Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 103 | Totalt: 6900 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check odd'e

fremste delen av ljåen
Sjå også ljår'e og kjót.

Det va' viktigt å halde orvæ godt, så inkji odden skar n'i jórdí. 

check oddekrepp'e

bøygen på ljåen ut mot odden

Eg líkar 'kji den ljåren, der æ for stór'e oddekrepp'e.

check ódel

odel

Papa tók att'e Nómeland på ódeli å' moi sí.

check ofsing

overdriving

"D'æ a fæl ofsing å seie at Jø̀rund drap sjau mann".

check òk
image

åk

Det æ mykji léttare å bère tvæ vassbyttu òk, 'ell å barre bère da i hondó.

check òke

fordjupning som ein stav eller ei grind kan svive i

Det va' kalleg di det kvein i òkunn.

check òkji

1. labank på t.d.dørblad eller planke til å låse fast to dører med
2. oppstandar i ei grind der ein legg "honki" eller "lokâ"

1. Òkan måge kjíle nòkå for å halde bórdó godt i hóp.
2. Òkan i a grind ljóte vère så håge at an fær honke.

check okla

ankel
Sjå også oklespite.

Eg vrei meg så i okla då eg datt på skjí i gjår.

check oklelask

mønster i sokkane til setesdalsbunaden (både den kvinnelege og den mannlege)

Ingjer spitar på okleloskjí nò.

check oklespite

spolebeinet (bein som går frå kneet til hælen på baksida av leggbeinet)
Sjå også okla.

Fókk brute jamt av oklespitâ fysst da hoppa på skjí å dutte fælt.

check oklevassari

person som har vasskrekk og / eller er redd for kaldt vatn

Dei som våre ræde å lauge sikkå, kadda mi oklevassara.

close oksebukk'e

"halmbukk" (bunden om hausten)

close oksepeis'e

kraftig pisk (laga av oksepenis og med skaft på)

check oksl

jeksel

Eg trúr eg lýt ti' tannlækjæ å trekkje den vónde okslí mí.

check okt

1. vyrdnad
2. bry, arbeid, strev

1. Augund fekk slig okt for dèt stóre arbeii lagji ha' gjårt.
2. Det æ a okt mæ dei ungó.

check Òlâv / Òlâvi

Olav

Ingjen av dei tvei Òlâvó vår' fæle ti' arbeie.

check oljefrakke

sid fabrikklaga regnfrakk

Fókk stelte sikkå oljefrakku sjave mæ same ette kríi.

check oljekjól'e (V)

sid heimelaga regnfrakk

Tóne sauma å olja si' ný'e oljekjól'e ti' 'u sille ti' heiss.

check oljeskjinn

ubleikt lereft som er sett inn med linolje (td som ryggskinn som vern mot regn, eller i fanget når ein karda ull, eller ved anna arbeid som td slakting)

Mi trú at oljeskjinni varte brúka bå' som a slags plagg ive hæran, å ti' å dakke ti' det an ellis ville hav' tjurrt.

check olle

stort, uthola, avlangt tretrog, bruka til å salte kjøt og til baking
Sjå også tróg.

Kjø̀ti vart'e salta å lagt i a olle. Fríaren ska' sjå n'i ollâ.

close òlungestein'e

Alun; Kjemikalie som gjer at fargestoffet fester seg på det som skal fargast. Vart bruka til å reie skinn når ull eller hår skulle vere på.

check ombròt

endring; bruka berre i eintal

Eg kjenner 'å gjiktinn at det vare ombròt i veiræ snart. Det vare nóg ombròt ette kommúnevalgjæ i haust.

check ombýti

stor forandring, stor skilnad

Det vare a stórt ombýti hèra heimi fysst Bóa reiser på víaregangandi skúli i Bý'n.

close ombårdsmann'e

formyndar

check óm'e

djup og veik lyd langt borte

Eg høyre ómen av tóreslagjæ.

close omfar

fire eller fleire stokkar som er krøkte saman i eit lafta hus

check omkastteig'e

slåtteteig på heia som vart hausta av to ulike eigarar (slegne annakvart år)

Sǿ i heiinn æ trí teigji, da vorte brúka som omkastteig'e å slegne annakvert år.

check omlag

To bjørkekvister som vert knytte i hop i toppane og sveipte kring stakksneisí og ut mot kanten når ein høya og sette opp stakken. Når høyet skulle køyrast heim om vinteren med slede, vart "omlògjí" sveipte kring lasset for å hindre at noko høy fall av. Deretter vart det lagt reip eller tau rundt lasset.

