Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på V: 31 | Totalt: 669 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check vandt

1. vanskeleg
2. kjenne seg utilpass i ein sosial situasjon der ein ikkje kjenner seg på høgde med dei andre

1. D'æ vandt å vite ko som æ det rétte.
2. Det va' vandt i dei stóre selskapæ mæ mange advokata å professóra. Mange bonn tikje det æ vandt å tale mæ vaksne å fræminde.

check vanelegt (V)

vanleg
Sjå også adverbet vanleg (H) og adjektivet vanlèg'e (V).

Mi reiste på arbei' i sjautí'inn, som vanelegt.

check vani

van til

Eg æ vani gjère det sossi. D'æ an vani vère vén'e å an tami vère grei'e.

close vanleg (H)

vanleg
Sjå også adverbet vanleg (V) og adjektivet vanleg (H).

check vansipa

dårleg lagnad eller tilstand

Det hèv' vòre vansipa fyr' 'æ Angjær, vòre frå mjåkkjinn mæ dei bånekrúdâ.

check vansipeleg

dårleg stell og styring
Sjå også vansipe og vansipna'e.

'An stelte alt så vansipeleg.

check vanærlegt

uhøvisk

D'æ vanærlegt å inkji ære seg att'e itt an hèv' fengje nåkå.

check védkjǿmeleg (V)

rørande, vemodig

Heian våre så védkjǿmeleg véne.

check veggjemidjom

veggimellom

Itt Pål kåm heim'tt'e drukkjen, kasta 'an bórd å stǿli veggjemidjom.

check vént

1. vent
2. ljost (om kvinnerøyst)
Sjå også vén'e.

1. Eg tikje så vént om ditt gúle hår (visestrofe). Eg vålde inkji den véni av gútó då eg bau' opp ti' dans'e.
2. Mange kvóe stèv mæ vént mål.

check vestafyri

vestanfor

Hèv' du vòre vestafyri i sommår?

check vestâti

vestanfrå

Den hardaste vinden kjæm'e jamt vestâti.

check vestetti

vestetter

Gjeng'e du vestetti, kjæm'e du ti' an ví'e kvæv'e mæ mange støyla.

check vestivi

bruka i samband med å reise over heia til Sirdal eller lengre

Eg vi' vestivi førr'ell da stengje vègjen ive heií.

check vestom

vestover

Eg hèv' alli kjøyrt vestom Haukelífjødd.

check virkeleg

nøye, grundig
Sjå også virkjen.

Svein gjère alt så virkeleg.

check virkji

nøyaktig, pliktoppfyllande, omhugsamt

Gunne gjère arbei'i så virkji.

check virkta

nøye utført

Lefsun ljóte vère virkta sku' da vère góe ti' jólemat'e.

check víselegt (V)

fornuftig, visleg
Sjå også víselegt (H).

Det æ så víselegt laga at mi ljóte adde døy.

check víselegt (H)

fornuftig, visleg
Sjå også víselegt (V).

Mi kunn' alli seie anna 'ell at alt i natúræ æ víselegt laga.

check vískleg (V)

greitt og korrekt kledd
Sjå også úvískleg og vísklèg'e.

Du lýt vère nòkå vískleg klædd itt du ska' ti' kjørkjunn.

check víst

tvilsamt

D'æ víst eg kjæm'e i kveld.

check voljeleg (H)

veldig (forsterkande ord)

Det hèv' kåm' voljeleg mæ snjór'e i nótt!

check vóndskleg / vóndsklegt (V)

vondt eller leitt å sjå
Sjå også vóndsklég'e (V) og adverbet vóndskleg (H).

Det æ så vondskleg å sjå at traktóren stend'e úti heile åri.

check vòndsklegt (H)

vondt eller leitt å sjå
Sjå også adjektivet vóndskleg (H) og adverbet vóndskleg (V).

Det æ så vóndsklegt å sjå ko mykji mat'e da kaste.

check vóndt

1. vanskeleg
2. leitt
Sjå også vestne, vónde, adverbet iddi og adjektivet iddi.

1. Det va' så skoddi at det va' vóndt å finne rétte vègjen.
2. Det æ vóndt å hav' ratne bonn. Det va' vóndt at du varte sjúk'e. Det va' vóndt at du braut fóten, men det va' vesst'e du miste auga.

check vrègeleg

frå side til side (om ganglag)

Såvi gjekk så vrègeleg at det va' plent syndlegt å sjå.

check vågeleg

risikabelt
Somme seier "vågelegt".

Det æ vågeleg å satse pæningan på aksja nò. Å kaupe an gåmål'e bíl'e úsétt æ vågeleg. Det æ vågelegt ríve út såtun itt skjýbankan æ for myrke.

check våkji

dårleg (ha lita tru på å få noko til)

Detta trúr eg mi våkji ti'.

check våkt

1. dårleg
2. vond smak

1. Doktaren trúdde 'ó våkt.
2. Mange tikje at tran æ våkt.

check vålunt

berre så vidt, snautt, uvisst

Det æ vålunt om mi vare færige mæ desse arbeiæ i dag. Det æ vålunt om mi finne nåkå moltu sossi seint om hausti.