Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på ��: 154 | Totalt: 154 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check at

1. til; kjem av "åt"
2. frå (om ettersmak)

1. Eg reiste at skógjæ mæ motórsag å gó' nyste. Torgrím kjøyre konni at kvinninn mæ hest'e å kjerre.
2. Der va' a nòkå særègjí smòk at dei sǿteplæ.

check attat

attåt, i tillegg (når ordet er sist i ei setning vert den siste "a-en" lang, som i døme nr 2)
Sjå også adverbet attat.

Ko slags drykk'e sku mi hav' attat matæ? Ko vi' du have attât?

check attenat

attafor

Traktóren stend'e attenat húsó. Du lýt athuge attenat loptæ, om du hèv kasta bort klokkunn dí dèr.

close attette

bakover

check attí

1. etter
2. attåt

1. Èg kjøyrer skóter å Tóne heng'e attí på skjí.
2. Eg blandar attí nåkå gróvt i stumpedeigjinn.

check atti

bak

Svårtestakkjen hève fedda atti.

check attigjænom

bakover

Eg blédde meg attigjænom bókjí for å finne att'e nòkå eg ha' lèsi som eg inkji mintest. Attigjænom tí'í hèv' 'er vòr' mange dugandi bǿnda.

check attivi

bakover
Sjå også framivi.

Eg datt attivi.

check att'å

bakpå

Èg sykla å Jón sat att'å bakbèraræ.

close austafor

austanfor

close austemæ

aust langs med

close austenat

austanfor

close austette

austetter

check austigjænom

austover

Sku' mi austigjænom å sjå om der æ nåkå reissdýr dèr?

check austmæ

aust ved

Austmæ Slýodden fekk eg alli fisk'e.

check austom

austom

Då da kóme austom Tórsdalen bigjynte det å rigne.

check av

1. av
2. frå
Sjå også adverbet av.

1. Eg fekk bókjí av 'ó.
2. Eg kåm av heiinn blindtròta å gjænomvåt'e.

check bakastí

bakarst
Sjå også attastí.

Bussen va' fudd'e, å mi såte plent bakastí.

check dèrati'

"til dit"

"Det æ barre dèrati det æ asfaltéra, for rundt svingjen bigjynder den fillni grúsvègjen", sa Svein å péka.

check ette

etter
Sjå også etti.

Du kåm ette mé. Eg gjeng'e ette vègjæ.

check evstemæ

"øvst oppe ved"

Evstemæ åsó i búinn heng'e der nåkå stóre reissdýrhonn.

check fjøddemidjom

mellom fjella

"Fríkar'e veggjemidjom, fjøddemidjom å så langt dalen æ hól'e", va' a gåmó kjýte.

check forotta

utan, forutan

Mi våre forotta straum'e i tvei tíma i gjår.

check framivi

framover
Sjå også attivi.

D'æ léttare å gange framivi 'ell attivi.

check frammenat

framanfor, på framsida av

Eg sat frammenat búinn å sóla meg.

check frammigjænom

framover

"Talemåli åkkå kjæm'e nóg ti' forandre seg mykji frammigjænom tí'í", sa Lidvår.

check fram'tt'emæ

langs med

Eg gjekk fram'tt'emæ vatnæ å såg ette moltu.

check fram'tt'å

fram på att

Da finge dansemeistaren fram'tt'å tili att'e.

check fram'å

fram på

Eg vi' fram'å denna ufsí å sjå om 'er æ saui né'i dalæ.

check frå

frå

'U fekk a tekstmelding frå mé.

check fyre

1. for
2. før

1. Det gjeng'e godt fyr' åkkå.
2. Eg må få gjårt det fyre jól.

check fyri

for
("Fyri" vert som i dømet i dømefeltet bruka når ordet kjem i slutten av ei setning, og "for" vert bruka når ordet kjem midt i setninga: "Mi æ glae for at detta varte greitt bå' for 'an Jón å 'an Tór".)

At det varte dikkå tvau, æ mi så glae fyri! Nò lýt du sjå deg godt fyri så du inkji gjeng'e i ísi!.

check gjænom

gjennom

Elgjen kåm gjænom rútâ då Gunnår støytti.

check heimafor

heimanfor

Heimafor búí åkkå æ tykk'e skóg'e.

check heimenat

heimanfor
Sjå også heimom.

Heimenat åne eig'e Lidvår.

check heimette

heimetter

Heimette rindó æ det snauhei.

check heimigjænom

heimover

Heimigjænom Stavedalen varte eg gjænomvåt av an fæl'e élgar'e.

check heimmæ

heim ved (i retning heimen eller dalen); uttrykket vert oftast bruka på heia

Mi såte heimmæ Varen.

check heimom

heimom
Sjå også heimenat.

