Intensjonen med dette målprosjektet

Me har i lengre tid innsett at stadig færre talar valle- og hylestadmålet, og at mange av dei som framleis brukar dialekten, er usikre på kva som er rett målbruk. Valle Mållag har difor gjort ein ekstra innsats for denne eldgamle dialekten. Hausten 2002 vart ”Talemålsgruppa” starta. Gruppa har sidan oppstarten hatt som målsetjing å registrere så mange dialektord og -uttrykk som råd. Dataprogrammet som vert bruka til registreringa, er laga spesielt for innsamlinga.

Denne internettsida må seiast å vere det største og mest ambisiøse arbeidet som til no er utført innan dette temaet. Me kan no gjere nytte av utviklinga innan data og internett, og dermed presentere dialektord med lydfil, bilete, forklåring og andre faktaopplysningar. Me vonar at utdanningsinstitusjonane vil bruke internettsida i språk- og kulturundervisninga.

Målsetjinga med internettsida er at ho skal bidra til ei fornya interesse for talemålet vårt, slik at dette vert bruka av komande generasjonar. Me vonar at dialekten med tida får høgare status, slik at han vert anerkjent som eit unikt kulturuttrykk frå Setesdal.