange fjúkandi

bruka om arbeid eller anna som går fort og greitt

Skjítúren gjekk fjúkandi.

check gange for prestæ

vere i konfirmasjonsførebuing
Sjå også gange lèse, konformant'e, konformére, masjónsbonn, teikne seg, vare framtèkjen og gange.

Eg gjekk for prestæ vetren 1953.

check gange fòrí

gå støtt og beint i plogfaret (om hest ved pløying og hypping)

Hestan måtte lære å gange fòrí.

check gange fram'tt'emæ garæ

gå langs utmarksgjerdet for å sjå om det har kome heim sauer (eller for å kontrollere at gjerdet er i orden)

Då eg gjekk fram'tt'emæ garæ va' eg så heldig'e at eg fann den sauen eg féla.

check gange frå

"gå forbi" (om tilbod som ein skulle benytta seg av)

Eg fór gali då eg lét di góe ti'bói gange frå mi.

check gange heim'tt'e

spøkje, gå att som gjenferd
Sjå også gange.

Da sa at dei som alli få fréd'e i gravinn, gange heim'tt'e.

check gange i ísi

gå gjennom isen (uttrykket er ubunden dativ)
Sjå også gange.

Haddvår gjekk i ísi.

check gange ive riti

"gå over streken"

Gudmund gjekk helst'e ive riti då 'an sa at Svein tídt hell'e det mæ å ljúge. Det gjekk ive riti mæ skrønó Taddeiv fortåldi.

check gange laus'e

gå til- eller på heia utan hest

Karan hav' gjinni nåkå bei'vègji itt da gange lause å sku' at Finndalæ.

check gange lèse

delta i konfirmantførebuing
Sjå også gange for prestæ, konformant'e, konformére, masjónsbonn, teikne seg, vare framtèkjen og gange.

Mi våre 15 år då mi gjinge låse.

check gange mæ

vere med barn (gravid)

Då eg gjekk mæ 'enni Yngjebjør, va' eg tídt sjúk.

check gange ó'

sleppe dagar med gjeting sidan ein har mindre buskap enn andre (td på same søylen)

Mi gange ó' onnó gongjí, si' mi hav' mindri búskap'e.

check gange ó' minni

verte gløymt (uttrykket er ubunden dativ)

Fælt mange av gamlestèvó hav' gjengje ó' minni.

check gange opp i fótó

ha skavank i føtene (om hest)

Fysst an hest'e gjeng'e opp i fótó, då æ det trúleg a lí'ing som gjèr' at 'an inkji kan brúkast ti' arbei' mei'.

check gange som a brúr

fote seg godt og roleg (om folk og dyr; td hest som går stødig og greitt)

Hesten 'ass gjekk som a brúr.

check gange strengjen

gå opp grensebyte mellom sokn og grender (ikkje gardar)
Sjå også gange.

Mi gjinge strengjen midjom Neiretjynn å Bǿli.

check gange ti'

hende, skje

Koss va' det det gjekk ti' då du braut âv di fóten? Kossi kunna detta gange ti'?

check gange ti' gjegnis

samle og styre på rett veg (særleg om småfe)
Sjå også gange.

D'æ hǿgt have unga ti' gange ti' gjegnis, antel det æ saui 'ell krætúr.

check gange ti' hondi

vere hjelpesmann

D'æ hǿgt å have nåken ti' å gange ti' hondi fysst an arbeier.

check gange ti' mǿtis

gå til møtes 

Mi gjinge ti' mǿtis for å hjelpe da mæ kassæ. Salmund gjekk ti' mǿtis, for 'an va' inkji trygg'e på om Pål hitta vègjen.

check gange út

gå konkurs

Det gjekk út for 'ó Òlâv, så 'an måtte frå garæ.

check gasta kar'e

stor og sterk kar

Tór æ an gasta kar'e, men 'an vi' inkji prǿvast.

check gjegne det ti'

ordne noko som er vanskeleg

Mi finge gjegne det ti' så dei tvei vóndingan róa sikkå. Eg kjøyre sund'e slé'en, så eg måtte gjegne 'an ti' så eg kåm heim'tt'e.

check gjeie út

vri seg ut, sprikje ut til kantane (bruka td om klede som vidkar ut nede)

Sjå koss bórí gjeie út 'å sǿlénæ 'å lǿunn!

check gjeng'e av enn låg'e kant'e

kjem frå sør eller aust eller sørvest (om veret)

"Det gjeng'e av enn låg'e kant'e", sa Tòróv om veiri.

check gjengjen í

vand med

'An ha' vorte så gjengjen í det at 'an skjemdest alli å tale om det.

check gjengjí tí'

tid som har gått

"Gjengjí tí' fær an alli att'e", sa Knút.

check gjèrast 'å

1. ha moro av å gjere ei prette, ein spøk
2. gjere noko med vilje, noko negativt som ein helst ikkje skulle ha gjort
Sjå også verbet gjèrast.

