Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på U: 53 | Totalt: 657 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check úbjåleg

upassande, uturvande

Det va' úbjåleg kåme dragandi mæ dessa slòsó nò!

check úblaug'e

freidig, frekk, frampå
Same forklåring som gjæs'e."

"Dei úblauge kåme lengst'e", sa Borgår.

check údǿmeleg

veldig, over måte svært (forsterkande uttrykk)

Det hève kåmi údǿmeleg mykji snjór'e i vèt'e.

check úforkaga

fort, uventa (om person som kjem styngs)

Såvi kåm úforkaga inn i stògâ, så det va' mest'e så mi stukke.

check úfǿrt

vanskeleg framkomeleg snøføre; vert ikkje gradbøygt

'An kåm 'kji i høyskóg for det va' så úfǿrt.

check úgjillt

gjere noko som er vondt for ein annan (særskilt bruka om nokon som tek guten eller jenta frå ein annan)

Gýró fór så úgjillt i ungdómæ, kunna 'u øy'leggje for nòken, så gjåre 'u det.

check úgóslegt (V)

ugodsleg, lite triveleg

D'æ úgóslegt å sitje eisemadd'e i kollmørkræ.

check úguteleg (V)

forsterkande uttrykk

D'æ úguteleg langt inn ti' Rjúvæ, an veit inkji nær an kjæm' fram.

check úhamskeleg

bruka om å ikkje ha på seg klede på ein grei måte
Somme seier "úhemskeleg".

'An ha' havt klæin på seg så úhamskeleg.

check úhǿgt

ugreitt, tungvint
Sjå også úhǿg'e og hǿgt og hǿg'e.

Det æ stundom úhǿgt å vère kjeivhendt'e.

check úkosta

gratis
Sjå også adjektivet úkosta.

Det æ sjella an fær nåkå úkosta.

check ulageleg (V)

ugreitt, passe dårleg
Sjå også lagelèg'e (V), adverbet lageleg (V), úlagelèg'e (V) og adverbet úlageleg (H).

Det va' úlageleg at du kåm plent nò, for nò ska' eg ti' doktaræ. Sòme tikje det æ úlageleg mæ nappa i staden for skreielås'e i buksó.

close úlageleg (H)

Sjå også adjektivet lageleg (H), adverbet lageleg (H), adverbet úlageleg (V) og adjektivet úlageleg (H).

check úlenseleg

endelaust, hardt

D'æ úlenseleg langt ti' Amérika. Da slógest úlenseleg.

check úlíleg (V)

leitt
Somme seier úlílegt".
Sjå også úlílèg'e (V) og adverbet úlíleg (H).

Det va' úlíleg at det kåm regn i dag.

check úlíleg (H)

leitt, ugreitt
Sjå også adjektivet úlílèg (H) og adverbet úlíleg (V).

Eg æ B-menneskjinn, så det úlílegaste eg veit æ å ríse opp tídleg om mǿnó.

check ulkeleg (V)

ekkelt
Sjå også ulkelèg'e (V) og adverbet ulkeleg (H).

Snykkjen renn'e så ulkeleg ó' nòsinn fysst an inkji snýter seg.
check ulkeleg (H)

leitt, kjedeleg, dumt, ekkelt, ufyselegt
Sjå også adjektivet ulkelèg (H) og adverbet ulkeleg (V).

Snykkjen renn'e så ulkeleg ó' nòsinn fysst an inkji snýter seg.
check úløyseleg

uvanleg, veldig

Det va' úløyseleg det fanten laug fyre mi.

check úmisjamt

ujamt, ujamt fordelt; vert ikkje gradbøygt

Det æ så úmisjamt moltu i år, der æ helst'e barre inni runnó. Det æ hottutt'e å úmisjamt gras itt det hèv' vòre svolldauiveddó. Snjóren ligg'e så úmisjamt på heiinn i vèt'e. Eg arbeier 'kji líke mange tíma kverr dag'e; det vare så úmisjamt.

check únaulaust

uturvande, til fånyttes

Eg kaupte så únaulaust mykji salt.

check und' / unde'

underleg, rart

Va' det unde' at jentâ smalka, som va' úti å trimma kverrt einaste kveld?

check unda

unna

'An kåm si unda i tí'i.

check undâti

frå undersida

Mi jekka opp húsi å finge timre inn nýe sydda undâti'. Eg kåmst 'kji ti' undâti', så eg lýt prǿve òvâti'.

check undeleg

underleg, rart

Va' det undeleg gúten smalka, som va' så fæl'e ti' hogge bjalka?

check unders

uvanleg (positivt ord)

Båni va' så unders vént.

check undi

under
Sjå også unde.

