Emne

Det har vore vanskeleg å vite kor ein skal setje grensa for oppdeling i emne. Til no har Talemålsgruppa valt å ha emne i eit avgrensa omfang i ordlista, men det er planar om å få til ei ny og betre emneinndeling etter kvart.

Arbeid
Under dette emnet ligg ord og uttrykk som har tilknyting til arbeid i tilknyting til:
Hus og heim
Jordbruk/gardsdrift
Stell av husdyr
Slakting
Skogsarbeid
Floting
Transport
Jakt og fiske
Støylsliv
Heieslått
Lauving

Bruksting til hushaldet

Bustadnamn
Bustadnamn

Dyr
Fuglar
Fiskar
Insekt
Makkar

Gamle skikkar

Hus
Under dette emnet ligg ord og uttrykk som har tilknyting til desse bygningstypene:
Setehus
Uthus
Lopt/bur
Smidje
Basstoge
Kvernhus
Sag
Vårfjos
Løe
Setebu
Høybu
Kledestamp

Innbyggjarnamn
Innbyggjarnamn

Jakt, fangst og fiske

Klede og sko
Kvileklede
Klede for karar, kvinner og born
Vevnad
Tekstil og skinn

Kropp og helse (menneske)

Kyrkja og religiøst liv

Landskap

Leik og fritid

Mat og drikke

Musikk, song og dans

Ord med utanlandsk opphav

Personlege eigenskapar

Personnamn
Personnamn

Planter, blomar og tre
Blomar
Tre

Reiskap
Under dette emnet ligg ord og uttrykk som har tilknyting til:
Jordbruk
Skogbruk
Bruksting i hushaldet
Handverk som: Spinning, sauming, veving, skraddar, sylvsmed, smed, skomakar, fyddemakar, garving, snikkar, rosemåling, treskjering

Småord
Preposisjonar, konjunksjonar, artiklar, pronomen, nokre adverb o.l.

Særnamn

Tal, mål og vekt

Tid
Under dette emnet ligg bl.a. ord og uttrykk som har tilknytning til:
Årstider
Spesielle dagar
Høgtider
Andre ord / uttrykk som har med tid å gjere

Ver og føre

Anna