Hjelp til ordlista på vallemal.no

Generelt

Under menyen til venstre er det eit søkjefelt. Markøren vil blinke i dette feltet ved oppstart av programmet, og det gjer det mogleg på ein rask måte å søkje opp eit ord ved å taste inn ordet og trykkje <enter> eller klikke på "Søk"-knappen. Ein kjem då inn i ordlista, og ord som inneheld dei inntasta bokstavane kjem opp i ei liste.

Resten av dette hjelp-dokumentet omhandlar sjølve søkjesida (ordlista).

Klikk på "ordliste" i menyen til venstre i biletet for å kome inn på søkjesida.

Søkjesystemet er lagt opp slik at på fyrste søk får du fram ei alfabetisk liste over dialektord som inneheld det du søkjer etter, evt. berre eitt ord dersom der ikkje er fleire. Du må alltid klikke deg eit hopp vidare frå denne ordlista for å kome inn i detaljopplysningane for eit ord.

Symbola framom orda i ordlista tyder:

ordet/uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
dette ordet/uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
ordet har talefil; du kan spele av talefila med å klikke på symbolet
ordet har tilknytt bilete; du kan sjå biletet med å klikke på symbolet

Ein peikar er eit ord som er skriva med raud skrift. Når du klikkar på denne peikaren, hoppar du rett inn i detaljbiletet til det ordet. Ofte vil det finnast peikarar til andre ord i forklåring eller døme. Slik kan du klikke deg så langt du vil, men det vil ofte vere behov for å kome tilbake til eit utgangspunkt.

"Tilbake"-knappen til venstre i knapperada øvst i skjermbiletet, og "tilbake"-peikaren under detalj­opplysningane for det oppslegne ordet, har same funksjon. Ved å klikke på ein av desse hoppar du eitt steg tilbake. For å kome tilbake til eit utgangspunkt, må du klikke "tilbake" like mange gonger som du har klikka deg framover med peikarar frå det utgangspunktet.

Til vanleg treng ein ikkje "nullstille" nokon av søkjefelta for at dei ikkje skal "forstyrre" seinare søk. Maskina vil alltid gå ut frå det sist valde søkjefeltet. Det er likevel enkelte søkjekombinasjonar der dette ikkje gjeld. Difor: Dersom det ikkje verkar som det skal, trykkjer du på "Tilbakestill"-knappen og startar søket på nytt.

Når du vil søkje på ordklasse eller emne:

Vel / klikk på "ordklasse" / "emne", og alle dialektorda i den valde kategorien kjem opp i alfabetisk liste.
Vel ut eit ord i "ord"-kolonna, klikk på dette, og du kjem inn i detaljbiletet for det ordet du valde.
Ved å klikke "tilbake", kjem du tilbake til den alfabetiske ordlista som du byrja med, og kan klikke på eit nytt ord i lista.

Dersom du ikkje finn tilbake til ordlista du hadde, trykkjer du på "Tilbakestill"-knappen og startar søket på nytt.

Mange ordklassar / emne inneheld fleire hundre ord, og di fleire ord det er i lista, di lenger tid vil maskina bruke på å få ordlista fram på skjermen att.

Når du vil søkje på enkeltord på dialekt:

a) søk på fyrste bokstav i dialektordet
Vel / klikk på ein bokstav i indeks- / alfabetlinja.
Alle dialektorda som byrjar på den valde bokstaven kjem då opp i alfabetisk liste.
Vel ut eit ord i "ord"-kolonna, klikk på dette, og du kjem inn i detaljbiletet for det ordet.
Ved å klikke "tilbake" kjem du tilbake til den alfabetiske ordlista som du byrja med.

Dersom du ikkje finn tilbake til ordlista du byrja med, kan du berre klikke på bokstaven ein gong til, og lista kjem oppatt. Du kan også velje ny bokstav utan noko slag "tilbakestilling".

Mange av bokstavane inneheld fleire hundre ord, og di fleire ord det er i lista, di lenger tid vil maskina bruke på å få ordlista fram på skjermen att.

b) søk på heile dialektordet eller delar av ordet
Klikk i det blanke feltet til venstre for "søk"-knappen. Skriv inn det ordet du vil søkje fram, og klikk på "søk"-knappen.
NB! Dersom du skriv ordet med ein bokstav feil, vil ikkje maskina finne det. Det er difor lurt å skrive inn berre stamma av ordet, 3-5 bokstavar, for mest mogeleg å eliminere feilstaving. Di færre bokstavar du skriv, di fleire ord vil du få opp i lista, men sjansen for å finne ordet du jaktar på, er likevel større på denne måten enn ved fare for feilstaving. Sjå elles avsnittet "Når du ikkje er sikker på stavemåten".