Omlògji våre lange, mjúke bjørkekvisti.

check omlòge

1. forandring, forvirring (Hans Ross' ordbok)
2. vier eller tunne bjørker (med greiner) til å leggje på høylasset på langs før ein gjurde det fast med taug

1. Stògâ va' i ei omlòge.
2. Skógehøytti va' stutt å skjarrt, så omlògun héle det på plass i vínd'e å humputt'e vèg'e.

close omnspad'e

trekrakk til å setje omnen på

check omnspípe

røyk-kanal frå skorsteinen og over taket

Sòme leggje nýe element inni gamle å fillne omnspípu.

check omnsponne

plata framfor døra på ein vedomn

Anlaug sette kaffékaslen på omnsponnâ, so héldt 'an seg varm'e.

check omnsring'e

omnsring
Sjå også spruns og omn'e.

Der æ merkji ette omnsringan på dei kakó eg steikti.

check omnsróm

1. "elderommet" i omn
2. rom i etasjeomn

1 Fydd omnsrómi, å gjèr 'å!
2 Sèt kaslen 'pi omnsrómi!

check omnstein'e

flat og høveleg naturstein til å mure pipe og peis med

Mæ Hagefoss funne da greie omnstein'e fyrr'e.

check omnstré

stokk over åreopninga

Omnstréttí våre jamt sjavvaksne, bøygde tré.

close ómósi

1.stakkarskleg person som treng hjelp (sjukleg, fatig)
2 armod
3 sørgjelag hending

1.Taddeiv æ so omosen no at eg trur 'an trenge hjelp

check omsipti

klede til å skifte på seg

Nò i slåttæ hèv' eg sveitta så, å eg hèv' 'kji etti omsipti.

close omsitjerí

"sitje om" eit dyr for å få skyte eller fange det

check ongóli

fiskekrok
Sjå også substantivet egne og verbet egne.

Ongólen på fiskestongjinn mí æ så rusta at eg trúr eg lýt setje på an anné.

check onn

1. uturvande strev med noko som er uviktig
2. onn, tiltak, framdrift

1. "D'æ alli verre onn 'ell såd i tonn". Titta ha' slig onn mæ å få út den lause tonní.
2. D'æ va' slig a onn mæ dei slåttæ.

check onnungji

onnefolk (gjeld vaksne folk)

Nò for tí'inn æ onnungan så dýre!

check òp

opning, sprekk

Detti òpi hèra æ så stórt at eg trúr at røysekattan kunn' kåm' inn.

check oppgjår

1. oppgjer om pengar eller andre verdiar (td handel eller anna oppgjer)
2. når dei hadde lagt kornband i låven ferdig til tresking

1. I dag fekk eg merkjesètilen som oppgjårí for timri.
2. Itt mi have no færig denne oppgjårí, så lute mi bère konni på basstògâ.

check oppgong

stort forbruk (mest bruka om mat)

Det va' a fæl oppgong i matæ då mi våre så mange dèt sommåri.

close opphold

stutt opphald i regnver

check oppigare

kvinne frå Oppigard (Kveste, Homme osb.)

Tvæ av oppigaró heite Gýró.

check oppigari

mann frå Oppigard (Kveste, Homme osb.)

Oppigaran tóke út ti' heis mæ skótera i fyrenónæ.

check oppistòge (V)

kvinne frå Oppistog (Harstad, Bø osb)

Mi mǿtte oppistògunn på Beileiinn.

check oppistògji (V)

mann frå Oppistog (Harstad, Bø osb)

Hève du sétt ti' oppistògâ i dag? Oppistògan æ så hage å kånstige.

check oppkóme

oppkomme
Sjå også kjelle.

