Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 75 | Totalt: 6898 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jakebròti

når flaumen bryt isen på elva i sund, og isstykka kjem fossande nedover elva / bekken. Stuvar seg i hop og stemmer opp.
Sjå også jakji.

Dèr åne smalkar kan det vare jakebròti om vetran.

check jakegrind

grind til å ha framfor kvernsloket for å hindre isklumpar i å kome i kvernkallen

Det va' viktigt å setje jakegrindí på hadd å i sné, så jakan vorte kasta væl út ó' slòkjæ.

check jakji / ísjakji

isflak som flyt i elva eller på vatnet
Sjå også jakebròti.

Jakan kunne stemme opp så vatni stíg'e.

check jakjili

isflak i elv eller vatn

Flåne ligg'e i jakla.

check jaktari

jeger

Bǿan å åmlingan vår' fæle jaktara.

check jalk'e

vallak, kastrert hest
Sjå også fyl, fòli, merr , annæringji, grahest'e og jalke.

Arbei'shesten lýt vère an jalk'e ell' a merr.

check jamaldringji

jamaldring

Mi våre jamaldringa, mi tvei.

check jamdǿgr

døgn

Det ringde i samfudde tvau jamdǿgr.

check jamkampinga

like store og sterke (oftast to personar)

Lidvår å Jóhans våre jamkampinga i ungdómæ.

check jamlíkji

likemann; like gamle, like sterke, like flinke o.l.

Svein å èg æ jamlíka.

check jamne

plante i kråkefotfamilien

Jamne brúka da ti' å undefarge mæ, itt da lita klæi.

check jamningji

like (td like store, like sterke, like spreke)

Åsmund å Vetli våre jamninga, da våre líke spræke.

check jarbèr

jordbær (oftast bruka om markjordbær)

Der va' mykji jarbèr i bakkâ òvenat húsó.

check jaring

jordpåkasting ved gravleggjing; jfr "Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad" s 213

Jaringjí va' laudagjen klokka eitt.

check jarri

1. tapp og hol når døra har hengsle av tre
Somme seier "tréjarri".
2. stengsle av tre i ei enkel dør i eit mindre fint hus eller hytte

1. Det nirkla fælt i jarró itt an lét opp húrí. Húrí sveiv i tréjarrâ.
2. Òlav stengde att'e búedynní mæ an jarri.

check jasebiti

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein rest av nista som ein ikkje har ete opp Sjå jasi, biti og bòren biti.

Vi' dú, Bóa, hav' jasebiten?

check jasefót'e

kattefot

Jasefǿtan blǿme temmeleg tídleg om våri.

check jasehevje

stav som vippa haren opp når han gjekk i snara (haren vart då kjøvd; jasesnòrâ var av hestetogl)

Jasehevjâ gjåre ti' at jasen varte kvirkt'e. 

check jasehjarta

redd og lettskræmd person (reddhare)
Sjå også jasi.

Jasehjarta å nævresjæl, fýrstikkefǿta å mýhankelær (gammal regle)!

check jasehukre
image

perleugle

Eg hèv' a útstoppa jasehukre heimi.

check jasekrulli småkrulli og eit "øyra" som stikk opp (om løyesaum'e)

Æ du færig mæ å saume jasekrullan, Yngjebjør?

check jasemjåkk (V)

uttrykk bruka om når ein kjem heim med ein mjølkerest i flaska som ein ikkje har drukke opp (bruka berre i eintal)
Sjå også jasi og mjåkk.

Itt fairen kåm ifrå høyskóg, mæ nåkå mjåkk som 'an inkji ha' drukkje opp, så sa 'an mæ ungan; "kåmi, så sku' di få jasemjåkk!".

check jasenyste

uttrykk bruka om når ein kjem heim frå ein tur med ein rest av nista som ein ikkje har ete opp
Somme seier "jasemat'e".