Alle dialektorda som inneheld dei innskrivne bokstavane i den rekkjefylgja du har skrive dei, kjem då opp i alfabetisk liste, evt. berre eitt ord dersom der ikkje er fleire.
NB! Søkjesystemet tek ikkje omsyn til aksentar, apostrofar eller ordskilje.
Vel ut eit ord i "ord"-kolonna, klikk på dette, og du kjem inn i detaljbiletet for det ordet.
Ved å klikke "tilbake" kjem du tilbake til den alfabetiske ordlista som du byrja med.

Dersom du ikkje finn tilbake til ordet / ordlista du byrja med, kan du berre klikke "søk" ei gong til og ordet / ordlista vil kome oppatt. (det du skreiv inn står framleis i søkjefeltet.) Du kan også skrive inn nytt søkjeord utan noko slag "tilbakestilling".

Når du vil finne dialektordet og du kan berre nynorskordet / forklåringa:
(Døme: Kva heiter brød på dialekt? Svar: stump’e. Det veit du ikkje, og må difor søkje etter "brød".)
Vel / klikk på "forklåring" i feltet heilt til venstre i nedste søkjelinje.
Skriv inn i søkjefeltet grunnforma av det nynorskordet du vil finne dialektordet for, og klikk på "søk"-knappen.
NB! Dersom du skriv ordet med ein bokstav feil, vil ikkje maskina finne det. Som oftast vil det gå greitt med å skrive inn heile ordet, men det kan vere lurt å skrive berre stamma av ordet, for mest mogeleg å eliminere feilstaving. Hugs at det må skrivast på nynorsk og ikkje på bokmål. Sjå elles avsnittet "Når du ikkje er sikker på stavemåten".

Alle dialektorda som inneheld det du søkte etter i si forklåring, kjem då opp i alfabetisk liste, evt. berre eitt ord dersom der ikkje er fleire. Hugs at du no må leite i forklåringsfeltet på dei orda som kjem opp.
Vel ut det ordet i "ord"-kolonna som har det du søkte etter i si forklåring, klikk på dette, og du kjem inn i detaljbiletet for det ordet.
Ved å klikke "tilbake" kjem du tilbake til den alfabetiske ordlista som du byrja med.

Dersom du ikkje finn tilbake til ordet / ordlista du byrja med, kan du berre klikke "søk" ein gong til, og ordet / ordlista vil kome oppatt. (det du skreiv inn står framleis i søkjefeltet.)
Du kan også skrive inn nytt søkjeord utan noko slag "nullstilling".

NB! Dersom du etterpå vil søkje på dialektord, må du hugse å trykkje på "Tilbakestill"-knappen.

Når du vil søkje fram stutte dialektord (1-3 bokstavar):

Vel / klikk på "er eksakt" i midtfeltet i den nedste søkjelinja.
Skriv bokstaven / heile ordet du vil søkje etter inn i søkjefeltet, og klikk på "søk"-knappen.
Alle dialektorda som er identiske med den / dei bokstavane du har skrive inn, kjem då opp i alfabetisk liste, evt. berre eitt ord dersom der ikkje er fleire.
Hugs å trykkje på "Tilbakestill"-knappen dersom du vil søkje vidare etterpå.

Når du ikkje er sikker på stavemåten
Er du i tvil om stavemåten til eit ord, dialekt eller nynorsk, kan du bruke jokerteikn: Ein "%" (prosent) tyder "null eller fleire vilkårlege teikn. "_" (understrek) tyder "eitt vilkårleg teikn".

Døme:
a) Dersom du har høyrt eit ord som høyrdest ut som eit eller anna med "høy" og "bikåri" eller "bykåri", men ikkje fekk med deg heilt nøyaktig kva det var, kan du søkje på ord som inneheld "høy%b_k". Du er altså ute etter eit ord som byrjar med "høy", så har nokre bokstavar, og så tre bokstavar der den første er "b" og den siste "k". Du vil då finne ordet "høyveirsbikåri".

b) Det nynorske ordet "første" kan også skrivast "fyrste". Her kan me ha vore noko inkonsekvente og bruka "første" somme stader og "fyrste" andre stader i forklåringa. For å finne alle ord som inneheld "fyrste" eller "første" i forklåringa, kan du søkje etter forklåring som inneheld "f_rste". Då vil du finne båe desse formene.