1. No vi' mi gjèrast 'å fyr' da å løyne húvó. Mi gjårest 'å så jamt fyr' 'ó.
2. Du tar 'kji gjèrast 'å, å øyeleggje bílen.

check gjère a stèv / gjère a dikt (H)

dikte eit stev eller dikt

Hèv' du gjårt nýe stèv i di seiste?

check gjère âv

1. verte ferdig
2. forleggje

1. Mi hav' gjårt det âv no.
2. Kòr' hèv eg gjårt av håmåræ?

check gjère âv mæ si

1. gjere sjølvmord
2. uttrykk for hardt arbeid
Sjå også gjère.

1. Hèv' du høyrt at 'u gjår' âv mæ si i nótt, 'u hengde seg i a trè.
2. Eg sleit ti' eg tenkte eg gjåre âv mæ mi.

check gjère âv si

1. gøyme seg
2. opphalde seg
Sjå også gjere.

1. Kòri ska' eg gjère âv mi fysst 'er inkji æ nåkå løyni? Rannei skjemdest så 'u alli visste kòr 'u sille gjère âv si.
2. Kòr' hèv' du gjårt âv di?

check gjère ette si / seg

1. gjere stor skade
2. gjere kvinne gravid (utan å ville det)
3. gjere ein stor prestasjon

1. hèv' du verkeleg gjårt ette di! Nò hève du gjårt ette deg, Òlâv, du lýt sópe opp'tt'e di du hève fǿrt néd!
2. 'An hèv' visst gjårt ette si fleire stad', seie da.
3. "Nò hèv' du verkeleg gjårt ette di; denne bókjí du hèv' skríva, kåme fókk ti' lèse i mange ginerasjóna!" 'U gjåre så ette si mæ 'u skar, at det kjæm'e nóg alli ti' var gjårt sò godt mei'.

check gjère godt av matæ

syne at maten nærer

Såvi gjère godt av matæ, 'an legg'e på seg om 'an alli èt'e så mykji.

check gjère líti av si

vere anonym, vere tilbakehalden, halde seg i bakgrunnen

Eg minnest at Gýró gjåre líti av si i skúlâ.

check gjère mykji av si

halde seg i framgrunnen, "vere frampå", "ta mykje plass"

Ånund va' ein av dei som allstǿtt gjåre mykji av si, bådi heimi å úti.

check gjere om inkji

1. øydeleggje
2. annullere ein handel (rèke opp'tte)
Sjå også gjère.

1. Heile den stóre samlingjí 'enni varte gjår' om inkji.
2. Handelen varte gjåre om inkji.

check gjère opp

arbeide fram

Haustuddí gjåre da opp ti' gongvårsklæ'i.

check gjère opp låven

skilje det tunge kornet frå det lette (ved å kaste det attover skuldra med ein kasteskovl)

Fysst visten va' stór'e nóg, gjåre da opp låven.

check gjère opp ti'

utgjere

Haugianaran i Sætisdal gjåre 'kji opp ti' nåkå tal som dróg.

check gjère 'pomm

reie opp senga
Sjå også gjère.

Det lýt kvær gjère 'pomm sí ègjó kvíle.

check gjère seg berr'e

røpe noko om seg sjølv eller andre

Torbjør gjåre seg berr, 'u sa nòkå mei' 'ell 'u ha' sillt.

check gjère seg ti'

smiske (for å oppnå noko)

Sòme gjère sikkå ti' fyre lǿnsforhandlingó. 

check gjère si fyri

gjere sitt beste
Sjå også gjère.