Der æ så gó' a oppkóme oppi voddæ, 'u trýt'e alli.

check opplòge

avtale

Der va' visst a gåmó opplòge midjom Bergsó.

check opplut'e
image

øvste delen (broderiet og øvste tøystykket) bak på stakkane i setesdalsbunaden

Opplutan vorte godt granska i kjørkjunn itt fókk såge beint 'ni ryggjin på dei som såte frammafyri.

check opprit

referat

Eg las oppriti ditt, men eg fann nòkå som måtte vèr' gali.

check oppskòt

oppkomevatn (særleg om vatn som kjem opp i vegen og frys til is)

Der æ så leitt mæ oppskòt i timreslæpunn at der æ vóndt å kjøyre.

check oppslag

1. vrangbord (på strikka klede, genser, vott, sokk m.m.)
Sjå også bròt.
2. plakat

1. Oppslagji i desse jakkun ha' silt vòr' leng'e!
2. Da ha sett oppslòg på båe búin i Nórdibǿ.

check oppstandari

1. stender (vertikal støtte i bygning)
2. del av rokk

1. Denné oppstandaren æ helst'e skakk'e, mi ljóte snart sipt' 'an út.
2. Oppstandaren brúkar an itt an typper.

check oppstig

stad på ein fjellveg der ein må stige høgt for å kome fram

Der va' så hågt a oppstig at búskapen kåm mest'e inkji fram.

check oppstytte

øvste del av stakken i setesdalsbunaden (uttrykket er bruka berre når ein har på seg stakken)

Tóre ha' pungjen n'i oppstyttunn.

check oppsåte
image

1. høgda som halsen er høgare enn stokken han ligg vinkelrett på (i lafteknuten når ein tømrar)
2. høgde eller høg knut i terrenget

1. Oppsåtâ lýt vère passeleg håg ti' dei stokkjæ som vare timra oppå, på tverke.
2. Býti gjekk i a oppsåte.

check opptak
image

1. dyrkingsteig; jordstykke som er under oppdyrking
2. bratt veg opp ei li
3. opptak på lydband, film o.l.
4. initiativ
Sjå også take opp.

1. Dèr opptakji 'ass Knút Mykjidalæ va', dríve da nò "Brokkestøylen" på Furestøyl.
2. Der æ så fælt a opptak førr'ell an kjæm'e på heií.
3. Vurte di fornǿgde mæ opptòkó di gjåre i Ósló?
4. Mæ opptak frå bispæ, tók 'an det på seg.

check oppvekstr'e

oppvekst

I oppvekstræ mí va' det stór hågtíd itt Papa elde basstògâ å Mamme sille steikje stump'e ti' jóle.

check ór

rennande vatn som klakar til fast is; bruka berre i eintal
Sjå også óre.

Der æ så mykji ór i åne at det stemmer seg opp.

check óre

holet i skåka til å træ "órelykkjâ" gjennom (om hestereiskap)

Det æ úhǿgt itt hesten vi' ti' førr'ell 'an hèv' fengje órepinnen n'i órâ.

check órehòl

holet i skåka til å træ "órelykkjâ" gjennom (om hestereiskap)

Órehòli æ så trongt at det æ mæ nauinn eg fær órelykkjâ igjænom.

check órelykkje

lykkja på hesteselen som går frå "óreringjen" og gjennom skåka og som ein fester orepinnen i
Sjå også verbet óre.

Det æ i órelykkjó an fester skjækan.

check órepinni

pinne av tre til å feste skåka til hesteselen med

Det æ úhǿgt itt hesten vi' ti' førr'ell 'an hèv' fengje órepinnen n'i órâ.

check Orm / Orm'e

Orm

Vónd-Orm Víkjinn have mi høyrt å lèsi om, han va' visst fæl'e.

check ormebeisl

kvite beislereimar med svart stripe på midten (har også kròt)

Ormebeisli varte barre brúka ti' bryddaups å ti' messe.

check ormesló

ormeskinn som ormen har kasta

På heiinn legg'e an godt merkji ti' ormesló.

check ormestav'e

stav med kluft i enden (til å halde fast orm med)