Eg kåm heimom Stýkkjemýrbròti førr'ell eg gådde at eg ha' gløymt pípunn mí.

check heim'tt'emæ

heim langs med

Eg gjeng'e heim'tt'emæ strondinn å fiskar.

check heim'tt'igjænom

heimover

Vi' du heim'tt'igjænom i ettenónæ?

check hèrati'

hit (til denne staden)

Vègjen gjenge barre hèrati'.

check hítafor

hitanfor

Hítafor bekkjen stend'e det nåkå véne moltu.

check hítenat

bortafor, på bortsida av

Eg stend'e hítenat húsæ, sér du meg alli?

check hítette

bortetter

Såg du kvæ som gjekk hítette vègjæ?

check hítigjænom

1. i retning mot meg
2. bortover

1. Den vóndi hunden kåm hítigjænom i fudd'e fart'e.
2. Øyúv fiska hítigjænom strondí, mót Vóndufs.

check hítmæ

bort ved

Stólen stend'e hítmæ bókhyllâ.

check hítom

bortom

Kjæm'e du hítom ti' mi a bil?

check híttigjænom

bortetter att

Elgjin sprunge híttigjænom mýran, så mi finge alli skòt på da.

check hít'tt'emæ

hit langs med

'An gjekk hít'tt'emæ vatnæ å fiska.

check hítt'å

bort på att

Mi ljóte híttå trandan å gný, sku mi vare færige ti' kvelds mæ dessa treskjingjinn!

check hít'å

bort på

Sku mi hít'å Bǿlemýran å sjå om der æ moltu?

check i / í

i
Sjå også adverbet í.

Eg vi sitje i bílæ å vente ti' du kjæm'e. 'An ha stóre lommu, men der va' líti í da.

check ikring

om lag

Det æ ikring trjå míl frå Valle ti' Bykle kjyrkjebygd.

close innaskórs

innafor veggen; uttrykket vert berre bruka når ein måler opp avstander

check innenat

innafor, på innsida av

'U høyre at det tusla innenat klæningjæ.

check innette

innetter

'An gjekk innette vègjæ.

check innigjænom

inn igjennom

Da ha' meldt fælt úveir, men Tór reiste innigjænom líkevæl.

check innmæ

innmed

Eg stód innmæ den stóre furâ å Papa tók meg av.

check inn'tt'emæ

inn langs med

Eg gjekk inn'tt'emæ húseveggjjæ for å inkji var' våt.

check inn'tt'igjænom

innover att

'An gjekk inn'tt'igjænom vègjen att'e.

check inn'tt'ó'

inn att frå

Gunnår kåm plent inn'tt'ó' fjósæ, då grauten stó' på bóræ.

check inn'ttunde

innunder att

Eg kasta dei òverlause skóræ inn'ttunde kvílâ.

check inn'tt'å

inn på att

"Hèv' du kåm' inn'tt'å vègjen att'e, 'ell gjeng'e du ennå dèra i úkviddæ?", spúre Augund 'an Tarjei, i tilefónæ.

check inn'å

innpå, inn i mot
Sjå også adverbet inn'å.

Eg kjøyre traktóren inn'å trandan. Det va' såvídt eg kåm inn'å 'an, men 'an datt som enn sekk'e.

close ive

over
Sjå også ivi.

check ivenat

på andre sida

Der ligg'e an fæl'e stein'e ivenat åne.

check jamtemæ

jamhøgt med

'An vassa i snjór'e ti' jamtemæ stivlan.

check midjom

mellom

Mi såge tvei elgji midjom Ljóm å Fitinn. Det va' alli kå snillt midjom dei tvau syskjinnó.

check

1. ved
2. med
3. av, for
4. til
5. nok av
Sjå også adverbet .

1. Mi treftest mæ kjørkjâ om sundagjen.
2. Da ha'sikkå vé'e på heií.
3. 'Er æ tómt mæ papír i dispenseró!
4. 'An sa det mæ da at da laut sitje róleg.
5. Koss hèv' du mæ undetrøyu?

check néd i / néd í / n'i / n'í
image

ned i

Sku mi néd i kjeddaren?
Eg sokk nédí ti' midt 'å leggjæ.
Leikebílen 'ass Bóa ligg'e n'i søylunn.
Desse skóne æ så tronge at eg slepp'e 'kji n'í!

check nédafor

nedanfor

Dei nýe húsí stande nédafor dei gamle.

check nédette

nedetter

Gró kåm springandi nédette bakkâ i an kallèg'e fart'e.

check nédi / n'i

ned i
Sjå også oppi / 'pi.