'An gjåre si fyri dei kubbestólæ.

check gjère si gama av

godte seg over

Da gjåre si gama av at 'an fǿre bort hatten.

check gjère si úvandt

oppføre seg kvardagsleg, ikkje så nøye, gjere som ein er heime
Sjå også gjère, si og úvandt.

An kan gjère si úvandt sjå dei an kjenner godt. Passi dikkå at di inkji gjère dikkå for úvandt fysst di æ ottabygds.

check gjère sylv

utføre sølvsmedarbeid

Sylvsmé'en gjère sylv.

check gjère ti' viljis

oppfylle eit ynskje

Eg tikje mi ljót' gjère da ti' viljis fysst da vi' det så gjinni.

check gjère út

kviste og evt. barke eit tre som er felt, gjere det klart til å fraktast bort

"Eg hèv' stývt å gjårt út håvonnó tylt i dag", skrøytte Såvi.

check gjère vóndt

gjere ugagn

Mi gjåre visst mykji vóndt mæ mi vår' små.

check gjère 'å

tenne opp eld
Sjå også gjère.

Det æ létt å gjère 'å nævra 'ell tyri.

check gjètórds godt

sers bra, sers godt
("gjètórds" vert også bruka i samband med andre eigenskapar, td "vé" og "spræk")

'An bygde så gjètórds godt a hús.

check gjève att'e

svare med vondord

Inkji gjèvi att'e, der kjæm' inkji nåkå godt út av dèt!

check gjève av si

gjeve frå seg mykje varme

Nò æ det harlegt dèt 'an gjèv'e av si, Jǿtúlen!

check gjève hogg

gje juling

Tårål gav sònæ sí hogg si' 'an ha' skjemt út nívæ.

check gjève ifrå si

skøyte ein eigedom over på andre (mest bruka i samband med at neste generasjon overtek)
Sjå også sitje med.

Haddvår skjúlde si foddokskontrakt då 'an gav ifrå si garen.

check gjève inn'tt'e

gjeve litt mat til buskapen midt på dagen

Juríd gav inn'tt'e, for 'u tótte kjýne mókka bèt'e itt 'u gjåre dèt.

check gjève kjept'e

kjefte

Såvi va' fæl'e ti' gjève kjept'e, men va' inkji så ǿr'e ett' å arbeie sjav'e.

check gjève lé

vike til sides, gjeve plass

Gjèvi lé, så presten fær kåme fram!

check gjève seg etti

seinke farten (slik at ein vert etter dei andre i fylgjet)

Pål ha' létt for å gjève seg etti, så da vill' helst'e inkji hav' 'an mæ på túra.

check gjève seg ti'

verte verande på ein stad lenger enn vanleg

'An gav seg ti' så lengji at mi finge alli leggje åkkå. 'An gav seg ti' i fosstògunn.

check gjève seg ti' foddok

gje frå seg eigedom og få føderådskontrakt

Jón å Yngjebjør gåve sikkå ti' foddok ti' sònæ sikkå, Taddâk.

check gjève si gó' tíd

vere lenge, drygje tida

'U gav si gó' tíd, å da tala om mangt å mykji.

check gjève si ska'i

få ein skade (sidan ein har vore uvyrden)

Bjynn gav si ska'i i fótæ mæ 'an hoggje bjalka.

check gjève si tíd ti'

"ta seg tid til"

Da gåve sikkå 'kji tíd ti' två tili førr'ell da reisti.

check gjève strott'e

gjere motstand, tale imot (hisse seg opp)
Sjå også halde strottæ og strott'e.

"Gjèv'e du strott'e, så ljóte mi få rétten ti' å løyse sakjí", sa Tór mæ 'an Såvi.

check gjève súge

amme

Moirí gav súge så at båni róa seg.

check gjève ti'

tilgjeve

Du lýt gjèv' 'ó ti', 'an æ 'kji kå a bån. Du lýt gjève mi ti', eg gløymde mi plent bort. 

check gjève tøyg'e

vere elastisk (td eit ler-reip)

Æ reipi gjænomvått, gjèv'e det tøyg'e, æ det tjurrt, gjèv'e det inkji tøyg'e.

check gjève útí

når ein vaskar og dreg ut litt mjølk or spenane så mjølka byrjar å kome rikeleg
Sjå også mýkkje.