Ormestaven va' grei'e ti' å halde ormen fast med, førr'ell an kabba 'an.

check ormshâm'e

skinnet som ormen skifter

Det hendte at jentun la an ormsham'e unde hovdekodden for å sjå kvæ da sill' få ti' kjærasti ell' ektemann'e.

check orpe

kryssing av orrhane og lirype

Orpâ æ enn sjella fugl'e.

check orri

orrhane

Mi såge tretten orra i Kjuklingekróne.

close órsvodd'e (H)

rennande vatn som byggjer seg opp til sørpe og is; bruka berre i eintal

check orv

orv; bruka både om berre "skaptet" og om heile reiskapen med ljåen fastmontert
Sjå også stuttorv og langorv.

Det va' a godt orv å slå mæ, passeleg gâgt.

check oskefís'e

pipelyd frå omn eller eldstad (når eld eller glør held på å slokne)

Oskefísen kan vère pípandi.

check oskemakk'e

glødande restar av brent bjørkeris

"Ska' eg sýne di oskemakkjen, 'an ligg'e i oskunn", sa Góme ti' 'enni Titta.

check oskestump'e

grovt brød av sammale bygg (steikt i ein glohaug)

Det varte alli sett gong 'å oskestumpen.

check oskorei

åsgårdsreia

Oskoreií va' úti å ræda fókk i jólinn.

check oskrål'e

resten som er att når ein har koka og sila lut

Oskrålen æ etti i grýtunn fysst an hèv' skjírt lúti.

check Òsóv

Åsulv

Òsóv va' prest'e unde kríinn.

check osp

osp

Ospí æ inkji heitbrend.

close osteknarti

hard rest av ost

close ostesnei

lite stykke ost

check òte

1. lenge, lang stund
2. basketak, slagsmål
Sjå også beite og bil.

1. Det varte a heil òte førr'ell mi finge mat'e.
2. Òtâ varte lóng då da slógest, dei tvei karan. Det bar i òtâ, mæ da, Jón å Òlâv.

check otr'e

oter

"Otren hève gjève namn ti' Otre", seie Jóhanne.

check Otre

Otra

Otre renne frå Hovdâ ti Kristiansand.

check ottanåklæi

ytterplagg

Ottanåklæí våre helst'e ti' vetrebrúk.

check ottanåskór'e

kalosje

Ottanåskó va' 'er inkji mange som brúka i Valle.

check óttefugl'e

dyr og menneske som er aktive tidleg om morgonen.

Góme va' an óttefugl'e.

check ótti

uro

Di turge alli have di minste ótti fyr' 'enni, 'u hittar nóg heim'tt'e frå støylæ.

check Òveinang

særnamn på Brokka / Lunden, Flateland, Rygnestad, Røysland, Løyland og Dale i Valle

Det æ mange gara i Òveinang, men líti fókk på sòme.

check òveinangji

person som bur- eller er oppvaksen i Oveinang

Òveinangan bú òvafor Einang.

close òverholsa

snekkarbukse; bruka berre i fleirtal

check ovfúre

noko som er så stort at det er heilt utanom det vanlege

Da tala om nåkå ovfúru som hendte unde kríæ.

check ovgast'e

svært sterk mann

I gamle dage tala da tídt om ovgasta itt det va' kara som merkte sikkå út ti' vèr' sterke.

check òvgrip

svært karstykke

Knút gjåre a òvgrip då 'an lypte dei fæle steinæ.

check ovhest'e

overlag god hest

Sossi dan ovhest'e fær eg alli att'e!

check ovkar'e

stor og sterk kar

Øyúv va' slig ovkar'e, da sa 'an lypte steina på 100 kjiló.

check ovmenneskjinn

overlag godt menneske

A ovmenneskjinn æ snilt å hjelpsamt.

check ovrell

tverrband av vidje eller tre (saman med nål å nautstokk'e) for å binde buskapen

Papa gjåre a nýtt ovrell.

check òvundsjúkji

misunning; bruka berre i eintal
Sjå også òvundsjúk'e, òvund'e og åbrúskap.

Òvundsjúkjen æ an lei'e "sjúkji".