Bílen va' så låg'e at Haddvår kåm 'kji undi å fekk stelle.

check unnta

unnateke

Det æ 'kji unnta mi sku kåme att'e a onnó gong. "Det ska' koste ditt lív, unnta du vi' kåme hèr ti' att'e mæ yngste dótte dí" (frå eit eventyr). Eg reiser inkji unnta eg var' nøyd'e ti'.

check úòneleg (V)

utriveleg, ukoseleg
Sjå også úònelèg'e (V), adverbet úòneleg (H) og adverbet òneleg (V).

Det æ úòneleg i tóreveir.

check úòneleg (H)

utriveleg, ukoseleg
Sjå også adjektivet úòneleg (H), adverbet úòneleg (V) og òneleg (H).

Det æ myrkt å úòneleg itt straumen reiser.

check úryggjeleg (V)

svært mykje, svært mange (forsterkande uttrykk)
Sjå også adverbet úryggjeleg (H).

Det låg a úryggjeleg stórt skjip i hamninn. Det æ úryggjeleg langt ti' Amérika.

check úryggjeleg (H)

forsterkande uttrykk, svært mykje / mange
Sjå også adverbet úryggjeleg (V).

Der æ úryggjeleg mæ moltu i år.

check úsameleg

upassande

'U tala så úsameleg at eg skjemdest fyr' 'enni.

check uskeleg (V)

som fortent (når ein vert råka av noko leitt som ein helst fortener)

Det va' nå uskeleg at 'an fekk det.

check úskómeleg (V)

umåteleg, overs mykje
Sjå også úskóneleg (H).

Der va' úskómeleg mæ moltu på Lauvåsmýrinn i år.

check úskóneleg (H)

overs mykje (forsterkande uttrykk)
Sjå også úskómeleg (V).

'Er æ úskóneleg mæ moltu i år.

check ústúrteleg

svært (forsterkande uttrykk)

'An ha' ústúrteleg mykji pæninge.

check ústøyteleg

grenselaust, utømeleg

Da vare jamt ústøyteleg glae fysst da vinne i ídrottæ. Mi våre så tysste at mi drukke ústøyteleg mykji.

check út

ut
Sjå også úti, út'te, útí og út'tí.

Eg æ så leid'e å vère inni, at nò vi' eg út.

check útabei's

på utsida av foten/beina

Eg hèv' fengje slig blåmerkji, útabei's.

check útetti

utetter

Då eg kåm útetti, såg eg at eg ha' gløymt pungjæ.

check útgjårt

svært leitt (td bruka om å ikkje ha høve til å vere med på noko ein hadde hatt svært lyst til å vere med på)

Det va' plent útgjårt at mi inkji våre 'er då Òlâv va' 'er a sjella gong.

check útí

ut i
Sjå også út, úti, út'te og út'tí.

'U hoppa útí mæ klæ'ó på.

check úti

ute
Sjå også út, út'te, útí og út'tí.

Æ Mamme úti ennå? Bonní æ úti å stròke.

check útivi

utover

Sauen sprang útivi å blækta ette lombó.

check útréttis

heile (lange)

Eg arbeidde útréttis heile dagjen, men eg varte inkji færig'e mæ forsagdæ.

check uttast

utan at

Eg kjæm'e alli på den høystakkjen uttast di hyske mi.

check út'tt'e

ut att
Sjå også út, úti, útí og út'tí.

Papa hèv' vòre inn å èti, men nò hèv' 'an reist út'tt'e. "Nò lýt du pakke deg út'tt'e"!, sa Margjitt 'ass Pål.

check út'ttí

ut i att
Sjå også út, úti, út'te og útí.

Der va' så varmt i vatnæ at eg vi' út'ttí. Eg ha' lauga meg tvæ vendu, men hoppa líkevæl út'ttí.

check út'ttom

utom att

Håvår reiste út'ttom å henta rjúpesekkjen sin. Eg va' út å meig, men ette a bil laut eg út'ttom.

check úvandt

1. ikkje spesielt fint, daglegdags
Sjå også úvand'e.
2. bruka i uttrykket det æ úvandt (vert ikkje gradbøygt i denne samanheng)

1. 'An gjekk så úvandt klædd'e.
2. Det æ úvandt å gjère si fyri itt 'an hève gó' tí! Det va' úvandt å vite at det gjekk sò!

check úvendeleg

ugreitt, usameleg

'An gjekk så úvendeleg, huska si, å vrei seg.

check úvísklegt / úvískleg

1. ugreitt kledd
2. ugrei framferd
Sjå også vískleg.

1. 'An gjekk så úvískleg klædd'e.
2. Tóne svòrar allstǿtt så úvísklegt.