An lýt mýkkje å klemme så kjýrí gjève útí.

check gjève 'å

skvette vatn på dei varme steinane i basstògâ

Òlâv, du må gjève mei' 'å, så mi få mei' damp'e i basstògunn!

check gjúve ti'

gjere noko brått og uventa

'U gauv ti' å tala så det va' plent úsǿmelegt.

check gjúve 'å

setje i gong fort og energisk med eit arbeid

Nò ljóte mi gjúve 'å sku' mi røkkje å vare færige mæ detta arbei'i ti' kvelds!

check gjyrje lass

stort og tungt lass

Det va' a gjyrje lass du ha' dèr, koss greidde du å få det opp Hævassbakkjen?

check gjyve âv

turke støv

D'æ gó'slegt gjyve âv ti' hægjinn.

check gjæte mjelti

tida når buskapen kviler midt på dagen
Sjå også mjelte.

Ungan gjætte mjelti støylsferrun stuka mæ' anna.

check gjæte på

vakte på, passe på

Di ljót' gjæte på fysst det sý'e i grýtunn!

check gjæte sugge

barneleik (utandørs)

An måtte gjæte suggunn godt så inkji aire tók' æ.

check gjǿ néttí

spe ut med meir væske (suppe eller graut)
Sjå også gjǿ.

Eg hèv' gjǿtt néttí, så no hèv' spâ'i vorte glæare.

check gjøyme attâv / gjøyme âv

ta mat eller anna på bordet og setje det på plass att

Vi' dú gjøyme attâv så ska' èg två koppan. Eg gjøymde attâv bǿtestellingan. Ska eg gjøyme âv maten?

check glensa lag

godt humør (gjerne når ein har drukke noko alkohol)

Jón va' i glensa lag i gjerkveld; eg trúr 'an ha' smaka nòkå.

check glíe av si

uttrykk bruka om situasjon eller hending som endar greiare enn ein har grunn til å tru

Det va' godt det glei' av si, mi ha' kunna skamfǿrt åkkå.

check glíne âv

ferdig, slutt; helst bruka om uver

Nò hèv' det gline âv, så nò kunn' mi ríve út såtun.

check glíne av bergó

uttrykk bruka om når solljoset vert reflektert på berg og fjellsider
Sjå også glíne.

Det kan nóg kåme fleire býu itt det glíne av bergó.

check glíne av si

"det hender ikkje", "gli unna"

Det glein av si, úveiri da spåddi.

check glíne ivi

gå over, ikkje verte noko av

Krímsjúkjen glín'e ivi ette nåkå dage. Da spådde det sille vare tóreveir, men det glein ivi.

check glitrandi svårt

djupt svart, glinsande svart farge

Stei'kòl kan vère glitrandi svårt.

check gljóandi augo

"sinte" augo

'An såg så vóndsklèg'e út, mæ gljóandi augo.

check gljóandi heitt

frykteleg heitt

Der va' gljóandi heitt i sólveggjæ i dag!

check gljóandi spræk'e

veldig sprek

Karsten æ gljóandi spræk'e, det nyttar alli at aire prǿve sikkå!

check gló âv

1. lyser mykje, blenkjer mykje (td oppstasa med sylv, gull og blanke fargar)
2. lysande glohaug

1. Sylvi æ så blankt at det glór âv det.
2. Det glódde av glóhaugjæ då båli ha brunne opp.

check glúpe 'å

angripe (helst bruka om ville dyr)

Ulven glaup beint 'å sauen.

check glúse fortæniste

godt overskot, god inntekt

Tór å Ånund finge a glúse fortæniste av å pante flasku.

check gløyme si bort

"vere tankelaus", distre

Eg tenkte å gratulér' 'an mæ dagjen, men eg gløymde mi bort.

check gløype ti'

"glefse til" med ord

Eg tenkte mi sill' have enn grei'e diskusjón'e, men 'an gløypte ti' mæ same eg kåm.

check glåpandi auga

ope auga

Eg fekk an svigji i glåpandi auga så tårin runne.

check glåpandi hug'e

godhug for eit menneske ein såvidt kjenner (ei slags avstandsforelsking)

Då fekk 'an sòdan glåpandi hug'e ti' 'enni.

check glåpe âv

ta blikket vekk frå noko ein ser på

Du kan alli glåpe âv ungó, då kunn' da springe av gar'i. Der æ så stygt å gange at du må alli glåpe âv vègjæ.