'U tók hondí n'i veskâ. Eg æ nédi brunnæ!

check nédigjænom

nedover

Sondri kåm løypandi nédigjænom Oftebakkan i Høydalsmó så snjóføykjâ stód.

check nédivi

nedover

Nédivi gjekk det mest'e for skjótt.

check nédmæ

ned ved

Der æ vént nédmæ åne om våri.

check néd'tt'å

1. ned på att
2. bruka i samband med å ha vanskar med å fullføre eit arbeidskrevjande arbeid
3. bruka i samband med å kome seg ovanpå økonomisk

1. Kattan tikjest allstǿtt kåme sikkå néd'tt'å fǿtan att'e fysst da dette.
2. Eg kjæm'e alli néd'tt'å mæ desse arbeiæ, det va' mykji mei' 'ell eg tenkti.
3. 'An kåm alli néd'tt'å ette dei handelæ.

check néd'å / ni'å

nedpå
Sjå også adverbet néd'å / ni'å.

Det va' såvídt helikopteri va' néd'å, å så reiste det att'e mæ ei gong.

check né'enat

nedanfor

Né'enat húsó 'ass va' der enn fæl'e skróthaug'e.

check né'om

nedanom

Eg reiste né'om lǿâ, å stilte på satelittallerkjen min.

check nére

nær
Sjå også adjektivet néri og adverbet néri.

Titta stó' så nére bekkjæ at eg va' ræd'e 'u kåm ti' dette útí.

close néttemæ

ned langs med

close né'ttigjænom

nedover att

check nórafor

nordanfor

Nórafor Tryndelag æ mi alli kjend'e.

check nórenat

nordanfor

Eg stend'e nórenat steinæ.

close nórette

nordetter

close nórigjænom

nordover

check nórmæ

nord ved

Der låg an dau'e elg'e nórmæ Klomrí.

check nórom

nordom

Eg spring'e nórom steinen.

close nórttemæ

nord langs med

close nór'ttigjænom

nordover att

close nǿrstemæ

lengst nord ved

check nårenat

innafor bordet som står lengst frå inngangsdøra
Sjå også når og nårom.

'U sat nårenat bórdæ

close nårigjænom

innover i eit rom, gang eller sal

check nårive

innover (bort frå døra, innover i td stova)

Eg gjeng'e nårive tili.

close nårmæ

bort mot (om noko som er inst i stoga)

check nårom

innom bordet som står lengst frå inngangsdøra (ein må vere i rørsle)
Sjå også når og nårenat.

"Sèt deg nårom bórdi, så ska' du få ète åkkå!"

check ó'

1. or
2. ut av
3. ut frå

1. Kóti raut ó' ongli.
2. Pæningan dutte ó' pungjæ 'ass.
3. 'An kåm springandi ó' stògunn å sa det brann i sótæ.

check omfremmis

i tillegg til, ekstra, utanom, ikkje medrekna

'An fekk nòko mei' omfremmis maten. Ti' konformasjónæ fekk eg mange gåvu, omfremmis bíbili å salmebók. Eg fekk a gåve omfremmis lǿní. Omfremmis fekk 'an 100 krónu.

close oppette

oppetter

check oppi / oppí / pi / pí
image

opp i
Sjå også nédi / ni.

Mi våre oppi haugan å pila bèr.
Der låg tvau bonn oppí.
Ko mykji sku mi have 'pí?
'An låg 'pi kvílunn å dovna seg.

check oppigjænom

oppover

Åni fór oppigjænom i an himlandi fart'e.

check oppivi

oppover

Oppivi gjekk det trått i nýsnjóræ.

check oppmæ

opp ved

Eg stend'e oppmæ den stóri steinen!, húva Nikelos.

check oppó' / 'pó

opp or
Sjå også opptó'.

'U kåm oppó brunnæ, ette å hav' reiska 'an for musk. Eg treiv músí i róvâ å kasta 'enni 'pó kjèræ. Gró auste mjø̀li 'pó hókkjæ, opp i a hít.

close opptó'

opp or att
Sjå også oppó'.

close opp'ttemæ

opp langs med

check opp'ttigjænom

oppover att

Tårål kåm springandi opp'ttigjænom, så det måtte vèr' eikvort som hasta.

check opp'tt'å

opp på att (td andre høgda i eit hus, på eit kjerrelass, på ein stein)

Vi' du opp'tt'å, Titta, å hente gråkuptâ mí?

check ottafor

utanfor

Det va' visst kalleg glatt ottafor Besteland.

close ó'tte

ut att ein gong til

check ottenat

utanfor, på utsida av

Pusi sit'e ottenat glasæ å mjauktar, å vi' inn!