Knút kåm heim'tt'e mæ a lítí jasenyste.

check jaserug'e

harerug

Jaserugjen veks'e au på skrinn jórd.

check jasesnòre
image

snare til å fange hare i
Sjå også jasi

Jasesnòrun våre i nýare tí' gjåre av messengetrå'e.

check jasetrå'e

messingtråd (til jasesnòru)

Jasetrå'en varte tvinna av tvei messengetræa.

check jaseøyru

fliser som står att i stubben når ein feller eit mindre tre med øks

Det stód att'e an krans'e mæ jaseøyru då 'an ha' stývt bjørkjí.

check jasi
image

1. hare
2. detalj i broderi (løyesaum: liten krull med to omgangar og eitt øyra)
Sjå også jasesnòre.

1. Jasen líkar seg alli nére rèvæ.
2. Torbjørg gjåre seg færig mæ å saume jasan på fasló i gjår.

check jasti

ostestoff på mjølk som har stått lenge sur

Der æ tykk'e jasti på desse súre mjåkkjinn.

check jedd'e

1. hylle (fjøl på vegg til å leggje ting på)
2. hylle over skåp å kvílu
3. ei av hyllene i td hylleseksjon
4. terrengformasjon (flater i ei bratt li)
Sjå også braujedd'e.

1. Bókjí låg på jeddæ.
2. Da ha' jamt det vénaste stei'tøyi på jeddæ ive skåp å kvílu.
3. Kaffékoppan stande på dei evste jeddæ i matskåpæ.
4. Av å ti' finn'e an jeddi oppi heii å lía.

check jente

1. Del av broderiet på den mannlege setesdalsbunaden. Ei jente er ein del av ei kló.
2. jente
3. ugift kvinne uansett alder
4. tenestejente som skulle breie

1. Nò saumar eg jentu ti' rétteklæó 'ass Bóa.
2. Der va' sjau jentu i klassâ mí i båneskúlâ.
3. Det var' alli ko gali for dei jentó nórd i Plassæ!
4. Eg lýt få tak i jente ti' sommåræ, ti' å breie i slåttæ.

check jentebån

jentebarn (opp til ca 7 år)

Mi have tvau jentebonn å trjú drengjebonn.

check jentefleim'e

jentefut

"Bjørgúv Uppstad den jentefleimen, 'an fría ti' dótter 'ass Òlâv Tveitinn" (stevline)

check jentesprengje

mann som er kvinnegal

'An va' slig a jentesprengje, Tostein.

check jentetrèv

galleriet på "kvinnesida" i kyrkja (på venstre side når ein går inn i kyrkja)

Det va' gama sitje på karetrèvæ å glåpe hít'å jentetrèvi; der va' mykji vént å sjå!

check Jihanis

Johannes

Dei gamle sa nóg inkji "Jihanis" fysst da tala om ivangelisten i Bíbilæ.

check jinn

jern

Ko ha' mi sillt gjårt foråtta jinn?

check jinnblèk

tunn jernplate

D'æ sjella mi høyre om jinnblèk nò.

check jinnjår

bandjern til å stramme kring eit lagga kjerald

I åkkås dage brúkar an barre jinnjåri ti' å gjúre stavkoppa mæ.

check jinnlapp

hesteskoforma jernbeslag på hælen; bruka på lérsko og -støvlar for å ikkje slite skosålen så mykje (òg av og til bruka framme under skoen)

Mæ jinnlopp kunna an spare seg mykji skósóling.

check jinnleist'e
image

leist av jern til å forme sko med (bruka av skomakar)

Jinnleisten varte au brúka ti' rep'rére skó mæ.

check jinnsag

baufil

Stundom lýt an take av bla'i 'å jinnsagjinn for å kome godt ti' mæ sagingjinn.

check jinnskrape

reiskap av jern til å skrape med (td hest eller ku)

Jinnskrapâ va' gó' ti' få av lórtekladdan 'å kjý.

check jinnstaur'e

jernstaur, spett

Jinnstauren varte brúka ti' skjóte hòl ti' konnstaur'e å hesjestaur'e.

check jinntein'e

rund og tunn jernstong

Eg brúkar an jinntein'e ti' å ræle opp denné tétti røyren.

check Jissús

Jesus

Mi finge høyre om 'an Jissús i sundagsskúlâ.

check jokl

tennar (sprø, hard ved med mørk farge, helst i furestomnar), helst berre bruka i ubunden form eintal

Der æ mykji jokl i krókutte furu.

check jókl'e

person som et seint og forsiktig (td fordi han har dårlege tenner)

Jóklan trengje long tí' ti å ète.

check jokleís'e

is som støyper seg td på bergheng (lagar formasjonar)

Jokleísen heng'e på úttòkunn fysst d'æ nóttefrost'e.

check joklevé'e

tennar (sprø, hard ved med mørk farge, helst i furestomnar); bruka berre i eintal
Sjå også joklevé'a og vé'e.