check glåpe etti

leggje merke til, føretrekkje, leite etter

Dèt glåpte da etti, dei gamle, at torvtòkâ va' godt lagd.

check glåpe opp

opne augo (etter svevn eller medvitsløyse)

Då eg glåpte opp, såg eg at eg ha' forsòve meg!

check glåpe si ti'

førestille seg

An kan glåpe si ti' at Tólefadd líknar evri léne 'å neiri bulæ 'å a kvendi som ligg'e mæ anlitæ opp.

check glåpe ti' léss

sjå seg til sides

Di ljóte glåpe ti' léss itt di sku' gange ive vègjen, bonn!

check gnúste måltíd

kraftig måltid
Sjå også gnúste.

Det va' a gnúste måltíd, nò fekk eg magjen i lé'en! (herme)

check go' dagjen

god dag

Go' dagjen, no va' det lengji si' eg ha' sétt dèg!

check go' kvelda

god kveld
Nokre seier "go' kvelds!"

"Go' kvelda!", sa 'an då 'an kåm inn i stògâ.

check go' måren

god morgon

Go' måren, æ så dú au sossi tí'legt oppi!

check gó' nòs

god luktesans

Hèv' an gó' nòs, kjenner an matgjæmen fyre aire.

check góde mann!

utbrot (når ein er forstøkt)

"Góde mann, 'er hèv' kåme enn méter mæ snjór'e i nótt!", sa Jórånd.

check godt av manni

har god økonomi eller mykje eigedom (uttrykket er ubunden dativ)

I Nordstog hav' da allstǿtt vòr' godt av manni.

check godt fókka

godt med arbeidsfolk

Det æ godt vèr' godt fókka i onnó.

check godt havandi

god nok til å ha og bruke

Den kuptâ va' godt havandi.

check godt i lag

1. i godt humør
2. lett rusa på alkohol

1. Såvi tikjest allstǿtt vèr' godt i lag.
2. Håvår va' inkji drukkjen, men godt i lag.

check godt í mi

god kjensle

Eg hève inkji godt í mi fysst eg hèv' gløymt å seie frå at eg alli kan kåme.

check godt inni / godt úti / godt

behageleg temperatur (innandørs eller utandørs)

Sku mi kji út'å verandaen, 'er æ helst'e godt úti! Nò æ 'er godt, du tar alli elle mei'!

check godt móti / gó' móti

helsing når dei gamle møttest

"Godt móti!" helsa Lidvår då 'an mǿtt' 'ó Knút.

check godt nýår

godt nyttår

Klokka toll nýårsepdagjen rópe mange "godt nýår!"

check godt på si

varsel om noko godt

Det hève inkji godt på si fysst rèven gjøyr innmæ húsi.

check godt ti' konns

få god og årviss kornavling

I Valle va' det godt ti' konns, men i Bykle va' det mei vålunt koss det gjekk.

check gó'e att'e

1. uttrykk bruka i samband med å minnast og å gløyme
2. frisk att

1. 'An vare alli gó'e att'e (gløymer aldri). 'An vare fórt gó'e att'e (gløymer lett, fort)
2. Æ du gó'e att'e nò?

check gó'e av annas

meir raus med felles pengar og eigedom enn med sitt eige

Det æ snartí vèr' gó'e av annas.

check gó'e av si

vere snill og tolmodig (helst om born)

Bóa æ så gó'e av si, eg fær sòve heile néttan.

check góe bussa

gode kameratar

Tjógjei å Stein våre góe bussa.

check gó'e dag'e

nok tid til å gjere noko

Mi have gó'e dag'e ti' gjère detti færigt ti' kvelds.

check góe dú!

du verden!

"Å góe dú", hèv' du slègje plænan mí i dag", sa Góme.

check gó'e í si

græt lite, søv godt om nettene, frisk, har god helse (bruka om spedborn)
Sjå også gó'e.

Bóa va' så gó'e í si då 'an va' líten.

check gó'e kar'e

ein kar som er sterk og sprek

Torjús å Jóhans våre góe kara, da finge byggje sikkå kòr da villi.

check gó'e mæ si

nøyen med eiga helse (overlag forsiktig)

Ånund tenkte 'an sille vare níttí år, barre 'an va' gó'e mæ si.

check gó'e på trjúgó

god til å gå med truger (om hest)

Borkjen min æ gó'e på trjúgó itt eg kjøyrer høytti heim'tt'e av heiinn.

check góe stundi

god tid, nok tid

Nò hèv' Tårål góe stundi, 'an hèv' gjengje âv mæ alderstrygd.

check gó'e ti' rǿe

ha lett for å samtale og prate
Sjå også rǿe og gó'e ti' rǿe.