check òvafor

ovanfor ("òvafor" er truleg ei nyare form enn "òvenat")

Stògehúsí stóge òvafor postvègjen.

check òvafyri

1. ovanfor
2. lengre oppe i dalen

1. Òvafyri æ der an stór'e stein'e du lýt míne.
2. Hèv du vòr' òvafyri i dag?

close òvenat

oppafor, på oppsida av

close 'pive

1. oppå
2. over

close 'pivi

opp over

check 'punde

opp under

Denné bílen æ så låg'e 'punde tòkunn at eg kan alli hav' 'an.

check 'pundi

opp under

Eg hèv' tvègje 'pundi, men hèv' etti veggjin.

check

Sku mi på heií i dag?

check på / 'å

'U sette seg på stólen. Eg bar 'an 'å ryggjæ.

check si'

sidan
Sjå også adverbet si og konjunksjonen si.

Si' eg inkji va' heimi, kunna eg inkji kåme i bryddaupi.

check sjå

hjå

Gunnår sjala si sjå mi heile dagjen.

check sunnafor

sunnanfor

Skjeivodden ligg'e sunnafor Haugebirkji.

check sunnenat

sunnanfor

Mi sitje i sólinn sunnenat húsó.

check sǿette

sørover

Mi fýgdest an stubb'e sǿette vègjæ.

check sǿigjænom

sørover

Sǿigjænom bygdí æ vègjen grei'e.

check sǿmæ

sør ved

Eg mǿtte 'ó Sigúrd sǿmæ kjørkjâ.

check sǿom

sørom

Nò reise mi sǿom húsí, så mi få sitje i sólinn.

check sǿ'tt'emæ

sør langs med

'U gjekk å fiska sǿ'tt'emæ strondinn.

check sǿ'ttigjænom

sørover att

Da sykla sǿ'ttigjænom Hognestalíí.

check ti'

1. til
2. til å
3. inntil
Denne preposisjonen styrer også genitiv.

1. Eg skríva a brev ti' ó.
2. 'An æ gó'e ti' skríve.
3. Det æ 'kji lengji ti' mi sku reise.
Genitivdøme: Eg vi' ti' heis i morgó. Eg ska' ti' bryddaups laudagjen.

check tvortive

tvers over

Eg gjekk tvortive tili.

check unda

1. unna (nedover)
2. unna
3. ut under frå

1. Det bèr'e unda nò. D'æ snart í itt det æ unda.
2. 'An kåm si unda i tí'i.
3. Eg såg 'an kåm út unda lǿunn.

check unde

under
Sjå også undi.

Høylǿâ æ unde trandó. Unde tòkunn æ der mange svòlerei'.

check útette

utetter

Útette vetræ minkar det mæ vé'æ. Útette dalæ vare det mei' skóg'e.

check útfyri

utforbakke

Det æ snartí drage a lass útfyri. Det æ spélegt å løype útfyri itt det æ hålt.

check útigjænom

nedover Setesdal

Hèv' du vòre útigjænom ell' oppigjænom i dag?

check útive

utover

Hunden sprang útive vodden å jaga sauin.

check útmæ

ut ved

Útmæ Flårendsbrúne æ der a fælt sòg i ånæ.

check útt'emæ

langs med

Da gjinge å fiska útt'emæ Stóråne.

check út'ttigjænom

nedover Setesdal att (ein gong til)

Nò hèv' eg vòr' 'er så lengji at eg lýt út'ttigjænom.

check út'tt'å

ut på att

Sku mi út'tt'å vatni å fiske, att'e? Eg tenkte 'an va' leid'e skjeise, men no æ 'an alt út'tt'å.

check útundâ

ut frå noko ein er under

'An dróg slé'en útundâ lǿunn.

check útunde

ute under

Kjåkkjen 'ass Ånund stend'e útunde svòlinn. 

check út'å

ut på

Da ró langt út'å vatni.

check vestafor

vestanfor

Vestafor Haukelí rigner det mei 'ell hèra.

check vestemæ

vest langs med

Vestemæ Vøylevotnó hèv' eg alli vòri. Vestemæ Odda kjæm'e an ti' saltvatn.

check vestenat

vestanfor

Vestenat Róskreppfjóræ høyrer det ti' Sírdal.

check vestette

vestetter

Vestette Fitbekksstrondinn æ der véne lauvlía.

check vestigjænom

vestover

Da reiste vestigjænom ti' Stavanger i gjår.

check å'

til (åt)

Eg lånte bílen å' dei gamle mannæ. Fair å' gútæ æ frå Svèrik. Sòn å' dei kånunn búr i Býn. Moir å' dei gút'e æ dauv.

check

'An reiste 'å heií i dag.