OM DEI ULIKE SØKJEFELTA

"Vis"-feltet:
Her kan ein velje kva for del av opplysningane om ordet som skal visast på "ordlistebiletet". Av omsyn til plassen på skjermen er det mest praktisk å ikkje ha for mykje tekst til kvart ord på "ordlistebiletet". På "detaljopplysningsbiletet" er alle opplysningane om kvart ord med.
Feltet inneheld desse alternativa: Alle detaljar, Ordklasse og emne, Forklåring og Døme.
Feltet er automatisk innstilt på "Forklåring" ved oppstart av programmet.

"Dialekt"-feltet:
Her kan ein velje kva typar dialektord ein vil ha fram under kvart søk.
Feltet inneheld desse alternativa: Både vallemål og hylestadmål, Hylestadmål og fellesord, Vallemål og fellesord, Berre vallemål og Berre hylestadmål.
Feltet er automatisk innstilt på "Både vallemål og hylestadmål" ved oppstart av programmet.
Denne innstillinga tek med alle ord. Spesielle hylestadord er merkte (H) og spesielle valleord er merkte (V) og dei orda som ikkje er merkte er fellesord som vert bruka både i Valle og Hylestad.

Søkjefeltet til venstre i nedste søkjelinje:
Her kan ein velje kva for ein registreringsdel ein vil søkje i.
Feltet inneheld desse alternativa:

  • Ord (alle bøyingar): Då leitar maskina fram alle dialektord som har det du skreiv inn i søkjefeltet, både hovudforma si og / eller i alle bøyingsformene sine.
  • Ord (hovudform): Då leitar maskina fram alle dialektord som har det du skreiv inn i søkjefeltet, berre i hovudforma si.
  • Forklåring: Då leitar maskina fram alle dialektord som har det du skreiv inn i søkjefeltet i forklåringa si. NB! Forklåringa er skriva på nynorsk. Dette alternativet må brukast når du veit berre nynorskordet og ikkje dialektordet.
  • Døme: Då leitar maskina fram alle dialektord som har det du skreiv inn i søkjefeltet i dømet sitt / døma sine. Døma er skrivne på dialekt.

Feltet er automatisk innstilt på "Ord (alle bøyingar)" ved oppstart av programmet.

Søkjefeltet i midten i nedste søkjelinje:

Endå om du kan uttalen av dialektordet kan det stundom vere vanskeleg for deg å stave det heilt rett. Har du problem med å finne eit dialektord, så prøv alle desse søkjealternativa:

  • Byrjar med: Då leitar maskina fram alle dialektord som byrjar nøyaktig med det du skreiv inn i søkjefeltet. (Om du skreiv inn heile ordet så kjem det opp.)
  • Inneheld: Då leitar maskina fram alle dialektord som inneheld nøyaktig det du skreiv inn i søkjefeltet. Ordet kan altså ha fleire bokstavar enn du skreiv inn, både før og etter.
  • Endar med: Då leitar maskina fram alle dialektord som endar nøyaktig med det du skreiv inn i søkjefeltet. (Om du skreiv inn heile ordet så kjem det opp.)
  • Er eksakt: Då leitar maskina fram alle dialektord som er identiske med det du skreiv inn i søkjefeltet.

Søkjesystemet tek ikkje omsyn til aksentar, apostrofar eller ordskilje.

Feltet er automatisk innstilt på "Inneheld" ved oppstart av programmet.

Søkjefeltet til høgre i nedste søkjelinje:
Dette er fritekstsøkjefeltet. Her skriv du inn det du vil søkje etter.

Tips: Ved å dobbeltklikke i dette søkjefeltet vert det som står der frå før blått, og du kan berre skrive inn nytt utan å måtte "viske".

ANNA

Sortering:
til høgre for kvar tittel i søkjeresultatet er det to piler: Desse kan du bruke til å sortere på ei kolonne i stigande eller søkkjande rekkjefylgje. Den valde sorteringa er vist med ei grøn pil. Sorteringa er "Ord - stigande" ved oppstart av programmet.

Tale:
Dei orda som har høgtalarsymbol, har innlese hovudforma av ordet og eitt døme. Klikk på høgtalarsymbolet og du får spela av det som er lese inn.

Bilete:
Dei orda som har tilknytt bilete, har eit "kamera"-symbol til venstre for ordet i søkjeresultat-lista, og biletet vert vist i detaljbiletet. Når du er inne på eit detaljbilete, må du passe på å rulle rullefeltet heilt ned for å sjå om der er lagt inn bilete i tilknyting til ordet. Dersom du klikkar på biletet (eller kameraet i søkjeresultatlista), får du det opp i full storleik.

Aksentar
Me brukar aksentar over vokalane for å vise uttale. Klikk her.