Gjermund va' gó'e ti' rǿe, fókk tótte gama høyre mæ 'an fortåldi.

check góe véne

gode du, ver så snill

"Góe véne, vi' du hente kaffékoppen min, hít'å padæ?", spúre Signe.

check gong ette onnó

rett som det er

Gong ette onnó gjekk det gali mæ dei gamle traktóræ 'ass Bjørgúv.

check gorrlaus'e bas'e

felestille med svært lågstemt basstreng (FDAE)

Dei trí gorrlause rammeslåttan vare spila på gorrlaus'e bas'e.

check grave út slåttâ

slå alt gras som er råd å få tak i (om slåtteteig på heia)

Mi hav' lagt 'å mei' búskap'e 'ell vani, så mi ljóte grave út slåttâ så mykji mi kunne.

check grebbeleg laga

nytta om folk av båe kjønn som er grovbygde og lite vakre
Sjå også grebbe.

Tóre va' grebbeleg laga.

close greie skuld

løyse ut gjeld

check greie út

1. løyse ut (td gjeld)
2. rette opp (td fiskegarn, nettinggjerde, floke)

1. Eg hoggje så mykji timr i vèt'e at nò kan eg greie út skuldí.
2. Hèv' du greidt út nètí ti' mi sku' leggje da út i kveld?

check greitt vaksen

velproporsjonert kropp
Sjå også vénvaksen.

Bjørgegúten æ greitt vaksen.

check gríne i kjíkji / gråte i kjíkji

gråte så intenst at ein misser pusten, gråte i avmaktstilstand

Lisle-Gýró grét i kjíkji ti' 'u sovna.

check gríne út

svulme ut (td eit stort kjøtsår)

Di djúpe såri som Stein ha' fengji mæ 'an hoggje i skógjæ, grein út, så 'an laut ti' doktaræ for å få saume det.

check gríne å læ

le på ein spottande måte

Vetli grein å ló, å va' så úfordragelèg'e heile kveldi.

check grusti veir

uver, regn, snø, vind o.l.
Sjå også grusten.

Æ det grusti veir, kunne mi inkji på heií.

check grúve skjí

ski med mykje spenn i

Det va' inkjí létt å få ti' heimegjåre grúve skjí, men da vorte reikna for å vère bæri å gange på.

check gråte lóen fót'e / gríne lóen fót'e / sýte lóen fót'e

gråte over daude dyr (bruka i samband med at ein ikkje skal gråte når det berre er dyr, og ikkje menneske som er sjuke og døyr)

An ska' 'kji gríne lóen fót'e.

check Guss dǿ

Guds død (eid, bannskap)

Guss dǿ, húva 'an.

check Guss men

1. bruka som "fastslåing" av ein påstand
2. eid (banning)

1. Ja, detta hève eg gjårt, så Guss men!
2. "Guss men" æ sjella å høyre i dag.

check gussill

" for Guds skuld"

"Men gjèri detta for gódeste gussill!", sa Vrål.

check gusten fyr' éli / gusten fyre élæ

vindsblekk før ei regnbye
Sjå også gust'e.

No æ eg ræd'e d'æ gusten fyr' éli, så nò ljót' mi høye!

check Gut forsýte mi

"sanneleg", "jammen"

Gut forsýte mi, hav' di súss!

check gå ât

oppdage, få auga på, leggje merke til, merke
Sjå også og gå at si.

Hèv' du gått ât at 'an èt'e mindri nò? Eg gådde alli ât at 'an ha' vorte hærutt'e. Eg hèv' gått ât at 'an hèv'e vorte ellesklèg'e. An går alli ât førr'ell an æ gåmål'e.

check gå ât si

leggje merke til, verte klår over
Sjå også og gå at.

Eg går ât mi at eg æ úminnugare 'ell førr'e.

check gåmålt

eldre munnlege soger

Mi ungan såte i an krúdi å høyre mæ Góme fortålde gåmålt. Ånund tótte så gama i gåmålt.