Joklevé'e kan inkji brúkast ti' anna 'ell vé'e.

check jokli

isklump, istapp

Eg gjekk på skjí ive heian, å då eg kåm heim'tt'e hékk det jokla i skjeggjæ mí.

check jól

jol

I jólinn have mi mykji gó'e mat'e. Jólí æ ifrå jólepdagskveldi, 24. disember, ti' tjúgendi dag jól, 13. januar.

check jólebassi

jolebukk

Jólebassan våre inkji velkomne i adde hús.

check jólefonn

snøen som låg eller kom i jola

Jólefonní æ drjúg om våri.

check jólegjeit

person som kjem som ubeden gjest 1. joledag (vart ikkje rekna for å vere greitt og passande)

Jólegjeitan kóme úbé'ne, fysstedag jól, å våre sjella velkomne.

check jólekveld (V)

jolekvelden

Jólekveldi såte mi ti' bórds fysst mi kósa åkkå mæ næpespâ'æ.

check jólepdag'e

24. desember (om dagen)
Mange valldølar seier "jólepda'n".

Mi have tídt graut'e jólepdagjen.

check jólepdagskveld

jolekvelden

Mi have fisk'e, lefsu, sóne næpu å spa, jólepdagskveldi.

check jóleskjerkje

ris som vart gjeve til den / dei som var sist oppe jolaftansmorgonen

Òlav, som va' minst'e, fekk det av jóleskjerkjunn kverr jól.

check jólesmedd'e

Når ein skjýt'e inn jólí med gevær eller dynamitt. Dette gjer ein før ein sèt seg ti' bórds, i 5 - 7 tida jolekvelden.

Jólesmeddin kunna an høyre mangestad i bygdinn.

check jónsog / jósok

st. Hans, 24. juni; bruka berre i ubunden form eintal
Mange seier jónsok. Jósok er ei eldre form.

Rundt jónsog flutte fókk å fé 'å støyli.

check jórdbǿli

kvefsebol nede i jorda (med jordkvefsar)

Æ der a jórdbǿli dèra, eg høyrer slig an surr'e?

check jórdníst

1. flaggermus
2. spissmus (H)

1. Eg såg tvau jórdníst som ha' løynt sikkå unde búinn.
2. Såg du di jórdnísti som sprang ive túni?

check jórdvafs'e

jordkvefs

"Jórdvafsan våre dei vóndaste", sa dei gamle.

check jórdvèg'e

gardsbruk
Sjå også vèg'e.

Sigúrd hèv' kaupt si enn líten jórdvèg'e.

close Jóri

Jore, gardsnamn i Valle.

I Jóræ have da sólí lengji om kveldi.

check jót

jod

Jót varte brúka ti' å reiske sår mæ.

check júi

1. spiloppmakar
2. hardhaus, tøffing
3. person som verver seg til krig

1. Dei júan veit an alli ko kunn' finne på av pilementu!
2. Òlâv æ an júi, alli rædd'e nòkå ting, å så kalleg úvýren æ 'an au.
3. Jón ville vère midjom júó, å tótte gama det som va' spennandi.

check jungji

bordkniv
Sjå også nív'e.

Sòme meine det æ údana å slikke på jungjen.

check jús

jus

D'æ godt mæ jús itt an æ tysst'e.

check júteskròv

stormaga (nedsetjande uttrykk)

Dei danske jýdan ha' vel júteskròv.

check júti

person frå Jylland

På 1700-talæ va' 'er visst an júti som va' dækni i prestegjellæ.

check júv'leiv'e

jurskinn

Júv'leiven kunna vèr' sí'e på gamle kjý som ha' låte âv.

check júvr

jur

Júvri 'enni Vénerós rokk mest'e ne'å vègjen.

check júvresteik

jurkjertelen (særleg på sau)

Turka júvresteik va' godt i næpespaæ.