Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 45 | Totalt: 2477 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ó'brend'e

varme mysa opp slik at smaken av osteløypen vert fjerna

Mysâ lýt vère ó'brend, 'ellis súrnar 'u 'kji.

check ofsen

overdreven tale

Dreng æ så ofsen av si, så an kan 'kji allstǿtt stóle på 'an.

check ognekvoss'e

svært kvass egg på reiskap

No lýt du vère vòrig'e, níven æ plent ognekvoss'e.

check okleleista

ha på seg sokkar som berre røkk til anklane (utan sko)

Ungan sprunge jamt úti okleleista.

check okleskódd'e

utan sokkar i sko (vert ikkje gradbøygt)

Det æ leitt ti' make seg fysst an gjeng'e okleskódd'e.

check óm'e

rasande og/eller svært redd (bruka helst om sanselause kyr og stutar, men òg av og til om folk)

Kjýne vorte plent óme då da mǿtte annas kjý. Gjermund sprang som 'an ha' vòre óm'e.

check omsons

øydelagt, borte (vert berre bruka i denne forma)
Somme seier "omsonst".

Bånevogní æ omsons, eg trúr alli 'u kan stellast. Den nýi presten gjåre trúí mí plent omsonst.

check òneleg (H)

triveleg, koseleg
Sjå også adverbet òneleg (H), ònelèg'e (V) og adjektivet úòneleg (H).

Der æ òneleg oppi Garó.

check ònelèg'e (V)

triveleg, koseleg
Sjå også adverbet òneleg (V), adjektivet òneleg (H) og úònelèg'e (V).

Tveitetúni æ an ònelèg'e plass'e.

check onnig'e

arbeidssam
Sjå også nyttug'e.

Anne va' onnig, å kvílte sjella.

check onnug'e

arbeidssam

Æ an onnug'e så røkk'e an mykji. Gýró va' så onnug om mǿnó, 'u va' oppi fyre adde aire.

check oppakta

oppdregen (om born)

Tommås varte oppakta av góme sí.

check oppbaka

reingjorde trekoppar med hjelp av eineravkok (td trau, koller og holkar)

"Det æ såvídt tròg å koddu vare oppbaka å tétte, så ljóte mi flytje ti' an anné støyl'e", varte det hermt.

close oppbòlen (V)

oppsvulma (væskefylt)

check oppfægja

oppynta, oppstasa

I dag va' du sandeleg oppfægja, Håvår!

check opphúsa

om gard som har nye og gode hus

Garen va' opphúsa då 'an tók ivi, men det varte så dýrt at 'an varte mest'e fjúkefærig'e.

check oppleid'e

svært lei av

Tigg di mæ dessa kjavæ, an kan var' oppleid'e!

check oppløyra

opptrevla 

Detti tæpi æ plent oppløyra i endó. Silkjebefsi i plaggjæ mí hèv' vorte så oppløyra i tvåttæ.

check oppriven

oppskaka, sjokkert, ute av seg

Gró va' så oppriví av di vónde 'u høyri.

check oppræda

oppskræmd
Sjå også ræde og ræd'e.

Lisle-Gýró varte så oppræda då 'u såg den stóri hesten kåm springandi.

check oppskúla

høgare utdanning (om person som har dette)

Å vère oppskúla va' inkji så vanelegt førr' i tí'inn.

check oppsmògjen

oppete eller uthola av dyr og insekt

Stólen va' så oppsmògjen at 'an va' kallèg'e å sitje på. Sandhaugjen va' oppsmògjen av mærakkjæ.

check oppstròkjen

pynta og velkledd person

Gunnår va' allstǿtt så oppstròkjen fysst 'an sill' av ti' jentó.

check opptrekt'e

ivrig og småkranglete i samband med diskusjon

Kjètil va' så opptrekt'e at eg tóre alli sei' 'ó imót.

check opp'tt'egjipt'e

gift om att

Targjei varte opp'tt'egjipt'e a år ette at fysste kånâ dǿi.

check opp'tt'ekadda

få same namnet som ein slektning

Òlâv æ opp'tt'ekadda ette gófa sí.

check opp'tt'ereist'e

oppattkalla; vert ikkje gradbøygt
Sjå også reise opp'tte og heite etti.

Anne varte opp'tt'ereist då dóttedótter 'enni varte døypt i dag.

check opp'ttesagd'e

oppsagt

Mange i kommúnâ vurte opp'ttesagde for å spare pæninge.

check órdhag'e

god til å tale og finne dei rette orda ("ha ordet i si makt")

Såvi va' så órdhâg'e.

check órdlei'e

tvitydig (td lett satirisk og utan sterke uttrykk)

Pål va' så órdlei'e, an kunna alli plent vite ko 'an meinti mæ dèt 'an sa.

check ord'nar'e

ordinær, middels

Det va' på di ord'nar'e mæ moltu i år.

check órdstøyg'e

"står ved sitt ord"

Da våre trugne å órdstøyge, dei gamle sætisdǿlan.

check órdsår'e

vert lett såra av ord

"Da våre aire tí'i smålåtne å órdsåre, snare ti' ti'gjève".

check órdviss'e

flink til å finne høvelege ord og seie ting på ein treffande måte

Bjúg va' sérs órdviss'e, så der æ mange hermu ett' 'ó.

check ormehoggjen

ormebiten

Eg varte mest'e ormehoggjen i gjår.

check ó'sògjen

sogen tom for mjølk

Gjeití va' så ó'sògjí at eg fekk inkji út an einaste dròpi mjåkk.

check ottalandsk'e

utanlandsk

Om sommåri fèr'e det mange ottalandske turista gjænom dalen.

check óven

1. utett
2. frostsam

1. Lǿu barre an enkel bórdklæningji æ óvne. Eg tikje at eg æ plent óven fysst eg inkji hèv' den tykkji varmedressen min.
2. Eg æ plent óví i kveld, eg trúr eg vare krímsjúk.

check òverlaus'e

1. til overs, parlaus
2. buskap på sjølvstyr (utan tilsyn)
3. overlatt til seg sjølv
4. verte mobba (passar ikkje inn)

1. Denné skóren æ òverlaus'e.
2. Kjýrí æ òverlaus.
3. Gúten varte òverlaus'e, stakkar.
4. Gúten kjende seg òverlaus'e i hópæ.

check ovfudd'e

svært rusa av alkohol

Gunnår va' ovfudd'e mæ hægjí.

check ovgrei'e

svært grei (bruka om personar)

Lidvår æ ovgrei'e, 'an hjelper allstǿtt itt det trengst.

check òvig'e

1. Om personar: Vrang, vanskeleg, kverulant, omvendt av andre.
Sjå også den òvige drògjí.
2. Om klede og sko: Bakvendt, vrongt.

1. Han lýt allstǿtt vèr' òvig'e, eg trúr 'an gjèrest 'å.
2. Å hav' på si skóne òvigt heite å ver' vrongskódd'e.

check óvtennt'e

1. ha ope rom mellom framtennene
2. raus person

1. Helga va' óvtennt mæ 'u va' lítí, men tennan vukse i hóp att'e då 'u varte stǿri.
2. Da våre jamt óvtennte, mérkanan, fysst da kóme heim'tte.

check òvund'e

misunneleg, sjalu
Sjå også òvundsjúk'e, òvundsjúkji og åbrú'e.

Lars æ så òvund'e for tí'í.

check òvundsjúk'e

misunneleg
Somme seier "avundsjúk'e".
Sjå også òvundsjúkji, òvund'e og åbrúe.

Tóne varte so òvundsjúk på 'æ Margjitt då 'u såg det véne sylvi 'u ha'.