Sommarferie

Talemålsgruppa i Valle Mållag har no sommarferie fram til 21. august. Me oppmodar likevel folk til å sende oss nye ord og anna som høver til internettsida. Skriv gjerne i gjesteboka.

669 nye ord er registrerte denne sesongen, frå august i fjor og fram til no.

Jon Kjelleberg har dei siste månadane delteke aktivt som nytt medlem i gruppa, og han har bidrege med mange nye ord og tydingar.

Me vil takke Olav O. Holen, som bur i Kristiansand, for alle dei innhaldsrike ordlistene med ord frå Valle kommune som me har fått tilsendt gjennom mange år. 1400 ord frå desse listene er i dag å finne i ordlista.

Stor takk til Bjørgulv Holen for mest dagleg oppfylgjing av innsamlingsarbeidet og for redigering av om lag 600 nye lydfiler i tida fram mot sommarferien.

Til slutt kan det nemnast at NRK1 sender programserien 'Dialektriket' til hausten. Arbeidet med ordinnsamlinga til www.vallemal.no vert mellom anna skildra i programserien. Yasmin Syed er programleiar for 'Dialektriket'.

God sommar til dykk alle!


Talemålsgruppa. Frå venstre: Sigurd Brokke, Gunhild Espetveit, Knut K. Homme,
Ingebjørg Vegestog Homme og Olav T. Åkre.
Foto: Dialektriket-NRK


Yasmin Syed
Foto: Dialektriket-NRK